Werken bij de Raphaëlstichting als ZZP’er of als onderaannemer

Werken als ZZP’er

De Raphaëlstichting heeft in verband met fluctuerende toe- en afname van de zorgvraag behoefte aan een flexibele schil van professionele zorgverleners die ingezet kunnen worden naar behoefte van de Raphaëlstichting en de Opdrachtnemer wenst als zodanig voor de Raphaëlstichting werkzaam te zijn. ZZP’ers zijn hiermee van belang om de werkzaamheden goed te kunnen doen.

Raamovereenkomst
Met zelfstandige ZZP’ers wordt in principe een raamovereenkomst afgesloten.
De raamovereenkomst gaat uit van het ontbreken van een gezagsverhouding. Het uitgangspunt is dat Raphaëlstichting aanwijzingen en instructies kan geven aan de ZZP’er over wat er gedaan moet worden en de ZZP’er bepaalt hoe hij/zij de werkzaamheden uitvoert. De scheidslijn op de werkvloer tussen een ZZP’er en een werknemer is dun. Daarom is het belangrijk te letten op de volgende omstandigheden, die (o.a.) duiden op het ontbreken van een gezagsverhouding:

  • de ZZP’er mag zich laten vervangen;
  • er wordt incidenteel werk verricht door de ZZP’er;
  • de ZZP’er werkt voor meerdere opdrachtgevers;
  • er is geen verplichting voor de ZZP’er om gehoor te geven aan een oproep tot werk;
  • de ZZP’er heeft geen toestemming nodig om verlof op te nemen;
  • als er niet gewerkt wordt door verlof of ziekte, wordt geen loon betaalt;
  • de ZZP’er krijgt geen beoordelingen / functioneringsgesprekken;
  • de ZZP’er neemt niet verplicht deel aan vaste werkoverleggen;
  • de ZZP’er neemt geen deel aan bedrijfstrainingen (of tegen betaling).

Protocollen
Elke zorginstelling heeft zijn eigen specifieke protocollen. Onderstaand een lijst van de belangrijkste protocollen voor ZZP’ers:

Onderaannemers

Er is sprake van Onderaanneming indien een Zorgaanbieder (de hoofdaannemer) (een deel van) de daadwerkelijke Zorg aan een andere zorgorganisatie, zorgverlener of zzp’er (de onderaannemer) uitbesteedt die namens en onder verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer de Zorg verleent.
Daarbij is niet relevant of het gaat om structurele, (vooraf) gemaakte afspraken of incidentele achteraf afspraken.

Wanneer is iemand een onderaannemer?
Onderaannemers werken met een onderaannemersovereenkomst.
Een onderaannemer moet in het bezit zijn van een Wtzi toelating. Dit geldt niet als een onderaannemer uitsluitend schoonmaakt in het kader van MPT of VPT, dagbesteding levert (bv via een (sociale) onderneming) of een ZZP’er is.
NB: Als een ZZP’er zorg verleent en ook een onderaannemer is, moet hij de ‘Raamovereenkomst onderaannemers voor ZZP-ers’ tekenen, waaruit blijkt dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen.
Onderaannemers zijn bv. dagbestedings- en logeerlocaties maar ook huisartsen, behandelaren, tandartsen, therapeuten etc.

Protocollen
Elke zorginstelling heeft zijn eigen specifieke protocollen. Onderstaand een lijst van de belangrijkste protocollen voor onderaannemers.
Protocollen die van belang voor onderaannemers zijn: