Terug naar vorige pagina

Complexe zorg

Betaalbaarheid complexe zorg
Het aantal cliënten dat een complexe zorgvraag heeft is in twee jaar tijd gegroeid met 23%: van 139 cliënten naar 171 cliënten met een VG7 indicatie. Hiermee heeft een kwart van de 678 cliënten die bij de Raphaëlstichting wonen nu een VG7 indicatie. Er zijn 43 cliënten met een meerzorg-toeslag. De stijging van het aantal cliënten met een VG7 indicatie drukt zwaar op de zorgexploitatie (onder andere omdat de inkomsten uit de indicatie niet kostendekkend zijn) en met de nodige extra inzet (roosterprojecten, terugbrengen PNIL, werving vast personeel, terugdringen verzuim) proberen locaties van de Raphaëlstichting de zorgexploitatie te verbeteren en het weerstandsvermogen van de stichting positief te houden. Dit is niet voldoende, en dus wordt er met de zorgkantoren nu gesproken over tussenoplossingen en in verschillende landelijke verbanden over structurele oplossingen.

Verbetering van de complexe zorg
In 2022 is er een impuls gegeven aan het project Complexe Zorg door het aanstellen van een projectleider complexe zorg. Het project omvat vier onderdelen, namelijk:

Medewerkers: Leren en ontwikkelen
Dit onderdeel omvat de ontwikkeling van een 100-dagen programma voor beginnende medewerkers en zij-instromers in de complexe zorggroepen. Hierin worden medewerkers geschoold op onderwerpen zoals reflectie, zelfmanagement, stressmanagement, persoonlijk leiderschap, mentale weerbaarheid, psychische belasting en omgaan met angst. Daarnaast werken we samen met zorgorganisaties Prinsenstichting en Odion aan een regionaal ontwikkelingsprogramma Complexe zorg.

Interne ondersteuning
Dit onderdeel omvat de oprichting van een Intern Ondersteuningsteam bij complexe casuïstiek (IOT). Dit team kan teams ondersteunen in situaties waar de zorg aan cliënten dreigt vast te lopen. De eerste casussen zijn inmiddels opgepakt. De officiële start is 1 april 2023.

Infrastructuur en gebouwde omgeving
Dit onderdeel omvat de ontwikkeling van een handboek voor het creëren van een nieuwe locatie voor complexe zorg, waarbij nieuwbouw en ervaringen uit het verleden als input worden gebruikt. We laten ons hierbij inspireren door nieuwbouwprojecten van bijvoorbeeld Esdégé-Reigersdaal en Prinsenstichting maar ook door de aanpak van Ipse de Bruggen ‘anders kijken naar de leefomgeving van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag’.

Versterken en vergroten samenwerking
Dit onderdeel omvat verschillende initiatieven. We betrekken vertegenwoordigers van verschillende instellingen bij alle ontwikkelingen om hun inbreng te horen en hen kennis te laten maken met elkaar. We zijn lid geworden van het kennisplatform EVB+ en nemen deel aan diverse overleggen en onderzoeken. Ook werken we samen met Prinsenstichting en Odion met de WilgaerdeLeekerweideGroep, Esdégé-Reigersdaal, Philadelphia en ’s Heeren Loo op verschillende vlakken. Tot slot zijn we betrokken bij verschillende projecten gericht op de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag en/of een VG-GGZ achtergrond en de ontwikkeling passende zorg voor deze doelgroep.

 

 


Terug naar vorige pagina