Terug naar vorige pagina

Medezeggenschap

Lokale cliëntenraden waren er al, maar in 2022 zijn deze formeel ingericht (met een deelraad cliënten en een deelraad verwanten) en zijn de medezeggenschapsreglementen (opnieuw) vastgesteld. Alleen bij het Boerencluster en Rozemarijn is het niet mogelijk om voldoende verwanten en cliënten te motiveren om een cliëntenraad op te richten. Bij deze organisatieonderdelen wordt op verschillende manieren inspraak georganiseerd om verwanten en cliënten zo goed mogelijk bij de organisatie te betrekken en te luisteren naar hun inbreng.

De hiërarchische structuur van zeggenschapsparticipatie op centraal en lokaal niveau kan soms voor complicaties zorgen. Wie heeft waarover zeggenschap? Om deze reden worden de medezeggenschapsreglementen begin 2023 geëvalueerd. Een nieuw onderdeel daarvan zal ook zijn ‘Wat te doen bij conflicten binnen de raad?’.

In 2022 zijn de verwanten van de lokale cliëntenraden getraind in de wetgeving. Cliënten hadden deze training al eerder gevolgd. In het begin van 2023 zijn voor het eerst twee dagen georganiseerd over deelname, zeggenschap, inspraak en medezeggenschap voor cliënten, verwanten en medewerkers. Ongeveer 80 mensen hebben deelgenomen en zijn geïnspireerd geraakt om dit onderwerp verder vorm te geven binnen de organisatie en instellingen. Het plan is om jaarlijks een soortgelijke dag te organiseren.
Het komende jaar gaan we ons richten op het inrichten van formele inspraak bij alle organisatieonderdelen.

Naast medezeggenschap nu ook inspraak versterken
In 2022 heeft de Raphaëlstichting zich ingezet om de medezeggenschap van cliënten verder te versterken en verbeteren. In 2023 willen we ons verder conformeren aan de Wmcz en cliënten en hun vertegenwoordigers of naasten in staat stellen om inspraak te hebben op onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven van cliënten. Deze inspraak zal naast de formele medezeggenschap door cliëntenraden worden georganiseerd. Wel is het wenselijk dat de cliëntenraad de uitkomsten van de inspraak meeneemt in haar eigen advisering en de instellingsleiding de uitkomsten van de inspraak meeneemt in besluitvorming. Een voorbeeld van inspraak is het huiskameroverleg.


Verslag Cliëntenraad deelraad cliënten

Waar heeft de deelraad cliënten van de cliëntenraad zich mee bezig gehouden in 2022?

Aan en aftreden leden van de raad en coaches
Queeste is nu, met een cliënt en clientcoach, ook aangesloten bij de deelraad cliënten van de centrale cliëntenraad. Bijna alle organisatieonderdelen maken nu deel uit van de deelraad cliënten van de centrale cliëntenraad. Alleen bij Rozemarijn lukt het ondanks alle inspanningen niet om een cliëntenraad op te richten. Wel is daar inspraak geregeld door themabijeenkomsten te organiseren voor cliënten en verwanten.

Ontwikkelingen in de raad en scholing
Het was ontzettend fijn dat de deelraad in 2022 weer fysiek bijeen kon komen om te vergaderen. De overleggen hoeven nu niet meer met Zoom plaats te vinden. De leden van de deelraad zijn gegroeid in hun rol en durven zich (meer) uit te spreken.
Er is meer verdieping en saamhorigheid gekomen in de deelraad wat de samenwerking bevorderd heeft. Het is mooi om te zien dat het een echte Raphaëlstichting groep betreft en het netwerk van contacten onderling zo uitgebreid wordt.
De leden van de deelraad hebben scholing gehad in welke onderwerpen advies behoeven en welke onderwerpen instemmingsplichtig zijn. Er is een bewaarkaart met picto’s en uitleg in begrijpelijke taal gekomen wat als instrument voor de deelraad helpend is.
De deelraad heeft leren werken met stem- en aandachtkaartjes. Met behulp van de aandachtskaartjes kunnen leden van de deelraad aangeven iets te willen zeggen of aangeven dat iemand te ingewikkelde taal gebruikt of dat er even gestopt of gepauzeerd moet worden.
Het stemmen gebeurt ook door het gebruik van kaartjes.

Samenwerking met de deelraad verwanten
Er zijn twee gezamenlijke vergaderingen geweest waardoor de samenwerking met de deelraad verwanten nog meer is versterkt. De eerste gezamenlijke vergadering had als thema huisvesting (wat vindt de raad belangrijk in het wonen en wat voor boodschappen moeten de bouwers meekrijgen) en leren en ontwikkelen (wat zou je graag willen leren).
De tweede vergadering had als thema vrije tijd en vakantie. Wat zijn als cliënt je rechten en wat zijn de mogelijkheden, hoe vier je je vakantie het liefst.
De notulen van de deelraad cliënten wordt altijd gedeeld met de deelraad verwanten en er is een functionaris medezeggenschap aanwezig bij het agenda overleg van de deelraad verwanten en raad van bestuur. Het doel hiervan is om op de hoogte te blijven welke onderwerpen besproken gaan worden in de overleggen met de verwanten om te kunnen bepalen of deze onderwerpen zich ook lenen voor het overleg met cliënten.

Contact lokale raden
De leden van de deelraad blijven geïnformeerd over de lokale ontwikkelingen daar waar afvaardiging geborgd is. Daarnaast onderhouden de functionarissen contact met die locaties die geen afvaardiging hebben. De voorzitter en de functionarissen spannen zich steeds weer in om alle locaties vertegenwoordigd te zien in de raad.

Ongevraagd advies
De leden van de deelraad hebben vorige jaar gevraagd om scholing en ontwikkeling van cliënten. Daaruit is de werkgroep leren en ontwikkelen voor cliënten Raphaelacademie voor iedereen ontstaan.
De leden van de raad hebben geadviseerd om cliënten ook een actieve rol te laten spelen bij het reflectie instrument Beelden van kwaliteit. Er is een opleidingsprogramma geschreven voor cliënten die kunnen observeren. In 2023 start de opleiding cliëntobservator voor drie cliënten die zich hiervoor hebben aangemeld.

Adviesaanvragen
Er zijn dit jaar geen adviesaanvragen geweest.

Instemmingsaanvragen
Er is een instemmingsaanvraag geweest omtrent de indexering van de zorgkosten. Dit is akkoord bevonden.

Overige onderwerpen die besproken zijn binnen de deelraad cliënten
De kaderbrief is besproken aan de hand van een praatplaat met picto’s, filmpjes en foto’s. Daarnaast zijn het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, het masterplan huisvesting, het kwaliteitsrapport, de evaluatie corona en scholing voor cliënten besproken in de overleggen met de deelraad en het bestuur.
 

 


Terug naar vorige pagina