Terug naar Hoofdpagina

MIM (Melding Incidenten Medewerkers)

Een MIM melding is een melding incident medewerkers. Het betreft melding van incidenten die zich hebben voorgedaan in of op het terrein van de instelling en die tot een schadelijk gevolg voor medewerkers of mensen die in de instelling werkzaam zijn, hebben geleid of hadden kunnen leiden. Door de melding kan het risico op herhaling verminderd worden en bijgedragen worden aan een goede opvang voor medewerkers na een incident.
Het betreft de volgende soort incidenten:

  • Met dodelijke afloop
  • Met ernstig lichamelijk letsel, waarbij binnen 24 uur opname in het ziekenhuis noodzakelijk was
  • Met psychisch letsel
  • Met grote materiële schade (€45.000 of meer), waarbij gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer bestaat
  • Beroepsziekte/ vermoeden van beroepsziekte
  • Voor de gezondheid gevaar opleverende situatie
  • Bijna ongeval met verzuim

In voorgaande jaren werden de MIM-meldingen apart ingevuld op een formulier op een Intranet. Vanaf juni 2020 is de MIM-melding opgenomen in Triasweb en op een groot aantal locaties in gebruik genomen. In Triasweb kan nu een ‘losse’ MIM-melding worden gedaan, maar het is ook mogelijk om bij een MIC melding tevens aan te geven of het ook een MIM-melding is. Vanaf 1 januari 2021 gebruiken alle locaties Triasweb.

Conclusie
Het aantal MIM-meldingen is vanaf 2017 t/m 2019 licht toegenomen. Deze toename van het aantal MIM-meldingen heeft te maken met de toenemende complexiteit en intensiteit van de zorg- en begeleidingsvragen. Dit is ook terug te zien in het toenemend aantal gevallen waarin meerzorg wordt toegekend.

Het aantal MIM meldingen is in 2020 met name in Q3 en Q4 enorm gestegen doordat in Triasweb de medewerker direct kan aangeven of hij/zij het een MIM vindt. Mogelijk dat een medewerker hier eerder aankruist dat het een MIM-melding betreft aangezien hij niet meer een apart formulier hoeft in te vullen. Daardoor zijn mogelijk ook lichtere incidenten als MIM geregistreerd. In Triasweb is vanaf begin 2021 de omschrijving van het soort (zoals in het formulier stond) opgenomen in een toelichting bij de MIM-vraag in Triasweb. De verwachting is dat het aantal MIM-meldingen hierdoor mogelijk gaat dalen.

De meeste MIM-meldingen komen voor op Breidablick, Dijkgatshoeve, Midgard, Novalishoeve en Rudolf Steiner Zorg, Bij Rudolf Steiner Zorg betreft het met name de VV-afdelingen (PG) waar de MIM meldingen voorkomen. De MIM Meldingen variëren hier van:
-medewerker loopt tegen een tak
-uitschelden tot slaan en knijpen door een cliënt
-uitschelden door verwanten.

Grafiek MIM meldingen

Tabel MIM meldingen per locatie

Terug naar Hoofdpagina