Terug naar Hoofdpagina

Meerzorg en Zorgzwaartepakketten (ZZP)

Meting en monitoring
Om op geaggregeerd niveau inzichtelijk te krijgen of cliënten, verwanten en medewerkers de zorg als passend ervaren én of er sprake is van een passende indicatie (zorgzwaartepakket (ZZP) + eventueel meerzorg), is in 2019 op verzoek van de CCR-V aan het evaluatieformulier (dat gebruikt wordt bij de jaarlijkse zorgplanbespreking) een tweetal vragen toegevoegd:
a. Aan de cliënt/verwant wordt de vraag gesteld of de wijze van wonen (nog) past en of het werk (nog) aansluit bij de wensen/ontwikkeling van de cliënt. {Ja/Nee, toelichting}
b. Aan de PB’er/Gedragsdeskundige/Verwant wordt de vraag gesteld of de indicatie (ZZP, Wmo) nog past bij de zorgzwaarte van de cliënt. {Ja/Nee, toelichting… wat is er nodig, bv Meerzorg of hoge indicatie}.

De twee bovenstaande vragen a en b zijn opgenomen in ONS en worden nu behandeld bij de zorgplanbespreking en soms vaker. Daardoor wordt beter bekeken wat er nodig is voor de cliënt.
Ook wordt aan Pb’er/gedragsdeskundige gevraagd of wijze wonen en werken nog passend is.

Meting Passend Zorgzwaartepakket en behoefte aan meerzorg
Vraag bij de jaarlijkse evaluatie aan de Pbér/ gedragsdeskundige/verwant: Past de huidige ZZP-indicatie/ beschikking nog bij de zorgzwaarte van de cliënt?

  • In totaal is de vraag 593 keer ingevuld of de indicatie/ beschikking passend is in 2020. In 6,6% van de gevallen is hierop negatief geantwoord. In 2019 was dat in 3,6% van de gevallen. In 2020 werd tijdens de check geconstateerd dat meer mensen niet meer de juiste indicatie hadden, waarna een nieuwe passende indicatie is aangevraagd.
  • In 0,8 % van de 593 ingevulde evaluatieformulieren is ingevuld dat men Meerzorg nodig acht.

Stand van zaken meerzorgaanvragen

  • De (sinds 2 jaar nieuwe) werkwijze om ook bij de zorgplanbespreking te vragen of er meerzorg nodig is, werpt haar vruchten af. Er zijn in 2020 meer meerzorgaanvragen toegekend door het zorgkantoor. We gaan door op de ingeslagen weg.

Terug naar Hoofdpagina