Kwaliteit in beeld

(of bekijk hier de losse filmpjes op Youtube)


Met dit kwaliteitsbeeld 2022 blikken wij terug en kijken wij vooruit. Het kwaliteitsbeeld is geen jaarverslag over 2022, maar geeft een beeld van de ontwikkeling waar de Raphaëlstichting in zit: van plan tot concreet resultaat, en hoe dan verder…
Dit kwaliteitsbeeld werd vroeger kwaliteitsrapport genoemd. Het is niet bedoeld om volledig te zijn. Het licht enkele thema’s uit en geeft zo een beeld van de kwaliteit van zorg, werk en organiseren. Het kwaliteitsbeeld 2022 sluit aan bij de thema’s uit de visie 2030 van de VGN en de uitwerking daarvan langs de vijf kanslijnen voor een toekomstbestendige gehandicaptenzorg, die ook terug te vinden zijn in de Kaderbrief 2023 en verder….

1. Betekenisvol leven en werken

De missie van de Raphaëlstichting is samen werken aan een betekenisvol leven. Dat geldt voor iedereen, voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere mensen die met ons meedoen. Hoe kan ik van betekenis zijn?’ Wij willen iedereen uitnodigen deze vraag aan zichzelf, of aan een ander te stellen.

Onderwerp Status Beschrijving/Conclusie Vervolg/Actie
Werk en Dagbesteding cliënten
 • Wij spannen ons in om elke cliënt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens te bieden. Cliënten geven aan dat hun ontwikkeling door ons meer gestimuleerd en ondersteund mag worden: opleidingen, groeitrajecten, werken aan meer zelfstandigheid (met hulp van bijvoorbeeld jobcoaches).
 • Na de nodige voorbereidingen in 2022 wordt in 2023 een traject gestart om het werken/dagbesteding voor cliënten te optimaliseren. Er is nu een heel breed en gevarieerd werkaanbod voor cliënten, wat door de grote diversiteit niet altijd financieel haalbaar is. Daarom onderzoeken we de huidige inrichting van de werkplaatsen/werkplekken voor cliënten op onder andere toegevoegde waarde voor cliënten en financiële houdbaarheid. De rol van jobcoach wordt verder ontwikkeld. Waar nodig passen we het aanbod van werkplaatsen aan of vernieuwen we.
  Meer informatie
Cliënten leren en ontwikkelen
 • In 2021 werd de wens en behoefte van cliënten aan een ruimer aanbod van scholing en ontwikkeling zichtbaar. In 2022 hebben we daarom hard gewerkt om scholing en ontwikkeling voor cliënten een centrale plek te geven. Dit resulteert in de Raphaëlacademie afdeling Cliënten. ‘Raphaëlacademie voor iedereen’ is de slogan om de gelijkwaardigheid voorop te stellen. We leren en ontwikkelen tenslotte allemaal aan elkaar. De eerste cursussen zijn van start. Denk bijvoorbeeld aan de cursus ‘Duurzaamheid voor cliënten’ die inging op de eigen ‘ecologische voetafdruk’ en ‘Test je eigen energiegevoel’.
 • Inmiddels vonden enkele pilots plaats. Toch moet het kunnen deelnemen aan cursussen/opleidingen voor veel cliënten nog starten. Denk bij opleidingen/cursussen bijvoorbeeld ook aan: computercursus, EHBO, BHV, Koken, Reizen met OV, gebruik van technologische hulpmiddelen, etc.
 • De Raphaëlacademie afdeling Cliënten wordt verder vormgegeven voor en door cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Doel: persoonlijke ontwikkeling en het toewerken naar meer zelfstandigheid en/of participatie in de maatschappij. In de projectopdracht hebben we ons ook ten doel gesteld goed te kijken naar wat in en voor de sector al ontwikkeld is dat past bij de cliënten.
Medewerkers: Vitaliteit, inzetbaarheid en verzuim
 • Het doel is dat medewerkers hun werk als betekenisvol en gezond ervaren. Ons past hierbij de holistische blik van Positieve Gezondheid om met medewerkers te kijken naar een gezonde balans in werk en leven.
 • In 2022 zijn we begonnen met versterking verzuimbeleid en financiële hulp.
 • Hoewel ons verzuimcijfer voor de gehandicaptenzorg onder het branchegemiddelde ligt voor het jaar 2022, is het wel gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
 • Om ons verzuimbeleid te verbeteren, hebben we verschillende quick wins geïmplementeerd.
  – Zo is er bijvoorbeeld een verzuimcoördinator aangesteld. Zij volgt de casuïstiek van dichtbij, coacht en stimuleert collega’s en signaleert knelpunten. Daarnaast ondersteunt zij om verzuimdossiers beter op orde te houden en zijn er kortere lijnen opgezet met de arbodienst door middel van Sociaal Medisch Overleg (SMO).
  – Ook hebben we onze dienstverlening geïntensiveerd voor frequent en langdurig verzuim en hebben we een toolkit ontwikkeld met veelgestelde vragen over verzuim, preventie en verlof om de informatievoorziening te verbeteren.
  – We hebben ook een providerboog/shortlist beschikbaar met gekwalificeerde en gecertificeerde aanbieders, waarbij vitaliteit als apart thema is benoemd.
  – Bijzondere aandacht is in 2022 besteed aan schuldhulpverlening.
  – Er is een professioneel Nazorgteam opgericht om goede nazorg te bieden na incidenten binnen de hele organisatie. Onze kwartaal-trendoverleggen met de arbodienst bieden ons inzicht in de relatie tussen leeftijd, verzuimoorzaak en -duur.
 • Om onze lange termijn doelen te bereiken, zullen we in 2023 ons verzuimbeleid verder ontwikkelen om positieve gezondheid en duurzame inzetbaarheid beter te integreren. We streven ernaar dat medewerkers hun werk als betekenisvol en gezond ervaren en willen hen ondersteunen bij het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé.
 • We nemen de arbodienst als partner mee in die ambitie; om de gelijksgestemdheid op zowel beleids- als tactisch niveau te verbeteren wordt ook het driegesprek medewerker/leidinggevende/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) vaker ingezet.
 • Ook veilig en gezond werken gaan we optimaliseren door gezonde roosters waar je als individuele medewerker voldoende invloed op hebt. Het stichtingsbrede roosterbeleid dat in 2023 geïmplementeerd wordt ondersteunt dit. Daarnaast krijgen we beter zicht op veiligheid in de werkomgeving door een nieuwe RIE-systematiek en slimme ondersteuning.
Medezeggenschap en inspraak
 • Lokale cliëntenraden waren er al, maar in 2022 zijn deze formeler ingericht (met overal een deelraad cliënten en een deelraad verwanten) inclusief de opnieuw vastgestelde medezeggenschapsreglementen.
 • In 2022 zijn de verwanten van de lokale cliëntenraden getraind in de wetgeving. Cliënten hadden deze training al eerder gevolgd.
 • In 2023 willen we ons verder conformeren aan de Wmcz: focus is inspraak op de woonhuizen en werkplaatsen voor cliënten en vertegenwoordigers of naasten over onderwerpen uit het dagelijks leven van cliënten.
  Meer informatie
Antroposofie
 • We laten ons als Raphaëlstichting inspireren door de antroposofie. We hebben een aantal gewoontes en gebruiken die voor velen onder ons vanzelfsprekend zijn, maar die bij nieuwe cliënten, medewerkers of verwanten vragen oproepen. Hier hebben we aandacht voor: bij het landen, en in de opleidingen.
 • Medewerkers die aangeven te weinig te weten over de antroposofie blijken in de dagelijkse praktijk wel veel antroposofie toe te passen.
 • De grote groep medewerkers die de Sociaaltherapie-conferentie in Dornach bijwoonde, heeft inspiratie gedeeld via intranet in de vorm van vlogs, blogs en beelden.
 • We gaan door met verzorgen en versterken van:
  – Kennismakingsopleiding: Op avontuur in de antroposofie.
  – Camino – leerweg van begeleiders in de antroposofie.
  – Internationale aansluiting (Dornach).
  – Antroposofie voor verwanten en betrokkenen op de locaties.
  – Tweemaandelijks cultuurzwerm: samen bewuster bekwaam worden door onderzoekende gesprekken en uitwisseling.
  Meer informatie
Beelden van Kwaliteit
 • In 2022 had een aantal teams moeite met het inpassen van trajecten vanwege personele krapte, belasting van de teams of het ontbreken van een lijnverantwoordelijke. Ondanks deze uitdagingen hebben tien teams deelgenomen aan een traject van Beelden van Kwaliteit 2022.
 • Opvallend is dat teams aangaven minder bekend te zijn met de antroposofie, terwijl antroposofische uitgangspunten juist sterk naar voren kwamen in hun handelen.
 • Gedragsdeskundigen waren vanaf mei 2022 actiever betrokken bij de trajecten, wat positief werd ervaren door de teams.
 • Beelden van Kwaliteit ontwikkelt mee met de beweging naar een meer integraal lerende organisatie.
 • In de landelijke community Beelden van Kwaliteit (BvK) dragen we samen de vernieuwing en de verspreiding van het instrument.
 • Extra: in 2023 worden ook cliënten opgeleid tot: Onderzoeker Beelden van Kwaliteit.
  Meer informatie
Wachtlijst
 • De Raphaëlstichting heeft op de peildatum 13-11-22 in totaal 350 kandidaten op de wachtlijst staan voor VG wonen. Driekwart van deze kandidaten wacht op instroom op de locaties Rozemarijn, Scorlewald, Breidablick of Midgard. Bij deze locaties staan in totaal 266 kandidaten op de wachtlijst, waarvan 71 kandidaten op meerdere wachtlijsten staan. Als we de dubbeltellingen uitsluiten, zijn er 223 wachtenden voor deze locaties. Eenderde van deze groep wil op dit moment nog niet instromen, maar is vanwege de lange wachtlijsten uit voorzorg ingeschreven. Dit betekent dat er momenteel 144 unieke wachtenden zijn met een actuele woonwens, wat neerkomt op 28 procent van het huidige woonaanbod van deze vier locaties (n=508). De Raphaëlstichting is de dossierhouder of coördinator zorg thuis van 58 kandidaten die op de wachtlijst staan.
 • Plaatsingsbeleid en wachtlijstbeleid gaan we samenbrengen. Tussen de locaties ontstaat daardoor meer samenwerking, we centraliseren het wachtlijstbeleid en gaan het plaatsingsproces en de ondersteuning opnieuw inrichten. Op deze manier kan de ‘klant-reis’ voor de bewoners meer domein- en instellingsoverstijgend ondersteund worden. Tevens ontwikkelen we op deze manier een basis voor een meer marktgerichte benadering van ons portfolio. Hiervoor gaan we de afdeling Zorgbemiddeling versterken en onderbrengen bij de manager Behandeling.
 • De Raphaëlstichting zal zich als organisatie in de regio ook regelmatig de vraag stellen hoe zij van betekenis kan zijn voor mensen waarvoor wij er nu niet zijn (op de wachtlijst of als vergeten groep in de maatschappij).

2. Samendoen en meedoen

Gelijkwaardig contact met de samenleving en meedoen zijn van groot belang voor onze cliënten. Een betekenisvol leven drukt zich uit in (werk)relaties en vriendschappen, binnen en buiten onze gemeenschappen. Het is, net als in de maatschappij, de verwachting dat bij de Raphaëlstichting het aandeel ambulante zorg en begeleiding gaat groeien.

Onderwerp Status Beschrijving/Conclusie Vervolg/Actie
Meedoen: inclusie
 • Een aantal locaties zetten stevig in op inclusie en cliënten krijgen daar veel mogelijkheden om mee te doen.
 • Op andere locaties (met name de grotere gemeenschappen) is hier nog te weinig structurele en instellingsbrede aandacht voor geweest in 2022. Wel zijn er op alle locaties kleinere individuele initiatieven die goed uitpakken.
 • We gaan door op de ingeslagen weg zodat op alle locaties voldoende aandacht en initiatiefkracht komt voor inclusie.
 • In de film bij dit kwaliteitsbeeld zijn al voorbeelden van samendoen en meedoen te zien. Twee andere mooie voorbeelden zijn:
  – De opleiding voor cliënten tot onderzoeker Beelden van kwaliteit (meer informatie verderop).
  – Stembureau-maatjes via Prokkel.nl
Samenwerking in de regio
 • De vraagstukken die de komende jaren op de langdurige gehandicaptenzorg afkomen, zijn niet goed meer per locatie individueel op te lossen. Met het project Samen Vooruit maken we ons klaar voor meer samenwerking met elkaar en anderen.
 • Daarnaast zijn er vraagstukken die de organisaties alleen samen en in samenspraak met ketenpartners kunnen oppakken. We zijn uitdrukkelijker de relaties met onze ‘buren’ en in de keten gaan ontwikkelen. De Raphaëlstichting neemt naar de toekomst een steviger plek en rol in deze samenwerkingsverbanden in.
 • In 2023 zetten we onverminderd voort waar we aan begonnen zijn:
  – Zo wordt door oprichting van een nieuw samenwerkingsverband tussen als GHZ in de regio in gezamenlijkheid gewerkt aan de transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. De kanslijnen geven gezamenlijk houvast. Technologie, opleiden, passende zorg en samen stepped care voor behandelfuncties zijn de kern.
  – De Raphaëlstichting is ook één van de deelnemers/initiatiefnemers in het expertnetwerk ‘Verstandelijke beperking en psychiatrie’.
  Meer informatie
Samenwerking met de mensen rondom cliënten
 • Gelijkwaardig contact met de samenleving en meedoen zijn van groot belang voor cliënten. Door samenwerkingen met ondernemers (SociaalGoed), door vernieuwing van de dagbesteding en inclusieve vrijetijdsbesteding nemen wij deel aan de maatschappij. Mede vanwege corona ging dit niet vanzelf in 2022.
 • Het is ook een maatschappelijke ontwikkeling om de samenwerking met de mensen rondom cliënten anders in te richten en te streven naar meer participatie en minder overname van taken door medewerkers. Deze verandering kan enthousiasme en zorgen oproepen bij betrokkenen, wat vraagt om transparantie en het goede gesprek over deze zorgen en het perspectief.
 • Intensievere samenwerking in de driehoek is onderdeel van onze stappen in participatie en inclusie. We gaan meer dan we gewend waren, beter en vaker het netwerk van de cliënt én vrijwilligers betrekken bij het dagelijks leven van cliënten. Onze gemeenschappen opener en daarmee groter maken. Om te leren, te ontwikkelen en samen vrije tijd door te brengen. Dit vraagt om:
  – Samen in gesprek en de toekomst verkennen: wat betekent dit voor jou?
  – Medewerkers helpen zich bewust te worden van hun veranderende rol.
  – Vrijwilligers warm ontvangen, goed begeleiden en hun inzet te waarderen (op Scorlewald wordt een pilot gehouden met een app voor vrijwilligers).
  – Openingen creëren voor een rol die verwanten en vrienden kunnen en willen spelen.
  Meer informatie
De driehoek
 • We wilden in 2022 medewerkers scholen en daarbij gebruik maken van eigen driehoekstrainers en coaches. Ook wilden hierbij aandacht besteden aan het ontwikkelen van deze competenties samen met verwanten en cliënten. Dit is nog niet gelukt; maar de voorbereidingen zijn wel gestart met de oprichting van een projectteam.
 • In 2023 zetten we een integrale driehoektraining op voor medewerkers en ouders/verwanten om de samenwerking binnen de driehoek te verbeteren. Hiervoor worden 6 tot 8 medewerkers van de Raphaëlstichting opgeleid tot trainers. Zij kunnen dan teams gaan trainen.
 • We willen onze visie op de driehoek in 2023 formuleren en toevoegen aan de zorgvisie van de Raphaëlstichting. Ons streven is om ouders/verwanten een grotere rol te geven in de gemeenschap. Dit draagt bij aan onderling vertrouwen, samenwerking en gelijkwaardigheid binnen de driehoek.
  Meer informatie
Boerencluster
 • De fusie met de Noorderhoeve is inmiddels een feit. De zorgboerderijen Dijkgatshoeve en Novalishoeve (waar bewoners met VG/psychiatrie wonen en werken) vormen sinds 1 juli 2022 samen met de Noorderhoeve het boerencluster. Zij worden door dezelfde leidinggevende aangestuurd.
 • De samenwerking op het gebied van zorg, maar ook van akkerbouw, veeteelt en productie van voeding is versterkt. Ook kleinere boerderijen zijn bij de samenwerking betrokken, zoals de Scorlewald-boerderij en Artemis.
 • In 2023 wordt het boerencluster uitgebreid en versterkt in deze ontwikkeling.

3. Zorg die past

We streven naar zorg die past bij de cliënt en meebeweegt met zijn of haar zorgvraag. Er is zoveel mogelijk ruimte voor eigen regie, ontwikkeling en samenwerking. Ons maatwerk wordt gebaseerd op de wensen van de cliënt. Op die manier hebben zij zeggenschap over hun leven bij belangrijke beslissingen, grote en kleine. Er is ruimte om persoonlijke doelen na te streven in een veilige en stimulerende omgeving.

Onderwerp Status Beschrijving/Conclusie Vervolg/Actie
Cliëntervaringsonderzoek (CEO)
 • In 2022 hebben we een groot cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksbureau LSR heeft eind april 2023 alle rapportage opgeleverd.
 • Aan alle cliënten is gevraagd deel te nemen (100%) en voor iedereen is er ook (met ondersteuning en hulpmiddelen) de mogelijkheid voor gecreëerd. Niet iedereen wilde deelnemen.
 • Teams geven aan dat het organiseren van het CEO arbeidsintensief was en dat er ‘hard aan getrokken’ moest worden om cliënten/verwanten te stimuleren om (toch) deel te nemen.
 • De respons is vergelijkbaar met drie jaar geleden en ligt op 60%.
 • In 2023 zullen we opvolging geven aan de resultaten van het onderzoek. We willen op individueel-, groeps- en beleidsniveau zichtbaar werk maken van deze opvolging en daarover communiceren. Om het gesprek over kwaliteit een nieuwe impuls te geven, zullen de uitkomsten, verbeterpunten, aandachtspunten en sterke punten besproken worden in alle lagen van de organisatie tussen cliënten/verwanten, begeleiders/behandelaars en leidinggevenden.
 • Om de motivatie en respons voor een volgende keer te verhogen, wordt uitdrukkelijk teruggekoppeld waar het resultaat toe leidt.
  Meer informatie
Corona
 • Corona had veel impact in 2021. Na een turbulent jaar waren we gewaarschuwd en zijn we aan de slag gegaan met een lange-termijnplan. Ten opzichte van 2021 was de impact van corona op het leven van cliënten kleiner in 2022.
 • Met het lange-termijn plan hebben we structureel gewerkt aan organisatorische en faciliterende verbeteringen.
 • We hebben veel meer maatwerk toegepast waar mogelijk en het gesprek in de driehoek over maatregelen gevoerd.
 • Ook hebben we omgaan met verzet rondom vaccineren en testen verbeterd.
 • Er waren in 2022 veel minder isolaties en quarantaines van cliënten of groepen dan in het voorgaande jaar. En indien er wel isolatie of quarantaine noodzakelijk was, hebben we zoveel mogelijk ‘leven’ toegevoegd aan de situatie.
 • In 2022 hadden we wel veel meer last van uitval medewerkers door coronabesmettingen dan in 2021. Er zijn dan ook meer invallers ingezet en heel incidenteel is er ook noodgedwongen teruggeschakeld naar basiszorg.
 • Corona gaat organisatorisch in de loop van 2023 over in algemene infectiepreventie. De impactteams op de locatie blijven slapend bestaan.
  Meer informatie
Complexe zorg
 • Er zijn in de regio veel wachtende gezinnen. Het aantal cliënten dat een complexe zorgvraag heeft is in twee jaar tijd gegroeid met 23%: van 139 cliënten naar 171 cliënten met een VG7 indicatie. Hiermee heeft een kwart van de 678 intramurale cliënten die bij de Raphaëlstichting wonen nu een VG7 indicatie. Er zijn 43 cliënten met een meerzorg-toeslag.
 • In 2022 zijn na de corona-tijd de MVG-trainingen weer vol opgepakt. Daarnaast wordt er in regionaal verband gewerkt aan gezamenlijk opleidingsaanbod om de mensen beter toe te rusten.
 • Op onze woonzorgterreinen en op onze boerderijen kunnen wij goed uit de voeten met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het feit dat de context sterk bepalend is voor de kwaliteit van bestaan en daarmee de zorgdruk, houdt ons bezig. Hechting, herkenbare ritmes, de helende omgeving en zinvol werk zijn bepalende factoren die we vanuit de antroposofie goed kennen.
 • Onze projectmatige extra inzet op complexe zorg loopt in 2023 door: de oprichting van het Intern Ondersteuningsteam (IOT) als interne variant op het Crisis Ondersteuningsteam (COT), aanscherping van definities en randvoorwaarden, versterking van het meerzorgbeleid en de impuls in het opleiden. Tevens onderzoeken we of en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de toenemende druk op de wachtlijsten voor deze cliëntengroep.
 • De stijging van het aantal cliënten met een VG7 indicatie drukt fors op de zorgexploitatie (onder andere omdat de inkomsten uit de indicatie niet kostendekkend zijn). Met de nodige extra inzet (roosterprojecten, terugbrengen personeel niet in loondienst (PNIL), werving vast personeel, terugdringen verzuim) proberen locaties van de Raphaëlstichting de zorgexploitatie te verbeteren en het weerstandsvermogen van de stichting positief te houden. Dit is niet voldoende, en dus wordt er met de zorgkantoren nu gesproken over tussenoplossingen en in verschillende landelijke verbanden over structurele oplossingen.
  Meer informatie
Behandelgroep
 • Afgelopen jaar en komend jaar wordt gewerkt aan het versterken van de positie van de behandelaars. Enerzijds in de context van het primair proces en hun invloed op beleid en anderzijds ten opzichte van elkaar. Het project ontwikkeling Afdeling Behandeling is afgerond met de oprichting per 1 januari 2023.
 • Meer samenwerken, kennisdelen en het vakinhoudelijk leiderschap dat bij de rol van behandelaars hoort, wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Sinds februari 2023 is een ervaren leidinggevende voor deze afdeling gestart. De afdeling wordt ingericht volgens de principes en samenwerkingsmodellen die verwerkt zijn in het project Samen Vooruit (nieuw besturingsmodel).
Zorgvisie en behandelkader
 • De eerste lijnen voor een geactualiseerde zorgvisie zijn nu schetsmatig gezet. Dit is onderdeel van het proces van zorgvraag in woongroepen/werkplaatsen in relatie tot de juiste mix van medewerkers.
 • Wij gaan in 2023/24 de zorgvisie en het behandelkader vernieuwen. In verband met de inrichting van een nieuw besturingsmodel, is gekozen om visie op verschillende terreinen on hold te zetten. Eerste kwartaal 2023 is de missie/visie/kernwaarden van de stichting wel opnieuw beschreven. Vakgroep behandelaars pakt het behandelkader op.
Zorgplancyclus
 • In 2022 is er veel aandacht besteed aan de verbetering van de kwaliteit van zorgdossiers. Er is visie vastgesteld en een ondersteuningsstructuur opgezet met Super-users voor elke instelling.
 • Dit heeft helaas nog niet geresulteerd in een hoger aantal zorgplannen dat actueel en niet ouder is dan 1 jaar. Dat percentage staat eind 2022 op 72%.
 • Het verder ontwikkelen van het gebruik van Caren brengt uitdagingen met zich mee. Ons beleid is zo ingericht dat de (wettelijk) vertegenwoordiger niet altijd toegang heeft tot het portaal, vanwege de privacy van de cliënt. Om in 2023 overal over te kunnen gaan tot het digitaal ondertekenen van het zorgplan middels Caren, zijn we momenteel aan het onderzoeken hoe we dit kunnen doen en tegelijkertijd de privacy van de cliënt kunnen blijven waarborgen.
 • Wij blijven in 2023 sturen op de volgende indicatoren om de zorgplancyclus actueel en tijdig te krijgen:
  a. Indicator: 97% van de zorgplannen heeft in ONS de status ‘Actueel’ én is niet ouder dan 1 jaar.
  b. Indicator: 97% van de cliënten heeft een evaluatieverslag dat niet ouder is dan 6 maanden.
  Meer informatie
Leren van incidenten
 • Nagenoeg alle type incidenten nemen af. De cijfers op organisatieniveau geven geen specifieke aanleiding tot onderzoek.
 • De Raphaëlstichting heeft in 2022 een 3-tal calamiteiten gemeld bij de IGJ. Deze calamiteiten zijn onderzocht middels de prisma-methode en verbetermaatregelen zijn getroffen.
 • De inspectie heeft in 2022 geen inspectiebezoek gebracht aan de Raphaëlstichting.
Werken aan vrijheidsvergroting met de Wzd
 • Vrijheidsvergroting is in haar vele facetten een punt van aandacht. De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 2020 geïmplementeerd binnen de Raphaëlstichting en we zijn nog steeds bezig met het verfijnen van deze implementatie.
 • Het stappenplan wordt door onze medewerkers als bewerkelijk en tijdrovend ervaren en dit geldt ook vaak voor de betrokken cliënten en vertegenwoordigers.
 • Het is jammer dat ONS-ECD het nog niet mogelijk maakt om op locatieniveau bruikbare gegevens te genereren over onvrijwillige zorg. Hierdoor is het niet goed mogelijk om dicht bij de bron een analyse uit te voeren: door de zorgverantwoordelijken zelf. Het analyseren van gegevens op organisatieniveau naar aanleiding van het bestand dat naar de IGJ wordt verstuurd, is daardoor een fikse klus vanwege de anonimisering en codering.
 • Conclusie uit de analyse: Over het algemeen kunnen trends in de toename en afname van maatregelen worden verklaard door cliëntgebonden factoren en onjuiste registratie van onvoorziene maatregelen. Wij vragen ons wel af of een dergelijke uitgebreide analyse wel voldoende opbrengt. We vinden het veel belangrijker om verder te investeren in het bewustzijn rondom vrijheidsvergroting en de evaluatie met de cliënt/vertegenwoordiger en de diverse disciplines (waaronder onafhankelijke deskundigen) die bijdragen aan de evaluatie. Dat is de plek waar écht een verschil gemaakt kan worden.
 • We blijven in 2023 zoeken naar oplossingen die inspirerend zijn en ons dichtbij de uitvoering van de wet houdt; de deelname aan de regionale Wzd-werkgroep is daarbij ondersteunend.
  Meer informatie
Scholing Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seksualiteit (VRIS)
 • De afspraak rond de VRIS is: training, bespreken en opnemen in het zorgplan. Vanwege een tekort aan trainers zijn nog niet alle teams geschoold op de thema’s vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit. Aan teams die vraagstukken hebben op dit gebied is voorrang gegeven bij de pioritering. Om deze reden zijn ook de vervolgstappen nog niet overal gemaakt: de thema’s zijn nog niet met alle cliënten besproken in het kader van hun clientplan. De afspraken en wensen zijn daarom nog niet overal beschreven in het persoonsbeeld of zorgplan.
 • De teams die nog geen scholing hebben gehad krijgen dit in 2023. We kijken of de scholing kan worden verkort vanwege de zware belasting voor de teams. Na overweging is besloten om geen eigen film te maken, maar om gebruik te maken van beschikbaar videomateriaal.
Teamreflectie
 • Dit jaar heeft 65% van de teams een teamreflectie gehouden.
 • Kwaliteit van de teamreflecties is goed te noemen: er liggen heldere verslagen van mooie lerende inzichten. Teams pakken eigen ontwikkelpunten ook serieus op.
 • Een gedeelte van de teams blijft voornamelijk reflecteren op de eigen samenwerking. Het streven was de focus te verleggen naar reflectie op de zorgverlening.
 • Na inrichting van het nieuwe besturingsmodel in 2023, willen wij in 2024 het reflecteren op de zorg een flinke impuls geven: meer focus op reflecteren op de zorg als vast onderdeel van het werk. In 2023 treffen wij hier de voorbereidingen voor. Wellicht moeten we ook de naam veranderen.
  Meer informatie
Ontevredenheid en Klachten
 • De klachtenfunctionaris is de afgelopen jaren nauwelijks benaderd. Daarom vroegen wij ons af of het voor cliënten en hun vertegenwoordigers wel duidelijk genoeg is hoe zij een klacht kunnen indienen. En ook hoe zij hierbij ondersteund kunnen worden.
  Om het klachtenproces voor cliënten en vertegenwoordigers van cliënten te verbeteren, is het proces geëvalueerd en op onderdelen aangepast; even als de communicatie op intranet en internet.
 • Het aantal kwesties waarvoor de clientvertrouwenspersoon is ingeschakeld is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Vanuit bijna alle instellingen is de cliëntvertrouwenspersoon zorg ingeschakeld geweest. De onderwerpen waarover het contact plaatsvond lopen uiteen.
 • Begin 2023 is gestart met een onderzoek onder cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers. Aan de hand van de uitkomsten onderzoeken we wat er nog meer nodig is om ervoor te zorgen dat cliënten en verwanten zo goed mogelijk ondersteund worden bij het behandelen van hun onvrede en wij hiervan kunnen leren.
 • We zoeken de juiste balans tussen bekendheid, laagdrempeligheid, nabijheid en onafhankelijkheid.
  Meer informatie
Cliëntcommunicatie
 • Aan het eind van 2022 is een projectgroep voor cliëntcommunicatie van start gegaan. Deze groep is begonnen met het afbakenen van het projectgebied. Tegelijkertijd zijn we ons als organisatie steeds meer bewust geworden van onze communicatie met de ontvangers. We hebben bepaalde delen van onze websites in eenvoudiger taalgebruik aangepast en een aantal brochures die voorheen gericht waren op verwanten, herzien en herschreven voor cliënten.
 • Dit vraagt meer aandacht in 2023; we zien wel dat in beleid, projecten en bij evenementen er steeds meer aandacht en bewustzijn is voor begrijpelijke taal en gebruik van visuele middelen.
In gesprek over goede zorg
 • In 2022 is er naast het voeren van moreel beraad, in gesprek over een moreel dilemma of ethische vraag, ook aan andere vormen van ethische reflectie gedaan. Soms in een kleinere setting door middel van het geven van advies maar ook in het meedenken en werken aan het lange termijn coronabeleid..
 • In 2023 richt de expertisegroep Ethiek zich verder op ondersteuning bij ethische vragen en morele dilemma’s in de zorg. Denk hierbij aan vragen over vrijheid, autonomie, gezondheid of professionaliteit.
  Meer informatie
Extramurale en ambulante zorg
 • In de toekomst zullen landelijk meer mensen gebruik gaan maken van ambulante zorg. Ook wij verwachten een toename in het aandeel van ambulante zorg en begeleiding. Om dit te ondersteunen, zijn we in 2022 begonnen met het ontwikkelen van scholing en ondersteuning van medewerkers. Hierbij maken we op sommige locaties gebruik van Op Eigen Benen en de INVRA-methode.
 • We ontwikkelen andere zorgvormen en woonvormen die passen bij de zorgvraag van individuele cliënten of specifieke doelgroepen. We bereiden ons bijvoorbeeld voor op het creëren van woon/logeer- en werkplekken in de Vroonermeer in Alkmaar. Deze ontwikkelingen zullen de instroom in de Wlz verder inperken.
 • In 2023 worden de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar het Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving.

4. Innovatie: Anders zorgen en ondersteunen met technologie

Cliënten hebben recht op technologie die hun zelfstandigheid vergroot en kansen biedt. Bovendien kan technologische ontwikkeling en digitalisering het werk lichter, veiliger, transparanter en gezonder maken. We ondersteunen en stimuleren daarom de inzet van technologie.

Onderwerp Status Beschrijving/Conclusie Vervolg/Actie
Innovatie
 • In 2022 is een doorstart gemaakt met de implementatie van zorg/arbeids-ondersteunende technologie binnen de Raphaëlstichting. Initiatieven op verschillende locaties komen bij elkaar (worden gebundeld). Er is een werkgroep Innovatie, waarin o.a. gewerkt wordt aan een toekomstbestendige standaard voor innovatieve domotica. Op Breidablick loopt een pilot vanuit een coalitie met Prinsenstichting en Odion voor de inzet van arbeidsbesparende technologie. We zien dat er langzaam meer gevoel van urgentie én enthousiasme ontstaat bij betrokkenen om hiermee aan de slag te gaan.
 • Een nieuw beschreven visie op inzet ondersteunende technologie komt 1e helft 2023 gereed.
 • In 2023/24 verwachten wij dat op de meeste locaties meer inzet gepleegd gaat worden om ondersteunende en arbeidsbesparende technologie in te zetten; toepassing die bijdraagt aan een betekenisvol leven van cliënten. Ondersteunende technologie kan cliënten helpen bij het vergroten van hun zelfstandigheid, het verbeteren van hun communicatie en het verminderen van hun afhankelijkheid van anderen. Denk hierbij aan technologieën zoals spraakherkenningssystemen, robotica, slimme sensoren en domotica. Wij vinden het heel belangrijk om deze technologieën op een ethische en verantwoorde manier in te zetten, waarbij we rekening houden met de individuele behoeften en wensen van cliënten.

5. Slim en duurzaam organiseren

De Raphaëlstichting zorgt nu en in de toekomst voor kwalitatief passende zorg en ondersteuning. Waar we nu nog vaak een individuele aanpak hebben per instelling, ontwikkelen we naar meer samen en slimmer. Slimmere bedrijfsvoering, goede ondersteunende digitalisering, integraal leren en ontwikkelen. En aan de slag met milieu en duurzaamheid.

Onderwerp Status Beschrijving/Conclusie Vervolg/Actie
Besturingsfilosofie- en model
 • We zijn in het voorjaar gestart met een traject dat gaat leiden tot een heldere besturingsfilosofie en -model. De grote verschillen in besturing en organisatie tussen de verschillende instellingen bleken tot verschillen in kwaliteit en werk te leiden, te veel kosten te veroorzaken en de samenwerking tussen de instellingen en met de buitenwacht in de weg te staan. Na een marktconsultatie is een begeleidend bureau geselecteerd; in een integraal projectteam zijn analyses van de huidige situatie gemaakt en vonden diverse bijeenkomsten met medewerkers plaats. Het medewerkersonderzoek bevestigde de behoeften van de collega’s: meer duidelijkheid en betere communicatie. Zo ontstonden naast leidende principes, een hertaalde missie & visie, de contouren van een nieuwe besturingsfilosofie- en model.
 • In 2023 zetten we de eerste grote stappen in de implementatie van het nieuwe model. Daarin is de grote verandering dat we synchroon gaan werken in eenzelfde structuur. In deze fase betreft een belangrijke stap de inrichting van nieuwe leidinggevende functies. Bij deze reorganisatie is het belangrijk te vermelden dat we iedereen passend werk willen aanbieden en niemand kwijt willen. In april wordt de formele adviesaanvraag bij de gremia ingezet. We willen met de vakbonden komen tot een sociaal plan. In de loop van 2023 vindt de implementatie stapsgewijs plaats. We spannen ons maximaal in om de communicatie helder en zo persoonlijk mogelijk te organiseren.
Functiehuis: FWG 2.0
 • Voor Corona uitbrak is afgesproken het functiehuis van de RS stichtingsbreed te herijken, inclusief een nabetaling. In de uitwerking bleek hoe complex het matchen en synchroniseren tussen de instellingen was: aanleiding om versneld naar een gesynchroniseerd besturingsmodel te willen bewegen.
 • In 2022 is fase 1 van het primair proces afgerond: alle nabetalingen en bezwaren zijn afgehandeld. De functies uit fase 2 (paramedisch, gedragskundig, behandeling) en fase 3, deel 1 (ondersteunende, facilitaire en leidinggevende/managementfuncties) zijn toegewezen na zorgvuldige besprekingen met medewerkers en toewijzingsgesprekken. Dit heeft geresulteerd in slechts enkele bezwaren. Met de Interne Bezwaren Commissie heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden.
 • Om verwarring te voorkomen tussen het vormen van de leidinggevende structuur en het beschrijven van de huidige leidinggevende functies in het project ‘functiehuis’, zijn de leidinggevende functies met prioriteit behandeld in fase 3. Er is gestart met deel 2 van fase 3, namelijk de staffuncties op de instellingen en de functies van het Centraal Bureau. De toewijzing van deze functies volgt in 2023.
 • In 2023 maken we naast de afronding van dit grote project, werk van een goede onderhoudsfase voor de FWG systematiek. Het nieuwe besturingsmodel wordt uiteraard goed getoetst; in de praktische uitvoering nemen we de leidinggevenden goed mee in dit denken: integraal kijken, werken met de generieke functies, etc.
Professionele ontwikkeling
 • De in 2022 gerealiseerde gezamenlijke aanpak met één team leren & ontwikkelen voor de hele stichting heeft positieve resultaten opgeleverd en kan verder worden uitgebouwd.
 • Het is een opgave om te balanceren tussen het aanbieden van opleidingen en het stimuleren van ontwikkeling enerzijds, en het anderzijds niet overvragen van medewerkers.
 • De opgelopen scholingsachterstanden door corona in 2021 zijn voor een groot gedeelte ingehaald, wat een groot beroep heeft gedaan op de inzet van medewerkers.
 • In 2022 is een start gemaakt met het samenwerken met andere zorgaanbieders op het gebied van leren en ontwikkelen (zie hoofdstuk: Complexe zorg).
 • Er is ook een pilot gedaan in 2022 met een Leer Management Systeem (LMS). Hierdoor weten we nu beter wat onze wensen en eisen zijn; deze zijn getoetst bij meerdere leveranciers en samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders.
 • We gaan meer mensen en meer vormen van zij- instroom en stagiaires mogelijk maken, ook door de samenwerking met andere zorgaanbieders en onderwijsinstellingen te verstevigen.
 • Interne opleidingsteams, zoals de MVG-trainers en trainers VRIS, zijn succesvol gebleken. In 2023 zullen we het aanbod van interne trainingen door interne opleidingsteams met elkaar verbinden en verder professionaliseren.
 • Ook voor cliënten en verwanten komt er in 2023 een trainingsaanbod op verschillende gebieden, maar voornamelijk gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten.
 • Aanbesteding en implementatie van een Leer management systeem (LMS): Pynter.
  Meer informatie
Medewerkersonderzoek
 • In 2022 hebben we een medewerkersonderzoek gehouden middels de modules van Effectory; een brede standaard in de sector die daarmee ook een zinvolle vergelijking (benchmark) met andere zorgorganisaties mogelijk maakt.
 • Wat opvalt in de uitkomsten, is dat het werk als zeer zinvol ervaren wordt én dat we trots zijn op ons dagelijkse werk. We hebben plezier in ons werk en we geloven in de toekomst van de Raphaëlstichting. Op deze punten samen scoren we gemiddeld een ruime 8.
 • De resultaten maken ook duidelijk dat er op een aantal vlakken werk aan de winkel is, zodat:
  – Het management weet wat er op de werkvloer speelt.
  – Er binnen de Raphaëlstichting een duidelijk proces is rondom het nemen van besluiten.
  – Werkprocessen binnen de Raphaëlstichting helder zijn georganiseerd.
 • De uitkomsten van dit medewerkersonderzoek zijn gebruikt bij de keuzes voor jaarplan van de instellingen. Hier zien medewerkers hun input terug.
 • Een belangrijk aandachtspunt dat wordt meegegeven in de uitkomsten, is de interne communicatie. De wens voor verbetering hiervan is groot. Het nieuwe besturingsmodel draagt hier zeker aan bij. Ook willen we een verbeterslag maken met een nieuw intranet. Ook daarmee verbeteren we de structuur van interne communicatie. Enerzijds door de vindbaarheid van informatie en protocollen en anderzijds door de verbinding met collega’s die op dit platform mogelijk is.
  Meer informatie
Opvang en Nazorg
 • Eind 2021 en het eerste kwartaal 2022 is het Opvang Nazorgteam verder uitgerold over de gehele Raphaëlstichting met in totaal 21 geschoolde medewerkers. Alle locaties hebben nu één of meer geschoolde medewerkers en daarmee is het Opvang Nazorgteam voor de Raphaëlstichting compleet.
 • In 2022 zijn er in totaal 131 meldingen en contact momenten geweest met medewerkers vanuit verschillende locaties van de Raphaëlstichting.
 • In totaal waren er in 2022 vier doorverwijzingen naar bedrijfsmaatschappelijk werk.
 • 2023 zal in het teken staan van:
  – Nazorgscholing voor de leden met een verdieping in het thema: “een incident maakt zichtbaar wat er al is”.
  – Verdere inbedding op de locatie waar nodig.
  – Nazorg borgen in de rol van leidinggevenden. Zij hebben een belangrijke rol in de verwerking en opvang na een heftige gebeurtenis.
Arbeidsmarkt
 • We willen een fijne en betrokken werkgever zijn. Medewerkers blijven vitaal en met plezier werken als zij van betekenis kunnen zijn voor cliënten en collega’s.
 • Er is nu en in de komende jaren sprake van arbeidskrapte. Er is te weinig zorg- en ondersteuningspersoneel beschikbaar, vacatures blijven lang open staan. Dit drijft de werkdruk en de kosten op (duurdere inzet van PNIL is nodig) en maakt dat de continuïteit voor cliënten er soms niet is. Het lukt ons de zorg te bieden, maar de gezichten wisselen vaker. Deze druk geeft bij medewerkers kans op verzuim of uitstroom. Onze opdracht is hier in het nu en voor de toekomst op te anticiperen. Het vraagstuk is integraal onderdeel van de strategie van de Raphaëlstichting. Voor HR ligt de focus op werving, behoud en slim organiseren.
 • Ondanks een krappe arbeidsmarkt hebben we in 2022 toch rond de 300 medewerkers kunnen aantrekken. De instroom is daarmee groter dan de uitstroom.
 • In 2022 heeft het team recruitment aanzet gegeven tot meer professionele inrichting en aanpak van onze werving:
  – We hebben onze “Werken bij” website geoptimaliseerd en vacatureteksten geprofessionaliseerd, wervingscampagnes opgezet en deelgenomen aan banenbeurzen en stagemarkten.
  – We hebben ook een aanbrengpremie geïmplementeerd om het ambassadeurschap van medewerkers te stimuleren.
  – Voor de implementatie van een recruitmentsysteem hebben we een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij ook het instroomproces voor medewerkers is meegenomen.
  – Er is veel versterkt als het gaat om het benaderen van de arbeidsmarkt en het zichtbaar maken van de Raphaëlstichting als aantrekkelijke werkgever. Onze zichtbaarheid en vindbaarheid online is verbeterd. – Daarnaast is er extra aandacht voor meer zij-instroom, vakantiekrachten en flexpoolers.
 • Het is belangrijk dat wij als werkgever de medewerkers blijven boeien en binden.
  – Hiervoor is plezier in het werk enorm belangrijk. Duidelijkheid in wat er van je verwacht wordt, krijgt ook met de nadere uitwerking van de gesynchroniseerde functieomschrijvingen (FWG) beter vorm. Daarbij is het nieuwe besturingsmodel essentieel. Net als een ICT-omgeving met duidelijke werkinstructies en begeleiding. Denk hier ook aan zelfregie voor de medewerker op het rooster en een consistent roosterbeleid.
  – We zetten stevig in op het opzetten van een leer- en ontwikkelsysteem voor iedere medewerker.
  – Ook goede begeleiding bij het onboarden van nieuwe medewerkers is een aandachtspunt. Exitgesprekken en reflecties van nieuwe medewerkers geven stevige feedback op proces, systemen en soms cultuur.
  – Er zijn onboardingplannen ontwikkeld die op de locaties uitgezet zijn: buddies en evaluatiemomenten vormen de kern. Voor de positie op de arbeidsmarkt is het belangrijk meer te werven via netwerken: medewerkers als ambassadeurs. Het is belangrijk dat wij als werkgever allen met elkaar de medewerkers blijven boeien en binden.
  – Vanaf 2023 kunnen we vanuit het recruitmentsysteem meer gericht de vacaturedruk volgen.
  Meer informatie
Milieu en Duurzaamheid
 • We hebben de Green deal duurzame zorg ondertekend en het plan van aanpak voor implementatie is vastgesteld.
 • Er is ook training aan cliënten gegeven over duurzaamheid.
 • Er zijn energiecoaches en energieklussers in opleiding! Deze cursus is beschikbaar voor medewerkers, vrijwilligers en bewoners die graag de handen uit de mouwen steken. Met radiatorfolie, tochtstrippen en besparende douchekoppen onder hun arm gaan ze aan de slag om deze bespaarmaatregelen door te voeren.
 • Op de locaties Breidablick, Dijkgatshoeve, Novalishoeve en Scorlewald zijn in 2022 “Green teams” van start. Maandelijks werken hier medewerkers aan een duurzaamheidsthema vanuit de Milieuthermometer Zorg.
 • Voor 2023 is de ambitie dat straks elke locatie een Green team heeft.
 • In 2023 willen de locaties Breidablick, Novalishoeve en het Centraal Bureau brons certificeren volgens de ‘Milieuthermometer Zorg’.
 • Naast energie, opleiding, en de Green teams bekijken we op iedere locatie de afvalinzameling. Het doel is om beter afvalscheiden mogelijk te maken.
  Meer informatie
Vastgoed
 • In 2022 zijn belangrijke stappen gemaakt in het implementeren van het masterplan vastgoed. Op Breidablick, Scorlewald en Midgard zijn de masterplannen in werking getreden en wordt er gewerkt aan nieuwbouw en renovatie. Op Novalishoeve is het nieuwe werkgebouw begin 2023 opgeleverd.
 • Bij nieuwbouw en renovatie wordt gebruik gemaakt van een stuurgroep, projectgroep en klankbordgroep (voortgang planuitwerking besproken) per locatie. Alle belanghebbenden zijn betrokken op de manier die afgesproken is.
 • Er is wereldwijd sprake van een forse stijging van de bouwkosten. Wij zullen rekening moeten houden, ook in de meerjarenbegroting, dat de uitgaven met de huidige overspannen bouwmarkt hoger zullen zijn dan de vergoeding die wij hiervoor krijgen.
 • Door het vooraf goed uitwerken van het ontwerp en gezamenlijk keuzes te maken over de investering, evenals het werken in een bouwteam in plaats van een aanbesteding, kunnen we beter sturen op het beschikbare bouwbudget.
 • Per project wordt een uitdrukkelijk go/no-go moment gepland.
 • Om ondanks de tegenvallende kosten te kunnen bouwen hebben we onszelf enkele taakstellingen opgelegd om de middelen vrij te spelen.
Informatiebeveiliging
 • Om een algeheel beeld te krijgen van het beveiligingsniveau, heeft de Raphaëlstichting in 2022 een pentest laten uitvoeren op de systemen. Het beveiligingsniveau bleek goed te zijn.
 • We hebben aandacht besteed aan veilig mailen via Zivver en aanverwante programma’s. Dit heeft aantoonbaar geleid tot een toename in veilig mailverkeer.
 • Er is een afname in het aantal datalekmeldingen (in 2022 hebben medewerkers ‘slechts’ 5 datalekken gemeld. In 2021 waren dit 15 meldingen.
 • In de loop van 2023 implementeren wij rolgebaseerd toegangsbeheer. Dit is een beveiligingsmethode die bepaalt welke gebruikers toegang hebben tot welke bronnen. Dit bepalen we op basis van hun rol binnen de organisatie.
 • Wij zetten in 2023 in op het koppelen van bedrijfsapplicaties via Single Sign-On. Dit is een beveiligingsmethode waardoor een gebruiker zich slechts één keer hoeft aan te melden om toegang te krijgen tot meerdere applicaties of systemen.
  Meer informatie
Rudolf Steiner Zorg
 • De raad van bestuur heeft het voorgenomen besluit genomen om de zorg die in Den Haag wordt geboden (Rudolf Steiner Zorg) over te dragen aan andere partijen. De redenen die aan dit besluit ten grondslag liggen zijn enerzijds van financiële aard en anderzijds van geografische aard (Den Haag ligt ver van de regio waarin de Raphaëlstichting actief is en ligt ook in een andere zorgkantoorregio); evenals het feit dat alleen in Den Haag ouderenzorg wordt geleverd met alleen voor dit gedeelte een aparte CAO. Ouderenzorg is netwerkzorg geworden en past daarom beter bij een lokale partij.
 • De raad van bestuur is van mening dat cliënten en medewerkers ermee gediend zijn als de antroposofische zorg wordt overgedragen aan partijen in de regio. Hiertoe zijn vergevorderde gesprekken gevoerd met Lievegoed Zorg (voor het gedeelte VG) en HWW (voor het gedeelte VG). Lievegoed Zorg is een instelling die reeds (landelijk) antroposofische zorg aanbiedt. HWW wil op één locatie in Den Haag antroposofische zorg gaan aanbieden met deze groep cliënten en medewerkers als eerste stap.
  De verwachte overnamedatum is uiterlijk 1 januari 2024.
Zorgmonitor
 • De Raphaëlstichting streeft ernaar om een gezonde balans te bereiken tussen inkomsten en uitgaven. Hiervoor is het nodig dat belanghebbenden altijd toegang hebben tot de juiste managementinformatie. Een BI-tool is hiervoor een ideaal hulpmiddel om gegevens uit verschillende systemen te koppelen en te tonen.
 • Sinds 2018 gebruiken we de Zorgmonitor als BI-oplossing. In het 3e kwartaal van 2023 gaan we teamdashboards gebruiken om kritieke prestatie-indicatoren te tonen. Via deze teamdashboards kunnen onder andere de locatiemanagers en woonhuisverantwoordelijken op ieder tijdstip belangrijke informatie online inzien.
  Meer informatie
ICT
 • In 2022 heeft een extern bureau (M&I) onderzoek gedaan naar de ICT van de Raphaëlstichting. Op basis van het onderzoeksrapport hebben we een plan van aanpak opgesteld om de ICT te verbeteren, met als focus gebruiksgemak, beheersbaarheid en veiligheid.
 • Een belangrijke stap die we in 2023 zullen zetten, is de overstap naar één domeinnaam voor iedereen: alle mailadressen eindigen op @raphaelstichting.nl. Dit betekent één mailserver, minder beheerskosten en meer veiligheid. We zullen ook overstappen op Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams) om het gebruiksgemak te vergroten en het delen van bestanden, overleggen via Teams en het delen van agenda’s mogelijk te maken. Deze applicaties zijn bekend en draaien prima op bestaande Apple-apparatuur.
 • In 2023 zullen we werken aan een strategisch meerjarenplan voor de ICT-projecten en door middel van dit jaarplan meer focus en sturing aanbrengen. We zullen onderzoeken welke ondersteuning hierbij noodzakelijk is. Reeds in gang gezette ontwikkelingen vanuit het huidige jaarplan en plan Eenvoud krijgen in 2023 een vervolg, zoals Single Sign On, MDM (wachtwoordbeleid) en de implementatie van een leermanagementsysteem.
 • Het rapport adviseerde ook om de rol van de externe partij Icare Solutions meer adviserend te maken en niet langer beleidsmatig. Bovendien moeten we de kwetsbaarheid van zowel Icare Solutions als ons eigen websitebeheer beter waarborgen. Het instellen van één meldpunt/ticketsysteem voor vragen zal ook op ICT-gebied bijdragen aan meer duidelijkheid.

Over dit kwaliteitsbeeld (achtergrondinformatie)

Klik op afbeelding voor de complete infographic in groot formaat

RvT commissie Kwaliteit & Veiligheid (12 april 2023)

CCR-C (14 april 2023)

COR (25 april 2023)

CCR-V (15 april 2023)

Vanaf 1 juni 2023 vindt u hier:
– Jaarrekening Raphaëlstichting 2022
– Onkosten raad van bestuur 2022
– ANBI informatie
Algemeen
Met dit kwaliteitsbeeld 2022 blikken wij terug en kijken wij vooruit. Het kwaliteitsbeeld is geen jaarverslag over 2022, maar geeft een beeld van de ontwikkeling waar de Raphaëlstichting in zit: van plan tot concreet resultaat, en hoe dan verder…
Dit kwaliteitsbeeld werd vroeger kwaliteitsrapport genoemd. Het is niet bedoeld om volledig te zijn. Het licht enkele thema’s uit en geeft zo een beeld van de kwaliteit van zorg, werk en organiseren. Het kwaliteitsbeeld 2022 is opgebouwd langs de thema’s van de Kaderbrief 2023 en verder…. De insteek van dit kwaliteitsbeeld is dat subjectieve beschrijvingen en beelden (de filmpjes) samen met de objectieve gegevens ‘in dialoog’ één verhaal vertellen.

Aanpak intern beraad en externe visitatie
We bespreken het concept kwaliteitsbeeld met de kwaliteits-commissie van de raad van toezicht (rvt), de Centrale Clientenraad Verwanten (CCR-V), Centrale Cliëntenraad Cliënten (CCR-C) en de COR. Er vindt dit jaar ook nog een externe expert-visitatie plaats.

Toelichting geraadpleegde bronnen
Voor het samenstellen van dit kwaliteitsbeeld hebben we ervaringen van verschillende belanghebbenden en uit verschillende bronnen gebruikt:

 • Beelden uit de praktijk/Beelden van Kwaliteit
  Beelden uit de praktijk is een observatieonderzoek in teams, dat al verschillende jaren binnen de Raphaëlstichting plaatsvindt. Er komt een speciaal opgeleide collega van een andere locatie in de dagelijkse zorg observeren. Niet om te beoordelen, maar om objectief te beschrijven wat er gebeurt. De focus bij deze observaties ligt vooral op de interactie. De observator kijkt naar de relatie, naar ontwikkeling en hoe er wordt ingegaan op het eigen initiatief van de cliënten. Tevens is er aandacht voor het luisteren naar elkaar en voor de veiligheid. De beelden die beschreven worden, werken als een spiegel en bieden de mogelijkheid om de relatie tussen medewerker en zorgvrager/cliënt te verbeteren. Vanuit het panelgesprek worden er samen met het team ontwikkeldoelen opgesteld. Hiermee kan het team verder aan het werk.
 • Kwartaalmonitor
  De kwartaalmonitor is een kwartaaloverzicht van de stand van zaken per locatie. Deze hebben we tevens samengevoegd op stichtingsniveau. Deze monitor bevatte in 2022 naast compliance-onderwerpen (voldoen aan wet- en regelgeving) objectieve gegevens (incident- en klachtcijfers en analyses bijvoorbeeld), indicatoren (KPI’s) en meer subjectieve en reflectieve beschrijvingen. De monitor komt tot stand in schriftelijke én mondelinge dialoog tussen bestuur, de instellingsleiders, control, de kwaliteitsdienst en human resource. De kwartaalmonitors Q2 en Q4 zijn in 2021 door de instellingsleiders besproken met de eigen medezeggenschapsorganen.
 •  Zorgreflectie/Teamreflecties
  Vanaf 2017 wordt er ingezet op teamreflecties. Hierbij hebben teams zelf vrijheid en kunnen zij kiezen op welke manier zij de reflectie willen vormgeven. Streven is dat ieder team zich tenminste één keer in de vier jaar bij de jaarlijkse teamreflectie door een coach laat begeleiden.
 • Cliëntervaringsonderzoek
  In 2022 hebben we een cliëntervaringsonderzoek gehouden.
 • Medewerkersonderzoek
  In 2022 hebben we een medewerkersonderzoek gehouden.
 • Cliëntdossier
  De Raphaëlstichting werkt sinds 1 januari 2017 met het Elektronisch Cliëntdossier ‘ONS’ (ONS-ECD) van de firma Nedap.
 • Analyse van cijfers (klachten, ziekteverzuim, instroom, uitstroom etc.).
 • Raadpleging verschillende stafafdelingen Service Centrum Raphaëlstichting.
 • Deelname aan (en verslagen van) vakgroepen, werkgroepen, deskundigenteams en aandachtsfunctionarissen.
 • Diverse onderzoeken (prisma onderzoeken, audits op thema’s etc.).
 • Steekproeven AO&IC

Handig om te weten:

 • De oranje tekst is een link naar meer informatie.
 • Youtube filmpjes worden gestart en gepauzeerd/gestopt door op de afbeelding te klikken. Liever het filmpje in groot formaat kijken? Klik dan op het Youtube logo.
We proberen zo min mogelijk afkortingen te gebruiken in dit kwaliteitsbeeld. Hieronder een overzicht van binnen de Raphaëlstichting gangbare afkortingen.

Afkorting Volledige naam
Arts VG Arts verstandelijk gehandicapten
BB Breidablick
BD Biologisch Dynamisch
BHV Bedrijfshulpverlening
BOPZ Bijzondere Opnames Psychiatrische Ziekenhuizen
BvK Beelden van Kwaliteit
CB Centraal Bureau Raphaëlstichting
CR Cliëntenraad
CCR-C Centrale Cliëntenraad Cliënten
CCR-V Centrale Cliëntenraad Verwanten
CEO Cliëntervaringsonderzoek
COR Centrale Ondernemingsraad
COT Crisis Ondersteuningsteam
CVP Cliënt VertrouwensPersoon
DNV Det Norske Veritas (certificerende instelling voor ISO)
ECD Electronisch Cliëntdossier
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
EVD Electronisch voorschrijf systeem voor medicatie
FWG Functie Waardering Gezondheidszorg
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GOG Grensoverschrijdend gedrag
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point (Risico-inventarisatie voor voeding)
HR Human Resources (Personeelszaken)
HRM Human Resources Management (Personeelszaken)
IA Iambe
IBC Interne Bezwaren Commissie
IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IOT Intern Ondersteuningsteam
ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie
IBC Interne Bezwaren Commissie
KDC Kinderdagcentrum
KPI Kritische Prestatie Indicator
Krachtkring Een krachtkring is een werkgroep met een bredere deelname van perspectieven dan alleen medewerkers. Verwanten, cliënten, externe experts etc. worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor een krachtkring
LSR Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
LMS Leer Management Systeem
MDO Multi Disciplinair Overleg
MIC Melding Incident Cliënt
MIM Melding Incident Medewerkers
MG Midgard
MT Management team
MTO Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
NH Novalishoeve
NO Noorderhoeve
ONS ONS = merknaam van het gebruikte Electronisch cliëntdossier
OR Ondernemingsraad
PDCA Plan–Do–Check–Act
PG Psychogeriatrie/psychogeriatrisch
PNIL Personeel niet in loondienst
POB Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
POP Persoonlijk Ontwikkelplan
PRISMA Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses.
Met de onderzoeksmethode PRISMA wordt incidentanalyse systematisch uitgevoerd om oorzaken te achterhalen
RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie
RM Rozemarijn
RS Raphaëlstichting
RSZ Rudolf Steiner Zorg
RvB raad van bestuur
RvT raad van toezicht
SMO Sociaal Medisch Overleg
SOG Specialist Ouderengeneeskunde
SW Scorlewald
TOP Team Ontwikkelplan
VBM Vrijheidsbeperkende maatregel
VG Verstandelijke beperking
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VRIS Visie op Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seksualiteit
VV Verpleging, Verzorging
WMCZ Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen
WZD Wet Zorg en Dwang
ZZP Zorgzwaartepakket