Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Raphaëlstichting en het logo van de Raphaëlstichting, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij de Raphaëlstichting. De Raphaëlstichting behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de websites die behoren tot het netwerk van de Raphaëlstichting (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij de Raphaëlstichting en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raphaëlstichting is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

De Raphaëlstichting heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van de Raphaëlstichting, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

De Raphaëlstichting heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, audio- en beeldmateriaal.