Terug naar Hoofdpagina

Zorgplannen en zorgplancyclus

Het zorgplan zorgt voor een goede borging voor het als team leveren van de zorg die de cliënt ook echt wenst of nodig heeft. Afspraken goed vastleggen maakt de relatie veilig voor alle betrokkenen. Afspreken wanneer en hoe je ze bespreekt maakt dat duurzaam.

Bij de Raphaelstichting wordt minimaal 2 keer per jaar geëvalueerd. De jaarlijkse grote zorgplanbespreking en de halfjaarlijkse kleine zorgplanbespreking. Zorgplangesprekken hebben in 2020 deels online plaatsgevonden, maar zijn ook vanwege Corona-werkdruk uitgesteld. In de praktijk heeft Corona de samenwerking en afstemming met cliënten en verwanten ook weer een impuls gegeven.

In 2020 is extra ingezet op tijdige evaluaties van het zorgplan. Elk kwartaal krijgen de super-users op de locaties een overzicht van de zorgplannen die geëvalueerd hadden moeten zijn. Deze worden dan op de locatie nagelopen. Dit resulteert in steeds minder zorgplannen die niet op tijd geëvalueerd zijn. Vanaf 2021 wordt ook vooruitgekeken en zullen ook de zorgplannen worden gemonitord die in de komende 3 maanden geëvalueerd moeten worden.

Conclusie
Door corona zijn de zorgplannen en de halfjaarlijkse evaluaties in 2020 niet uitgevoerd conform de afspraken (bron: audits 2020). We spreken dan over tekortkomingen in de zorgdossiers op het gebied van: planmatig werken conform de zorgplancyclus (PDCA werken), smart formuleren, op tijd evalueren, aantoonbare samenwerking tussen disciplines, actuele persoonlijke epilepsieprotocollen van cliënten (bron: Akwa 2020).

Bij 689 cliënten (in 2019 bij 901 cliënten) heeft de jaarlijkse zorgplanbespreking plaatsgevonden en is een actief evaluatieformulier in ONS ingevuld. Er is in ieder geval minimaal 1 keer geëvalueerd. Bij 325 cliënten (in 2019 bij 259 cliënten) heeft de halfjaarlijkse zorgplan bespreking plaats gevonden. Bij 113 cliënten (in 2019 bij 14 cliënten) is het Wmo evaluatieformulier ingevuld.
De evaluaties hebben niet conform de zorgplancyclus 2 x per jaar plaatsgevonden. Aan het begin van het jaar werden de evaluaties uitgesteld omdat men niet digitaal wilde evalueren en er de verwachting was dat corona tijdelijk zou zijn. Later in het jaar bleek er te weinig tijd om te evalueren omdat door corona de werkdruk is gestegen.

Ook voor de zorgplannen geldt dat blijvende aandacht nodig is voor planmatig (pdca) werken. Hiervoor is een cultuur van eigenaarschap, verantwoordelijkheid en cyclisch denken en werken nodig.

Gelukkig zijn we vanuit de relatie over het algemeen goed bij elkaar betrokken, en is met de achterstand de kwaliteit van zorg niet in het geding. Maar we vinden het belangrijk dat we de achterstand snel inhalen.

Tabel Zorgplancyclus

Terug naar Hoofdpagina