Terug naar vorige pagina

Samen toewerken naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Personeelstekorten, digitalisering en complexe zorgvragen, de gehandicaptenzorg staat de komende jaren voor uitdagingen. Met het versterken van de samenwerking zet de Raphaëlstichting zich met zeven andere gehandicaptenzorgorganisaties in voor een toekomstbestendige gehandicaptenzorg in de regio Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Daartoe is een intentieovereenkomst getekend waarin staat wat én hoe wij deze vraagstukken samen oppakken.

Toewerken naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg
Het doel van de samenwerking is het toewerken naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Zo kunnen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een passende plaats in de samenleving innemen. Door het versterken van de samenwerking in de regio, het elkaar leren kennen en kunnen vinden, komen de organisaties tot een strategische regionale agenda op vier thema’s:

  • Arbeidsmarkt en opleidingen
  • Inzet van zorgtechnologie en digitalisering
  • Passende zorg (complexe zorg en participatie)
  • Intensieve samenwerking van artsen Verstandelijk Gehandicaptenzorg (arts VG)

Samenwerking vraagt om stewardship
Samenwerking vraagt om ‘stewardship’ (beheer en verantwoordelijkheid): het eigen belang en het algemeen belang ultiem met elkaar in verbinding brengen. En daarbij bereid te zijn om je eigen belang soms kleiner te wegen ten behoeve van het geheel. De samenwerking tussen de acht gehandicaptenzorgorganisaties Esdégé Reigersdaal, Raphaëlstichting, ’s Heeren Loo, De Waerden, Philadelphia, Wilgaerden Leekerweide Groep, Prinsenstichting en Odion gaat vooral om ontmoeting, inspiratie en verdieping. Door met elkaar in verbinding te zijn op de inhoudelijke thema’s, blijven we weg van bestuurlijke drukte. Samen vormen we het bestuurlijk platform gehandicaptenzorg Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Hieronder werken vier uitvoerende teams, waarbij ieder team zich richt op een van de vier bovengenoemde thema’s.

Randvoorwaarden
Naast het bestuurlijke commitment is de beschikbaarheid van mensen en middelen een belangrijke randvoorwaarde voor het laten slagen van de samenwerking. De toekenning van de regionale transitiemiddelen 2022/2023 voor de gehandicaptenzorg zijn daarin aan de start van deze samenwerking een belangrijke stimulans. Zorgkantoor VGZ stelt deze transitiemiddelen beschikbaar en is nauw betrokken in de besteding daarvan. Als belangrijke samenwerkingspartner waren zij dan ook aanwezig bij de feestelijke ondertekening van de intentieovereenkomst.

HOORN – 14-03-2023, Ondertekening intentieovereenkomst samenwerkende zorgorganisaties.

Nieuw expertnetwerk ‘Verstandelijke beperkingen en psychiatrie’

D., een jongeman met een verstandelijke beperking en depressieve klachten, heeft hulp nodig. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat hij de beste zorg krijgt? Dat is een van de vele vragen die aan de orde komt bij het nieuwe expertnetwerk ‘Verstandelijke beperkingen en psychiatrie’.

Cliënten met aandoeningen op verschillende terreinen kunnen beter geholpen worden. De psychiatrie, de verstandelijk-gehandicaptenzorg en de verslavingszorg zijn aparte sectoren en weten elkaar niet altijd goed te vinden. Dat is belemmerend voor zowel de mensen met een zorgvraag als de professionals. Met een soepeler samenwerking kunnen wij adequater inspelen op complexe hulpvragen van cliënten. Daarom is de Raphaëlstichting één van de deelnemers/initiatiefnemers in het expertnetwerk ‘Verstandelijke beperking en psychiatrie’.

Samenwerken en kennisdelen in plaats van doorverwijzen
Eind 2021 startten meerdere organisaties uit de VG-sector, GGZ- en verslavingszorg in de regio Noord-Holland-Noord de samenwerking en tekenden een intentieverklaring die de gemeenschappelijke visie verwoordt: passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen in Noord-Holland-Noord.

Samenwerken en kennisdelen is kenmerkend voor de aanpak. Dat doet het netwerk in regelmatig overleg met de directeuren van de deelnemende instellingen, maar ook en vooral door tweemaandelijkse expert-overleggen. Deelnemers aan deze expert-overleggen zijn 15 professionals, de zogenaamde ‘leadexperts verstandelijke beperking/psychiatrie’. Zij werken aan de speerpunten uit het jaarplan en zetten een sociale kaart op. Zij zijn de brug tussen het netwerk en hun organisatie. Zij geven voorlichting en verspreiden kennis onder hun collega’s.

Deelnemende organisaties
De deelnemende organisaties vertegenwoordigen een breed spectrum van het zorgdomein: GGZ Noord-Holland-Noord, de Raphaëlstichting, WilgaerdenLeekerweideGroep, Esdégé Reigersdaal, ʼs Heeren Loo, Brijder, Philadelphia Zorg. Ook Prinsenstichting gaat binnenkort deelnemen aan het expertnetwerk.
 

 


Terug naar vorige pagina