Terug naar vorige pagina

Cliëntervaringsonderzoek

In 2022 is een groot cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek Cliënten over Kwaliteit (CoK) is afgenomen in samenwerking met het LSR landelijk steunpunt (mede) zeggenschap. Eind januari 2023 is het onderzoek op bijna alle locaties afgerond, eind februari 2023 is het onderzoek in zijn geheel afgerond. Het LSR heeft eind april 2023 alle rapportage opgeleverd.

Over de respons:
Het streven was dat 80% van de cliënten aan het cliëntervaringsonderzoek deelnam. Dit percentage is op veel locaties niet gehaald en was misschien ook wel wat ambitieus.
Aan alle cliënten is gevraagd deel te nemen (100%) en voor iedereen is er ook (met ondersteuning en hulpmiddelen) de mogelijkheid voor gecreëerd. Niet iedereen wilde deelnemen aan het onderzoek en de respons is dan ook afhankelijk van de mogelijkheden van respondenten en de bereidheid mee te willen en kunnen werken aan het onderzoek.

De respons is vergelijkbaar met drie jaar geleden en ligt gemiddeld rond de 60%.

Opvolging uitkomsten CEO:
In 2023 zullen we opvolging geven aan de resultaten van het onderzoek. We willen op individueel-, groeps- en beleidsniveau zichtbaar werk maken van deze opvolging en daarover communiceren. Om de kwaliteitsdiscussie op gang te brengen, zullen we de uitkomsten, verbeterpunten, aandachtspunten en sterke punten in gesprek brengen in alle lagen van de organisatie.
Dit leidt tot verbeterde afstemming tussen de vraag en onze inzet en mogelijk ook tot een nog hogere respons in toekomstige onderzoeken.
De opvolging zal worden opgenomen in de werkprocessen, terugkomen in de jaarplannen en worden gemonitord. In 2023 zullen we onderzoeken of we kunnen overstappen van een driejaarlijks onderzoek naar een voortdurende dialoog over kwaliteit met behulp van een officieel instrument.

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2022 (vergeleken met de uitkomsten 2019)

 

 


Terug naar vorige pagina