Cliëntversie van het kwaliteitsrapport

Aan de leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR-C) hebben we gevraagd: “Wat is het belangrijkste dat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt?” Op basis van hun antwoorden is de Reiziger langsgegaan bij verschillende instellingen om daar met mensen in gesprek te gaan over de door de CCR-C genoemde thema’s. Het resultaat is deze film, speciaal voor alle cliënten en deelnemers van de Raphaëlstichting.

Het volledige kwaliteitsrapport

1. Inleiding en leeswijzer

In een jaar waarin de wereld op een bepaalde manier tot stilstand kwam en er adembenemend mooie luchten waren zonder vliegtuigstrepen. Waarin de jaarwisseling ingetogen gevierd werd zonder knallen en vuurpijlen. Maar ook een jaar waarin er door iedereen ongelooflijk hard is gewerkt. In dat jaar werd de veerkracht van eenieder soms tot het uiterste op de proef gesteld, door angst, verdriet of onzekerheid rondom de ineens veel minder maakbare wereld.

Voor het jaar 2020 waren er mooie projecten gepland en was er het voornemen om op vele terreinen in dialoog met alle betrokkenen verder te gaan op de ingeslagen weg. Vooral goed luisteren… naar cliënten, medewerkers en verwanten en proberen om iedereen aan tafel te krijgen als het om belangrijke besluitvorming gaat.

Hoe anders kan het lopen! We werden geconfronteerd met zeer ingrijpende besluiten die top down werden genomen door de centrale overheid. Gezamenlijk keken we naar de persconferenties van onze minister-president, waarna dit de volgende dag gespreksonderwerp was onder cliënten, verwanten en medewerkers. Ondanks dat dit niet het proces van besluitvorming (Luisteren… en doen!) was wat we ons hadden voorgenomen, bracht dit ons toch dichter bij elkaar. Er bleek gaandeweg toch ruimte voor intensief overleg met de medezeggenschapsraden, en cliënten werden zo goed als mogelijk meegenomen in wat er allemaal speelde. Verwanten werden met grote regelmaat op de hoogte gehouden via de website van de Raphaëlstichting en nieuwsbrieven van de locaties. Dit heeft Raphaëlstichting breed meer synergie en verbondenheid gegeven en heeft het fundament van medezeggenschap en inspraak toch verder verstevigd.

Leeswijzer
In dit kwaliteitsrapport (tevens jaarverslag) willen wij u in vogelvlucht laten zien welke zorg er in 2020 op de locaties van de Raphaëlstichting is gegeven, wat er is geleerd en wat we gaan verbeteren. De leeswijzer geeft een overzicht welke informatie in welk hoofdstuk gevonden kan worden.

Inhoudsopgave

2. Conclusies en geprioriteerde verbeteringen 2020

 • Wat gaat goed en wat kan beter? Wat zijn de conclusies van dit rapport? U leest er alles over in de: Conclusies en Geprioriteerde verbeteringen
 • Wat is er gebeurd met de verbeteracties van vorig jaar? Hier vindt u een korte terugblik op genomen acties naar aanleiding van het kwaliteitsrapport 2019
 • Wat vinden de medezeggenschapsraden eigenlijk van dit rapport? En de Raad van toezicht? Lees hier de verslagen van het Intern beraad met de Centrale Cliëntenraden, de Centrale Ondernemingsraad en de Raad van toezicht
 • Hoe was het om met een andere zorgaanbieder ervaringen uit te wisselen rondom het rapport? Bekijk hier het verslag van de Externe visitatie met Prinsenstichting

3. Meerjarenvernieuwingsbeweging: de 5 pijlers


De pijlers waarlangs dit hoofdstuk is opgebouwd zijn de pijlers van de meerjarenvernieuwingsbeweging 2017-2022: Luisteren… en doen, Antroposofie, Wonen werken en vrije tijd, Sociaal ondernemen en Duurzaamheid. Per deelonderwerp wordt genoemd wat is gerealiseerd of geconstateerd en vervolgens wat er verbeterd kan worden.

3a LUISTEREN… EN DOEN

Luisteren… en doen! Wij zijn er al een aantal jaren mee bezig en het is nog niet klaar. Luisteren is dan ook een zeer wezenlijke ‘werkzaamheid’, zowel in en rondom de zorgrelatie, alsook tussen medewerkers of de verschillende organisatorische eenheden. Dit kan (en moet) nog verder ontwikkeld worden. Deze ontwikkeling zal ten goede komen aan de cliënten, die nu – om een paar voorbeelden aan te halen – nog aangeven dat begeleiders soms teveel voor hen bepalen of dat er niet aan hen gevraagd is naar de woonwensen nu en in de toekomst. Ook verwanten geven aan niet altijd betrokken te worden bij vraagstukken rondom een veranderende zorgvraag.

Luisteren… en doen komt direct voort uit de zorgvisie van de Raphaëlstichting en wordt ook teruggevonden in de (be)sturingsfilosofie waar luisteren als kwaliteitsopgave wordt gemarkeerd. Hier kunt u meer beknopte verdiepende informatie vinden over de zorgvisie en (be)sturingsfilosofie.

Corona

Op alle woonlocaties – behalve de Novalishoeve – hebben we in 2020 te maken gehad met een of meerdere uitbraken van het coronavirus. In totaal waren er 20 uitbraken en zijn er 60 cliënten positief getest. Het voorkomen van uitbraken met allerlei preventieve maatregelen en het doorstaan van een uitbraak, heeft gezorgd voor een gedeelde focus onder de medewerkers op de continuering van de zorg. Dit heeft er wel toe geleid dat geplande innovaties of verbeteringen op de lange termijn, als deze geen prioriteit hadden, minder aandacht hebben gekregen. Aan de andere kant heeft er juist ook vernieuwing plaatsgevonden. Na een eerste, wat rigide fase hebben de cliëntenraden aangedrongen op intensiever overleg in de driehoek over quarantaine, vaccineren, etc. Daarop is het communicatiebeleid verder aangescherpt en zijn afspraken gemaakt over extra afstemmomenten met de raden. Daar is naar wederzijdse tevredenheid invulling aan gegeven. De inbreng vanuit de raden heeft geleid tot beter beleid. De locaties van de Raphaëlstichting wisten rust te creëren wanneer dat nodig was en steeds weer vanuit de cliënt geredeneerd te kijken wat er wél mogelijk was. Zodoende zijn er ondanks de beperkingen toch ook in 2020 verbeteringen in het maatwerk rondom de cliënten gerealiseerd. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in de dagbesteding, waar nieuwe werkstromen zijn ontstaan vanuit het wonen, omdat cliënten noodgedwongen in de eigen ‘bubbel’ moesten blijven.

De eerste golf was het heftigst, want toen waren de werkplaatsen een tijdje helemaal dicht en was bezoek van verwanten vrijwel niet mogelijk. Van de eerste schrik bekomen werden er gelukkig al vrij snel versoepelingen doorgevoerd en konden cliënten toch weer aangepaste dagbesteding krijgen en konden familie en vrienden onder voorwaarden weer op bezoek komen, of kon er weer bij ouders gelogeerd worden. Ook veel activiteiten zoals de dagopening, vieringen, culturele avonden, sport, lessen en dergelijke werden tijdelijk stilgelegd tijdens de eerste golf. En ook hier werden vaak al heel snel online alternatieven aangeboden, of activiteiten in kleinere kring (bubbel) bedacht. Een voorbeeld hoe gezamenlijk op zoek is gegaan naar wat nog wél kon op Midgard.

Iambe schrijft een brief aan Mark Rutte Lees meer…

Gelukkig is ook gebleken dat cliënten nieuwe dingen kunnen leren en regelmatig flexibeler zijn dan medewerkers geneigd zijn te denken. Cliënten vinden het wel lastig, soms heel lastig, maar ze kunnen zich aanpassen aan veranderende situaties. En een aantal veranderingen deed cliënten juist onverwacht goed. Zo zijn er ook nieuwe talenten ontdekt bij cliënten, doordat zij ander werk gingen doen (bijvoorbeeld op keramiekatelier Feniks). Het is dus belangrijk om een open blik te houden en het vertrouwen te hebben dat iedere situatie mogelijkheden in zich draagt. Zo was er op een bepaalde woongroep extra aandacht voor vitaliteit en werd er enorm veel bewogen, gewandeld en gefietst en de kilo’s vlogen eraf.

Feit blijft natuurlijk wel dat cliënten het zwaar hebben gehad. Gedurende de hele coronacrisis steeds in quarantaine moeten als iemand getest wordt… dat heeft veel impact. En hoe goed de alternatieve dagbesteding ook is, veel cliënten verlangen toch heftig om terug te kunnen keren naar hun eigen vertrouwde werkplaats met andere cliënten van buiten hun woonbubbel.

De Raphaëlstichting was er vroeg bij en had al snel een crisis-structuur ingericht en de crisisplannen van de locaties afgestoft en geactualiseerd. In sommige (zelfondernemende)teams kwam er een grote daadkracht naar voren en werden zaken vlot en met oog voor de eigen context opgepakt. Doordat al gauw bleek dat er veel behoefte was aan maatwerk, omdat geen woongroep of winkel hetzelfde is, kregen de locaties de ruimte om binnen de door het crisisteam van de Raphaëlstichting gestelde kaders, zorg en begeleiding op maat te realiseren. Hier kunt u lezen welke coronamaatregelen Iambe allemaal moest nemen tijdens de lockdownperiode.

De jaarfeesten in coronatijd Lees meer…

Er zijn ook interne audits uitgevoerd op het onderwerp corona. Hieruit kwam naar voren dat medewerkers de eerste periode als hectisch en soms verwarrend hebben ervaren. Al snel ontstonden er gelukkig nieuwe communicatielijnen en werden oplossingen bedacht om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op soms ingewikkelde vraagstukken. Er is veel gepionierd en men heeft o.a. geleerd door zelf te ervaren waardoor men beter toegerust is op een volgende golf. Er zijn mooie initiatieven ontstaan met als doel het leven voor de cliënten zo prettig mogelijk te laten verlopen. De meeste medewerkers ervaren een vorm van trots en saamhorigheid en hebben vertrouwen in elkaar, ondanks dat niet altijd alles goed verloopt. (bron: audits 2020)

Digitale ochtendopeningen op Breidablick
Er was een grote behoefte onder cliënten om toch aan een ochtendopening deel te kunnen nemen, ondanks de coronabeperkingen. Breidablick ging luisteren… en doen! En kwam met een digitale oplossing. Lees hier meer over de digitale ochtendopening. Of bekijk het filmpje:

Communiceren in klare taal en/of met visuele ondersteuning

Communicatie naar cliënten en medewerkers kan en moet eenvoudiger. De Raphaëlstichting had zich bij het vorige kwaliteitsrapport voorgenomen zich verder te bekwamen in het begrijpelijk communiceren naar cliënten en medewerkers en daarbij gebruik gaan maken van meer klare taal en meer visuele ondersteunende communicatie (denk aan film, maar ook infographics of picto’s). Dit is gedeeltelijk gelukt. Zo was er aandacht voor ondersteunende communicatie voor cliënten rondom de corona-maatregelen met picto’s of filmpjes. Ook op intranet waar medewerkers alle benodigde informatie kunnen vinden, zijn verbeteringen doorgevoerd. Alle thema-pagina’s zijn herschreven of van relevante content voorzien en documenten zijn nu middels hyperlinks gekoppeld. Waar mogelijk is de structuur vereenvoudigd en zijn teksten voorzien van plaatjes. De zoekfunctie laat nog te wensen over, wat in 2021 opgepakt gaat worden.
In de ‘vertaling’ van ingewikkelde thema’s ten behoeve van de deelnemers aan de centrale cliëntenraad cliënten, wordt ook gezocht welke ondersteunende visuele communicatie (bijvoorbeeld: Praatstuk CCR-C Luisteren… en Doen!) bruikbaar kan zijn. Een ander mooi voorbeeld is de nieuwsbrief van Breidablick, die zich nu ook richt op de cliënten als lezerspubliek.

Kortom: er is het nodige gedaan, maar we zijn er nog niet. Er valt in 2021 nog veel te verbeteren, te onderzoeken en te proberen. We richten daarvoor een krachtkring in met collega’s, cliënten en verwanten. Samen gaan we zoeken naar manieren om dit thema organisatiebreed te inspireren en verbeteren.

3b ANTROPOSOFIE

Antroposofie in gesprek brengen
In gesprekken met belanghebbenden bleek in 2019 dat er vragen leven over het imago van en de profilering als antroposofische zorgaanbieder. Enerzijds omdat er weinig sprake zou zijn van externe communicatie hieromtrent en er toch wel een aantal locaties van nature een ietwat naar binnen gekeerd ‘karakter’ hebben, maar anderzijds ook omdat er soms ook vooroordelen leven in de maatschappij. Uit de cliëntervaringsonderzoeken bleek dat cliënten vooral het ontwikkelingsgerichte, de intermenselijke en de kunstzinnige aspecten van de antroposofie waarderen. De soms religieuze aspecten zoals spreuken en diensten of het ontbreken van televisie (in het verleden) wordt door een bepaalde groep als minder prettig ervaren.

Antroposofie is een inspiratiebron die zich vertaalt in een aantal waarden. Het handen en voeten geven aan deze waarden in de dagelijkse werkelijkheid (de operationalisering) is een fluïde proces dat juist vraagt om met elkaar in gesprek te gaan over de bedoeling van ons handelen. Dit is enerzijds de kracht van een waarde gedreven organisatie, terwijl anderzijds de kwetsbaarheid juist kan liggen in verstarring.

Voor 2020 hadden wij ons voorgenomen eenieder uit te nodigen de vragen die leven omtrent de antroposofie en haar uitwerkingen in het wonen, werken en de zorg vooral met elkaar te delen. Door hier met elkaar (dus ook met verwanten, cliënten en medewerkers) over te spreken en de opgaven gemeenschappelijk te maken, kan eenieder opnieuw, voor zichzelf, maar met elkaar, de waarde van de antroposofische zorg (opnieuw) definiëren en/of ontdekken. De onderliggende waarden zijn een belangrijk uitgangspunt voor het gesprek tussen zorgvrager en zorgverlener.
Helaas is het niet gelukt om het gesprek hierover in 2020 extra onder de aandacht te brengen. Wat niet wil zeggen dat het gesprek niet op verschillende plekken heeft plaatsgevonden. In het kleine vindt het gesprek elke dag plaats. Bij het werven van nieuwe mensen, als ze instappen en de organisatie leren kennen. Als er nieuwe bewoners komen. Of over de toonbank in de winkel. En juist ook rondom Corona inspireerden onze antroposofische wortels ons om moreel beraad te organiseren over dilemma’s.

Moreel beraad: wel of niet vaccineren?
Het wel of niet vaccineren tegen het coronavirus is een individuele keuze, die mede wordt bepaald door verschillende opvattingen die eenieder daarover heeft. Het was niet aan de Raphaëlstichting om hierin als organisatie stelling te nemen. Wel is er op verschillende plekken in de organisatie een moreel beraad georganiseerd. Dat was een ‘plek’ waar medewerkers samen met cliënten en verwanten met elkaar in gesprek konden om de dilemma’s, moeilijkheden, strijdige inzichten en onzekerheden die bij de keuze voor vaccinatie een rol speelden te delen en met elkaar te verkennen. Let wel: zonder dat het officieel een antwoord gaf. We voerden het moreel beraad met de intentie om naar elkaar te luisteren, (eigen) inzichten te verdiepen en zekerheden en onzekerheden te toetsen. De meeste deelnemers leverde het een meer genuanceerde kijk op. Ruimte om op de instelling verder te praten, zonder pogingen elkaar van gelijk te overtuigen. Sommigen waren teleurgesteld dat het niet leidde tot stevige stellingnames op organisatieniveau.

Belang van ritmes in de antroposofie

“De vraag die ik mijzelf regelmatig stel is wat ervoor nodig is dat de kinderen en jongeren de veiligheid en omhulling blijven voelen. Hierin ben ik erg dankbaar dat ik voor deze stichting werk en terug kan vallen op de verschillende ritmes die worden aangereikt vanuit de antroposofie: in het contact met de kinderen en jongeren bewust blijven van het lichamelijke ritme (voeding, slaap-waak ritme), psychische ritme (humor en concentratie) en het Ik-ritme (de kinderen zelf ook hun keuzes laten maken in wat ze aangeven). Daarnaast houden mijn collega’s en ik ook oog voor de omhullende omgeving: voelt de ruimte ondanks de maatregelen nog warm en omhullend aan en… zijn we nog menswaardig bezig?”
Janneke Rijsterborgh: Queeste Molenhuis

“Wat we missen zijn de vaste momenten met elkaar: weekopeningen, dagopeningen, weekafsluitingen. Het gezamenlijke vieren van de jaarfeesten. Maar je bent hier nog wel onder de mensen, je zit hier niet helemaal geïsoleerd. Onze normale gang van zaken is grotendeels doorgegaan, we hebben onszelf in een gezond ritme gehouden, dat geeft stimulans, zo leef je er doorheen.
We zijn niet van richting gewisseld, wat als een soort beschermend schild tegen de situatie en nieuwsberichten werkt. Je hoeft deze berichten natuurlijk niet te negeren, maar doorwerken helpt de spirit te behouden. Door het werken bewaar ik nog genoeg gemeenschapszin.”
Sam, woonachtig op de Novalishoeve

Antroposofische oefening
In het kader van online-lezingen georganiseerd door Antroposofie Magazine, werd een Breidablick-kwaliteitscoach geïnterviewd over ‘De weg van zes’. De eerste oefening heet: Leer helder denken. Door deze oefening leer je objectief waarnemen, inzicht te krijgen in wat je denkt en hoé je denkt.

Verdieping in de antroposofie
Verschillende instellingsleiders hebben aangegeven dat uit jaargesprekken met medewerkers, teamreflecties en andere bronnen blijkt dat er behoefte is aan verdieping in de antroposofie. Door corona gingen veel van de geplande antroposofische scholingen in 2020 niet door.

Het doet je denken over wat verbinding daadwerkelijk betekent
“Ondanks de uitdagingen van de coronatijd zijn er als ik terugdenk over de afgelopen maanden veel lichtpunten op te noemen: De bewoners hebben zich flexibel en dapper getoond en i mijn beleving is er er ook meer verbinding ontstaan tussen wonen en werken. We hebben van elkaar mogen leren en elkaar beter leren kennen, waardoor we samen hopelijk nog betere zorg kunnen bieden. Vanuit Breidablick hebben veel mensen zich enorm ingezet om met de beperkte mogelijkheden toch verbinding te maken, bijvoorbeeld door middel van video’s. Elke ochtend kijken we met veel plezier naar de ochtendopening en zijn we op die manier toch verbonden door muziek, een verhaal, een kijkje in de werkplaatsen en de spreuk. Het doet je nadenken over wat verbinding daadwerkelijk betekent als het niet meer vanzelfsprekend is en wat betekent de ochtendspreuk eigenlijk voor mij? Steun en troost bij elkaar, aan elkaar mogen helen. Hoe meer we naar binnen keren, hoe meer aandacht we ook voor elkaar mogen hebben.”
Anne van de Geer: Breidablick

3c WONEN, WERKEN EN VRIJE TIJD

3c1 Kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt

Wonen: Nieuwbouw en renovatie
De masterplannen huisvesting zijn in 2020 (bijna allemaal) gereedgekomen. Goede huisvesting op een fijne plek in een verzorgde omgeving is een belangrijke factor. Om met de medezeggenschap de plannen inhoudelijk goed scherp te krijgen, alsmede betaalbaar en zorgvuldig geprioriteerd, heeft tijd gekost. Vanuit het perspectief van een bewoner en een team gaat het niet altijd snel genoeg. De stichtingsbrede prioritering van alle wensen en noden is in nauwe samenspraak met de medezeggenschap gewogen ten opzichte van elkaar en tegen de financiële achtergrond. Een complex vraagstuk, waarvan de uitkomst goed gevolgd wordt. In 2021 start op enkele locaties de bouw/renovatie of verbouw van enkele woon- of werkgebouwen. Doordat nieuwbouw en renovatie lang op zich laten wachten, zijn er sommige gebouwen in slechte staat. Cliënten en medewerkers hebben hier op sommige plaatsen in 2020 hinder van ondervonden. Periodiek is de voortgang in overleg met de verschillende gremia geweest. (bron: o.a. Akwa 2020)

Locatie Breidablick: Waar ben je trots op bij Breidablick? Wat vind je lastig? En hoe ziet jouw ideale Breidablick eruit? Over deze vragen hebben de leden van de Verbindingsgroep in Zoom-sessies nagedacht. Aranka, Daniël en Cleo praten ons graag bij.
“Mijn droom is dat we mooie nieuwe gebouwen hebben”, zegt Daniël. “Dat de huizen zijn opgeknapt. Wèl in de stijl die we nu hebben. En dat we ruimere kamers krijgen. In mijn droom is het terrein nóg mooier. Alle paden zijn goed onderhouden. En er zijn ook nieuwe dieren op de boerderij. Schapen, dat zou ik leuk vinden!” Ook Aranka hoopt op een verbouwing: “Met dikkere muren. Want dan heb ik geen last meer van andere bewoners. Mijn appartement is heel gehorig. En ik wil ook graag een kookplaat en een afzuigkap. Dan kan ik ook eens zelf koken.” Cleo is het daar hartgrondig mee eens!

Zorgplancyclus
Bij de Raphaëlstichting wordt minimaal 2 keer per jaar geëvalueerd. De jaarlijkse grote zorgplanbespreking en de halfjaarlijkse kleine zorgplanbespreking. Bij veel locaties heeft de zorgplancyclus stilgelegen tijdens de eerste corona-golf waardoor er een achterstand is ontstaan. We spreken dan over tekortkomingen in de zorgdossiers op het gebied van: planmatig werken conform de zorgplancyclus (PDCA werken), smart formuleren, op tijd evalueren, aantoonbare samenwerking tussen disciplines, actuele persoonlijke epilepsieprotocollen van cliënten.
Lees hier meer over de zorgplannen en de zorgplancyclus.

Op eigen benen en Invra
Locatie Novalishoeve: Ondanks alle corona-beperkingen hebben bijna alle medewerkers de methodiek van ‘Op eigen benen’ kunnen volgen. Hiernaast is een groep medewerkers ook geschoold in de methodiek van Invra wonen en werken. Hierdoor is het nu mogelijk om de competenties van cliënten zichtbaar te maken binnen het wonen en het werken. Cliënten zijn enthousiast over deze methode omdat zichtbaar wordt wat ze allemaal al kunnen. Tevens hebben de werkleiders van alle verschillende werkplaatsen profielen gemaakt van verschillende functies binnen hun werkgebied. Hierdoor kan het profiel van de cliënt over dat van bijvoorbeeld een assistent bakker gelegd worden. Wanneer je dit doet wordt heel inzichtelijk aan welke competenties je nog moet werken. Het is een mooie methode die heel goed aansluit bij het spinnenweb vanuit de positieve gezondheid. De Invra-methode zal worden geïmplementeerd in de zorgcyclus. Vanaf 2021 zal er twee keer per jaar geëvalueerd worden middels het goede gesprek n.a.v. het ingevulde spinnenweb (positieve gezondheid) en twee keer per jaar zal er n.a.v. de ingevulde scorelijst gekeken worden naar de aanwezige competenties.

Crisis Ondersteuning Teams (COT)
Eind 2020 is door het zorgkantoor (Zilveren Kruis) de vraag gesteld of partijen in de regio Noord Holland noord willen samenwerken in een Crisis Ondersteuning Team (COT). Het C.O.T. richt zich op het voorkomen van crisisopname door op de huidige verblijfplek van de cliënt verbeteringen aan te brengen. Zij adviseren bijvoorbeeld over verbeteringen op de verblijfsplek van cliënten, zodat deze op een veilige manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook regelen ze zo nodig extra begeleiding en ondersteuning bij de terugplaatsing van een cliënt na een crisisopname. In december 2020 zijn drie medewerkers van de Raphaëlstichting toegetreden tot het COT van Noord Holland noord dat wordt gevormd door medewerkers van verschillende instellingen uit de regio. Er wordt van hen verwacht om binnen 48 uur aanwezig te kunnen zijn op de locatie waar hun inzet nodig is. Door de inzet van het COT wordt verwacht dat er regionaal minder crisisplaatsingen zullen zijn en cliënten niet onnodig hoeven te verhuizen. Tevens levert deelname aan het COT de Raphaëlstichting inhoudelijke expertise op waar wij in onze eigen organisatie gebruik van kunnen maken.

Aandacht en nabijheid (juist ook in coronatijd) bij Rudolf Steiner Zorg

Innovatieprojecten Zorgkantoren
Voor de zorginkoop 2021 stelden de zorgkantoren aan zorgaanbieders de vraag om innovatieprojecten te ontwikkelen. Uiteindelijk hoefden deze projecten toch niet ingediend te worden bij de zorgkantoren. Lees hier meer over Innovatieprojecten.

Het positieve effect van een prikkelarme omgeving
Dat corona nog eens zou leiden tot een onverwachte oogst mooie rode tomaten, bewijst het verhaal van teamleider Annette op zorgboerderij Warder.
“Omdat we de externe dagbesteders niet meer konden ontvangen, hadden we alleen ons eigen clubje bewoners. Daardoor konden de werkplaatsleiders meer aandacht aan onze dertien bewoners geven. Dat werkte goed, zeker met onze bewoners die een complexere zorgvraag hebben. Een mooi voorbeeld van hoe dat kan uitpakken, was te zien bij één van hen. Deze jongeman vindt het heerlijk om in een kas te werken. Echter, als er iets gebeurde waardoor hij gespannen werd, trok hij in zijn boosheid de groene tomaten van de planten.
Door de rust op het erf, minder prikkels en meer begeleiding, hebben we voor het eerst in de acht jaar dat hij hier woont, een zomer met rode tomaten uit die kas! Hij liet alle tomaten ongemoeid en toen ze rijp waren, deed hij ze in kistjes en ging ermee langs op de huizen zodat we elke dag een tomaat op ons brood konden eten. De begeleiding die we in die periode konden geven, gun je de bewoners eigenlijk elke dag!”

Passend ZZP en Meerzorg
Het is belangrijk dat cliënten een Zorgzwaarte pakket hebben die bij hun zorgvraag past. Indien nodig moet er meerzorg (extra geld) aangevraagd worden. Lees hier meer over passend ZZP en Meerzorg.

Dagbesteding in coronatijd
Werkplaatsen zijn gesloten en later ook weer geopend… en dat zijn ze grotendeels ook gebleven. Ook in coronatijd hebben de cliënten en deelnemers mooi en zinvol werk verricht.

Noorderhoeve
In 2020 hebben gesprekken plaatsgevonden met de Noorderhoeve, een biologisch-dynamische zorgboerderij in Schoorl. Deze gesprekken hebben geleid tot het voornemen van een fusie met de Raphaëlstichting. Verschillen en overeenkomsten zijn door de stafdiensten van het Centraal Bureau verkend met medewerkers van de Noorderhoeve en vastgelegd in een ‘kloof-analyse’. Er wordt toegewerkt naar een bestuurlijke fusie aan het einde van 2021. De samenwerking is goed in ontwikkeling, door beide organisaties worden context, waarden en aanpak herkend. De organisatiekracht van de Raphaelstichting ondersteunt inmiddels de Noorderhoeve op vele aspecten al; van Corona-beleid tot BHV, van kwaliteit tot de implementatie van de WMCZ in de medezeggenschap.

3c2 Eigen regie en zeggenschap

Eigen regie van cliënten is een onderwerp waar op veel plaatsen bewust mee om wordt gegaan en ook steeds vaker ter sprake komt in cliëntenbesprekingen. Het blijft soms moeilijk in te schatten of een wens van de cliënt komt of beïnvloed wordt door anderen. Het komt nog voor dat de doelen in het zorgplan geschreven zijn vanuit het perspectief van de verwant of verzorgende en minder vanuit het perspectief van de cliënt. (bron: audits 2020)

Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen
Dit jaar heeft een delegatie van de CCR-C (Centrale Cliëntenraad-deelraad Cliënten), CCR-V (Centrale Cliëntenraad-deelraad verwanten) en het bestuur gesprekken gevoerd en scholing gevolgd vanuit de LSR, wat heeft geleid tot een concept visie op zeggenschap, inspraak en medezeggenschap van (verwanten van) cliënten. Deze visie heeft de basis gelegd voor het formeel inrichten van zeggenschap volgens de richtlijnen van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en het verder uiteenzetten van deze visie in verschillende krachtkringen binnen verschillende geledingen van de Raphaëlstichting.
Lees meer over de activiteiten in het kader van de Wmcz.

Beelden uit de praktijk
In onderstaande film vindt u een overzicht en reflectie op de methodiek en trajecten van Beelden uit de praktijk in 2020. Door verschillende mensen aan het woord te laten wordt er vanuit meerdere perspectieven een kijkje in de keuken gegeven. Hier vindt u de in de film getoonde woordwolk.Locatie Scorlewald: “Toen we als team de eerste voorlichting kregen over Beelden uit de Praktijk, merkte ik in het team wat terughouding; ze vonden het vooral spannend. Je maakt je kwetsbaar; je laat toch in je keuken kijken. Maar het werd al snel duidelijk dat het een methode is die niet de bedoeling heeft om je te beoordelen, maar die je informatie geeft van waaruit je als team verder kunt groeien.” Lees verder…

Caren Cliëntportaal
Momenteel zijn er ruim 300 aansluitingen tussen een dossier van een cliënt in OnsECD en Caren. Dat is verdeeld over alle instellingen van de Raphaëlstichting, waarbij sommige instellingen relatief veel aansluitingen kennen en andere instellingen minder. Bij Rozemarijn in Haarlem zijn zelfs bijna alle cliënten (of hun verwanten) aangesloten op Caren. Vooral bij de kindergroepen is dit een uitkomst voor de ouders.
Caren is nog volop in ontwikkeling. Eind 2020 is “Mijn Verhaal” geïntroduceerd, waarmee cliënten en verwanten de mogelijkheid hebben om zelf informatie toe te voegen aan het dossier. Ook komen er steeds meer mogelijkheden voor het toevoegen en delen van verschillende soorten documenten. Lees hier meer over Caren.

3c3 Ervaringen van cliënten zelf


Klachten cliënten
Het aantal klachten blijft over de jaren heen ongeveer gelijk. Er worden meer gesprekken gevoerd met de vertrouwenspersonen dan dat er klachten worden ingediend. Het aantal gesprekken met de vertrouwenspersonen is toegenomen. We vinden het goed te zien dat cliënten de weg beter vinden; uiteraard is het doel dat zij hun vragen en ontevreden-zijn in hun eigen context in gesprek kunnen brengen en goed gehoord worden. Lees meer over Klachten cliënten.

Onderzoeken naar Cliëntervaringen
Cliëntervaringen worden bij de Raphaëlstichting op twee manieren onderzocht:

 • Enerzijds is er een keer in de drie jaar een groot cliëntervaringsonderzoek.
 • Anderzijds wordt bij de jaarlijkse zorgplancyclus een zestal vragen gesteld om erachter te komen hoe tevreden de cliënt is, hoe veilig hij zicht voelt, hoe gezond hij zicht voelt en hoe veilig. Over het algemeen geven cliënten de Raphaëlstichting hierbij een hoog cijfer

Lees hier meer over de resultaten en de voortgang.Marie-Louise bedankt medewerkers van haar woonhuis met prachtige kaarten
Marie-Lousie woont op het Janusz Korczakhuis, een buitenhuis van Breidablick in Middenbeemster. Zij schreef – samen met haar moeder – over de ervaringen in de afgelopen maanden toen zij op de het woonhuis moest blijven en niet meer mocht logeren bij haar ouders. Ze is heel blij dat het nu weer kan! Voor elke medewerker van het huis maakte ze een prachtige bedankkaart met een persoonlijk woordje.

“Na 3 maanden mocht ik weer logeren bij papa en mama. Eindelijk weer vrij! Want, ook al hebben we het heel goed en gezellig gehad in het Janusz Korczakhuis, het heeft toch ook gevoeld alsof ik in een gevangenis zat.” Lees verder…

“Normaal denk ik wel eens: YES, geen werk! Maar na 2-3 weken dacht ik: nu mag het wel weer…”
Vanaf half maart waren de locaties van Fermento gesloten, uitgezonderd de winkel/bakkerij aan de Kennemerstraatweg. Alle deelnemers zaten ineens thuis. De medewerkers van ‘t Roode Hert, de Otter en de lunchroom aan de Laat stonden hun collega’s in de bakkerij bij. Er werden ZOOM-sessies georganiseerd om contact met de deelnemers te houden.

Deelnemer Ryan had het er moeilijk mee. “Ik heb drie maanden thuis gezeten. Dat vond ik niet leuk. Ik woon begeleid en zat daar ook op slot. Ik mocht alleen naar mijn moeder en voor de rest mocht ik niemand ontvangen. Ik kon wel buiten afspreken, dus ik heb héél veel met mijn opa gelopen en met mijn oom gefietst… en thuis heb ik een beetje gegamed, gepuzzeld en series en filmpjes gekeken. Maar op een gegeven moment ben je het helemaal zat. Ik miste mijn werk. In het begin dacht ik nog: YES, geen werk meer! Maar op een gegeven moment na twee-drie weken dacht ik: nu mag het wel weer! Ik was jaloers op mijn moeder en mijn oom: die werkten gewoon! Zo raar! Normaal ben je jaloers als iemand vrij is, maar toen was ik dat omdat ze naar hun werk konden! En ook… je bent je ritme kwijt!”

Van de nood een deugd maken
Het werk in de bakkerswinkel van Iambe aan het Van der Helstplein veranderde nu er geen koffiehoekje meer mocht zijn.
Lastig, vond deelnemer Cor: “De grote verandering is dat mensen hier niet meer binnen kunnen zitten om een kopje koffie te drinken. Nu is alles ‘to go’. Minder gezellig. Ingrijpender dan het werken met zo’n mondkapje, want ik ben iemand die de klanten graag bedient en ze de oren van de kop ouwehoert. Dat moet ik nu achter de kassa doen. Maar dan zeggen ze: ‘Cor, eerst afrekenen, anders krijgen we een kastekort’. Want als ik twee dingen tegelijk doe, raak ik de weg soms kwijt.”

Klanten missen Iambe
Deelnemers van dagbestedingslocaties misten in de eerste periode van de lockdown hun werk, maar klanten misten de deelmers ook! In Amsterdam maakte een paar trouwe klanten van Iambe een hartverwarmend spandoek.
Hechtere vriendschappen door corona
Sommige bewoners zagen ook positieve ontwikkelingen ondanks de beperkende maatregelen die corona met zich meebracht. Zoals Cynthia die op Breidablick woont. “Het weekprogramma dat er nu is, is heel gevarieerd. We pottenbakken drie dagen in de week, we sporten en op vrijdagochtend koken. Ook zag Cynthia hechtere vriendschappen ontstaan: “Je bent op elkaar aangewezen, dit brengt je dichter bij elkaar. Het verbindt mensen per ongeluk.” Lees verder…

3c4 Samenspel tussen betrokken partijen (cliënten, netwerk, medewerkers)

Lichtere woonvormen
Nadat alle cliënten met een Beschermd Wonen (BW) indicatie in 2015 vanuit de AWBZ naar de WMO zijn overgegaan, ging men ervan uit dat deze cliëntengroep binnen 5 jaar zou uitstromen naar lichtere woonvormen. In heel Nederland is een ontwikkeling waarneembaar naar ambulantisering en het ontwikkelen van nieuwe lichtere woonvormen voor deze groep cliënten. Je zou hierbij kunnen spreken van vermaatschappelijking van de ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen. Wanneer we dit willen realiseren vraagt dit het nodige van onze cliënten, onszelf, de buren, de wijk, de stad, de gemeente en de overheid, kortom de samenleving.

Locatie Novalishoeve: “Het steven naar een inclusieve samenleving heeft al jaren veel aandacht binnen de Novalishoeve. Op tal van manieren proberen we dit te ontwikkelen en te versterken. Een van de projecten waarmee we hierin vernieuwend bezig zijn is de Tuunen. In deze nieuwe wijk zijn de bewoners gezamenlijk verantwoordelijk voor de invulling en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte. Hierdoor hopen we meer sociale cohesie tot stand te brengen. Dit zal nodig zijn als we willen steven naar duurzame nieuwe woonvormen voor onze cliënten.
Ondanks het streven naar meer eigen regie, het versterken van het zelfregulerend vermogen en het inzetten van de steunkracht van het sociale netwerk, zullen er cliënten blijvend de nabijheid nodig houden zoals we dat nu hebben gefaciliteerd. Mede hierom zijn er in 2020 in totaal 13 cliënten teruggestroomd naar de Wet Langdurig Zorg (WLZ). Bij al deze cliënten is sprake van een chronische psychiatrische aandoening. Dit wil echter niet zeggen dat er geen ontwikkeling meer mogelijk is, alleen zal het naar alle waarschijnlijkheid zeker langer dan 5 jaar duren voordat iemand kan uitstromen naar een lichtere vorm van wonen.”

Over nabijheid en worsteling…  
Locatie Rudolf Steiner Zorg: “Samen kijken mevrouw en ik (Joyce) door het raam. De dochter van mevrouw staat beneden. Toen was dit nog de enige manier om elkaar te kunnen zien. Ze kijken naar elkaar en zwaaien. De dochter die beneden bij de deur een tas met schoongoed, tijdschriften en lekkers heeft gebracht voor haar moeder, staat vrolijk te zwaaien. De tranen staan in haar ogen. Mevrouw zegt: “Wat is ze toch een schat hè, kijk mijn lieverd”. Mevrouw heeft een grote glimlach op haar gezicht, dan ineens biggelt er een traan over haar wang. Ik weet helaas uit ervaring hoe het voelt om een dierbare te moeten missen, ook bij mij komt dit moment, het moment van missen, keihard binnen. Ik pak mevrouw vast en zij begint intens te huilen. Mooi en fijn dat ik haar op dat moment troost, warmte en liefde kan geven. Toch voelt het ook zo oneerlijk! Ik heb mevrouw in mijn armen, maar haar dochter moet het doen met de aanblik van haar verdrietige moeder; haar moeder die ze zo ontzettend mist en niet kan vasthouden.”

Samenwerking met de GGZ NHN
Queeste heeft naar aanleiding van een calamiteit de afspraken met de crisisdienst/SEPH van de GGZ NHN opnieuw vastgelegd. Dit heeft geresulteerd in een duidelijk regioplan waarin Queeste is opgenomen. Daarnaast zijn specifieke afspraken gemaakt over de communicatie tussen Queeste en de crisisdienst in het geval van crisis. Voor 2021 staat gepland om op bestuurlijk niveau in gesprek gaan met GGZ-NHN om samenwerkingsafspraken te maken en daarnaast helderheid te krijgen over verwachtingen welke rol de psychiater van Queeste kan en moet spelen in een crisissituatie

Ook de Novalishoeve heeft naar aanleiding van calamiteit afspraken gemaakt met GGZ NHN en de afstemming met de GGZ NHN is sindsdien duidelijk verbeterd. De samenwerking wordt twee keer per jaar geëvalueerd en ook daarbuiten weet men elkaar snel te vinden.

3c5 Borging van veiligheid


Leren van incidenten (MIC, GOG, IGJ en Prisma onderzoeken)
Er zijn dit jaar 111 incidenten minder gemeld dan in 2019 en het aantal incidenten is op alle onderwerpen nagenoeg gelijk gebleven. De grootste afname is te zien bij het aantal medicatie meldingen. Dit zijn er 118 minder dan vorig jaar.
Er hebben dit jaar elf incidenten plaatsgevonden die aanleiding gaven tot een melding bij de inspectie. In al deze gevallen is onderzoek uitgevoerd door middel van de Prisma methode. De inspectie heeft in 2020 een bezoek gebracht aan Scorlewald. Aanleiding was een melding van een poging tot suïcide begin 2020. Het oordeel van de IGJ naar aanleiding van het bezoek was dat zij een zelfkritische, leergierige organisatie aantrof. De in het verbeterplan opgenomen verbetermaatregelen waren geheel gerealiseerd.
Lees hier meer over leren van incidenten.

Referentiekader Grensoverschrijdend gedrag
In 2019 heeft het bureau Optimale samenwerking een onderzoek gedaan naar de oorzaken van GOG-incidenten. Hieruit zijn zeven leidende principes naar voren gekomen. Op basis van deze leidende principes heeft een werkgroep in 2020 het referentiekader GOG beschreven. In de werkgroep bestaande uit medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie en een verwant is alle kennis verzameld en verwerkt in een processchema wat gebruikt kan worden bij een ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. Hierin zijn alle processtappen beschreven en welke acties per stap ondernomen moeten worden.
In 2021 zal een werkgroep dit referentiekader aanpassen en handzame brochures maken zodat het in de organisatie voor cliënten, verwanten, medewerkers en deskundigen geïmplementeerd en gebruikt kan worden in de praktijk.
Lees hier verder over het referentiekader grensoverschrijdend gedrag en de aanpassing van het GOG protocol.

Sociale veiligheid: ervaren van veiligheid door cliënten
De werkgroep die bezig was met een beleidsvisie op sociale veiligheid is door corona in vertraging gekomen. De beleidsvisie is wel al in concept gereed en zal verder geconcretiseerd worden in 2021. De krachtkring sociale veiligheid neemt het initiatief om in 2021 op locaties het gesprek over de sociale veiligheid te verdiepen, acties te verzamelen en in samenspraak uit en door te zetten.

Locatie Rozemarijn: “Er is sprake van een verschuiving in ons oordeel over ‘goede zorg’ waar dit de sociale veiligheid raakt. Het begint met bewustzijn van wat eerst wel oké was nu niet meer oké is. Vragen die nu regelmatig gesteld worden door medewerkers zijn: Hoe is het voor cliënten om teveel prikkel te krijgen op de dagbesteding? Hoe is het om continu in de geluiden van groepsgenoten te zitten?
Op een woongroep woont een man die nooit in de huiskamer zat. Het team dacht dat deze man er niet van hield om in gezelschap te zijn. Nadat een medebewoner is verhuisd veranderde zijn gedrag echter volkomen. Hij zit nu dagelijks urenlang in de huiskamer een boek te lezen. Hoewel hij nooit heeft aangegeven last te hebben van zijn huisgenoten bleek dit achteraf wel het geval. Onder andere deze gebeurtenis heeft ertoe geleid dat medewerkers op Rozemarijn anders zijn gaan kijken (willen gaan kijken) naar groepssamenstelling en sfeer op de groep. Louter het feit dat er niet actief geklaagd wordt, betekent niet dat alles in orde is.”

Locatie Scorlewald: “Gevoelens van onveiligheid bij bewoners (en medewerkers) op een woongroep als gevolg van ernstige gedragsveranderingen (vaak met agressief gedrag) van een cliënt, vraagt steeds vaker om een time out-mogelijkheid middels tijdelijke uitplaatsing van een cliënt uit zijn/haar woongroep. Het doel van een dergelijke time-out is het gedrag te observeren vaak met inschakeling van externe deskundigheid. Na observatie kan (bijvoorbeeld door de medicatie of therapie aan te passen) door deskundige begeleiding de stabiliteit en daarmee ook het ervaren van veiligheid voor betreffende cliënt weer hersteld worden, waarna terugkeer naar de eigen woongroep weer mogelijk is. Voor de medebewoners wordt op deze manier weer rust gebracht op de groep. Helaas is er een tekort aan interne crisisplaatsen waar een dergelijke time-out gerealiseerd kan worden.”

Gebruik van machines door cliënten
– Bij het onderzoek naar gebruik van machines is naar voren gekomen dat er nog een aantal werkplaatsen zijn waar cliënten met machines werken en de risico’s daarvan niet opgenomen zijn in het cliëntdossier. Dit is meteen aangepast maar vergt wel nader onderzoek, zeker omdat 2 jaar geleden tijdens de ISO audit dit punt ook is geconstateerd en er nadien veel aandacht voor is geweest. We gaan het registreren van het gebruik van machines door cliënten bij de werkplaatsen nader onderzoeken waarbij we ons afvragen wat de reden is dat de risico’s verzuimd worden te registreren in het dossier en wat er voor nodig is om dit (mogelijk op een andere manier) wel te doen om risico’s hiermee in de toekomst te voorkomen. (bron: audits 2020)

Reanimatieverklaringen
Met betrekking tot het onderwerp reanimatieverklaring is gebleken dat medewerkers niet altijd weten of cliënten een reanimatieverklaring hebben en waar zij deze informatie kunnen vinden. Het is blijkbaar niet goed bekend waar zij deze informatie in het dossier kunnen vinden en dit is daarom iets wat we opnieuw onder de aandacht gaan brengen. We agenderen de onderwerpen reanimatieverklaring en cliëntperspectief in het overleg met de key-users om vervolgens door hen uit te laten dragen in de praktijk. Ook geven we dit onderwerp een plek in de scholing van het ECD. (bron: audits 2020)

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt gedwongen zorg voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking. De wet is ingegaan op 1 januari 2020 en vervangt de BOPZ. Dit eerste jaar was een overgangsjaar om alles conform de nieuwe wet in te regelen. De belangrijkste zaken waren:
– Het omzetten van de oude BOPZ maatregelen naar de Wzd maatregelen in de zorgdossiers.
– Scholing van betrokken medewerkers
– Uitvoering geven aan de evaluaties conform het stappenplan.
Met de nieuwe wet is er een stuk bewustwording ten aanzien van onvrijwillige zorg gekomen en zijn we meer dan voorheen gericht op het zoeken naar alternatieven hiervoor. Tegelijkertijd ervaren we ook een grote registratielast die het frequent evalueren en registreren met zich meebrengt. Ondanks dat is het ons gelukt om alle “oude” maatregelen onder de noemer van de BOPZ voor het einde van 2020 om te zetten naar registraties in het kader van de Wzd en we zijn ontzettend trots op alle professionals die daaraan hebben meegewerkt.
Lees meer over wat er is gedaan in het kader van de Wet zorg en dwang.

Privacy en informatiebeveiliging
In 2020 zijn de nodige inspanningen verricht om de Privacy en informatiebeveiliging goed op orde te houden en verder te verbeteren. Er zijn 26 datalekken gemeld, wat een flinke stijging is ten opzichte van de 4 meldingen van vorig jaar. De reden voor deze stijging lijkt gelegen in een groter bewustzijn op dit onderwerp bij zowel eigen medewerkers als externe leveranciers. In 2021 zal door de afdelingen kwaliteit, informatiebeveiliging en control gewerkt worden om de Raphaelstichting NEN7510 proof te maken. Lees verder…

3d SOCIAAL ONDERNEMEN

SociaalGoed
De droom van SociaalGoed is een samenleving waarin zorgorganisaties doen waar ze goed in zijn, het bieden van zorg. Waarin de Nederlandse ondernemers vanzelfsprekende ruimte inrichten voor mensen die nu niet als vanzelfsprekend meedraaien in de samenleving, met oog voor mens én natuur; holistisch, duurzaam, vanzelfsprekend inclusief ambacht. Dit kan bijvoorbeeld doordat bedrijven een deel van hun werkruimtes en/of filialen gaan inrichten in samenwerking met een zorginstelling. Of doordat de huidige werkgever ruimte maakt voor een aantal collega’s met een ander tempo en een andere wereldbeleving. Waarbij zij volwaardig onderdeel zijn van het voltallige team.
De uitdaging ligt hierbij in het bij elkaar brengen van de werelden van de zorg en de markt.

Wij hebben in 2020 gewerkt om maatschappelijke vragen te verbinden aan onze (nieuwe) producten en daarbij maatschappelijke participatie (over-en-weer) altijd te stimuleren. Bij De Kosterij (Middenbeemster ) en Fermento (Alkmaar) zijn goede stappen gemaakt.
In het samenwerkingsverband SociaalGoed zullen we dit gezamenlijk met Roads en De Regenboog Groep in 2021 verder de maatschappij in brengen.

Sociaal bedrijf
Locatie Scorlewald: “Ik zie drukkerij SpringerUit niet als een sociale werkplaats, het is een sociaal bedrijf. Ik zit ook bij Social Enterprise, dus ik ken veel sociale ondernemingen. Daar kwam iemand de formule presenteren dat 75% van de inkomsten uit de gehandicapte medewerkers moesten komen. Toen ben ik er tegenin gegaan, dat vind ik belachelijk. Als ondernemer behoor je niets aan zorggelden te verdienen. Zorggelden horen in de zorg. Als je op zorggelden draait, dan klopt je onderneming niet. Ik zou wensen dat bedrijven commercieel zelfstandig draaien en daaromheen met mensen werken die een ander tempo hebben, waarbij je de zorggelden daar apart voor reserveert.” Lees meer…

Oesterzwammen op Texel
Er is begonnen met het kweken van oesterzwammen op de Novalishoeve. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met de veerdienst Teso. Zowel Teso als de Novalishoeve hebben de ambitie om zo circulair mogelijk te produceren. De oesterzwammen worden dan ook gekweekt op het koffiedik van o.a. Teso.
Naast dat er in 2020 al kon worden genoten van verse oesterzwammen en pizza’s belegd met oesterzwammen, zullen er in 2021 ook kroketten en bitterballen met oesterzwammenragout gevuld worden. Tevens is er een growkit ontwikkeld waarmee mensen zelf oesterzwammen kunt kweken. Cliënten helpen bij alle onderdelen van het proces mee. Dit begint met het ophalen van het koffiedik bij de boot, verschillende strandpaviljoens en het eigen dagcafé. Hierna mengen de cliënten het koffiedik met broed en worden de zakken gevuld. Doordat dit proces in de winter en de zomer doorgaat, is het een constante werkstroom. Cliënten helpen tevens mee met het oogsten, verpakken en verder verwerken. De zakken die overblijven worden opgehaald door een Texelaar die er vervolgens weer briketten van maakt voor in de kachel of de openhaard.

3e DUURZAAMHEID

Vanuit onze antroposofische inspiratie is duurzaamheid voor de Raphaelstichting een thema dat dichtbij ons gewone doen en laten ligt. Leven met de natuur en de toekomst van de aarde in gedachten vanuit is ingebed in onze cultuur. Een analyse van onze score op de Milieuthermometer toont het beeld dat we op een groot deel van de criteria voldoen en anders in elk geval in beweging zijn.

Voor wat betreft de toekomstige huisvesting zijn speerpunten vastgesteld in het Masterplan huisvesting. Verder inbedding van dit thema in de organisatie vraagt aandacht; een milieucoördinator die met een netwerk van aandachtsfunctionarissen op de instellingen het beleid verder gaat voeden is een stap die we in 2020 wilden maken, maar niet gerealiseerd hebben.

Twee mooie voorbeelden van duurzaamheid op de locaties:
Locatie Novalishoeve: “In mei 2020 zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van de stal bij de Novalishoeve. In 2020 hebben deze 90 Mwh aan energie opgeleverd. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik per jaar van 30 gezinnen. Hiermee is een mooie stap gemaakt naar een zo energie neutraal mogelijke bedrijfsvoering.”

Locatie Scorlewald: “In deze tijd kennen we steeds langere ketens, zo komen bijvoorbeeld de bananen in de supermarkt al gauw uit Zuid-Amerika. Maar het is veel beter om een korte keten te hebben. Dit is wanneer uw voeding of product van dichtbij en langs weinig tussenstops komt. Een korte keten is bijvoorbeeld de eieren die van onze boerderij via de kortste weg op het bord van de klant terecht komen. Dit is fijn voor de klant, want deze weet precies waar het voedsel vandaan komt. Maar ook gunstig voor de natuur, omdat er minder stikstof uitgestoten wordt. Bij onze boerderij krijgen wij rest-stromen uit de keuken, de tuin en het restaurant als voer voor ons vee. Als strooisel voor de hokken gebruiken we houtsnippers van de tuin en heiden uit de Schoorlse duinen. Op onze beurt schenken wij ons vlees en eieren aan de keuken en onze mest aan de tuin. Zo is het een gouden samenwerking.”

Scorlewald heeft ook een externe audit naar de kwaliteit van het dierenwelzijn laten uitvoeren op de boerderij. Op basis hiervan worden een aantal verbetermaatregelen genomen.

4. Kwaliteit van het werk in relatie tot de zorg


Teamreflecties 2020

 • Uit de teamreflecties blijkt dat de communicatie en samenwerking duidelijk is verbeterd het afgelopen jaar. Een derde van de teams geeft expliciet aan dat er onderling tussen medewerkers vaker sprake is van open communicatie en veiligheid om feedback te kunnen geven. In de communicatie en afstemming met verwanten ziet bijna de helft van de teams verbetering.
 • Bijna de helft van de teams geeft aan trots te zijn op de extra inzet die met elkaar gedaan is in verband met corona. Deze teams vinden dat ze flexibel, creatief maar ook goed doordacht omgaan met (nieuwe oplossingen voor) de zorg.
 • Net als vorig jaar geven veel teams (bijna de helft) aan dat zij wensen dat cliënten volgend jaar meer duidelijkheid en structuur gaan ervaren (ook in de afstemming met verwanten, zodat cliënten één antwoord krijgen). Maar ook dat ondersteuningsafspraken beter worden nagekomen. Voor medewerkers ligt de focus hierbij op het voor cliënten realiseren van een goede dag, avond en nacht, waarbij medewerkers aansluiten bij en afstemmen op wat cliënten op dat moment vragen of nodig hebben. Kennelijk is dit nog onvoldoende naar tevredenheid gelukt vorig jaar.

Lees hier alles over de teamreflecties 2020.

Vitaliteit medewerkers
Via digitale media hebben veel medewerkers zich ingespannen om hun collega’s aan te zetten tot vitaliteit door tips en adviezen te geven. Ook voor cliënten zijn er heel veel filmpjes gemaakt. Een kleine compilatie:

Scholing
Op de locaties is door de corona-crisis een achterstand in scholing ontstaan. Doelstellingen t.a.v verplichte scholingen worden daarom niet altijd gehaald. Waar mogelijk worden scholingen middels Zoom georganiseerd maar dat is niet altijd even effectief of mogelijk. Scholingen ten aanzien van moeilijk verstaanbaar gedrag zijn wel doorgegaan, zoveel mogelijk rekening houdend met de maatregelen die gelden. De geplande scholing “gezonde seksualiteit” wordt ook opgepakt, dit naar aanleiding van een aantal incidenten die hebben plaatsgevonden. Verschillende locaties hebben aangegeven dat uit jaargesprekken met medewerkers, teamreflecties en andere bronnen blijkt dat er behoefte is aan verdieping in de antroposofie. Door corona gingen veel van de geplande antroposofische scholingen in 2020 niet door. (bron: audits 2020)

De Raphaëlstichting wil voor 2021 inzetten op (verdere) versterking van de benodigde expertise door:

 • Verdere inrichting Raphaëlacademie (voor scholing, kennisdeling en de lerende context op de woon- en werkvloer).
 • Stimuleren van intervisie bij onder andere expertisegroepen (kijken in elkaars keuken) op een breed palet van thema’s: kennis, dilemma’s, werkorganisatie, werkplezier.
 • Inzet op expertiseteams over de locaties heen. Regionaal in crisis-interventieteams; gericht op duurzaam wonen en dus voorkomen van onnodig uitplaatsen.
 • Verdere scholing van (gedrags)deskundigen over de locaties heen.
 • Systematisch leren van Prisma-onderzoeken en andere evaluaties
 • Samenwerken met collega-instellingen in de regio in het verder borgen rondom complexe casuïstiek.
 • Platform/bibliotheek voor sociale en technologische innovaties?
 • Ervaringen en lessen vanuit Beelden uit de praktijk worden breder gedeeld om meer anderen dan het betreffende team te inspireren.

Training moeilijk verstaanbaar gedrag
Angst, boosheid of verdriet, geuit, maar niet begrepen. Ook nu, in deze bijzondere tijd waarin veel van bewoners en medewerkers wordt gevraagd, komt moeilijk verstaanbaar gedrag voor, soms zelfs vaker of op een andere of onverwachtere manier. De fysieke trainingen gingen onder strikte voorwaarden door, en als aanvulling bij het ‘leeswerk’ zijn er over de hoofdonderwerpen ook introductiefilmpjes gemaakt waarin de trainers vertellen over deze onderwerpen. Een kijkje achter de schermen:

Leren en ontwikkelen door een cultuur van openheid over fouten
Locatie Rudolf Steiner Zorg: “Binnen heel Rudolf Steiner Zorg wordt veel aandacht besteed aan leren en ontwikkelen. Er heerst een cultuur dat mensen fouten mogen maken, maar dat het daarbij heel belangrijk is dat je er wel voor uitkomt en dat je ervan leert. Bij een afdeling is die openheid bijvoorbeeld heel zichtbaar met betrekking tot corona. Meerdere collega’s voelden zich voldoende veilig om toe te geven dat ze zich op momenten niet gehouden hebben aan de coronamaatregelen (bijvoorbeeld in belang van communicatie met een cliënt had een medewerker in nabijheid een mondkapje afgedaan). Deze veiligheid en openheid helpt medewerkers om verder te leren en ontwikkelen.”

Gedragscode
In 2020 is een nieuwe gedragscode geschreven; ingegeven door eerdere incidenten, maar ook uit oogpunt van wetgeving was daar enige urgentie ontstaan. Deze gedragscode is middels een zogenoemde krachtkring tot stand gekomen. Hierbij zijn veel belanghebbenden met verschillende rollen betrokken geweest (verwanten, cliënten, medewerkers en externe deskundigen). De gedragscode is najaar 2020 vastgesteld en gepubliceerd op intranet. Communicatie en implementatie van de gedragscode vindt plaats in het eerste halfjaar van 2021.

Jaargesprekken/functioneringsgesprekken
Op de meeste locaties hebben er minder jaargesprekken plaatsgevonden. Jaargesprekken zijn regelmatig doorgeschoven naar 2021 vanwege corona.

Klachten medewerkers
Het aantal klachten blijft over de jaren heen ongeveer gelijk. Er worden meer gesprekken gevoerd met de vertrouwenspersonen dan dat er klachten worden ingediend. Het aantal gesprekken met de vertrouwenspersonen is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019.
Lees meer over Klachten medewerkers in 2020.

Melding Incidenten Medewerkers (MIM)
Het aantal MIM-meldingen is vanaf 2017 t/m 2019 licht toegenomen. Deze toename van het aantal MIM-meldingen heeft te maken met de toenemende complexiteit en intensiteit van de zorg- en begeleidingsvragen. Dit is ook terug te zien in het toenemend aantal gevallen waarin meerzorg wordt toegekend.
Lees meer over MIM meldingen in 2020.

Teamspirit: wij staan altijd voor elkaar klaar… Lees meer…

Zorgbonus 2020
De zorgbonus is in het leven geroepen door de overheid als een blijk van waardering voor de uitzonderlijke prestatie die zorgmedewerkers in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 hebben geleverd tijdens de eerste COVID-19 uitbraak. In december 2020 hebben zo’n 1300 medewerkers van de Raphaelstichting de zorgbonus ontvangen. Dit betreft zowel (oud)-medewerkers in loondienst als medewerkers die zich bijvoorbeeld via een uitzendbureau of als zzp-er hebben ingezet. De Raphaëlstichting heeft gekozen voor een ruimhartige toekenning (er is geen onderscheid gemaakt in het type functie van medewerkers), omdat we het in die tijd samen hebben gedaan.

Vaccinaties medewerkers
In het staartje van 2020 waren de voorbereidingen in volle gang met betrekking tot de vaccinaties in 2021. In januari 2021 werden de medewerkers van de VVT per brief uitgenodigd om zich te laten vaccineren tegen COVID19. Eind februari 2021 hebben ook de medewerkers van de GHZ een uitnodiging ontvangen. Het selectiecriterium voor de uitnodiging betrof of de medewerker in de uitoefening van zijn functie binnen 1,5 meter van de cliënt/bewoner werkzaam is. Niet alleen eigen medewerkers, maar ook stagiaires, uitzendkrachten en ZZP-ers die werkzaam zijn voor de Raphaëlstichting hebben deze uitnodiging per brief ontvangen.

Arbeidsmarkt
Er is een verschil tussen de locaties van de Raphaëlstichting als het gaat om het succesvol werven van medewerkers voor openstaande vacatures. Verschillende locaties geven aan behoefte te hebben aan een strategische aanpak van werving, opleiden en behoud; in nauwe samenwerking tussen de locaties en HR.

Naast de centrale wervingsinspanningen wordt door de locaties ook regelmatig zelf gebruik gemaakt van social media en filmpjes bij de werving. Dit heeft deels geholpen maar de situatie op de arbeidsmarkt blijft voor sommige locaties lastig. Er zijn ook locaties waar bij de uitstroom van medewerkers meespeelt dat er nog met een verouderde FWG wordt gewerkt, waardoor medewerkers soms elders een betere beloning ontvangen. De wenselijkheid/noodzaak de FWG te herzien is door de COR geagendeerd en in 2020 en 2021 loopt er een groot traject om dit te actualiseren.

Voorheen, en ook in nog op sommige plekken is het grote tekort op de arbeidsmarkt nog niet zo sterk voelbaar. De antroposofische inspiratie brengt op allerlei aspecten een onderscheid aan ten opzichte van collega’s; er is een groep mensen dat zich er in herkent en er op af komt. Toch zien op de meeste instellingen de problemen groeien. Daar kunnen we veel beter op anticiperen. Vanaf 2021 wil de Raphaëlstichting (nog) bewuster voldoende en goed opgeleide medewerkers aan zich binden. Recruitment wordt daarom doorontwikkeld om voldoende op de arbeidsmarkt zichtbaar te zijn en te blijven, om de vacatures te vervullen en inzet PNIL (Personeel Niet In Loondienst) te beperken. De arbeidsmarktcommunicatie en geïntegreerde aanpak voor vindbaar en zichtbaar zijn tussen de concurrenten vraagt extra aandacht: zoekposities, verspreiding van vacatures, inzet van social media voor branding en werving. De antroposofie als bron en bijzondere context zijn mooi uit te lichten aspecten door bijvoorbeeld story telling in beeld en tekst. Trotse medewerkers/cliënten/familie zijn dan ambassadeurs. Zorgen voor extra impulsen voor on boarding, denk aan introductie/inwerken, arbeidsvoorwaarden en actief exitbeleid. Zij-instromers krijgen een opleiding via Scillz en een baangarantie, wat om (samenhangend) beleid op leerlingplekken en doorstroming tussen de locaties vraagt. Wij leiden dan als locaties met en voor elkaar op. Lokaal blijft er samenwerking met ROC’s en aansluiten op ontwikkelingen in de sectorfondsen. Antroposofie is als aanvullende scholing voor iedereen beschikbaar; in het bijzonder voor de zij-instromers actief aanbod (iedere zij-instromer heeft straks een diploma met antroposofische scholing).

FWG (Functie Waardering Gezondheidszorg)
Het FWG-functiewaarderingssysteem is een instrument waarmee de zwaarte van een functie kan worden bepaald. Hiertoe wordt een functie geanalyseerd en gewaardeerd op negen gezichtspunten en vergeleken met andere functies. Het resultaat van de functiewaardering is dat een functie wordt ingedeeld in een functiegroep.

Het FWG-project heeft tot doel het hele functiehuis van de Raphaëlstichting kritisch te bekijken en waar nodig te actualiseren. In overleg met de Raad van Bestuur, het MT en de COR is gekozen voor een aanpak waarbij het hele functiegebouw van Raphaelstichting tegen het licht wordt gehouden. De externe adviseurs van FWG begeleiden het project en houden samen met de stuurgroep (MT, COR, Voorzitter RvB en interne projectleider), toezicht op een adequate uitvoering van het hele project FWG via regelmatige voortgangsgesprekken met de projectleiding en adviseurs van FWG.

We hebben daarvoor een 3-deling toegepast op het functiegebouw van Raphaelstichting:
1. functies Primair proces
2. functies (Para)medisch, gedragskundig, behandelend
3. functies Ondersteunend, facilitair, staf, management

In de volgende fasen zijn we aan de slag gegaan met de kernprojectgroep, een deelprojectgroep en verschillende klankbordgroepen, in detail aan de slag met telkens een deel van het functiegebouw, te beginnen met de functies van het primair proces.

– Het 1ste deel (Primair proces) is afgerond en we zijn in gesprek over een procesvoorstel ‘mix en toewijzing’ in de stuurgroep. Wanneer dit helder is, wordt het eerste deel, samen met het procesvoorstel voorgelegd aan het MT en RvB.
– Het 2de deel (Para)medisch wordt nog bekeken door de laatste klankbordgroepen en is na de check met de deelprojectgroep (Para)medisch ook gereed voor vaststellen door de RvB.
– Het 3de deel is inmiddels ook van start gegaan.

Werkdruk
De corona-crisis heeft veel druk gelegd op de medewerkers. Krapte in de roosters, werken in kleine teams en voor sommigen thuiswerken maakte dat er veel werkdruk was. De locaties hebben die druk niet overal weg kunnen nemen. Er is wel veel aandacht geweest voor de ervaren druk van de medewerkers en medewerkers hebben meermaals kleine of grotere attenties en dankbetuigingen gekregen om hen een hart onder de riem te steken. Dit werd zeer gewaardeerd.
Er waren op sommige plekken roosterproblemen door onvoldoende capaciteit roosteraars en het ontbreken van een roosterbeleid. (bron: Akwa 2020)

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers zal in 2021 verbeterd worden door: Interne mobiliteit stichtingsbreed te ondersteunen, onder andere door interne stages en loopbaanorientatie/coaching (7 Bronnen van arbeidsvreugde). Medewerkers meer regie te geven op het eigen rooster door zelfroostermodules. Aandacht voor de levensfasen van medewerkers te hebben (ouder worden, mantelzorg, spitsgezin) én aandacht voor werkdruk, werkgeluk en welzijn. Het verzuimbeleid te versterken met andere, meer preventieve impulsen, oa vanuit Positieve Gezondheid. Goede nazorg na incidenten wordt ook verder opgepakt in 2021.

Ziekteverzuim
Cijfers verloop ziekteverzuim in 2020 in percentages.

In 2021 zal er aandacht zijn voor de balans werk/privé. Verzuim kent als streefwaarde maximaal 6%. Er wordt ingezet op versterken van vaardigheden van leidinggevenden aangaande preventie en verzuim. Daarnaast wordt een providerboog ontwikkeld voor preventie, in samenhang met duurzame inzetbaarheid.

5. Toelichting op de financiële resultaten

Terugblik op 2020

RESULTAAT
De Raphaëlstichting behaalde over 2020 een positief resultaat van € 2,4 mln. Voor het boekjaar 2020 was een positief resultaat begroot van € 2,2 mln. De Raphaëlstichting behaalde over 2019 een positief resultaat van € 1,3 mln.

Het jaarresultaat van € 2,4 mln positief kan uitgesplitst worden in drie categorieën, namelijk:

 • een resultaat van € 0,1 mln positief op de Zorgexploitatie (Opbrengsten uit levering van zorg minus zorg-gerelateerde kosten)
 • een resultaat van € 2,5 mln positief op de Kapitaalexploiatie (Opbrengsten ter dekking van kapitaalasten minus werkelijke kapitaallasten) en
 • een resultaat van € 0,2 mln negatief op de Commerciële exploitatie (omzet uit verkopen van producten gemaakt bij dagbestedingslocaties minus kostprijs van de productie)

Het positieve resultaat bestaat nagenoeg volledig uit de positieve kapitaalexploitatie. De kapitaalexploitatie van 2,5 mln positief is zelfs iets hoger dan begroot (Begroot: 2,2 mln positief) uitgekomen in 2020 vanwege uitgestelde nieuwbouw- en verbouwplannen.

De zorgexploitatie is uitgekomen op een klein positief resultaat van € 0,1 mln terwijl er een nihil resultaat (€ 0,-) begroot was.

 • De inzet op verzuimbegeleiding heeft geresulteerd in een vermindering van het langdurig verzuim. Dit heeft een positief effect gehad op de voorziening arbeidsongeschiktheid waardoor een vrijval van € 0,3 mln ten gunste van de winst- en verliesrekening heeft plaatsgevonden in boekjaar 2020.
 • Vanuit voorgaand jaar (2019) heeft er een additionele toekenning plaatsgevonden van het kwaliteitsbudget van € 0,2 mln. Deze bijzondere positieve effecten verklaren dat nagenoeg het niveau van de begroting als totaal voor 2020 is behaald. Tot slot resteert een negatief resultaat op de commerciële exploitatie. Dit is het gevolg van verlaagde winkelomzetten (€ 0,3 mln lager dan begroot) bij de dagbestedingslocaties vanwege de tijdelijke sluiting als genomen maatregel tegen corona en de landelijke lockdowns.

INVLOED VAN CORONA OP HET RESULTAAT
Het covid-19 virus heeft (financieel) grote negatieve gevolgen gehad voor de Raphaëlstichting. Het had impact op de cliënten, de medewerkers en organisatie in zowel 2020 als 2021. De organisatie is in staat geweest om met een flinke dosis flexibiliteit en inventiviteit deze crisis te doorstaan. Eind december is gestart met vaccineren van cliënten en zorgmedewerkers. Onderstaande ontwikkelingen hebben financiële gevolgen gehad voor de kosten en opbrengsten van 2020:

Zorg
1. Er zijn uitbraken en quarantaines geweest het afgelopen jaar.
2. Dagbestedingslocaties tijdelijk gesloten zijn geweest als maatregel tegen het virus. Er werd meerdere maanden geen dagbesteding geleverd aan cliënten die niet wonen op een woonlocatie van de Raphaëlstichting.
3. Intramurale cliënten die wonen op een woonlocatie van de Raphaëlstichting hebben een alternatief dagbestedingsprogramma aangeboden gekregen. Bij de woongroepen wordt er gewerkt met zogenaamde bubbels waarbij een groep cliënten die bij elkaar wonen naar dezelfde dagbestedingslocatie gaan om mogelijke kruisbesmetting met andere woongroepen te voorkomen.
4. Er is sprake van een beperkte capaciteit in de dagbesteding door de 1,5 m afstandsregel.
5. Bezoek van verwanten was tijdelijk bepekt. Er is geïnvesteerd in bezoeklocaties en aanpassingen van ontmoetingsruimtes die corona-proof zijn.
6. Enkele intramurale cliënten zijn, op verzoek van de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten, tijdelijk gaan wonen bij familie uit angst voor besmetting op de instelling. Met het oog op de toekomstige terugkeer konden er geen nieuwe cliënten geplaatst worden op deze ontstane lege plekken.
7. Angst voor besmetting belemmerde de instroom van nieuwe cliënten in het verpleeghuis.

Middelen
8. In het eerste halfjaar na het uitbreken van de pandemie was er een grote schaarste aan middelen die nodig waren om goede voorzorgsmaatregelen te nemen.
9. Er zijn spatschermen geïnstalleerd, bebordingen geplaatst en er worden extra locaties gehuurd.
10. Er is geïnvesteerd in elektronica (tablets, monitoren, beamers) om het leveren van zorg (ambulant en dagbesteding) op afstand mogelijk te maken.

Medewerkers
11. Tevens was er schaarste aan mankracht.
12. Medewerkers met lichte verkoudheidklachten bleven thuis en lieten zich testen.
13. Er heeft extra scholing plaatsgevonden om het medisch personeel en woonbegeleiders medisch correct te kunnen laten handelen in de nieuwe situatie met corona.
14. De artsen en verpleegkundigen zijn extra ingezet om zowel cliënten als medewerkers frequent te testen.
15. Er is gewerkt met een centraal crisisteam.
16. Er is wekelijks overleg met de medezeggenschap en frequent overleg met collega zorgaanbieders in de regio.
17. Door de tijdelijke sluiting van de dagbestedingslocaties in de zomer van 2020 en recent vanwege de landelijke lockdown vanaf eind december 2020 zijn de winkelomzetten van de diverse locaties van de Raphaëlstichting flink gedaald.

Het werkelijke jaarresultaat van 2020 ligt op totaalniveau in lijn met de begroting voor 2020. Hierdoor lijkt het alsof coronavirus weinig tot geen invloed heeft gehad op het financiële resultaat. Bovenstaande opsomming van ontwikkelingen in 2020 rondom corona hebben financieel de volgende gevolgen gehad voor de Raphaëlstichting:

 • De zorg-omzetderving als gevolg van corona bedroeg € 2,9 mln (benoemde ontwikkelingen 1 t/m 7);
 • 0,5 mln extra materiële kosten (benoemde ontwikkelingen 8 t/m 10)
 • 0,8 mln extra personele kosten (benoemde ontwikkelingen 11 t/m 17)

Er is nauwkeuring gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor omzetderving en compensatie van meerkosten gebaseerd op de werkelijke omstandigheden veroorzaakt door corona op de zorglocaties. Behalve de geleden schade rondom het commerciële onderdeel is de coronacompensatie in evenwicht met de coronaschade voor 2020.

Solvabiliteit & Liquiditeit
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen als percentage van de totale omzet) is licht gestegen van 23,1 % ultimo 2019 naar 23,7 eind 2020.

De banksolvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) is gegroeid van 29% naar 31,2%.

Het saldo van de liquide middelen bedroeg bij aanvang van 2020 € 19,4 mln. De liquide middelen zijn in 2020 gestegen naar 22,6 mln. Dit maakt het mogelijk om (zoals vereist door banken) een deel van de investering (20%) in de nieuwbouwplannen uit eigen middelen te bekostigen.

Vooruitblik 2021

Voor 2021 is een resultaat begroot van € 1,8 miljoen positief en dit bestaat volledig uit een positieve kapitaalexpoitatie van € 2,7 mln en een negatieve zorgexploitatie van 0,9 mln.

Het financiële resultaten op de zorgexploitatie zullen de aankomende jaren moeten blijven verbeteren om ruimte op de kapitaalexploitatie vrij te maken en beschikbaar te houden voor het kunnen dragen van hogere rente- en afschrijvingskosten van nieuwbouw- en verbouwplannen. Om een beter resultaat op de zorgexploitatie te kunnen realiseren zijn diverse verbeterplannen opgenomen in de meerjarenbegrotingen. In de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 is zichtbaar dat een deel van deze verbeterplannen daadwerkelijk wordt behaald en een deel (nog) niet.

Om schaalvoordelen te behalen wordt geïnvesteerd in het onderzoeken naar samenwerkingsgebieden tussen de verschillend instellingen.

De levering van dagbesteding aan extramurale cliënten is in 2021 nog niet op het niveau van 2020. Dit komt door de 1,5 meter afstand maatregel die wordt gehanteerd en doordat er het niet is toegestaan meerdere cliënten (die geen gezin vormen) te vervoeren in 1 bus. Indien in de nabije toekomst weer meer mogelijk wordt, dan zal de cliëntbezetting op de dagbesteding weer toenemen.

Meer lezen? Hier vind u de Jaarrekening 2020.

6. Achtergrondinformatie

Hoe is dit kwaliteitsrapport tot stand gekomen?

In de totstandkoming van het kwaliteitsrapport wordt een schets gegeven van de aanpak bij dit kwaliteitsrapport, het intern beraad met de cliëntenraden en ondernemingsraden en de externe visitatie.

Binnen de Raphaëlstichting gebruikte afkortingen of begrippen

Afkorting Volledige naam
AVG Arts verstandelijk gehandicapten
BB Breidablick
BD Biologisch Dynamisch
BHV Bedrijfshulpverlening
BOPZ Bijzondere Opnames Psychiatrische Ziekenhuizen
CB Centraal Bureau Raphaëlstichting
CR Cliëntenraad
CCR-C Centrale Cliëntenraad Cliënten
CCR-V Centrale Cliëntenraad Verwanten
CEO Cliëntervaringsonderzoek
COR Centrale Ondernemingsraad
CVP Cliënt VertrouwensPersoon
De Reiziger De Reiziger wordt gespeeld door een medewerker van Scorlewald. De reiziger is ontstaan tijdens de meerjarenvernieuwingsbeweging en heeft inmiddels vaker voor de CCR-C een film gemaakt. Zo heeft hij bijvoorbeeld de beleidscyclus aan de hand van de jaarfeesten en seizoenen op een grappige manier aanschouwelijk gemaakt voor de cliënten. (terug naar de Inleiding)
DNV Det Norske Veritas (certificerende instelling voor ISO)
ECD Electronisch Cliëntdossier
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
EVD Electronisch voorschrijf systeem voor medicatie
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GOG Grensoverschrijdend gedrag
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point (Risico-inventarisatie voor voeding)
HRM Human Resources Management (Personeelszaken)
IA Iambe
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie
KDC Kinderdagcentrum
LSR Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
MDO Multi Disciplinair Overleg
MIC Melding Incident Cliënt
MIM Melding Incident Medewerkers
MG Midgard
MT Management team
MTO Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
NH Novalishoeve
ONS ONS = merknaam van het gebruikte Electronisch cliëntdossier
OR Ondernemingsraad
PDCA Plan–Do–Check–Act
PG Psychogeriatrie/psychogeriatrisch
PNIL Personeel niet in loondienst
POP Persoonlijk Ontwikkelplan
PRISMA Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses.
Met de onderzoeksmethode PRISMA wordt incidentanalyse systematisch uitgevoerd om oorzaken te achterhalen
Providerboog Een groep zorgvuldig geselecteerde organisaties die interventies op het gebied van psychische problematiek, lichamelijke klachten etc. kunnen uitvoeren.
RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie
RM Rozemarijn
RS Raphaëlstichting
RSZ Rudolf Steiner Zorg
RvB Raad van Bestuur
RvT Raad van Toezicht
SOG Specialist Ouderengeneeskunde
SW Scorlewald
TOP Team Ontwikkelplan
VBM Vrijheidsbeperkende maatregel
VG Verstandelijke beperking
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VV Verpleging, Verzorging
WMCZ Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen
WZD Wet Zorg en Dwang
ZZP Zorgzwaartepakket

Inhoudsopgave

 • Item 1
 • Item 2
  • Item 2.1
  • Item 2.2
  • Item 2.3
 • Item 3
 • Item 4
  • Item 4.1
  • Item 4.2
  • Item 4.3