Terug naar Hoofdpagina

Onderzoek naar cliëntervaringen

Cliëntervaringen worden bij de Raphaëlstichting op twee manieren onderzocht:

 • Enerzijds wordt bij de jaarlijkse zorgplancyclus een zestal vragen gesteld om erachter te komen hoe tevreden de cliënt is, hoe veilig hij zicht voelt, hoe gezond hij zicht voelt en hoe veilig.
 • Anderzijds is er een keer in de drie jaar een groot cliëntervaringsonderzoek door een instrument uit de waaier van de VGN. De Raphaëlstichting gebruikt hiervoor het instrument van de LSR. Het cliëntervaringsonderzoek van de LSR heeft in 2019 plaatsgevonden.

Uitvoering van zorg indicator: Kwaliteit van Bestaan (mening cliënten / streefwaarde rapportcijfer = 7,5)
Bij de jaarlijkse zorgplanbesprekingen worden 6 vragen gesteld over de kwaliteit van bestaan. De antwoorden zijn omgerekend naar een rapportcijfer.

 • Uit de achterliggende cijfers blijkt dat vanaf 2018 cliënten zich ieder jaar iets gezonder en gelukkiger voelen, tevredener zijn over hun woning en hoe ze hun dagelijks leven leiden. De veiligheid en het rapportcijfer zijn gelijk gebleven. Per locatie zijn er wel verschillen. Zo geven de cliënten van Novalishoeve en RSZ-VV het laagste cijfer in 2020 (respectievelijk 6,7 en 7,5). Wij vermoeden dat dit te maken heeft met de doelgroep.
 • Het rapportcijfer dat bij de jaarlijkse zorgplanbespreking wordt gevraagd, is in Q3 en Q4 lager (7,8 op basis van 246 formulieren ) dan in Q1 en Q2 (8,4 op basis van 167 formulieren) in 2020. Mogelijk is dit veroorzaakt door corona.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)
De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek (december 2019) zijn in het vorige kwaliteitsrapport gerapporteerd.

 • In 2020 is wel gekeken naar de verbetermaatregelen op individueel cliëntniveau. Voor alle cliënten voor wie een enquête is ingevuld, zijn de resultaten van de enquête besproken bij de eerstvolgende zorgplanbespreking. Een van de vragen bij de zorgplanbespreking is: ‘Welke aandachtspunten vanuit het cliëntervaringsonderzoek 2019 zijn besproken bij de zorgplanbespreking en wat is hierover afgesproken?’
 • In 2019 zijn er 952 actieve evaluatieformulieren ingevuld. Bij 425 formulieren is deze vraag reeds ingevuld (45%).
 • In 2020 is dit formulier 689 keer ingevuld en actief gemaakt en is deze vraag 525 keer ingevuld (76%).
 • Dit betekent dat het merendeel van de zorgplanbesprekingen heeft stilgestaan bij de individuele resultaten van het cliëntervaringsonderzoek.

Een kijkje naar de voortgang verbetermaatregelen bij vier locaties

 • Locatie Novalishoeve: “Naar aanleiding van het cliëntervaringsonderzoek van 2019 is er een verbeterplan opgesteld. Alle voorgenomen verbeteringen zijn inmiddels ingezet. We betrekken cliënten bij de sollicitatieprocedure, er is hard gewerkt om de bejegening van cliënten eenduidiger te krijgen, we zijn gestart met Invra waardoor cliënten gerichter nieuwe vaardigheden kunnen leren en er is een menucommissie ingericht met een afvaardiging vanuit beide groepen. Hierdoor hebben cliënten meer zeggenschap in de verschillende menu’s. Mooie ontwikkeling rondom de cliëntparticipatie is het continu verbeteren van onze zorg in samenwerking met onze bewonersraad en cliënten individueel. Natuurlijk is het goed dat het verbeterplan n.a.v. het CEO goed is opgepakt, maar de echte winst zit hem erin dat er continu afstemming is rondom de kwaliteit van zorg. Hierin zien wij een positief effect van de coronapandemie. Het was noodzakelijk om elkaar met grote regelmaat op te zoeken i.v.m. nieuwe maatregelen. We hebben wederom ontdekt dat het afstemmen en het overleggen met elkaar ons goed af gaat en ons allen iets oplevert.”
 • Locatie Midgard: “Het cliëntervaringsonderzoek staat voor ons centraal, naast de score die we met verwanten krijgen tijdens de zorgplanbespreking. Midgard haalt hier een hoog tevredenheidscijfer. Verwanten zijn tevreden over de kwaliteit van zorg. Er zijn nog wel processen die verbeterd kunnen worden en hiervoor kan Midgard nog beter de inzichten en klankbord van Cliëntenraad en verwanten betrekken. Uitgangspunt is meer transparantie en inspraak. Dit ligt ook in de lijn van de WMCZ.”
 • Locatie Breidablick: “Het locatierapport van Breidablick leverde een 10-tal aanbevelingen op waarvan er verschillende worden opgepakt in 2021. In een krachtkring gaat gereflecteerd worden op keuzes rondom gezonde en lekkere voeding. Het aanbod van activiteiten voor bewoners (ook in de weekenden en avonden) wordt geïnventariseerd, onderzocht op toereikendheid en uitgebreid. In het Masterplan en het onderhoudsplan is onderhoud, verbouw en nieuwbouw gepland om beter tegemoet te kunnen komen aan woonwensen van de bewoners. De overige aandachtspunten zijn in gesprek en we zoeken nog naar goede manieren om deze punten op te pakken. Daarbij focussen we op de teams – de intentie is om de aandachtspunten in de teams en met de bewoners op de groep in het vizier en in gesprek te brengen en concrete verbeteracties op woonhuis niveau in te zetten.”
 • Locatie Queeste: “De afdelingen Ambulante begeleiding en Het Molenhuis hebben meegedaan aan het cliëntervaringsonderzoek. Er zijn geen opvallendheden uit het CEO gekomen die afwijken van eerdere bevindingen. De nabespreking van het onderzoek met de externe partij is in verband met corona niet doorgegaan, waardoor er nog geen officieel vervolg aan het onderzoek is gegeven. Wel zijn de bekende items uit dit onderzoek al in eerdere verbeterplannen opgenomen en hebben de afdelingen de punten besproken en in actiepunten omgezet.”

Terug naar Hoofdpagina