De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname. De Wzd is op 1 januari 2020 ingegaan en vervangt de BOPZ (Wet Bijzondere opnames Psychiatrische ziekenhuizen).

De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden. Het uitgangspunt van de wet is; Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. De Wzd legt nog meer de nadruk op het voorkómen en afbouwen van onvrijwillige zorg. Uitgangspunt daarbij is dat de besluitvorming over onvrijwillige zorg multidisciplinair plaatsvindt.
Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie het stappenplan(link) doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd. Er moet gekeken worden naar alternatieven in een multidisciplinair team waarbij (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om hierin mee te denken.

Voor beknopte uitleg over de Wzd klik op afbeelding voor een filmpje.

In onderstaande brochures kunt u lezen wat de nieuwe wet zorg en dwang inhoudt voor de cliënten/bewoners, hun verwanten/familie, cliëntenraden en de organisatie.

Brochures:
Wet Zorg en Dwang – informatie voor familie, klik hier
Wet Zorg en Dwang – informatie voor mensen met een verstandelijk beperking, klik hier
Wet Zorg en Dwang – informatie voor vertegenwoordigers, klik hier voor de folder
Wet Zorg en Dwang – informatie voor mensen met een psychogeriatrische aandoening, klik hier

Voor de stand van zaken dd juni 2020 met betrekking tot de Wzd, klik hier.

Op de volgende website is veel informatie te vinden over de Wzd: https://www.dwangindezorg.nl/www.kansplus.nlwww.vilans.nl

 

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020 organiseert het ministerie van VWS de ‘Week van de Wet zorg en dwang’. In deze week worden cliënten, hun naasten en cliëntenraden geinformeerd over deze wet.  Er worden meer dan 145 gratis activiteiten door het hele land en online georganiseerd.  Voor meer informatie: Klik hier