Aansprakelijkheid
De Raphaëlstichting heeft bij de totstandkoming van de websites die behoren tot het netwerk van de Raphaëlstichting (alsmede gerelateerde platformen waaronder sociale media, besloten netwerken, nieuwsbrieven en correspondentie) naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. De Raphaëlstichting is, behoudens opzet of grove schuld van de Raphaëlstichting, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. De Raphaëlstichting is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Geldigheid van de informatie
Aan informatie welke in enige vorm op de websites die behoren tot het netwerk van de Raphaëlstichting wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend.