Coronavirus

Vanwege de Coronacrisis maken onze cliënten en medewerkers een onzekere tijd door.

Door sluiting van de dagbestedingslocaties en het wegvallen van vaste rituelen zoals de dagopening, is het ritme verstoord. Daarbij komt dat voor onze locaties waar zorg wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking geldt, dat het bezoek van en aan verwanten ten sterkste wordt ontraden. Cliënten op onze verpleeghuiszorglocaties mogen helemaal geen bezoek van hun dierbaren ontvangen. Dat vraagt veel van hen én van hun verwanten.

Onze medewerkers zetten alles op alles om het leven van onze cliënten zo normaal mogelijk te laten verlopen. Het is improviseren. Op woongroepen worden nu allerlei activiteiten aangeboden om de dag zo prettig mogelijk te laten verlopen. Er worden daarbij bijzondere vondsten gedaan die via ons intranet gedeeld worden met de andere locaties.
We zijn trots op de vindingrijkheid en inzet van onze medewerkers die blijken over een grote mate van flexibiliteit te beschikken!

We krijgen ook hartverwarmende reacties. Van verwanten, maar ook van ondernemers die ineens met een auto vol tulpen voor de deur staan om ons een hart onder de riem te steken. Het doet ons goed!

Als organisatie zijn we met man en macht aan het werk om de crisis het hoofd te bieden.

Crisisteam
De Raphaëlstichting heeft een crisisteam samengesteld waarin behalve de bestuursvoorzitter en de AVG-arts, de afdelingen Kwaliteitsdienst, HR, Inkoop en Communicatie aan deelnemen.
Het team heeft elke ochtend overleg en coördineert de acties die nodig zijn. De maatregelen om de besmetting zoveel mogelijk te bepreken worden nauwlettend gemonitord. Na dit overleg vindt er afstemming plaats met de directeuren van de instellingen.

Informeren van medewerkers, cliënten en verwanten
De medewerkers worden via intranet dagelijks geïnformeerd over aanvullende maatregelen, maar ook over wat je kunt doen om je eigen vitaliteit te versterken. Ook tips over wat je met bewoners kunt doen op het woonhuis worden daar gedeeld.
Cliënten worden door de groepsleiding op hun woonhuis geïnformeerd. We maken daarbij ook gebruik van handzame brochures van de VGN  waar in eenvoudige taal en met picto’s uitleg wordt gegeven over Corona.

We vinden het belangrijk dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de Coronamaatregelen anders verlopen. U zult door de locatie waar uw verwant woont, met regelmaat geïnformeerd worden middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief. De persoonlijk begeleider informeert u zoals u gewend bent over uw verwant. Daarnaast zorgen we ervoor dat algemene richtlijnen van  de Raphaëlstichting via de website geactualsieerd worden.

Zijn er bijzonderheden dan geven we daar extra aandacht aan door een brief. We vragen u deze website goed in de gaten te houden en u te blijven informeren.

Als u als ouder/verwant vragen heeft, kunt u gebruik maken van de Veelgestelde Vragen die maandag 30 maart op deze pagina te vinden zullen zijn, of – omdat veel situaties ook uniek zijn –  bij de instelling/locatie van hun verwant.

 

Bij deze instanties vindt u meer goede algemene informatie over het Coronavirus

De belangrijkste bron voor informatie over het Coronavirus:

Informatie specifiek voor de gehandicaptenzorg
Informatie specifiek voor de verpleeghuiszorg

 

(Update 25 maart 2020)
Brief van bestuursvoorzitter Remco Bakker

Schoorl, 25 maart 2020

Betreft: Het Coronavirus en de maatregelen van de Raphaëlstichting

Geachte heer, mevrouw,

Eerder ontving u van ons al berichten over de maatregelen die wij hebben moeten nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. U merkt het aan de berichtgeving vanuit de overheid: per dag hebben wij te maken met nieuwe omstandigheden en nieuwe en voortschrijdende inzichten. Dat betekent dat per dag zaken kunnen veranderen.
Ik hoop dat u het zelf goed maakt en dat u in het contact met de Raphaëlstichting bereidwilligheid en een luisterend oor vindt bij onze medewerkers.

In dit schrijven willen wij u extra informeren over een aantal zaken. Voor actuele informatie kunt u terecht op www.raphaelstichting.nl/nieuws/coronavirus en ontvangt u informatie vanuit de locatie.

Bezoekregeling
Omtrent bezoeken en contact hebben wij eind vorige week al ingrijpende besluiten moeten nemen. In navolging van de overheid is bezoek aan onze verpleeghuisafdelingen verboden en geldt voor onze woonlocaties in de gehandicaptenzorg en psychiatrie: ‘nee, tenzij’.
Dat laatste betekent dat wij op dit moment elk bezoek ten strengste ontraden. Al onze maatregelen zijn erop gericht om de verspreiding van het virus naar onze meest kwetsbare mensen, zo lang als mogelijk te voorkomen. Dat betekent dus in vrijwel álle situaties het ondraaglijke besluit dat wij bezoek niet zullen toestaan.

Voor het ophalen van bewoners geldt precies hetzelfde: ‘nee, tenzij’. Ook hier ontraden wij – om dezelfde reden – het ophalen en terugbrengen van bewoners. In navolging van de landelijke richtlijnen geldt dan ook, voor die bewoners die wel thuis zijn, dat zij in principe geacht worden thuis te blijven tot 6 april 2020.

Wij gaan ervan uit dat de maatregelen omtrent beperking in het sociale contact na 6 april verlengd zullen worden; het is niet ondenkbaar dat dit tot 1 juni 2020 zal gaan gelden. Dat betekent dat wij thuisbezoek afraden. Mocht u toch uw zoon of dochter of broer/zus thuis willen houden, dan geldt dat voor een langere periode. Mocht het thuis niet goed gaan, dan kan de bewoner terugkomen naar de locatie. Echter, dit soort escalaties willen wij het liefst voor zijn.

Tegelijkertijd kijken wij ook vooruit en realiseren wij ons dat het tij straks gaat keren ingeval wij te maken krijgen met besmettingen en daarmee met een grote uitval van medewerkers.
Als het virus ook de Raphaëlstichting heeft bereikt, zal het beleid veranderen voor die plekken waar dat van toepassing is; wij zullen dan alle hulp nodig hebben en dan kan het zo zijn dat wij juist een beroep op u gaan doen!
Uiteraard is de behoefte aan contact, juist nu, groot. Op dit moment zoeken wij – per huis – naar passende alternatieven om toch in contact te blijven. U kunt dan denken aan videobellen (zoals Skype), maar ook andere vormen van niet-fysiek contact. U wordt daarover geïnformeerd door de woonvoorziening of afdeling.

Infludo
Naast alle maatregelen die wij treffen en alle beperkingen die wij opleggen, hebben wij tevens ingezet op een aantal versterkende zaken. Zo heeft u inmiddels een brief ontvangen over de mogelijke inzet van Infludo.
Infludo kan weerstandsversterkend werken en wordt al regelmatig in overleg gebruikt. Wij hebben gemeend er goed aan te doen het middel ook aan te bieden aan onze cliënten en onze medewerkers. Uiteraard voorkomt dit het virus niet en kan het hoogstens voor een extra versteviging zorgen. Wij doen dit niet zonder toestemming en willen ook niet de indruk wekken dat het gebruik van Infludo ergens een oplossing voor is. Het is bedoeld slechts en uitsluitend als ‘extra’.

Vragen, onzekerheid, zorgen en angst
Dat er veel vragen leven, begrijpen wij maar al te goed. Wij proberen u zo goed als mogelijk mee te nemen in de maatregelen en voorzorgen die wij treffen. Daarnaast is de woning bereikbaar voor allerhande praktische vragen. Tegelijkertijd worden wij soms ingehaald door veranderende situaties op de dag. Dit vraagt om geduld en begrip van ons allemaal.
Met het toenemen van de kans op een mogelijke uitbraak, merken wij dat medewerkers en ook ouders en/of verwanten onrustig worden en zich soms zorgen maken. Wij hebben een e-mailadres aangemaakt voor al uw vragen en wij kunnen zorgen voor een coach – zowel voor onze medewerkers als voor u – met wie u uw zorgen kunt delen, als dat binnen het huis niet lukt. Hij of zij kan meekijken naar wat uw zorgen zijn en waar mogelijk helpen deze te hanteren. Het e-mailadres is: coaching@raphaelstichting.nl.

Een kijkje ‘achter de schermen’
Achter de schermen wordt er hard gewerkt, net als voor de schermen. Om u een inkijkje te geven in wat er achter de schermen gaande is:

  • Elke dag om 08.00 uur start het crisisteam van de Raphaëlstichting, onder voorzitterschap van het bestuur met onder meer een arts (AVG) en de afdelingen HR, Inkoop, Kwaliteitsdienst en Communicatie met de actuele stand van zaken rondom de locaties; denk dan aan ziektegevallen, uitval medewerkers, voorraadbeheer, overheidsbeleid, communicatie, enzovoorts.
  • Daarna worden de uitkomsten van het overleg met de instellingen besproken en gaat ieder zijns weegs met de uitgezette acties. Denk daarbij aan de inkoopster die nu een cruciale rol heeft in de verdeling van alle beschermende middelen bijvoorbeeld.
  • Er is een mobiliteitsbureau opgezet om medewerkers, die vanuit de dagbesteding of werkplaatsen nu beschikbaar zijn, te koppelen aan woonlocaties waar vraag is naar medewerkers.
  • Er vindt met regelmaat overleg plaats met collega-instellingen, de GGD (dit is lokaal), de GOHR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) en eventueel het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg), met branches als VGN en Actiz maar ook met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

Financieel
Wellicht ten overvloede, maar omdat de vraag ons toch bereikt via verschillende kanalen: financieel merken wij uiteraard dat alle maatregelen, het sluiten van locaties en de extra inzet van medewerkers maar ook de aanschaf van extra middelen van invloed is op de financiën. Tegelijkertijd staan wij er financieel solide voor en is er geen enkele zorg nodig omtrent de voortgang van onze hulpverlening.Het sterkt ons en onze cliënten in deze onzekere tijd, dat wij van alle kanten hartverwarmende reacties krijgen. Van u als verwant, maar ook van bedrijven, die bossen tulpen langsbrengen of klanten van onze winkels, die zeggen dat zij ons missen. Ook op social media ontvangen wij veel bemoedigende woorden.
Het is een zware en onzekere tijd die wij met elkaar hebben te doorstaan. Ik heb er alle vertrouwen in, dat wij deze grote uitdaging samen het hoofd kunnen bieden.

Met vriendelijke groet,

R.R. (Remco) Bakker, Voorzitter Raad van Bestuur

 

(Update 22 maart 2020)
Videoboodschap bestuursvoorzitter Remco Bakker

Bestuursvoorzitter Remco Bakker vertelt in deze videoboodschap over de moeilijke keuzes die de Raphaëlstichting in de afgelopen week heeft moeten maken en steekt cliënten, verwanten en medewerkers een hart onder riem in deze onzekere tijd.


Klik hier voor de pagina met meer nieuws over de Raphaëlstichting