Terug naar Hoofdpagina

Teamreflecties

Algemeen
De teamreflecties nodigen uit om met het team te reflecteren op het (waarom van het) eigen handelen in relatie tot de zorg, de cliënten en de collega’s. Er is een aparte intranet-webpagina voor medewerkers over de teamreflecties. Hierop staan filmpjes over hoe je kunt reflecteren als team en ook worden er verschillende (eenvoudige) methoden uitgelegd.

De Raphaëlstichting had de volgende doelstellingen voor 2020

 • Ieder zorgteam en werkplaatsteam uitnodigen om één reflectie, die met het team gedaan is, via de webpagina te uploaden naar de kwaliteitsdienst. Het streefpercentage van het aantal teams dat een reflectieformulier invult, is net als eerdere jaren vastgesteld op 60%.
 • Daarnaast wordt van de teams verwacht, dat zij tenminste één keer in de vier jaar een teamreflectie organiseren met een coach die niet werkzaam is in het team. Doordat teams dit redelijk verspreid doen, betekent dit dat jaarlijks ongeveer 25% van de teams een teamreflectie doet, met begeleiding door een externe coach.
 • Teamreflectie is in de communicatie verbreed naar: Reflectie met het team. Het woord ’team- reflectie’ nodigt uit om te reflecteren op het functioneren van het team zelf, terwijl er met de aanduiding ‘Reflectie met het team’, meer mogelijkheid ontstaat om dit te interpreteren als een zorgreflectie, die je uitvoert met het team.
 • De uitkomsten van de teamreflecties kunnen gebruikt worden als input voor de eigen jaarplannen van de teams.

Gerealiseerd in aantallen

 • In totaal heeft 49% van de teams een teamreflectie gehouden. Het streefpercentage van 60% is hiermee niet gehaald. Toch zijn wij, gezien de beperkingen die de corona-pandemie meebracht, tevreden met dit percentage van 49%. Ter vergelijking: in 2019 was dit 64% en in 2018 was dit 42%.
 • 45% van de teams die een teamreflectie heeft ingevuld, heeft zich bij de teamreflectie in 2020 laten begeleiden door een coach.
 • Vrijwel alle teams hebben verbeteracties geformuleerd naar aanleiding van de teamreflectie en hebben daarbij ook aangegeven wat de cliënten daarvan gaan merken.

Gerealiseerd inhoudelijk

Waarop is ingezet?

 • Naar aanleiding van de teamreflecties in 2019 gaven vrijwel alle teams aan verbetermaatregelen te treffen. Het meest genoemde ontwikkelpunt was de communicatie. Het ging hierbij om de communicatie met verwanten en de communicatie tussen medewerkers onderling. Bij de communicatie onderling moet gedacht worden aan het vaker met elkaar cliënten bespreken, meer reflecteren op het eigen handelen, maar ook het beter leren aangeven van grenzen of het geven van feedback.
 • Voor die cliënten die dat nodig hebben, wilden de teams zich inzetten voor meer duidelijkheid (vastigheid, structuur en voorspelbaarheid). Teams hoopten dat cliënten meer rust op de groep zouden gaan ervaren. Een rustige dag, rust op de groep, in staat zijn cliënten gerust te stellen en de afwezigheid van onrust werd door medewerkers namelijk gezien als goede zorg. Daarnaast gaven teams aan dat cliënten een groter gevoel van veiligheid en een (nog) betere kwaliteit van zorg en begeleiding gaan ervaren.

Wat is gelukt in 2020?

 • De communicatie en samenwerking is duidelijk verbeterd afgelopen jaar. Een derde van de teams geeft expliciet aan dat er onderling tussen medewerkers vaker sprake is van open communicatie en veiligheid om feedback te kunnen geven. In de communicatie en afstemming met verwanten ziet bijna de helft van de teams verbetering.
 • Bijna de helft van de teams geeft aan trots te zijn op de extra inzet die met elkaar gedaan is in verband met corona. Deze teams vinden dat ze flexibel, creatief maar ook goed doordacht omgaan met (nieuwe oplossingen voor) de zorg.
 • Een kwart van de teams geeft aan dat het gelukt is cliënten meer duidelijkheid, rust en een veilige omgeving te bieden, onder andere door goed mee te bewegen met de individuele zorgvraag van de cliënten.

Verbetermaatregelen voor 2021

 • Een kwart van de teams geeft aan meer structuur te willen aanbrengen in de planning (en het nakomen van deze planning) van de zorgplancyclus en de bijbehorende gesprekken met cliënten en verwanten. Op die manier willen teams ook de ondersteuningsafspraken beter kunnen monitoren en nakomen.
 • Ook geeft ruim een kwart van de teams aan de rolduidelijkheid te willen verbeteren. Dit betreft rolduidelijkheid en werkverdeling onderling tussen collega’s, maar ook rolduidelijkheid (en soms grenzen) met verwanten.
 • Een klein percentage (ongeveer 10%) geeft aan de extra werkbelasting door corona en uitval en ziekte te willen aanpakken. Hiertoe wil men afspraken maken, roosters herzien, werven, invallers behouden etc. Ook geven teams aan sneller hulp of ondersteuning te gaan vragen als het team vastloopt.

Dit gaan bewoners/cliënten ervan merken in 2021

 • Bijna de helft van de teams geeft net als vorig jaar aan dat cliënten in 2021 meer duidelijkheid en structuur gaan ervaren (ook in de afstemming met verwanten, zodat cliënten één antwoord krijgen). Maar ook dat ondersteuningsafspraken beter worden nagekomen. Voor medewerkers ligt de focus hierbij op het voor cliënten realiseren van een goede dag, avond en nacht, waarbij medewerkers aansluiten bij en afstemmen op wat cliënten op dat moment vragen of nodig hebben.
 • Bijna een derde van de teams wil dat cliënten zich in 2021 (nog) meer gezien, begrepen en geaccepteerd voelen (oa door maken afspraken, maar ook door scholing van medewerkers). Deze teams willen cliënten meer serieus nemen en ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken (zoals bijvoorbeeld seksualiteit).

Terug naar Hoofdpagina