Klik hier voor meer informatie over maatregelen n.a.v. het Coronavirus

 

 • Annemarie Zuidweg – nieuw lid raad van bestuur

   

  De Raphaëlstichting is verheugd Annemarie Zuidweg als nieuw lid van de raad van bestuur te hebben kunnen aantrekken. Samen met voorzitter Remco Bakker gaat zij per 6 mei a.s. het bestuur van de Raphaëlstichting vormen.

  Annemarie heeft veel ervaring in de gezondheidszorg. Zij werkte ondermeer als projectleider Transities bij Stichting Amstelring en sinds 2015 als regiomanager bij Ons Tweede Thuis, waar zij tot eind april nog verantwoordelijk is voor de zorg, kwaliteit, HR en financiën van ruim 40 locaties voor mensen met een verstandelijke beperking, ASS en NAH.

  Haar ruime werkervaring, enthousiasme en haar vermogen om mensen te verbinden, geven ons veel vertrouwen voor de toekomst. Wij kijken dan ook uit naar haar komst.

  C.M.M. (Tanja) Ineke
  Voorzitter raad van toezicht

  Lees verder →
 • Coronavirus

  (Update 27 mei)

  Bezoek, logeren, dagbesteding en vakantie
  een voorlopige handreiking voor verwanten

  Ook bij bezoek, logeren en vakantie blijft het uitgangspunt de risico’s op van verspreiding van het corona-virus klein te houden en waar mogelijk te vermijden; zowel voor de meest kwetsbare bewoners als voor de bescherming van de medewerkers. Elke afweging kan dus nooit gedaan worden zonder ook de groep waarin een bewoner woont mee te wegen.

  Routekaart Corona (pdf), klik hier 

  Richtlijnen Bezoek

  • Voor alle cliënten wordt multi-disciplinair een afweging gemaakt of bezoek veilig kan plaatsvinden. Dit gebeurt in onderlinge afstemming tussen de persoonlijk begeleider, gedragskundige, arts en leidinggevende en wordt in gesprek gebracht met betreffende cliënt/verwanten. Hierbij spelen afwegingen tussen individueel belang en collectief belang, met aandacht voor het individu, de groep en de locatie waarbinnen met elkaar rekening wordt gehouden. Gemaakte keuzes en uitzonderingen zijn transparant en uitlegbaar.
  • Bezoekers, cliënten en medewerkers passen in de praktijk de hygiëne maatregelen toe (handhygiëne; geen handen geven; hoesten en niezen in de elleboog; papieren zakdoekjes gebruiken).
  • Er vindt geen bezoek plaats als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt, de verwanten of in het netwerk.
  • Verwanten (of andere externen) komen in principe niet op de instellingsterreinen. Dit om de ‘traffic’ op de instellingsterreinen zo laag mogelijk te houden.
  • Bezoek vindt plaats aan de rand van de instellingsterreinen of daarbuiten indien cliënten dit aankunnen en er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Indien dit niet mogelijk is kan er gebruik worden gemaakt van speciaal daarvoor ingerichte bezoekersruimten.
  • Drukte (drukke plaatsen) wordt tijdens het bezoek vermeden.
  • Het bezoek bestaat (voorlopig) uit twee vaste personen (in de VV RSZ een), waarbij we ervan uit gaan dat deze bezoekers er in hun privé situatie alles (extra) aan doen om niet besmet te raken.

  Richtlijnen Logeren

  1. Uiterlijk 1 juli zijn, indien gewenst, ook afspraken gemaakt met cliënten voor op bezoek gaan en uit logeren gaan.
  2. Wanneer een cliënt bij verwanten logeert, is terugkeer naar de instelling alleen mogelijk wanneer er bij de cliënt en verwanten geen verschijnselen zijn die passen bij COVID-19. Bij verschijnselen wordt er eerst getest en moet de uitslag bekend zijn, voordat terugkeer mogelijk is.
  3. Uit logeren gaan vindt bij voorkeur plaats bij de mensen die ook op bezoek komen. Op die manier wordt het aantal wisselende contacten beperkt.
  4. Tijdens het logeren is er in principe geen contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt). 

  Opstarten dagbesteding
  Onder voorwaarden kunnen specifieke locaties voor dagbesteding weer opstarten. Per locatie vraagt dit echter voorbereiding, om alle randvoorwaarden te kunnen organiseren die hiervoor nodig zijn. Verder is het nodig een plan te maken voor de fasering van de opbouw die bij verdere openstelling gehanteerd wordt. Hierbij moet rekening gehouden worden met de diversiteit en mate van kwetsbaarheid van cliënten, de druk op de woonlocatie, de druk op naasten in de thuissituatie en de grote diversiteit aan vormen van dagbesteding.

  Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt, zowel degenen die in instellingen wonen als degenen die thuis of in een kleinschalig wooninitiatief wonen, op een goede manier invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt.

  Wij gaan met cliënten en verwanten samen in gesprek over een goede en veilige dagbesteding. Hierover wordt iedereen nader geïnformeerd door de locaties zelf.

  Richtlijn rondom vakantie
  Deze richtlijn moet nog worden uitgewerkt.


  (Update 20 mei)
  Versoepeling bezoekregeling en herstart dagbesteding

  Wij zijn blij met de door de regering aangekondigde verruiming van de bezoekregeling aan cliënten die op de locaties van de Raphaëlstichting wonen.

  De ontwikkelingen rondom het bezoek aan de cliënten die verblijven op onze locaties volgen elkaar snel op. Een deel van onze cliënten ontvangt reeds bezoek en vorige week zijn wij van start gegaan met een afwegingskader om het bezoek met maatwerk voor alle cliënten op een veilige manier in te richten. De aangekondigde verruiming op de persconferentie 19 mei jl. past bij de door ons ingeslagen weg en biedt daarnaast een aantal concrete streefdata.

  De VGN heeft op 19 mei voor de gehandicaptenzorg haar handreiking voor het bezoek herzien. Het zal de nodige zorgvuldigheid (en soms wat meer tijd) vragen om binnen de kaders van deze handreiking voor alle cliënten binnen hun specifieke setting een passende veilige bezoekregeling te realiseren. Dit vraagt voor elke locatie, elke woongroep en elke cliënt om maatwerk.

  Ook zijn wij op sommige locaties al gestart met het (voorzichtig) weer opstarten van de externe en interne dagbesteding, de kinderdagcentra, de opvang en het logeren. Dit is complex en ingewikkeld en vraagt multidisciplinaire inschatting van eventuele risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer naar de dagbesteding.

  Wij hopen volgende week onze eigen richtlijnen en voorwaarden te hebben herzien. Wij gaan met cliënten en verwanten samen in gesprek over een goede bezoekregeling en veilige dagbesteding. Hierover wordt iedereen nader geïnformeerd door de locaties zelf.

  De routekaart van de gehandicaptenzorg heeft een tijdspad en fasering gekregen (zie hieronder). Het is belangrijk hierbij te benadrukken dat er nogal wat voorwaarden zijn die bepalen wat (snel) kan en wat langer zal duren. Deze routekaart is dan ook richtinggevend maar zeker niet in beton gegoten. De genoemde voorwaarden zijn er op organisatorisch niveau (beschikbare dagbestedingsruimten voor 1,5 meter bijvoorbeeld), maar ook op individueel cliëntniveau (als er gezondheidsklachten zijn bijvoorbeeld).

  Het is een zoektocht, waarin telkens het evenwicht moet worden gezocht tussen vrijheid en veiligheid, van zowel de cliënten, verwanten, als de medewerkers.

  De routekaart van de gehandicaptenzorg: 
  1) Per 25 mei 2020 wordt voor kinderen en jeugdigen woonachtig binnen de residentiële zorg (het betreft hier kinderen met een verstandelijke beperking en met psychiatrische problematiek) bezoek door twee vaste bezoekers mogelijk gemaakt.
  2) Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt – zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder – een vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel mogelijk weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn cruciale randvoorwaarden. Er wordt door de VGN nog een aparte handreiking dagbesteding gemaakt.
  3) Per 15 juni is voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.
  4) Per 1 juli is met iedere cliënt die dat wenst een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

   

  Voor de verpleeghuiszorg volgen wij de resultaten en ervaringen van verruiming binnen de sector op de voet en gaan wij ervan uit dat wij vanaf 25 mei de bezoekregeling onder de landelijke voorwaarden verder kunnen gaan versoepelen.

  Bij deze instanties vindt u meer goede algemene informatie over het Coronavirus
  De belangrijkste bron voor informatie over het Coronavirus: https://www.rivm.nl/
  Informatie specifiek voor de gehandicaptenzorg: https://www.vgn.nl/coronavirus
  Informatie specifiek voor de verpleeghuiszorg: https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties

  (Update 20 mei)

  Versoepeling bezoekregeling en herstart dagbesteding

  Wij zijn blij met de door de regering aangekondigde verruiming van de bezoekregeling aan cliënten die op de locaties van de Raphaëlstichting wonen.

  De ontwikkelingen rondom het bezoek aan de cliënten die verblijven op onze locaties volgen elkaar snel op. Een deel van onze cliënten ontvangt reeds bezoek en vorige week zijn wij van start gegaan met een afwegingskader om het bezoek met maatwerk voor alle cliënten op een veilige manier in te richten. De aangekondigde verruiming op de persconferentie 19 mei jl. past bij de door ons ingeslagen weg en biedt daarnaast een aantal concrete streefdata.

  De VGN heeft op 19 mei voor de gehandicaptenzorg haar handreiking voor het bezoek herzien. Het zal de nodige zorgvuldigheid (en soms wat meer tijd) vragen om binnen de kaders van deze handreiking voor alle cliënten binnen hun specifieke setting een passende veilige bezoekregeling te realiseren. Dit vraagt voor elke locatie, elke woongroep en elke cliënt om maatwerk.

  Ook zijn wij op sommige locaties al gestart met het (voorzichtig) weer opstarten van de externe en interne dagbesteding, de kinderdagcentra, de opvang en het logeren. Dit is complex en ingewikkeld en vraagt multidisciplinaire inschatting van eventuele risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer naar de dagbesteding.

  Wij hopen volgende week onze eigen richtlijnen en voorwaarden te hebben herzien. Wij gaan met cliënten en verwanten samen in gesprek over een goede bezoekregeling en veilige dagbesteding. Hierover wordt iedereen nader geïnformeerd door de locaties zelf.

  De routekaart van de gehandicaptenzorg heeft een tijdspad en fasering gekregen (zie hieronder). Het is belangrijk hierbij te benadrukken dat er nogal wat voorwaarden zijn die bepalen wat (snel) kan en wat langer zal duren. Deze routekaart is dan ook richtinggevend maar zeker niet in beton gegoten. De genoemde voorwaarden zijn er op organisatorisch niveau (beschikbare dagbestedingsruimten voor 1,5 meter bijvoorbeeld), maar ook op individueel cliëntniveau (als er gezondheidsklachten zijn bijvoorbeeld).

  Het is een zoektocht, waarin telkens het evenwicht moet worden gezocht tussen vrijheid en veiligheid, van zowel de cliënten, verwanten, als de medewerkers.

  De routekaart van de gehandicaptenzorg: 
  1) Per 25 mei 2020 wordt voor kinderen en jeugdigen woonachtig binnen de residentiële zorg (het betreft hier kinderen met een verstandelijke beperking en met psychiatrische problematiek) bezoek door twee vaste bezoekers mogelijk gemaakt.
  2) Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt – zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder – een vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel mogelijk weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn cruciale randvoorwaarden. Er wordt door de VGN nog een aparte handreiking dagbesteding gemaakt.
  3) Per 15 juni is voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.
  4) Per 1 juli is met iedere cliënt die dat wenst een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

   

  Voor de verpleeghuiszorg volgen wij de resultaten en ervaringen van verruiming binnen de sector op de voet en gaan wij ervan uit dat wij vanaf 25 mei de bezoekregeling onder de landelijke voorwaarden verder kunnen gaan versoepelen.

  Bij deze instanties vindt u meer goede algemene informatie over het Coronavirus
  De belangrijkste bron voor informatie over het Coronavirus: https://www.rivm.nl/
  Informatie specifiek voor de gehandicaptenzorg: https://www.vgn.nl/coronavirus
  Informatie specifiek voor de verpleeghuiszorg: https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties


  Inmiddels wordt steeds duidelijker dat het coronavirus langduriger impact heeft op het dagelijks leven en dat normalisering niet een kwestie van weken is, maar van een langere periode. We zullen dan ook toe moeten naar een andere werkwijze dan we gewend zijn; naar een zorg in een nieuwe anderhalve meter samenleving of wel een corona-bestendige zorg. Dat is een gezamenlijke zoektocht die veel van onze cliënten, verwanten en medewerkers vergt.

  Bezoekregeling: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’
  De regelingen rondom bezoek zijn tot op heden ongewijzigd, en dus geldt er een verbod op bezoek in verpleeghuizen en ‘nee, tenzij’ in de gehandicaptenzorg. We werken toe naar een ‘ja, mits’. Dat valt en staat met een helder afweging wat de ‘tenzij’ inhoudt. 

  De ‘nee’ geldt op dit moment voor

  • Geen bezoek aan de woonhuizen
  • Geen bezoek op het terrein
  • Geen weekend naar huis

  Maatwerk
  Daarbuiten zijn  we op zoek met elkaar naar maatwerk. Voor dat maatwerk geldt dat we afwegingen maken. Eerst individueel maar daarnaast wegen ook de omstandigheden binnen het woonhuis en op de locatie mee in wat wel/niet kan.
  Voorop staat voorzichtigheid waarin we samen streven naar een zo veel als mogelijk beperken van risico op besmetting voor zowel onze (kwetsbare) cliënten als onze (kwetsbare) medewerkers.

  Aan de ‘voorkant’ willen we risico’s afwegen en waar mogelijk mijden. Aan de ‘achterkant’ willen we er snel bij kunnen zijn als er signalen zijn. Dus snel kunnen signaleren, testen en als er aanleiding toe is maatregelen nemen door in quarantaine te gaan.

  Dat zal de komende tijd, misschien zelfs wel komende anderhalf jaar, de realiteit zijn. Het leven met de mogelijkheid dat er een besmetting ontstaat; daar zullen we steeds op voorbereid moeten zijn. En dat moeten we met elkaar doen. Samen hebben we daarin een verantwoordelijkheid; alleen zo kunnen we met elkaar toewerken naar een licht herstel van contact en terug opstarten van (noodzakelijke) voorzieningen, zoals dagbesteding voor externen of bijvoorbeeld logeren.

  Lokaal gesprek, cliëntenraden actief betrokken en impact-team
  Het gesprek over de afwegingen, de tenzij, is een gesprek dat we voeren op de locaties. Elke plek is anders, elk woonhuis is anders. Maatwerk vraagt het lokale gesprek. Wekelijks wordt ook de voortgang met de lokale cliënten en ondernemingsraden besproken.

  Het crisisteam van elke instelling wordt impact-team. Dit impact-team houdt dagelijks zicht op de naleving van maatregelen en de kaders en is op de hoogte van de verschillende maatwerkinitiatieven. Een arts of gedragsdeskundige maakt ook deel uit van dit impact-team.

  Terugkeerregeling
  Voor cliënten die thuis zijn gebleven, geldt dat zij kunnen terugkeren onder voorwaarden. De instellingen zullen dat in hun contact met deze ouders/verwanten toelichten. Ook hier geldt goede navolging van de maatregelen en nabij controleren van eventuele signalen.

  Richtlijnen contactberoepen – (Paramedische) behandeling / therapie
  In navolging van de verruiming van de maatregelen voor de contactberoepen zijn de behandelingen/therapieën die medisch noodzakelijk zijn, weer voorzichtig gestart. De AVG/ SO of (huis)arts maakt een inschatting van het risico-niveau en de risico-aanvaardbaarheid en geeft toestemming voor de (paramedische) behandeling. We kijken daarbij zorgvuldig naar het toepassen van hygiëne maatregelen en – indien nodig – gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Bij deze instanties vindt u meer goede algemene informatie over het Coronavirus
  De belangrijkste bron voor informatie over het Coronavirus: https://www.rivm.nl/
  Informatie specifiek voor de gehandicaptenzorg: https://www.vgn.nl/coronavirus
  Informatie specifiek voor de verpleeghuiszorg: https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties

  Bestuursvoorzitter Remco Bakker vertelt in deze videoboodschap over de moeilijke keuzes die de Raphaëlstichting in de afgelopen week heeft moeten maken en steekt cliënten, verwanten en medewerkers een hart onder riem in deze onzekere tijd.

  Klik hier voor de pagina met meer nieuws over de Raphaëlstichting

  Lees verder →
 • Interview Bestuursvoorzitter Remco Bakker in bundel RVS

  De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) brengt aan het einde van ieder jaar een kerstbundel uit. Dit jaar was het thema: ‘Zorgen voor Morgen’.

  Een bundel met een stevig ‘Raphaëlstichting-tintje’. Zo is er een interview in opgenomen met bestuursvoorzitter  Remco Bakker en tekende huisdrukker SpringerUit voor het drukwerk.

  Voor het gehele interview, klik hier

  Citaten uit het interview:
  “Ik denk dat we het begrip ‘zorg’ veel meer zullen gaan zien als iets van ons allemaal en dus niet een activiteit die je bij één organisatie kunt neerleggen, bij een ziekenhuis of een andere zorgaanbieder. Het is een maatschappelijk vraagstuk waarin ook de vraag past: wat kan ik als buurtbewoner bijdragen? Of als sportclub bijvoorbeeld?
  (-)
  “Zorg vanuit medemenselijkheid gaat naar mijn overtuiging een belangrijk onderdeel worden van het nieuwe systeem waarnaar we onderweg zijn. Niet alleen omdat we het anders niet meer kunnen betalen, maar ook omdat het een gevoel en een waarde aanspreekt, die in ieder van ons zit. We willen intrinsiek voor elkaar zorgen, maar we hebben dat de afgelopen decennia met de beste bedoelingen bij ons vandaan georganiseerd. Nu is het zaak om dat gevoel opnieuw aan te spreken.”

  Trots!
  Zoals eerder vermeld: SpringerUit – onze huisdrukker – tekende voor het drukwerk. De drukker en de werkplaats-deelnemers hadden er hard aan gewerkt. Het resultaat was prachtig! Een afvaardiging was uitgenodigd bij de officiële uitreiking van het eerste exemplaar aan minister Hugo de Jonge. En supertrots!

  Voor het filmpje van de productie van de bundel op Drukkerij SpringerUit, klik hier

  Voor de hele bundel ‘Zorgen voor Morgen’, klik hier.

  Meer informatie op de website van RVS, klik hier.

  Lees verder →
 • Wijziging samenstelling bestuur Raphaëlstichting

  1 november 2019

  Mededeling namens de voorzitter van de Raad van Toezicht Tanja Ineke, over een wijziging in de bestuurssamenstelling van de Raphaëlstichting

  In goed onderling overleg is besloten dat Hester Buijs haar functie van lid raad van bestuur per 1 november 2019 neerlegt.

  Dit betekent dat er een vacature ontstaat in de raad van bestuur. De raad van toezicht start op korte termijn het proces van werving voor een nieuw lid van de raad van bestuur.

  Sinds de aanstelling van Hester Buijs is er bijna drie jaar verstreken en heeft zowel de Raphaëlstichting als de omgeving zich verder ontwikkeld. De Raphaëlstichting wil  daarom de tijd nemen voor de eerste stap van het proces: het met diverse betrokkenen opstellen van een profiel van de nieuwe bestuurder. Vervolgens zal de raad van toezicht de vacature openstellen.

  In de tussenliggende periode wordt de vacante positie in de raad van bestuur opgevangen, doordat de voorzitter van de raad van bestuur zich tijdelijk laat ondersteunen op inhoud en beleid. Dit betekent onder andere dat Hester Buijs tijdelijk de opdracht vervult om een aantal projecten tot een afronding te brengen. Zo kan zij haar kennis en ervaring voor de Raphaëlstichting blijven inzetten. Hester Buijs heeft aangegeven hiertoe graag bereid te zijn.

   

  Lees verder →
 • Filmpremière ‘Wij zijn Scorlewald’


  Donderdag 19 april vond op Scorlewald de feestelijke premiere plaats van ‘Wij zijn Scorlewald’, een prachtige documentaire van filmmaker Tanja Markies gebaseerd op de zes korte filmpjes die zij in opdracht maakte over de kernwaarden van de sociaal-therapeutische zorgvisie. Klik hier voor een fotoimpressie. Klik hier om de filmpjes te bekijken. Klik hier voor een trailer van de documentaire.

  Lees verder →
 • Interview Hester Buijs in AM

  In de AM (Antroposofie Magazine) staat een interview met Hester Buijs, lid Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting. Over besturen vanuit intuïtie en oprechte aandacht. “Ik heb het volste vertrouwen dat complexe vraagstukken via oprechte aandacht en interesse opgelost kunnen worden.”

  Klik hier voor het complete interview.

  Lees verder →
 • Boekpresentatie ‘Samuel’ van Willem Vissers op Rozemarijn


  Haarlem, 6 november 2017

  Vanaf januari 2017 schreef Volkskrant-sportjournalist Willem Vissers een wekelijkse column over zijn meervoudig gehandicapte zoon Samuel. Samuel is geboren met het zeldzame Kleefstra-syndroom. Hij verblijft overdag op het kinderdagcentrum Rozemarijn in Haarlem.
  De eerste exemplaren van de gebundelde columns werden tijdens een feestelijke boekpresentatie op Rozemarijn overhandigd aan een aantal ouders waarvan het kind – in de dertien jaar dat Samuel op Rozemarijn verblijft – is overleden. Eén van de columns – ‘Een beeld met bronzen vleugels’, over een monument voor de overleden kinderen van het kinderdagcentrum en het woonhuis – heeft hun verlies als onderwerp.
  De bundel ‘Samuel – kroniek van een ongewoon gezin’ is uitgegeven bij Lebowski Publishers.
  Een deel van de opbrengst heeft Willem Vissers geschonken aan Rozemarijn voor de aanschaf van een speciale fiets.

  > artikel NHDagblad 7 november – ‘Samuel geeft veel liefde’, klik hier

  Lees verder →
 • Raphaël-hardloopteam succesvol op SDB Zorgmarathon

  22 September vond de 10e editie van de SDB Zorgmarathon plaats. De Zorgmarathon is een estafetteloop voor medewerkers en bestuurders uit de zorg. Het Raphaëlteam liep mee. En hoe! Meedoen is belangrijk, maar de prestaties mochten er dit jaar ook zijn. De totale ‘team-tijd’ was ver boven het gemiddelde en één loper excelleerde met een 3e individuele tijd!

  Lees verder →
 • Gregory – boegbeeld campagne Ministerie van SZW

  Het verhaal van Gregory
  Gregory is gekozen als boegbeeld van de campagne ‘Beschut Werk’ van het Ministerie van SZW die in augustus van start is gegaan. Op de website van het ministerie is een filmpje te zien waarin hij zijn verhaal vertelt. Gregory was eerst deelnemer bij Iambe, maar sinds kort is hij bij de bakkerij in loondienst.> filmpje  | poster | met Jetta Klijnsma op de foto

  Lees verder →
 • Bestuurder Remco Bakker geaccrediteerd

  Remco Bakker
  Remco Bakker, voorzitter Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting, heeft met goed gevolg een accreditatietraject doorlopen bij NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. In het traject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun vakontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen. Voor meer informatie over het accreditatietraject, klik hier.

  Lees verder →