Terug naar Hoofdpagina

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang regelt gedwongen zorg voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking. De wet is ingegaan op 1 januari 2020 en vervangt de BOPZ. Dit eerste jaar was een overgangsjaar om alles conform de nieuwe wet in te regelen. De belangrijkste zaken zijn:

 • Het omzetten van de oude BOPZ maatregelen naar de Wzd maatregelen in de zorgdossiers.
 • Scholing van betrokken medewerkers.
 • Uitvoering geven aan de evaluaties conform het stappenplan.

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe wet hebben we een werkgroep samengesteld die zich bezig heeft gehouden met het maken en implementeren van het nieuwe beleid.

Wat is er gedaan:

 • In 2020 zijn de belangrijkste sleutelfiguren zoals de gedragsdeskundigen, persoonlijk begeleiders en artsen (AVG en SO) geschoold in de nieuwe wet en de daarbij komende taken en verantwoordelijkheden. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor andere medewerkers die betrokken zijn bij de zorg.
 • Op ons intranet kunnen medewerkers folders, e-learning en filmpjes vinden die kunnen ondersteunen bij de voorlichting van cliënten.
 • Eind van het jaar hebben we bijeenkomsten voor verwanten georganiseerd. Noodgedwongen door de corona hebben we verwanten geïnformeerd door digitale (Zoom) bijeenkomsten. Daarin hebben we ook de gelegenheid gegeven om met ons over de nieuwe wet in gesprek te gaan. Verwanten gaven aan dat de vorm erg laagdrempelig was en dat er wel nog wat te verbeteren is aan onze presentatie en techniek.
 • Er zijn Wzd-functionarissen aangesteld die meekijken bij elke stap. Ze werken in duo’s bestaande uit een AVG-arts en een orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog. In Den Haag wordt voor het verpleeghuis de Wzd-functionaris ingehuurd.
 • Regionaal (Noord Holland) is een samenwerkingsverband opgezet samen met elf andere organisaties in de regio. Deze samenwerking helpt ons o.a bij het inschakelen van een externe deskundige, wat verplicht is in de wet. Ook in de regio Den Haag is een regionaal overleg gestart om de samenwerking op het gebied van de Wzd te bevorderen tussen de verschillende verpleeghuizen in de regio Den Haag.
 • Er is bij de Raphaëlstichting een externe deskundige aangesteld die aanvragen gaat behandelen van de andere organisaties in het samenwerkingsverband.
 • Het zorgdossier is aangepast De wet regelt dat er middels een stappenplan frequent geëvalueerd wordt. Hiervoor heeft Nedap aanpassingen gedaan in het zorgdossier ONS. We zijn nog niet helemaal tevreden met de manier waarop de registraties ons ondersteunen in dit proces. We gaan er vanuit dat Nedap in 2021 met aanpassingen komt waar wij tevreden over zijn.
 • Er zijn huisregels opgesteld. De Wet zorg en dwang regelt onvrijwillige zorg op individueel niveau. Alle afspraken die van toepassing zijn op alle cliënten van een groep horen in huisregels te staan. Deze huisregels hebben we eind 2020, in samenwerking met de centrale cliëntenraad, opnieuw geschreven voor alle cliënten van de Raphaëlstichting. In 2021 gaan de cliëntenraden en/of cliënten/verwanten van alle locaties, ondersteund door professionals, de huisregels aanvullen zodat bij alle locaties huisregels aanwezig zijn die helpend zijn bij het ordelijk verloop van de dagelijkse gang van zaken.

Analyse
In onderstaande tabel staat het totaal aantal maatregelen van Q4 2020 vergeleken met Q4 2019. Ten opzichte van 2019 is er minder onvrijwillige zorg ingezet bij vrijwel alle locaties. Met uitzondering van Novalishoeve, Oosterheem en Rudolf Steiner zorg V&V. Het betreft hier een lichte toename door met name de soorten beperking van het eigen leven in te richten-communicatiemiddelen en Domotica-bewegingsregistratie.

De reden van de daling op organisatieniveau is voornamelijk veroorzaakt doordat bij de omzetting alle maatregelen uit de BOPZ nog eens kritisch tegen het licht zijn gehouden. Een goede analyse is op dit moment nog moeilijk uit te voeren aangezien het ECD nog onvoldoende ondersteuning biedt t.a.v. de analyse. Hierover zijn we in gesprek met de leverancier.

Overzicht onvrijwillige zorg
Vrijheidsbeperkende maatregelen die geregistreerd staan in het zorgplan

(klik op de tabel voor een vergrote weergave)

Conclusie
Vooralsnog ervaren we met de nieuwe wet een stuk bewustwording ten aanzien van onvrijwillige zorg en zijn we meer dan voorheen gericht op het zoeken naar alternatieven hiervoor. Tegelijkertijd ervaren we ook een grote registratielast die het frequent evalueren en registreren met zich meebrengt. Ondanks dat is het ons gelukt om alle “oude” maatregelen onder de noemer van de BOPZ voor het einde van 2020 om te zetten naar registraties in het kader van de Wzd en we zijn ontzettend trots op alle professionals die daaraan hebben meegewerkt.

Terug naar Hoofdpagina