Terug naar Hoofdpagina

Akwa (AO&IC en Kwaliteit)

In 2020 heeft de AKWA groep bestaande uit twee medewerkers AO-IC (administratieve organisatie en interne controle) en een medewerker kwaliteit ruim 60 verslagen/ rapporten doorgenomen om te analyseren op risico’s.

Dit betrof de Financiële maandrapportages, Accountant rapporten, Rapporten cliëntervaringsonderzoek, Maandbrieven Kwaliteitsdienst, Systeembeoordelingen, Materiële controles, Interne controle verslagen (AO-IC), Key user-rapporten (de tweemaandelijkse thema check op compleetheid cliëntdossier op een bepaald thema door key users) etc.

Elk kwartaal zijn de verslagen van die periode geanalyseerd op risico’s en is een kwartaalrapportage naar bestuur en concern controller gestuurd.

In grote lijnen zijn de resultaten elk kwartaal hetzelfde en mede door corona veroorzaakt, te weten:

  • Financiële tekorten op een aantal locaties door terugloop commerciële verkoop, lege bedden etc.
  • Overschrijding personeelskosten door hoog verzuim en veel inzet van PNIL (Personeel niet in loondienst) op een aantal locaties.
  • Tekortkomingen zorgdossiers op het gebied van: planmatig werken conform de zorgplancyclus (PDCA werken), smart formuleren, op tijd evalueren, aantoonbare samenwerking tussen disciplines, actuele persoonlijke epilepsieprotocollen van cliënten.

Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen geconstateerd die niet met corona te maken hebben, te weten:

  • Nieuwbouw en renovatie zijn erg lang uitgesteld waardoor sommige gebouwen in slechte toestand verkeren.
  • Onvoldoende facilitering van de key users zorgplannen
  • Onvoldoende nazorg voor zowel medewerkers als cliënten
  • Roosterproblemen door onvoldoende capaciteit roosteraars en het ontbreken van een roosterbeleid.

 

Terug naar Hoofdpagina