Terug naar Hoofdpagina

WMCZ (Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen)

Visie
In 2020 hebben delegaties van de CCR-C (Centrale Cliëntenraad-deelraad Cliënten), CCR-V (Centrale Cliëntenraad-deelraad verwanten) en het bestuur gesprekken gevoerd en scholing gevolgd vanuit de LSR. Dit heeft geleid tot een visie op zeggenschap, inspraak en medezeggenschap van (verwanten van) cliënten. Deze visie heeft de basis gelegd voor het formeel inrichten van zeggenschap volgens de richtlijnen van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en het verder uiteenzetten van deze visie in verschillende krachtkringen binnen verschillende geledingen van de Raphaëlstichting.

Scholing
In 2020 hebben er ook scholingen plaatsgevonden aan cliëntenraadsleden van de diverse instellingen over de nieuwe wet, de verschillen tussen inspraak, zeggenschap en medezeggenschap en het inrichten van een medezeggenschapsstructuur binnen de organisatie. Niet alle scholingen met cliënten hebben doorgang kunnen vinden en worden opgepakt zo snel als samenkomen weer mogelijk is. Ook hebben de MT-leden een training gevolgd waarin onder andere het stimuleren van inspraak, zeggenschap en medezeggenschap op de eigen instelling een centraal thema was.

Medezeggenschapregeling
De stuurgroep WMZC is in oktober 2020 gestart met het vormgeven van de medezeggenschapregeling waarin afspraken tussen de centrale cliëntenraad en Raad van Bestuur worden gemaakt op het gebied van medezeggenschap. De regeling ligt begin 2021 ter formele goedkeuring bij de CCR-V en CCR-C.
Aanvullend is gestart met de ontwikkeling van een huishoudelijk regelement waar meer specifiekere afspraken in staan (hoe vaak overleg, termijn van advies/instemming etc.) en ook betrekking heeft op de samenwerking met de lokale cliëntenraden. De verwachting is dat dit regelement in mei 2021 klaar is.

Proces van advies en instemmen
De centrale cliëntenraad bestaat uit een deelraad van cliënten (CCR-C) en een deelraad van verwanten (CCR-V) die beide evenveel zeggenschap hebben. Het gaat nog niet altijd goed in het proces van advies en instemming vragen. Zo is het proces van instemming op de huisregels (Wzd) niet hellemaal goed gegaan waardoor vertraging is opgelopen. We hebben hiervan geleerd dat we meer tijd moeten nemen voor dit soort belangrijke onderwerpen en bij het toesturen van stukken duidelijk moeten aangeven of het gaat om informatie, instemming of advies.

Begrijpelijke informatie
Bij het toesturen van informatie blijft het nog een uitdaging om de informatie voor de CCR-C zo aan te bieden dat de inhoud door hen te begrijpen is. Aan de kant van het bestuur vindt onderzoek plaats op welke manier de organisatie zich daarin het beste kan verbeteren. Niet alleen wat betreft de informatie voor de CCR-C maar op allerlei gebied zien we dat we nog een hoop kunnen verbeteren aan onze communicatie met als doel de regie van de cliënten te vergroten. De CCR-C gaat, door haar ervaring met advies- en instemmingsaanvragen, onderzoeken op welke onderwerpen zij zich gaan richten om op die manier daar invloed uit te kunnen oefenen waar het het meeste effect heeft. Op die manier hopen zij de zeggenschap nog meer waarde te geven.

Luisteren en Doen
De CCR-C heeft gevraagd wat de voortgang is op het gebied van Luisteren en Doen. Tijdens overleggen met de CCR-C wordt daar iedere keer aandacht aan besteed door het behandelen van de onderwerpen middels een Praatstuk Luisteren… en Doen!. Van deze onderwerpen worden elke twee of vier weken een paar punten behandeld. Het gesprek verloopt prima en er komt inhoudelijk wel wat tevoorschijn, maar het werken online bemoeilijkt het goede gesprek.

Een kijkje naar de gespreksvoering met cliëntenraden op vier locaties

  • Locatie Scorlewald: “Er is in 2020 afgesproken dat de cliëntenraad van Scorlewald fysiek aansluit bij het beleidsteam. Dit was de wens van de cliëntenraad, maar heeft helaas nog niet kunnen plaatsvinden omdat er geen fysiek overleg heeft plaatsgevonden. Op Scorlewald bestaat de cliëntenraad zowel uit cliënten alsook verwanten. In 2021 wordt met elkaar onderzocht hoe we de verschillende behoeften en daarmee samenhangende verschillen in gespreksniveau tussen directie/cliënten en directie/verwanten en andere kringen zoals beleidsteam, coördinatoren kunnen verbeteren. Een gescheiden CR cliënten en CR verwanten behoort tot de te bespreken opties. Ook de training Raad op Maat ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van huisvergaderingen zal in het najaar 2021 worden opgepakt.”
  • Locatie Midgard: “Er wordt geoefend in het meer betrekken van medewerkers, ouders en verwanten en medezeggenschapsraden in pilots. We bouwen samen aan brede projecten, dagbesteding en nieuwbouw. We doen het samen en zijn positief kritisch.”
  • Locatie Iambe: “Er is veel contact geweest met de cliëntenraad. Met het oog om hen op de hoogte te houden van de coronaregels en met hen te bespreken of ze zich hierin konden vinden en mee uiteen konden zetten.”
  • Locatie Rudolf Steiner Zorg: “Het betrekken van cliënten is in 2020 minder goed gegaan dan in 2019. Dat komt omdat de cliëntenraadvergaderingen door corona niet fysiek konden doorgaan. Omdat het voor de leden van de cliëntenraad lastig is om digitaal te vergaderen, zijn de vergaderingen vervangen door bilaterale overleggen tussen directeur en voorzitter cliëntenraad. De voorzitter CR koppelde de benodigde informatie dan weer terug aan de overige leden van de CR. Kortom, door corona is het in 2020 minder goed gelukt om cliënten te betrekken. De verwachting is dat zodra fysieke overleggen weer mogelijk zijn, dit punt als vanouds goed zal verlopen.”

Terug naar Hoofdpagina