Cliëntversie van het kwaliteitsrapport

Mariska en Daniel zijn lid van de Centrale Cliëntenraad Cliënten (CCR-C). Zij hebben een film gemaakt waarin ze vertellen over het kwaliteitsrapport. Ze vertellen wat goed gaat en wat beter kan. Deze film is speciaal voor alle cliënten en deelnemers van de Raphaëlstichting.  

Het volledige kwaliteitsrapport

Inhoudsopgave

1. Inleiding en leeswijzer

Inleiding
Met dit kwaliteitsrapport willen wij graag terugblikken en vooruitkijken. Het rapport is meer dan een jaarverslag over 2021 (al kan het wel op die manier gelezen worden). Het geeft een beeld van de ontwikkeling waar de Raphaëlstichting in zit: van plan tot concreet resultaat, en hoe dan verder… waarbij het ons óók om de kwaliteit van de weg zelf gaat: het goed verzorgen van het proces van ontwikkeling. Daarvoor moet iedereen bijvoorbeeld mee kunnen doen en is de kwaliteit van de dialoog van cruciaal belang. Evenals de helderheid van een besluit en de afspraken over de uitvoering. Dit geheel zegt veel over wie de Raphaëlstichting wil zijn en hoe luisteren… en doen in de praktijk tot uiting komt.

In dit kwaliteitsrapport 2021 leest u over de verschillende inspanningen, resultaten, teleurstellingen en successen die in 2021 ontplooid zijn. Over de kwaliteiten van de Raphaëlstichting dus… Maar wat is kwaliteit eigenlijk?

Voor de Raphaëlstichting gaat kwaliteit over ‘kwaliteit van leven’ en ‘kwaliteit van zorg en ondersteuning’, maar ook over ‘goed werkgeverschap’ of ‘kwaliteit van leefomgeving/vastgoed’. Kwaliteit gaat bij ons vaak juist over de allerkleinste dingen. De nadruk ligt hierbij dan bijvoorbeeld op warme zorg, échte aandacht met interesse, eigen regie en samenwerking voor cliënten en de voor hen belangrijke mensen en medewerkers. Met als gedeelde noemer: het goede doen, en de dingen goed doen. De kwaliteit van zorg en leven hangt sterk samen met de afstemming tussen cliënt, medewerkers en verwanten. Het goede gesprek dus… In de driehoek. En aan de tafel van medewerkers, ondersteunende diensten, leidinggevenden en andere belanghebbenden, zoals toezichthouders.

Leeswijzer
De leeswijzer geeft een overzicht welke informatie in welk hoofdstuk gevonden kan worden. Verschillende bronnen zijn input voor dit kwaliteitsrapport, hier leest u daar meer over: Totstandkoming kwaliteitsrapport 2021.

2. Conclusies en geprioriteerde verbeteringen 2021

Na coronavertraging, nu hoog aan de wind
Na twee jaren die in het teken stonden van corona, hopen we in 2022 weer vol in te zetten op de ontwikkeling van de Raphaëlstichting en haar aangesloten instellingen. Corona heeft ons geraakt. Het heeft veel werk, dilemma’s en zorgen veroorzaakt. Tegelijkertijd zijn we gegroeid! We hebben de kracht van de samenwerking sterk ervaren, zijn anders gaan overleggen en leren. We willen nu de dingen die zijn blijven liggen én de nieuwe verlangens en ambities die gerijpt zijn gaan oppakken. Dat vraagt moed, ondernemerschap en enthousiasme.

De meerjarenvernieuwingsbeweging Luisteren … en doen! is nog steeds de bron voor het beleid. Een aantal van de vernieuwingsimpulsen is onder andere door corona geremd in ontwikkeling. Op deze aspecten willen wij krachtiger in beweging komen en vaart maken in 2022. Dit betreft onder andere verbeteringen die nodig zijn om een toenemende spanning tussen inkomsten en uitgaven het hoofd te bieden; dat betekent uitdrukkelijker werken aan een gezonde exploitatie die ruimte biedt aan het investeren in vastgoed, ontwikkelingen in de zorg, vaardigheden van medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap.

Overzicht conclusies en verbeteracties

Wat vinden de medezeggenschap en de Raad van Toezicht?


3. Kwaliteit van zorg

De 5 pijlers waarlangs dit hoofdstuk is opgebouwd zijn de pijlers van de meerjarenvernieuwingsbeweging 2017-2022:
1) Luisteren… en doen
2) Antroposofie
3) Wonen, werken en vrije tijd
4) Sociaal ondernemen
5) Milieu & Duurzaamheid

3a LUISTEREN… EN DOEN

Nog beter communiceren
Communicatie naar cliënten én medewerkers kan en moet eenvoudiger. Dat was de conclusie die wij twee jaar geleden met elkaar trokken. Nu, twee jaar verder zien we dat er het een en ander is verbeterd (denk alleen al aan dit kwaliteitsrapport zelf bijvoorbeeld, met meer filmpjes), maar dat er ook nog het nodige te ontwikkelen en verbeteren is. Lees meer over Beter communiceren door klare taal en ondersteunende communicatie

3b ANTROPOSOFIE

De antroposofie is een inspiratiebron voor ons denken over en het vormgeven van onze zorgverlening. Het is veelomvattend en het uit zich op verschillende manieren. Ook in een aantal gedeelde waarden. Het handen en voeten geven aan deze waarden in de dagelijkse werkelijkheid (de operationalisering) is een proces dat vraagt om met elkaar in gesprek te gaan over de bedoeling van ons handelen. Dit is enerzijds de kracht van een waardegedreven organisatie, terwijl anderzijds de kwetsbaarheid juist kan liggen in verstarring. De kernwaarden van de sociaaltherapie zijn eerder op Scorlewald mooi in beeld gebracht: Filmpjes kernwaarden sociaaltherapie.
Lees hier hoe de verschillende locaties met antroposofie zijn omgegaan en welke inspanningen zijn geleverd en welke voornemens er nu liggen: Antroposofie op de locaties.

Warme begroeting
Het is donderdag 30 september 2021, 10.25 uur. Meneer Biegel en medewerker Saskia komen achter elkaar vanuit de rustruimte de woonkamer in. Ze staan stil bij de zithoek naast de stoel waar mevrouw Bierman in zit. Saskia buigt zich naar meneer Biegel toe. Ze vraagt aan hem: “Kent u iedereen hier al?” Meneer Biegel kijkt rond naar de deelnemers die in de zithoek zitten. “Nou ja”, zegt hij langzaam, “dat is een beetje moeilijk…” Saskia kijkt hem met een glimlach aan en wijst op mevrouw Bierman. “Dit is mevrouw Bierman”, zegt ze tegen meneer Biegel. Mevrouw Bierman en meneer Biegel lachen elkaar toe. “Dag schat”, zegt mevrouw Bierman tegen meneer Biegel. Ze pakt zijn hand en geeft er een kus op. Ze kijkt naar hem op en lacht hem breed toe. Meneer Biegel kijkt haar met een grote lach op zijn gezicht aan. Ze houden elkaars blik vast. Saskia kijkt met een grote glimlach op haar gezicht toe. “Nou, dat is een warme begroeting!”, zegt ze “jullie herkennen elkaar in ieder geval wel.” Mevrouw Bierman laat zijn hand los en meneer Biegel kijkt met een glimlach naar Saskia. Saskia stelt de andere deelnemers aan hem voor.


Dit is een voorbeeld van het bieden van een thuisgevoel. De manier waarop medewerker Saskia deze heer met dementie begeleidt, is een uiting van warme zorg. (Bron: Beelden uit de praktijk)

3c WONEN, WERKEN EN VRIJE TIJD

Corona
Corona bracht ook in 2021 positieve en negatieve dingen met zich mee. Er was opnieuw een grote verbondenheid en bereidheid om er met elkaar de schouders onder te zetten. Dat zag je in de teams, bij de staf, bij verwanten en vrijwilligers. Mensen waren bereid voor elkaar bij te springen en te ondersteunen.
Lees hier een uitgebreide Corona terug- en vooruitblik (incl. toekomstplan)

Fusie Noorderhoeve en de Raphaëlstichting
De antroposofische zorgboerderij de Noorderhoeve heeft in 2021 haar 40-jarig bestaan gevierd. Met dit 40-jarig bestaan kwam er ook een einde aan de Noorderhoeve als zelfstandige stichting. Een groepje medewerkers heeft een kroniek gemaakt waarin de afgelopen 40 jaar voorbij kwamen door verhalen van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en de grondleggers. Tijdens een mooie bijeenkomst met alle medewerkers hebben we uitgebreid stil gestaan bij de geschiedenis en het ontstaan van de Noorderhoeve om vervolgens volmondig ‘ja’ te kunnen zeggen tegen de fusie met de Raphaëlstichting en dus de toekomst van dit unieke bedrijf!

Moreel beraad
In 2021 zijn er twaalf moreel beraden georganiseerd bij de Raphaëlstichting. Met het moreel beraad voeren we samen de dialoog bij moeilijke kwesties, met als doel met elkaar in gesprek zijn en te blijven, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.
De moreel beraden werden veelal georganiseerd rondom corona vraagstukken: hoe ga je om met de corona maatregelen, het beleid van de Raphaëlstichting en ook de maatschappelijke onrust, zoals bijvoorbeeld rondom het toen voorgenomen 2G-beleid. Een diverse groep nam hieraan deel: verwanten, medewerkers uit het primair proces, teamleiders, instellingsleider en bestuur.

Morele thema’s als veiligheid, gezondheid, vrijheid en eigen regie kwamen veelvuldig voor. Enkele voorbeelden van morele vragen die werden geformuleerd:
– Wanneer komt emotionele veiligheid boven fysieke veiligheid?
– Wanneer is een werkrelatie gezond?
– Wat is de grens aan mijn verantwoordelijkheid?
– Wat is de balans tussen professionaliteit en behoud van eigen vrijheid?

De opbrengst: Alle moreel beraden zijn als waardevol ervaren door de deelnemers. Het bood ruimte om je te uiten, ervaringen te delen en nieuwe inzichten op te doen. Daarnaast gaf men aan het als prettig te ervaren om met elkaar, zonder oordeel, in gesprek te zijn. Het heeft een aantal overkoepelende vragen en thema’s vanuit de medewerkers opgeleverd. Deze zijn meegenomen naar het corona crisis/preventieoverleg. Dit werkte ondersteunend en heeft ook een bijdrage geleverd aan de corona richtlijnen en het beleid. Het ging onder andere om de onderstaande vragen/thema’s:
– Hoe houd je de verbinding met elkaar, ondanks de maatregelen?
– Door corona beleid en maatregelen ontstaat angst bij bewoners. Hoe gaan we hiermee om?
– Communicatie en taalgebruik in het beleid.
– Waar en hoe kan de Raphaëlstichting de antroposofische visie in het corona beleid meer fundament geven?
– De samenstelling van het coronateam, graag expertise van psycholoog/gedragsdeskundige toevoegen.

In 2022 gaan we door op de ingeslagen weg en willen we het moreel beraad breder gaan inzetten.

Viering van Driekoningen in coronatijd op Rozemarijn

3c1 Kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt

Ethiek
In september 2021 is binnen de Raphaëlstichting de commissie Ethiek ontstaan. Deze groep houdt zich op verschillende manieren bezig met morele en ethische vraagstukken die zich op alle niveaus binnen de Raphaëlstichting voordoen. De vraag naar ‘het goede en het juiste doen’ zijn onlosmakelijk verbonden met het werken met cliënten, waarbij er altijd sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen cliënten en begeleiders. Ethische kwesties en morele vraagstukken horen daarbij.
Lees meer over de Expertise groep Ethiek

Douchen
Sanne: “Daan, ga je het zelf doen of moet ik helpen? Kom! Daan kijkt omhoog. Hij zegt: “Iemand anders moet me helpen. Ik kies Tim.” En op een toon die smekend klinkt vraagt hij: “Voor één keertje? Die vind ik leuk om te doen. Vraag maar.” Sanne: “Nee ik vraag het niet. Dus als je effe opschiet.” Daan leunt zijn achterhoofd tegen de muur. Hij zegt: “Ik kies Renée.” Sanne: “Moet ik hélpen? Of ga je het zelf doen…?” Daan zegt iets onverstaanbaars en wrijft in zijn oog. Sanne zegt: “Ik ga effe naar beneden. Ik kom zo terug.” Ze verlaat de badkamer.
Renée komt binnen en zegt met een luide stem: “Van der Steen wat is dit?! We gaan nú uitkleden. Je mag alles in de was doen. Je broek in je mandje. Effe uitkleden.”
Op een later moment zegt Sanne dat Daan zich wel vaker zo gedraagt met douchen, vooral als er een nieuwe medewerker bij aanwezig is of een stagiaire.


Dit is een voorbeeld van reflectie en samenwerking in het team. Daar waar de begeleiding vastloopt, wordt bijgesteld en springen collega’s voor elkaar in zodat de bewoner de (sturende) begeleiding ontvangt die hij op dat moment nodig heeft. (Bron: Beelden uit de praktijk)

Visie op Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seksualiteit (VRIS)
Binnen de Raphaëlstichting vinden we dat ieder mens recht heeft op het aangaan van relaties, in welke vorm dan ook. Het ontbrak echter aan een visie op het gebied van vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit.
In 2019 werd daarom een integrale krachtkring met cliënten, verwanten en medewerkers geïnstalleerd met als doel een visie te ontwikkelen waarmee we medewerkers een professioneel kader geven in het denken, voelen en handelen ten aanzien van de thema’s vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit.
Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 een visie op papier stond die door de corona-perikelen pas in 2021 officieel is vastgesteld en omarmd.
Lees meer over de Visie op Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seksualiteit (VRIS)

Zorgplannen en zorgplancyclus
Kijken naar wat goed gaat, accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. Wat voor beperking zij ook hebben. Dat kenmerkt de antroposofische zorg. Daarbij ligt de focus vooral op het vinden en benutten van ontwikkelingsmogelijkheden. Het zorgplan is een uitstekend hulpmiddel om goede zorg aan de individuele cliënt vakbekwaam te ondersteunen. Hierbij staan ontwikkeling, wilsrichting, keuzevrijheid, eigen regie en veiligheid voor cliënten centraal.

We ontdekten dat onze communicatie over het zorgplan veelal gericht was op het systeem. Het systeem leek het doel te worden. Daarom hebben wij een visie op het zorgplan geschreven met als doel om het systeem als middel te gaan zien om onze visie te verwezenlijken.

De kwaliteit van de zorgplannen en evaluaties volgens de cyclus was al niet het sterkste punt van de Raphaëlstichting en is in coronatijd verder weggezakt. We hebben het vermoeden dat dit een aantal oorzaken heeft: ontbreken van voldoende competenties bij medewerkers, niet voldoende prioritering geven aan de taak, tijdgebrek, systeem-aversie en ondersteuning die niet aansluit op de vraag. Feit is dat de medewerkers wisselend gemotiveerd zijn, vermoeid na twee jaar anticiperen op corona en tegelijkertijd wel baat hebben bij en waardering hebben voor rust en overzicht. Met die reden is dit onderwerp als speerpunt opgenomen in de kaderbrief 2022.
Lees meer over de Zorgplannen en zorgplancyclus 2021 of lees de bevindingen van de gehouden audits in 2021.

Pompoenen
Arthur bukt zich en kijkt in de mand met de flespompoenen. Hij richt zich op en draait zich om naar Erica. Hij zegt: “Hé, maarre…moet je kijken… deze hè….” Erica stopt met lopen en draait zich om. Ze zegt vragend: “Laat eens kijken, zijn ze niet goed?” Ze loopt naar Arthur toe. Arthur steekt een pompoen naar haar uit. “Kijk deze plekken dan”, zegt hij. Erica buigt zich over de pompoen heen en neemt een pompoen van Arthur over. Ze kijkt naar de pompoen en zegt: “Hmmmm, het is een beetje bruin. Maar volgens mij is het zand hoor.” Arthur schudt zijn hoofd en antwoordt: “Nou, ik weet het niet hoor.” Erica kijkt hem aan en zegt: “Anders loop je er even mee naar Sara, vraag je het even aan haar.” Ze steekt de pompoen uit naar hem. Arthur pakt de pompoen aan en draait zich om. Hij zegt: “Oké, doe ik. Toppie.”
Erica vertelt: “Ik merk aan de deelnemers dat ik hier nog maar kort werk. Ze vragen graag extra bevestiging van de vaste medewerkers die ze goed kennen. Ik snap dat wel. Ik vraag zelf ook nog veel aan ze!”


Dit voorbeeld laat zien dat relatie van grote waarde is in de begeleiding van de bewoners. Bewoners zoeken naar houvast als begeleiders zich handelingsverlegen opstellen. (Bron: Beelden uit de praktijk)

Innovatie
Afgelopen jaar is er overal binnen de Raphaëlstichting in meer of mindere mate gewerkt aan innovatie. Innoveren is meebewegen, openstaan voor nieuwe kansen en mogelijkheden en deze kansen benutten en ontwikkelen. De Raphaëlstichting zal ook in 2022 initiatieven opnemen, uitproberen, laten groeien en tot bloei te brengen. Lees meer over Innovatie

3c2 Eigen regie en zeggenschap

Wmcz en medezeggenschap en inspraak
We vinden dat cliënten zoveel mogelijk zelf de mogelijkheid moeten krijgen om uitvoering te geven aan medezeggenschap; waar nodig met ondersteuning. Daar waar cliënten zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen, worden zij vertegenwoordigd door verwanten. Maar altijd is het cliëntenperspectief leidend.
Voor een optimaal proces van advies en instemming heeft de deelraad cliënten een “dartbord” gemaakt waarop zij voor allerlei onderwerpen hebben bepaald of zij enkel geïnformeerd willen worden of ook advies en instemming willen geven. Met deze werkwijze wordt beoogd meer invloed uit te kunnen oefenen op onderwerpen die cliënten het meest raakt. Onderwerpen die verder van hen af staan, zoals een financiële jaarrekening, laten zij liever over aan de deelraad verwanten. Het dartbord wordt na een jaar geëvalueerd en kan op ieder moment op vraag van de deelraad aangepast worden.
Er is een stuurgroep ingesteld met het doel inspraak en medezeggenschap binnen de organisatie en instellingen nog verder te vergroten. Zij hebben zich in 2021 voornamelijk gericht op het medezeggenschapsreglement en scholingen. Het komende jaar gaan zij zich nog verder richten op bewustwording en scholing. Zo wordt er in 2022 bijvoorbeeld een dag van de medezeggenschap georganiseerd. Ook geven zij sturing aan de medezeggenschap op lokaal niveau, bij de instellingen.
Alle instellingen zijn hun cliëntenraden daar waar nodig aan het omvormen tot een deelraad met cliënten en een deelraad met verwanten. Er zijn locaties waar nog verwanten gezocht moeten worden of juist andersom. Het lukt ook nog niet overal. Daar waar het wel lukt, professionaliseren we verder door rollen, taken en verwachtingen van de deelnemers te omschrijven. Deze leggen we vast in het medezeggenschapsreglement op lokaal niveau.
– Lees hier meer over Wmcz, medezeggenschap en inspraak bij de Raphaëlstichting.
– Hier krijgt u een kijkje in de keuken bij de CCR-C: Waar heeft de CCR-C over gesproken en wat hebben zij bereikt?

Surfen als therapie
Geïnspireerd door de documentaire ‘Resurface’ op Netflix, heeft een grote groep cliënten van de Novalishoeve surfles gehad op het strand bij Paal 9. In combinatie met een groep cliënten van De Skuul, een instelling voor verslavingszorg op Texel, is er wekenlang elk weekend geoefend onder begeleiding van een zeer ervaren instructeur. Er was moed voor nodig om samen met je surfplank de branding door te gaan en te wachten op de juiste golf. Elke golf gaf nieuwe kansen. Eén worden met de elementen was nodig om op de plank te kunnen blijven staan. Je overgeven aan het nu heeft een helende werking. Eckhart Tolle zegt in zijn boek ‘De kracht van het NU’ dat men dan even gewaar wordt dat we al heel en volmaakt zijn…
De cliënten hebben aangegeven in 2022 graag verder te willen met surfen. De instructeur is enthousiast en gaf aan energie te hebben gekregen van het werken met onze cliënten. Er komt dus een vervolg!

Lieke mag zelf kiezen
Het is dinsdag 27 september 2021, 8.00 uur. Lieke en Petra zitten aan de grote eettafel. Lieke zit voorovergebogen met haar hoofd vlak boven de tafel. Petra snijdt plakjes kaas. Evelien komt vanuit de keuken binnen lopen. Lieke heeft een bord voor haar staan met twee bruine boterhammen. Petra kijkt naar Lieke en vraagt: “Lieke, wil je twee broodjes kaas?“ Lieke kijkt iets op en zegt: “Kaas.” Evelien kijkt naar Petra en zegt: “Nee, dat kan niet hoor! Ze moet ook wat anders eten!” Petra gaat door met kaas snijden. Evelien: “Dat kan ECHT niet hoor! Daarom zet ik dit ook maar hierzo.” Evelien loopt naar de grote eettafel pakt de mand met broodbeleg op en zet deze op de kleine eettafel. Petra gaat verder met kaas snijden en zegt: “Dat mag Lieke zelf bepalen.“ Petra legt de plakjes kaas op het bord van Lieke, naast de twee broodjes.


In dit voorbeeld wordt de eigen regie benoemt én wordt ernaar gehandeld. Dit voorbeeld laat ook zien, hoe de begeleiding een keuze van beleg kan beïnvloeden door de vraag gesloten te stellen: Wil je twee broodjes kaas? (Bron: Beelden uit de praktijk)

3c3 Ervaringen van cliënten zelf

Cliëntervaringsonderzoek
Vooralsnog houdt de Raphaëlstichting elke drie jaar een cliëntervaringsonderzoek. Het streven is dat 80% van de cliënten hieraan in 2022 deelneemt. Tegelijkertijd wordt er onderzocht hoe wij van deze driejaarlijkse uitvraag kunnen overstappen naar een continue dialoog over de kwaliteit van zorg met gebruikmaking van een officieel instrument. Dit vraagt om implementatie van een cliëntervaringsonderzoekinstrument in de zorgplancyclus, zodat tenminste twee keer per jaar ervaringen, afspraken en doelen met de cliënt geëvalueerd en bijgesteld kunnen worden.
Lees meer over het Cliëntervaringsonderzoek

Ontevredenheid en klachten cliënten/verwanten
Ontevredenheid kan door cliënten, verwanten en medewerkers onder andere aangegeven worden door het invullen van een ontevredenheidsformulier op internet. Er is afgelopen jaar 8 keer een dergelijk ontevredenheidsformulier ingevuld door cliënten/verwanten. Er zijn geen officiële klachten ingediend betreffende de kwaliteit van zorg (Wkkgz), terwijl er wel één klacht is ingediend over een toepassing van onvrijwillige zorg (Kcoz). Er is afgelopen jaar door 20 verwanten/cliënten contact opgenomen met een van de cliëntvertrouwenspersonen.
Lees hier meer over de klachten, de afhandeling en de verbetersuggesties voor de procedure: Ontevredenheid en klachten

3c4 Samenspel tussen betrokken partijen (cliënten, netwerk, medewerkers)

Samenwerking tussen locaties
De samenwerking tussen Scorlewald en Midgard krijgt steeds meer vorm. Er ontstaat samenhang op het gebied van:
– Verpleging (de nachtdienst wordt overgenomen door Midgard wat een vermindering in belasting bereikbaarheid verpleging Scorlewald betekent).
– Gezamenlijke flexpool
– Dagbesteding
– Aanbod voor opname cliënten

Samenwerking tussen Scorlewald en De Noorderhoeve wordt onder andere gezocht voor het aanbieden van een gezamenlijk scholingsaanbod voor cliënten (de Academie).

Samenwerking door Queeste
Tijdens het contractmanagementoverleg met de gemeenten heeft Queeste positieve feedback ontvangen over de communicatie met de gemeenten. De werkrelatie met de verschillende gemeenten is goed. Vanuit Queeste wordt ingezet op een goede communicatie met de consulenten van de gemeenten, gericht op samenwerking.

Integraal werken op Queeste
Het integraal werken heeft een goede ontwikkeling en profilering doorgemaakt binnen Queeste. Dit betreft voornamelijk de GGZ volwassenen en integrale jeugdhulp, maar ook in samenwerking met de ambulante begeleiding en het Molenhuis.
Met de komst van een nieuwe regiebehandelaar specifiek voor de gezinsbegeleiding jeugd is de ontwikkeling van het gezinsteam en de integratie van gezinsteam in het integraal werken enorm ontwikkeld en heeft een goede basis gekregen.
De route voor de screening van externe en interne clienten is centraler komen te staan en aangevuld met onderlinge screeningen voor interne verwijzingen of advies. Collega casemanager ambulante begeleiding is sinds kort aanwezig bij screening. Route van AVG arts Raphaëlstichting voor vragen aan Queeste loopt ook via de screening.

Daar woon ik
Mevrouw De Hoek zegt met enthousiaste stem: “De Haringstraat, daar woon ik!” Medewerker Wilma reageert rustig: “Nee, daar woont u niet meer.” Mevrouw De Hoek kijkt haar met grote ogen aan. Haar stem klinkt hoog: “Woon ik daar niet?” Wilma kijkt naar het wc-rolletje en antwoordt: “Nee, Mieke woont daar nu.” Mevrouw De Hoek herhaalt: “Woont Mieke daar nu? Waar woon ik dan?” Wilma kijkt haar aan en zegt op een toon die vriendelijk klinkt: “U woont hier, bij de Veerzicht.” Mevrouw De Hoek fronst haar voorhoofd en haar ogen worden klein. Ze vraagt “Oh ja? Sinds wanneer dan?” Wilma antwoordt zachtjes: “Al een hele tijd, al een jaar woont u daar.” Mevrouw De Hoek knikt en zegt zachtjes in zichzelf: “Oh ja. Oké.” Wilma knikt haar toe en vervolgt: “En nu woont Mieke in het huis, samen met Minou.” Mevrouw De Hoek tilt haar hoofd op en zegt met een glimlach op haar lippen: “Ach Minou, dat is zo’n grappig beestje.” Wilma glimlacht en herhaalt: “Ja, die Minou is leuk. Die zat altijd op u te wachten, weet u nog? Dan zat ze voor het raam te kijken wanneer u weer thuis kwam.” “Ja, ja,” zegt mevrouw De Hoek en knikt met haar hoofd op en neer, “echt een leuk beestje hoor, Minou.” “Ja, en u heeft wel twee dochters en twee zonen”, gaat Wilma verder, “en kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind.” Mevrouw De Hoek kijkt met grote ogen en een brede glimlach naar Wilma en zegt met een hoge intonatie: “Ja, dat heb ik! Ik heb het ver geschopt, he!” Wilma kijkt haar met een glimlach aan en reageert bevestigend: “Nou zeker, daar mag u trots op zijn!”


Dit is een voorbeeld van verbinding. Een bejegening waarin de relatie centraal staat. De begeleider kent het levensverhaal van deze mevrouw met dementie en kan haar hierdoor bijstaan. (Bron: Beelden uit de praktijk)

3c5 Borging van veiligheid

Leren van incidenten
2021 was het jaar waarin alle instellingen incidenten hebben gemeld in het nieuwe meldsysteem Triasweb. Naast het melden, dat vrij eenvoudig is, zien we dat er steeds meer aandacht uit gaat naar het analyseren van meldingen door teams en de MIC-commissies van de instellingen. Ondanks het feit dat er steeds meer aandacht is voor het veilig melden van incidenten daalt het aantal incidenten op organisatieniveau. Er waren dit jaar vijf incidenten die aanleiding gaven tot een Prisma onderzoek. Twee daarvan voldeden aan de eisen om te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft in 2021 geen inspectiebezoek gebracht aan de Raphaëlstichting. Er was dit jaar 704 keer sprake van grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten onderling. Dit is beduidend minder dan in 2020 waarin het aantal 1094 was. Dit type meldingen komt bij vrijwel alle locaties voor.
Lees meer over Leren van incidenten

Wet zorg en dwang
Na een jaar van implementatie raken we dit jaar steeds beter bekend met de Wet zorg en dwang (Wzd). Hoewel we de evaluaties nog niet altijd strikt volgens de periodiek van het stappenplan uitvoeren, is dit jaar veel aandacht uitgegaan naar het op orde krijgen van de registratie en bewustwording op het gebied van onvrijwillige zorg te vergroten.

Maandelijks komt de werkgroep Wzd bij elkaar om ontwikkelingen in de reparatiewet te volgen en casuïstiek te bespreken. Ook nemen we deel aan het regionale overleg waarin goede afspraken zijn gemaakt ten aanzien van uitwisseling externe deskundigheid. Vanuit de Raphaëlstichting wordt veel externe deskundigheid ingeschakeld. Over de kwaliteit is men zeer positief. In een aantal casussen hebben we goede feedback kunnen geven waar men echt iets aan had.

Intern hebben we het scholingsaanbod aangepast. Inmiddels is de scholing Wzd onderdeel van het opleidingsjaarplan van alle instellingen. Naast de verplichte scholing voor alle persoonlijk begeleiders en gedragsdeskundigen wordt er in de teams aandacht besteed aan bewustwording. Dit doen we met hulpmiddelen van Vilans zoals de Wzd-wijzer en het Strokenspel. Op veel plaatsen hangt ook de Wzd-kalender.
Daarnaast is onvrijwillige zorg een vast agendapunt tijdens de zorgplanbesprekingen. Tijdens de evaluaties en andere cliëntbesprekingen wordt voortdurend aandacht besteed aan onvrijwillige zorg en mogelijkheden die kunnen leiden tot afbouw van bestaande maatregelen.
Dat maakt dat persoonlijk begeleiders steeds meer bewust bezig zijn met het onderwerp. Ook zien we dat andere medewerkers vaker vragen stellen over hun handelen en het voorkomen van toepassen van onvrijwillige zorg. Dit alles heeft ertoe geleid dat verschillende maatregelen afgebouwd zijn.
Lees meer over de Wet zorg en dwang.

Sociale veiligheid
Op enkele woonlocaties hebben een aantal bewoners last van elkaar. Hier vinden wij al langere tijd geen goed antwoord op. De sociale veiligheid (het ervaren van veiligheid) is daarmee op sommige groepen in het geding. De moeilijkheid om andere, beter passende woonruimte te vinden, maakt het lastig om voor iedereen een plezierige woonruimte te creëren. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het groepswonen waardoor mensen zich ook moeilijker terug kunnen trekken.

De Raphaëlstichting wil goede zorg aan iedereen bieden en om dit doel te ondersteunen hebben wij een aantal visiedocumenten. Zo is er de Zorgvisie van de Raphaëlstichting, het boek Goede Zorg en het visiedocument Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. Wij merken dat de uitgangspunten die voortkomen uit de verschillende visies een positieve werking hebben als het gaat om individuele zorgvragen. Toch lukt het ons soms onvoldoende om binnen onze gemeenschappen voor iedereen een sociaal veilig woon-werk-leerklimaat te verzorgen. Met die reden is in 2020 een krachtkring “Sociale Veiligheid” ingesteld waar cliënten, medewerkers en verwanten aan hebben deelgenomen (NB: een krachtkring is een werkgroep met een bredere deelname van perspectieven dan alleen medewerkers). Deze krachtkring heeft in een notitie samengevat wat een mens die komt wonen, werken of behandeld wordt bij de Raphaëlstichting van ons kan verwachten. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld voor de zorgvrager/verwant, zodat deze weet wat zij kunnen verwachten. Anderzijds is het bedoeld voor ons als organisatie om wakker te blijven aan onze doelstelling en om gewekt te worden als het onvoldoende lukt. Alleen door te erkennen waar het onvoldoende lukt, ontstaat ruimte om tot ontwikkeling te komen. Door corona heeft deze notitie een tijd lang op de plank gelegen. Nu het weer mogelijk is om bij elkaar te komen, geven we in 2022 een vervolg aan het gesprek over Sociale veiligheid.

Digitaal medicatie aftekenen
Het Electronisch Cliënt Dossier (ECD) Ons biedt sinds 2021 de mogelijkheid om medicatie digitaal af te tekenen in het cliëntdossier. Omdat onze voorkeur uitgaat naar het gebruik van zo min mogelijk verschillende digitale systemen, is na een slechte start in maart (omdat de applicatie nog niet naar tevredenheid werkte) in september 2021 een doorstart gemaakt met de pilot met als doel deze module bij de meeste instellingen te implementeren.
Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat medewerkers het digitaal aftekenen van medicatie in Ons zeer positief ervaren. Alle deelnemende teams hebben aangegeven niet meer terug te willen met het werken met papieren lijsten. Ook apothekers zijn positief over de samenwerking rondom het systeem. Het digitaal aftekenen van medicatie is gebruiksvriendelijk en veroorzaakt geen extra registratielast. Het aantal MIC-meldingen (medicijnincidenten/vergissingen) is tijdens de pilot verminderd, waarmee de veiligheid is vergroot. Het is echter (nog) niet helemaal duidelijk of de oorzaak hiervan écht ligt bij het digitaal aftekenen van medicatie.
Omdat er ook nog wel een aantal zaken om verbetering vragen en gedurende de pilot bleek dat inmiddels ook een andere applicatie (Medimo) aan het ECD gekoppeld kan worden, gaan we ons in 2022 verder oriënteren op de beide systemen. In 2022 willen we een weloverwogen keuze maken voor een van de twee systemen.

Vernieuwd protocol grensoverschrijdend gedrag
Al geruime tijd was er behoefte aan het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Na een aantal jaren onderzoek en ontwikkeling is er nu een vernieuwd protocol grensoverschrijdend gedrag. Lees hier meer over het Vernieuwd Protocol Grensoverschrijdend gedrag.

Privacy en informatiebeveiliging
In 2021 zijn de nodige inspanningen verricht om de Privacy en informatiebeveiliging goed op orde te houden en verder te verbeteren. Er zijn 15 datalekken intern gemeld in 2021. Dit is een afname ten opzichte van de 26 meldingen in 2020. In 2022 wordt ingezet op het versterken van de positie van de aandachtsfunctionarissen op de locaties, verbeteren privacy en informatiebeveiliging rondom instroom- en uitstroom medewerkers en het stimuleren van een wachtwoordmanager.
Lees meer over Privacy en informatiebeveiliging

Veilige woon- en werkomgeving
Op verschillende locaties waren er in 2021 veiligheidskwesties met betrekking tot gebouwen, het terrein of de domotica (zorgtechnologie). Deze zijn over het algemeen goed opgepakt. Hierbij kan gedacht worden aan verhelpen lekkages, verbeteren drainage of bestrating van het terrein, nieuwe portofoons voor nachtwachten, bestrijding hardnekkige legionella, etc.

In 2022 krijgen sommige locaties de brandmeldinstallatie, Akoestische bewakingssystemen voor de nachtwachten, zorgalarmering (uitluisteren bijvoorbeeld), noodverlichting of elektrische sloten de nodige aandacht.

3d SOCIAAL ONDERNEMEN

Inclusie en meedoen: Hoe is er in 2021 gewerkt aan verdere inclusie?
Inclusie en meedoen is een van de doelen van de Raphaëlstichting. Ook in 2021 is hieraan hard gewerkt. Op verschillende manieren is er op alle locaties aan een vorm van inclusie gewerkt. Door grote en kleine projecten, van participeren en samenwerken met ondernemers, het creëren van een nieuwe woonvorm op Texel tot zichtbaar worden door verbinding en samenwerking aan te gaan met bewoners uit het dorp. Er ontstaan mooie initiatieven en ontwikkelingen die ook in 2022 volop in beweging zullen blijven.

Ontwikkelingen SociaalGoed
De activiteiten voor SociaalGoed staan op dit moment op drie sporen. Ten eerste, de concrete projecten binnen de stichting, waar via een verbinding met ondernemerschap het contact met de samenleving vergroot wordt en werkzaamheden van onze cliënten onderdeel worden van een maatschappelijke vraag. Daarnaast de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen via het Atelier SociaalGoed. Hier smeden werkplaatsbegeleiders van de stichting nieuwe samenwerkingen met betrokken ondernemers. En tot slot, de samenwerking met de eerste SociaalGoed partners, Roads Arkin en De Regenbooggroep, vanuit waar we een zwaan-kleef-aan van organisaties en ondernemers willen bewerkstelligen, via events en samenwerkingen in concrete projecten. Het aanvankelijke plan om dit te organiseren in een coöperatie hebben we losgelaten. De vorm bleek niet alle partners te passen, waardoor er in dit stadium te weinig draagvlak is.
Lees hier meer over de SociaalGoed-projecten binnen de Raphaëlstichting

Enkele voorbeelden van inclusie en meedoen op de locaties:
Breidablick
De jubileumvoorstelling Kleurrijk was een belangrijke gebeurtenis, die medewerkers, verwanten, vrienden en bekenden en dorpsgenoten samen vierden. Ook in de voorbereiding van de voorstelling was er samenwerking met mensen en organisaties uit het dorp. Dit heeft de verbinding tussen bewoners van Breidablick en dorpelingen verstevigd. Er is samenwerking ontstaan met de kinderen van de basisschool De Blauwe Morgenster, de plaatselijke fanfare, diverse dorpelingen en de burgemeester. Na afloop van de voorstelling had de burgemeester zelfs voor iedere bewoner een kleine attentie.

Scorlewald
Er is doorontwikkeld met atelier Gewoon bijzonder. Drie deelnemers van Scorlewald deden mee. Dit is een project van de inclusieve samenleving. Om deelnemers te koppelen aan werkgelegenheden binnen de maatschappij, los van Scorlewald. Drie medewerkers vanuit Scorlewald waren verbonden aan dit project. Zij hebben dit voorstel aan het bestuur gedaan, dit is opgepakt. Inmiddels zijn hier meerdere projecten uit voortgevloeid.

Denny op de Noorderhoeve

Noorderhoeve
Vorig jaar ging het niet zo goed met Denny. Op school vond hij alles saai en als hij thuiskwam in zijn woongroep bij Triversum voelde hij zich moe en ongemotiveerd. Een docent stelde voor dat hij ging stage lopen op de Noorderhoeve. Denny had er weinig zin: “Ik dacht dat het om een klein boerderijtje ging waar weinig te doen was. Maar er zijn hier juist veel mogelijkheden.” Ook zag Denny er tegenop om met mensen, die hij niet kent, te moeten samenwerken. Ook dat viel reuze mee: “Iedereen doet gewoon zijn eigen taak en daarnaast voel ik ruimte om rustig een band op te bouwen met de andere mensen. In het begin zat ik zonder iets te zeggen bij de lunch, maar inmiddels vind ik het gezellig in de pauzes.”

Novalishoeve
In januari 2021 zijn zes cliënten gaan wonen in de Tuunen, een nieuwe woonwijk in Den Burg. Hier staan duurzaamheid, samen delen en natuur en landschap centraal. De woningen zijn er energiezuinig; sommige produceren zelfs energie. De buitenruimte en voorzieningen worden er met elkaar gedeeld. Buurtbewoners zorgen samen voor een prettige en groene woonomgeving. Als het nodig is, helpen ze elkaar met een klus of bijvoorbeeld boodschappen doen. Iedereen doet wat hij kan voor de buurt.

In 2021 heeft de Novalishoeve een tweede levering van banken en picknicktafels gedaan aan de Vrije School in Bergen.

Om door te kunnen stromen naar een zelfstandigere woonvorm waren de fasegerichte ontwikkeling, Positieve Gezondheid en de implementatie van de INVRA methode helpend. Ondanks de belemmering door de coronamaatregelen, zijn de cliënten steeds meer geïntegreerd in deze woonwijk. Iedereen zit in de appgroep van zijn erf en ondersteunt elkaar waar dat nodig is. In ons Erfhuis, steunpunt voor de ambulante cliënten, wordt regelmatig gezamenlijk gegeten. Door de coronamaatregelen hebben we de buurt nog niet echt betrokken, maar in 2022 kunnen ook buurtbewoners zich aanmelden voor bijvoorbeeld een Italiaanse avond of voor een gezonde Hollandse pot.
Inclusie zit soms in kleine dingen. Op Sinterklaasavond werd een van de cliënten in de Tuunen gevraagd door een jong gezin om de pakjes voor de voordeur te zetten en hard op de deur te kloppen. De kinderen kregen cadeaus, maar voor de desbetreffende cliënt was deze vraag alleen al een enorm cadeau.
In 2021 heeft Novalishoeve opnieuw een cliënt in dienst kunnen nemen in de winkel/lunchroom van Novalishoeve. Dit zijn echt de kersen op de taart. Deze cliënt heeft enorm hard aan zichzelf gewerkt en is onmisbaar geworden als medewerker/collega in de winkel/lunchroom. Hiermee is ze een enorm voorbeeld voor anderen cliënten.

Iambe
De continuïteit en kwaliteit van zorg is goed gehandhaafd in 2021, in de zin dat Iambe haar werkplaatsen open heeft kunnen houden. Hierdoor was er een verbindende kracht tussen deelnemers, werk en de buitenwereld. Sommige deelnemers konden zelfs een stageplek vinden, terwijl andere deelnemers zijn begonnen met interne scholing. Allemaal haalden we kracht uit de continuïteit van het elkaar ontmoeten in deze coronatijd.

3e MILIEU & DUURZAAMHEID

Milieu en duurzaamheid
Verduurzaming is niet een project, waarbij als je er harder aan trekt, het eerder klaar is. Het is een denkwijze, een leefwijze, een werkwijze. Gelukkig is deze denkwijze de Raphaëlstichting niet vreemd. Echter zijn wij nu wel enigszins ingehaald door de tijd en lopen wij niet meer voor op dit gebied. Lees hier meer over Milieu en duurzaamheid.

4. Kwaliteit van het werk

De zorg voor medewerkers vinden we belangrijk bij Raphaëlstichting. Gemotiveerde, capabele en vitale medewerkers dragen bij aan de kwaliteit van zorg die we bieden aan cliënten. We leveren onze zorg vanuit visie en professionaliteit, met name via de relatie. Net als in 2020 heeft corona in 2021 veel gevraagd van de medewerkers. Daarnaast zorgt de arbeidsmarktproblematiek voor uitdagingen. Een tekort aan medewerkers raakt de kern van ons primair proces. Hierdoor ontstaan openstaande vacatures, uitval en ongewenste uitstroom. Om hierop te anticiperen en ons te blijven ontwikkelen als aantrekkelijk werkgever is gestart met het versterken van onze arbeidsmarktaanpak, de scholingscultuur en het verzuimbeleid. Naast deze speerpunten heeft het project Actualisering Functiehuis in 2021 veel aandacht gevraagd.

Arbeidsmarkt
Om ons arbeidsmarktbeleid integraal en professioneel beter vorm te geven, is een projectgroep Arbeidsmarkt aan de slag gegaan. De afdeling Human Resources (HR) is vanuit haar professie trekker en ondersteuner van impulsen en instrumenten op dat vlak, samen met Communicatie/Public Relations. Het aanstellen van een strategisch recruiter binnen HR draagt bij aan het werven en selecteren van potentiële medewerkers voor de juiste plek. We zijn meer zichtbaar aanwezig op social media en presenteren onze vacatures onderscheidender. De reactietermijn op sollicitaties is verbeterd, een sollicitant krijgt binnen 48 uur een bevestiging en in principe binnen 5 dagen een reactie op de sollicitatie. In 2022 zal een recruitmentsysteem (ATS) hier meer ondersteuning gaan bieden. Ook is gewerkt aan het ambassadeurschap van onze medewerkers. Dit uit zich onder andere in een voorstel voor het invoeren van een aanbrengpremie.

Vanuit de projectgroep wordt deelgenomen aan de workshop “het potentieel pakken”. Zo kijken we ook op andere manieren naar mogelijkheden die bijdragen aan een antwoord op het personele vraagstuk. Hieruit volgen meer gerichte acties om het personele potentieel zo optimaal mogelijk te benutten.

Om nieuwe collega’s welkom te heten en kennis te laten maken met de organisatie, organiseerden we in 2021 ieder kwartaal een centraal introductieprogramma. Het is een divers aanbod aan kennismakingen, filmpjes van onze instellingen, verhalen uit de praktijk, informatie over de antroposofie, Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG), Kwaliteit en HR, creatieve en ontspannende oefeningen. Dit programma wordt goed ontvangen. Via een evaluatie wordt continu geanticipeerd op de behoefte van de nieuwe medewerker. In 2021 is het introductieprogramma alleen online georganiseerd. Voor 2022 wordt bezien of dit ook live kan. Belangrijk uitgangspunt is wel dat iedere nieuwe medewerker zo toegankelijk mogelijk moet kunnen deelnemen. Het verder optimaliseren van de onboarding van nieuwe medewerkers is de volgende stap.

Per instelling werd er verschillend aandacht besteed aan het voeren van exit-gesprekken. Ook werd deze data minimaal gebruikt. Dit is nu centraal opgepakt. Iedere vertrekkende medewerker ontvangt een vertrek-onderzoek of heeft de mogelijkheid een vertrek-gesprek te voeren. Vanaf volgend jaar zijn de eerste analyses van deze data beschikbaar. Dit geeft ons zicht op de redenen van medewerkers om onze organisatie te verlaten, hiervan te leren en hier verbeterpunten aan te koppelen.

Als woonhuismedewerkers van de Noorderhoeve hebben we een dag meegelopen op een werkgebied.

Leren en ontwikkelen
Vanuit de projectgroep Leren en Ontwikkelen wordt vorm gegeven aan het initiëren van samenwerking op het gebied van leren en ontwikkelen. Dit gebeurt door meer centrale coördinatie, realiseren van een gezamenlijke leeromgeving (LMS) en het toewerken naar een gezamenlijk leeraanbod vanuit de Raphaëlacademie. De projectgroep bestaat uit een stuurgroep vanuit het MT en werkgroepleden vanuit kwaliteit, HR en decentrale opleidingsfunctionarissen. Vanaf augustus 2021 is de projectgroep versterkt door een projectleider Leren en Ontwikkelen. Er is een mooie basis gelegd voor het overzichtelijk aanbieden van informatie op een aparte Leren en Ontwikkelen-pagina op ons intranet. Op een instelling is een pilot ingericht voor een LMS. In 2022 wordt dit geëvalueerd. Op basis hiervan wordt het plan van eisen herzien en herijkt.

Ook het afgelopen jaar heeft Leren en Ontwikkelen op de instellingen mede door corona onder druk gestaan. In 2022 moet een inhaalslag gemaakt worden. Waar mogelijk is scholing georganiseerd of omgezet naar een online training. De scholing Antroposofie heeft verschillend (maar overwegend minimaal) plaatsgevonden op de instellingen. De inhoud van deze cursus heeft wel een nieuwe impuls gekregen. De krachten zijn gebundeld in een werkgroep “op avontuur in de antroposofie”. Voor 2022 zijn er op diverse locaties data ingepland om de cursus voor de eerste keer op deze vernieuwde manier te geven.

Over het algemeen weten leerlingen en stagiaires ons goed te vinden. Via Scillz worden onze zij-instromers opgeleid. De begeleiding van onze leerlingen, stagiaires en zij-instromers dient wel geprofessionaliseerd te worden. Er gaan daarom trainingen starten voor (het opleiden van) werkbegeleiders. Vanuit de regelingen Praktijkleren, Stagefonds Zorg en Sectorplan plus zijn de subsidiemogelijkheden benut. Ook is gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor coronabanen. Deze mogelijkheid vraagt een andere benadering van hoe onze zorg is georganiseerd. Hier wordt niet altijd snel op geacteerd, waardoor deze subsidie nog beter uitgenut kan worden.

Vitaliteit, inzetbaarheid en verzuim
De inzet van coaching blijkt een welkome aanvulling voor het gesprek over inzetbaarheid van medewerkers. Coaching is op diverse manieren ingezet op de instellingen via individuele coaches of teamcoaches. Onder andere de loopbaan-coachingsgesprekken via “sterk in je werk” is als positief ervaren. De diverse mogelijkheden waar de instellingen gebruik van hebben gemaakt voor ondersteuning ten behoeve van onder andere vitaliteit, loopbaan en ziekteverzuim van medewerkers is geïnventariseerd. Hier is een shortlist uit voortgekomen met gekwalificeerde en gecertificeerde aanbieders. In 2022 wordt deze inzichtelijk voor leidinggevenden.

Op diverse instellingen is aandacht voor vitaliteit. Bijvoorbeeld door het aanbieden van workshops, cursussen of trainingen (zoals mindfullness), organiseren van een vitaliteitsweek of het inzetten van de 7 bronnen van arbeidsvreugde. Deze extra aandacht evenals medewerkers een het hart onder de riem te steken in de vorm van kleine attenties wordt gewaardeerd.

Het verzuimpercentage in de branche Gehandicaptenzorg was in 2021 7,58%. Met 7,40% zitten wij daar met onze gehandicaptenzorg-instellingen net onder. Het verzuimbeleid en de uitvoering daarvan is aan doorontwikkeling toe. Een analyse van het verzuimbeleid, terugkoppeling van de arbodienst en onze verzuimbegeleiders heeft geleid tot een aantal quick wins om onze verzuimbegeleiders betere ondersteuning te geven. Daarnaast is een verzuimcoördinator aangesteld die periodiek overlegt over individuele casussen met zowel onze verzuimbegeleiders als onze arbodienst. Hierdoor zijn verzuimdossiers beter op orde. Een eigentijds preventie- en verzuimbeleid, aandacht voor duurzame inzetbaarheid en positieve gezondheid horen bij ons goede werkgeverschap. Voor de komende periode ligt hier de focus op.

Actualisering functiehuis
De uitrol van het FWG-project heeft geleid tot het toewijzen van de voorlopig vastgestelde functiebeschrijvingen in deelproject 1 (het primaire proces) aan de medewerkers. Voor deelproject 2 (de functies (para)medisch, gedragskundig, behandelend) zijn op basis van de feedback van de klankbordgroepen definitieve concept-functiebeschrijvingen opgesteld en nog een keer voorgelegd aan de kernprojectgroep en de deelprojectgroep. Vanuit FWG hebben de functiebeschrijvingen een formeel indelingsadvies gekregen. Tot slot is dit deel van ons functiehuis ook voor besluitvorming naar het MT en de Raad van Bestuur gegaan. Voor deelproject 3 (staf, facilitair, ondersteunend en management) is gestart met de klankbordgroepen en deelprojectgroepen.

Ter voorbereiding van het daadwerkelijk versturen van de toewijzingsbrief met de voorlopig toegewezen functie naar de medewerkers in het primaire proces, is gewerkt aan de inhoudelijke tekst van de brief, een overzicht van veelgestelde vraag&antwoord op intranet, heeft het Interne Bezwaren Commissie (IBC) reglement een update gekregen en zijn er formats gemaakt voor medewerkers om bezwaar te kunnen maken m.b.t tot de functiebeschrijving en of -indeling. De medewerkers in het primaire proces hebben in oktober 2021 een brief ontvangen met daarin de voorlopig vastgestelde functiebeschrijving en de daarbij behorende voorlopige indeling (indelingsadvies). Op diverse instellingen is naar aanleiding van de brieven een FWG-spreekuur gehouden. Naar aanleiding daarvan is er een aantal wijzigingen gedaan op de toewijzingen. Dit heeft geleid tot een correctieronde. Desondanks is er een groot aantal bezwaren. De eerste IBC-zittingen omtrent deze bezwaren waren in december 2021. Voor de toewijzing van de functies binnen deelproject 2 is besloten om het versturen van de brieven uit te stellen naar 2022. De ervaring uit deelproject 1 heeft ons geleerd om voor het versturen van de brieven eerst in gesprek te gaan met de medewerkers over de toewijzing.

Zorgbonus
Ook in 2021 heeft het kabinet zorgmedewerkers gewaardeerd met een zorgbonus voor de uitzonderlijke prestaties die in de strijd tegen corona geleverd zijn. Wij hebben de bonus ruimhartig, volgens de landelijke richtlijnen, toegekend in het primaire proces aan zowel (oud)-medewerkers in loondienst als medewerkers die zich bijvoorbeeld via een uitzendbureau of als zzp-er hebben ingezet.

Puck scheert de koeien op de Noorderhoeve

Teamreflecties 2021
Breidablick en Rozemarijn hebben teams écht gestimuleerd en begeleid bij het houden van teamreflecties én het terugkoppeling geven van de bevindingen daarvan aan de organisatie. De andere instellingen hebben wel teamreflecties gedaan, maar niet geupload (omdat het intervisie betreft bijvoorbeeld), of hebben weinig tot geen teamreflecties gedaan. Aangedragen redenen hiervoor waren drukte door corona, het teamreflectieformulier leeft onvoldoende op de instelling/locatie en medewerkers ervaren het formulier niet als ondersteunend. NB: de Raphaëlstichting volgt de richtlijnen van het kwaliteitskader en verbindt dus (nog) geen voorwaarden (inhoudelijk of qua methode) aan het houden van teamreflecties. De enige vraag aan de teams was het geven van een terugkoppeling via het digitale formulier met open vragen.

Inhoudelijk is de verslaglegging van de teamreflecties in 2021 flink verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit voornamelijk Rozemarijn en Breidablick betreft. Zorgvuldige (soms zeer uitgebreide) reflectieverslagen waaruit je kunt opmaken dat het instrument serieus wordt genomen en een échte bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het team. In andere woorden: er is een stijgende lijn zichtbaar op methodisch reflecteren en het formuleren van verbetermaatregelen en de teams lijken hier enthousiast over te zijn.
Meer lezen: Teamreflecties 2021

Brood smeren
Walter loopt richting de eettafel en gaat op zijn stoel zitten. Hij kreunt en maakt schokkende bewegingen met zijn hoofd. Medewerker Rachelle loopt naar Walter toe en vraagt: “Walter, wat is er?” Walter antwoordt op een kreunend klinkende toon: “Ik wil graag zelf mijn broodjes smeren.” Rachelle zegt: “Walter, je hebt afgesproken dat wij de broodjes smeren in de ochtend. Dit doen we om je te helpen. Ik snap dat je het lastig vindt, maar heb vertrouwen. In de avond smeer je de boterhammen zelf.” Walter mompelt en maakt een aantal schokkende bewegingen met zijn hoofd. “Wil je soms wat anders op brood?”, vraagt Rachelle. Walter zegt: “Mijn koffie is ook koud.” Walter kreunt en maakt een aantal schokkende bewegingen met zijn hoofd. Rachelle vraagt: “Walter, zal ik het beleg van je brood halen? Dan kan je er zelf wat anders op doen.” Walter antwoordt: “Ja.” Rachelle haalt het beleg van het brood van Walter. Rachelle pakt verschillend broodbeleg en zet het binnen handbereik van Walter. Rachelle zegt: “Alsjeblieft Walter, dan kan je zelf kijken wat je erop wilt.” Walter richt zijn blik gelijk in de richting van het beleg. Rachelle loopt de gezamenlijke huiskamer uit.


Dit is een voorbeeld van organisatiegericht werken versus bewoner centraal. De begeleider handelt in eerste instantie volgens afgesproken regels tussen het team en de bewoner. Door te reflecteren op haar handelen stelt de begeleider op dit moment de afspraak bij en zet ze de bewoner centraal. (Bron: Beelden uit de praktijk)

Ontevredenheid en klachten medewerkers
Ontevredenheid kan door cliënten, verwanten en medewerkers onder andere aangegeven worden door het invullen van een ontevredenheidsformulier op internet. Er is het afgelopen jaar drie keer een dergelijk ontevredenheidsformulier ingevuld door medewerkers. In totaal hebben afgelopen jaar 38 medewerkers contact opgenomen met een van de vertrouwenspersonen voor medewerkers.
Lees hier meer over de klachten, de afhandeling en de verbetersuggesties voor de procedure: Ontevredenheid en klachten

Opvang Nazorg Team
Sinds 2021 hebben we in de Raphaëlstichting een Opvang Nazorg Team. Dit team bestaat uit medewerkers dat de eerste collegiale opvang en nazorg verzorgt bij een incident.

Soms maak je als medewerker een ingrijpende gebeurtenis of situatie mee op het werk. Dit kan bijvoorbeeld een ernstig (agressie)incident zijn of een plotseling ernstige ziekte of overlijden van een cliënt of collega. Dit kan je raken en kan een grote impact hebben. Het kan zelfs voor spanningen zorgen die leiden tot uitval van je werkzaamheden. Als er iets heftigs gebeurt, is het belangrijk dat je je verhaal kwijt kunt, steun en erkenning vindt. We zijn ervan overtuigd dat het kunnen omgaan met heftige situaties belangrijk is om het mooie vak uit te kunnen blijven uitoefenen.

In 2019 is op Breidablick en Scorlewald met het trainen van een groep medewerkers via ARQ/IVP (Instituut Voor Psychotrauma) tot opvang nazorg medewerkers. In 2021 en maart 2022 is het Opvang Nazorg Team uitgerold over de gehele Raphaëlstichting met in totaal 22 geschoolde medewerkers. Alle locaties hebben één of meer geschoolde medewerkers en daarmee is het Opvang Nazorgteam voor de Raphaëlstichting compleet… maar het is nog niet klaar!

Er zal in 2022 nog hard gewerkt worden aan de voorwaarden die nodig zijn voor goede opvang en nazorg voor collega’s. Het is belangrijk dat het Nazorg Opvang Team coaching, bijsturing en scholing ontvangen. Daarnaast zal in 2022 de inbedding van het team binnen de eigen instelling en de borging van het team binnen de Raphaëlstichting aandacht krijgen.

5. Toelichting op de financiële resultaten

Terugblik op 2021

Resultaat
De Raphaëlstichting behaalde over 2021 een positief resultaat van € 1,9 mln. Dat resultaat ligt op totaalniveau in lijn met het voor 2021 begrote jaarresultaat van € 1,8 mln. De Raphaëlstichting behaalde over 2020 een positief resultaat van € 2,4 mln.

Het jaarresultaat van € 1,9 mln positief kan uitgesplitst worden in drie categorieën:

 1. een resultaat van € 1,5 mln negatief op de Zorgexploitatie (Opbrengsten uit levering van zorg minus zorggerelateerde kosten);
 2. een resultaat van € 3,5 mln positief op de Kapitaalexploiatie (Opbrengsten ter dekking van kapitaallasten minus werkelijke kapitaallasten) en
 3. een resultaat van € 0,1 mln negatief op de Commerciële exploitatie (omzet uit verkopen van producten gemaakt bij dagbestedingslocaties minus kostprijs van de productie)


Hieronder volgt per exploitatiecategorie een toelichting op de behaalde resultaten in 2021.

Zorgexploitatie
De zorgexploitatie is uitgekomen op een negatief resultaat van € 1,5 mln. Er was een resultaat van € 1mln negatief begroot. Het werkelijk gerealiseerde resultaat is € 0,5 mln lager. Er zijn enkele bijzondere posten die (positieve en negatieve) invloed hebben op dit resultaat.

Personeelskosten
De personeelskosten zijn € 3 mln hoger dan begroot, dit wordt voor € 1,5 mln gecompenseerd door hogere zorgbaten. De kosten van personeel niet in loondienst bedroeg € 0,8 mln hoger dan begroot.
Ter vergelijking met de beschikbare opbrengsten bestemd ter dekking van personeelskosten zijn de werkelijke personeelskosten hoger.

Ziekteverzuim
Het landelijke gemiddelde ziekteverzuim van de ghz-branche over 2021 bedroeg 7,58% (2020: 7%, 2019: 5,97%).
Het gemiddelde ziekteverzuim van de Raphaëlstichting over 2021 bedroeg 8,07%.
De uitbetaalde salariskosten van zieke medewerkers bedroegen € 3 mln. Dat zou bij een ziekteverzuim op het niveau van 2019 (5,97%) voor corona € 2,2 mln zijn. Voor de hogere kosten is een coronacompensatie ontvangen.

In 2021 zijn er in vergelijking met 2020 meer medewerkers langdurig ziek geworden. Dat heeft ertoe geleid dat er per saldo € 1,1 mln meer kosten gedoteerd moesten worden aan de arbeidsongeschiktheidsvoorziening in 2021. Voor deze hogere kosten kan geen coronacompensatie worden aangevraagd.

Vakantie en verlofopname
Er is een extra reservering getroffen voor het opgebouwde verlofrecht. De reservering voor verlof en de reservering voor het Persoonlijk Budget Levensfase zijn in 2021 gestegen met € 0,3mln.

Project actualisering functiehuis
In het kader van het project ‘actualisering functiehuis’ zal in 2022 een nabetaling worden gedaan aan medewerkers aan wie met terugwerkende kracht een hogere salarisschaal is toegekend. Omdat deze nabetaling betrekking heeft op de jaren 2020 en 2021 zijn er voor deze nabetaling € 202K kosten gereserveerd in boekjaar 2021. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4.

Materiële zorggebonden kosten
De materiële zorggebonden kosten (o.a. geneesmiddelen, onderaannemers, ICT en advieskosten) zijn € 1,2 mln hoger dan begroot.

Leegstand
De leegstand op intramurale plaatsen bedroeg over 2021 slechts 2,2% en ligt lager dan het landelijke gemiddelde van 3%. Het leegstandpercentage in 2021 is gelijk aan de leegstand in 2020.

Kapitaalexploitatie
Het positieve resultaat van de Raphaëlstichting over 2021 bestaat volledig uit de positieve kapitaalexploitatie. Het resultaat op de kapitaalexploitatie van € 3,5 mln positief is € 0,7 mln hoger dan het begrote resultaat (Begroot: € 2,7 mln positief).

Begrote kosten nieuwbouwprojecten 2021
In de begroting van 2021, die was opgesteld in november 2020, was rekening gehouden met de rente- en afschrijvingskosten van enkele nieuwbouwprojecten die in 2021 opgeleverd zouden worden. Deze bouwprojecten zullen pas in 2022 daadwerkelijk worden opgeleverd. Zo is de nieuwbouw van een stolpboerderij op locatie Artemis naar verwachting gereed na de zomer van 2022. Op locatie de Novalishoeve zal de nieuwbouw van een werkplaatsgebouw in het 4de kwartaal van 2022 opgeleverd worden.

Afboeken oude plankosten
In 2021 is een bijzondere waardevermindering verwerkt van € 166K. Dit betreft het (deels) afboeken van projectkosten van twee nieuwbouwprojecten. Deze projectkosten stonden per 1-1-2021 op de balans als zijnde onderhandenwerken. Deze kosten zouden bij oplevering van de nieuwbouw worden geactiveerd. Een van de twee nieuwbouwprojecten is komen te vervallen. Dit project zal ook in de toekomst niet meer plaatsvinden. Van het andere nieuwbouwproject is een beperkt deel van het onderhandenwerk afgeboekt. De reden hiervoor is dat de fysieke locatie van de nieuwbouw is gewijzigd. De kosten die gemaakt waren en specifiek betrekking hadden op de vervallen bouwlocatie zijn afgeboekt.

Meerjarenonderhoudsplan
In 2021 is ook het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) herzien. Het voorgaande MJOP met een looptijd van 20 jaar (van 2019 t/m 2038) is vervangen door een 15-jarig plan met de looptijd van 2021 t/m 2040. De reden voor het hanteren van een MJOP met een kortere looptijd is dat het onderhoud over 16 t/m 20 jaar in mindere mate goed in te schatten is ten opzichte van de onderhoudswerken over de eerst aankomende 15 jaar. Het nieuwe MJOP is afgestemd op het masterplan vastgoed. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is met € 113K gestegen.

Commerciële exploitatie
Tot slot resteert een klein negatief resultaat op de commerciële exploitatie. Dit is het gevolg van:

 • verlaagde winkelomzetten door de tijdelijke sluiting als genomen maatregel tegen corona en de landelijke lockdowns;
 • hogere eenmalige kosten en lagere winkelomzetten door de verhuizingen van twee commerciële locaties en
 • het vervallen van het resultaat uit verkoop van producten door overdracht van het commerciële onderdeel aan een externe partij. Hieronder volgt hierop een nadere toelichting.


Samenwerking
De bakkerij van Fermento aan de Kennemerstraatweg is, met ingang van augustus 2021, een samenwerkingsverband aangegaan met bakkerij Gewoon Bijzonder. In deze samenwerkingsovereenkomst is de commerciële productie onderdeel van de bakkerij (incl. de kosten en de opbrengsten) overgedragen aan Gewoon Bijzonder. Op deze manier kan Fermento zich meer richten op de zorgkant van de dagbesteding en Gewoon bijzonder op de productiekant die bij een bakkerij hoort.

Invloed van het coronavirus op het resultaat
Ook in 2021 had corona nog grote impact op de organisatie. Met name in het eerste en laatste kwartaal van 2021 hebben quarantainemaatregelen en uitbraken een wissel op cliënten en personeel getrokken. Ziekte van cliënten had invloed op de te leveren zorg en ook personeel werd getroffen. Door het toegenomen ziekteverzuim was het soms moeilijk om de roosters rond te krijgen. Enkele medewerkers kampen met langdurige gevolgen van het virus. De financiële coronacompensatie heeft dan ook voornamelijk betrekking op extra personele inzet als gevolg van het hoge ziekteverzuim. Minder effect heeft corona gehad op de intramurale cliëntbezetting. De coronamaatregelen hebben bij de dagbesteding gezorgd voor kleinere groepen en minder extramurale cliënten.
De aanwijsbare coronagerelateerde meerkosten in 2021 bedragen € 1,1 mln (2020: € 4,2 mln). Deze bestaat voor € 0,1 mln omzetgarantie, 0,9 mln personele meerkosten en 0,2 mln materiële meerkosten.

Genormaliseerd resultaat
Het genormaliseerd resultaat betreft het resultaat zonder bijzondere eenmalige (correctie)posten. Het genormaliseerde resultaat komt uit op 2,3 mln. Deze is als volgt berekend:

Solvabiliteit & Liquiditeit
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen als percentage van de totale omzet) is gestegen van 23,7% ultimo 2020 naar 25,1% eind 2021.
De banksolvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) is gegroeid van 31,2% naar 33,8%.
De liquide middelen zijn toegenomen van € 22,6 mln in 2020 naar € 25,8 mln in 2021. Dit maakt het mogelijk om (zoals vereist door banken) een deel van de investering (20%) in de nieuwbouwplannen uit eigen middelen te bekostigen. Conform het MJOP zal er in 2022 voor € 2,2 mln groot onderhoud worden uitgevoerd.

Vooruitblik naar 2022

Fusie stichting de Linde
Met ingang van 2022 is stichting de Linde (Noorderhoeve) gefuseerd met de Raphaëlstichting. Het balanstotaal van € 788K van stichting de Linde is per boekdatum 1-1-2022 ingevoegd bij de balans van de Raphaëlstichting. Door deze fusie verkrijgt de Raphaëlstichting € 399K eigen vermogen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3.

Transitiejaar
Het jaar 2022 is begroot als zijnde een transitiejaar. Er is rekening gehouden met € 1,25 mln hogere kosten als eenmalige investeringsimpuls ter verbetering van de kwaliteit. De investeringsimpuls is als volgt begroot:

 • € 300K Preventie verzuim en begeleiding bij verzuim;
 • € 100K Actualisering functiegebouw (structureel hogere kosten);
 • € 200K Communicatie;
 • € 400K Leren & ontwikkelen en
 • € 250K ICT

Deze hogere kosten kunnen niet gecompenseerd worden door hogere baten in 2022. Derhalve is 2021 ook begroot op een totaalresultaat van € 0,7 mln negatief.

Verbeterdoelstellingen 2022
In de begroting van 2022 zijn per locatie verbeterdoelstellingen opgenomen om het resultaat op de zorgexploitatie te verbeteren. Het betreffen reële taakstellingen welke door de instellingsverantwoordelijke directeuren en managers zijn aangedragen.
Per kwartaal is er financieel overleg met alle locaties waar ook de beide bestuurders bij aansluiten. Er is veel aandacht voor het sturen op de begroting.

Roosterprojecten en formatieplaatsenplan
De instellingen Midgard, Scorlewald, Breidablick en Rudolf Steiner Zorg zijn met een roosterproject gestart in 2021 en 2022 om het vooruit roosteren van formatie te verbeteren.

De Raphaëlstichting heeft eind 2021 formatieplaatsenplannen modellen ontwikkeld (FPP). Met dit Excelsjabloon kunnen variabele gegevens als intramurale cliëntbezetting, aanvullende producten en afname van dagbesteding ingevuld worden. Vervolgens geeft het model het beschikbare personeelsbudget bij deze producten. De deeltarieven zijn vastgesteld op basis van het kostenonderzoek dat KPMG in opdracht van de NZa in 2018 heeft uitgevoerd op basis waarvan de tarieven zijn herijkt in 2019.

Investeren in vastgoed
Het masterplan vastgoed, met daarin de toekomstige nieuwbouw- en verbouwplannen van de aankomende 10 jaar is geüpdatet. Naast een vaste jaarlijkse kostenindexatie van 2,5% is er tevens een additionele stijging van 16% waarneembaar op de bouwkosten. Deze stijging van 16% betekent een stijging van € 5 mln kosten. De totale kosten van het masterplan zijn herijkt op € 44 mln.

Meerjarenbegroting
Het geüpdatete masterplan vastgoed is verwerkt in een bijgewerkte meerjarenbegroting (10 jaar).
Het resultaat op de kapitaalexploitatie (2021: € 3,5 mln positief) laat vooralsnog voldoende ruimte zien om deze hogere kosten op te vangen. Echter door het negatieve resultaat op de zorgexploitatie kan deze ruimte niet volledig benut worden. De financiële resultaten op de zorgexploitatie zal de aankomende jaren moeten blijven verbeteren om ruimte op de kapitaalexploitatie vrij te maken en beschikbaar te houden voor het kunnen dragen van hogere rente- en afschrijvingskosten van nieuwbouw- en verbouwplannen. Om een beter resultaat op de zorgexploitatie te kunnen realiseren zijn diverse verbeterplannen opgenomen in de meerjarenbegrotingen.

Herijking NHC tarief
Per 2023 zal de vergoeding voor kapitaallasten vanuit de financieringsstroom WLZ worden herijkt. Het risico bestaat dat het Nominale huisvestingscomponent (NHC) tarief dan zal dalen. De verwachting van brancheorganisaties is dat de NHC, als gevolg van de rentedaling in de afgelopen jaren, met 8% gekort zal worden. Dit zou inhouden dat de jaarlijkse vergoeding voor kapitaallasten met € 0,9 mln zal dalen. In de meerjarenbegrotingen wordt reeds rekening gehouden met een kortingspercentage van 4%. De meerjarenbegrotingen zullen herrekend worden op het moment dat de NHC tariefherziening officieel bekend wordt gemaakt.

6. Achtergrondinformatie

Hoe is dit kwaliteitsrapport tot stand gekomen?

In de totstandkoming van het kwaliteitsrapport wordt een schets gegeven van de aanpak bij dit kwaliteitsrapport, het intern beraad met de cliëntenraden en ondernemingsraden en de externe visitatie.

Binnen de Raphaëlstichting gebruikte afkortingen of begrippen

Afkorting Volledige naam
AVG Arts verstandelijk gehandicapten
BB Breidablick
BD Biologisch Dynamisch
BHV Bedrijfshulpverlening
BOPZ Bijzondere Opnames Psychiatrische Ziekenhuizen
CB Centraal Bureau Raphaëlstichting
CR Cliëntenraad
CCR-C Centrale Cliëntenraad Cliënten
CCR-V Centrale Cliëntenraad Verwanten
CEO Cliëntervaringsonderzoek
COR Centrale Ondernemingsraad
CVP Cliënt VertrouwensPersoon
DNV Det Norske Veritas (certificerende instelling voor ISO)
ECD Electronisch Cliëntdossier
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
EVD Electronisch voorschrijf systeem voor medicatie
FWG Functie Waardering Gezondheidszorg
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GOG Grensoverschrijdend gedrag
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point (Risico-inventarisatie voor voeding)
HR Human Resources (Personeelszaken)
HRM Human Resources Management (Personeelszaken)
IA Iambe
IBC Interne Bezwaren Commissie
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie
KDC Kinderdagcentrum
Krachtkring Een krachtkring is een werkgroep met een bredere deelname van perspectieven dan alleen medewerkers. Verwanten, cliënten, externe experts etc. worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor een krachtkring
LSR Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
LMS Leer Management Systeem
MDO Multi Disciplinair Overleg
MIC Melding Incident Cliënt
MIM Melding Incident Medewerkers
MG Midgard
MT Management team
MTO Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
NH Novalishoeve
ONS ONS = merknaam van het gebruikte Electronisch cliëntdossier
OR Ondernemingsraad
PDCA Plan–Do–Check–Act
PG Psychogeriatrie/psychogeriatrisch
PNIL Personeel niet in loondienst
POP Persoonlijk Ontwikkelplan
PRISMA Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses.
Met de onderzoeksmethode PRISMA wordt incidentanalyse systematisch uitgevoerd om oorzaken te achterhalen
RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie
RM Rozemarijn
RS Raphaëlstichting
RSZ Rudolf Steiner Zorg
RvB Raad van Bestuur
RvT Raad van Toezicht
SOG Specialist Ouderengeneeskunde
SW Scorlewald
TOP Team Ontwikkelplan
VBM Vrijheidsbeperkende maatregel
VG Verstandelijke beperking
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VV Verpleging, Verzorging
WMCZ Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen
WZD Wet Zorg en Dwang
ZZP Zorgzwaartepakket