Veranderingen in de zorg

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en Beschermd Wonen. Het Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de Zorgverzekeraar voert de ZVW (Zorgverzekeringswet) uit.
Het overgrote deel van de cliënten van de Raphaëlstichting zullen in de WLZ blijven, vanwege de langdurige zorg waar zij recht op hebben. Om de zorg te continueren voor alle cliënten, sluit de Raphaëlstichting (bovenregionale) contracten af voor genoemde producten met gemeenten.
Voor de Langdurige Zorg met Zorgkantoren en vanuit de Zorgverzekeringswet zijn er afspraken met Zorgverzekeraars. De WMO vormt samen met de WLZ de ZVW en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp, dagbesteding en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. 
De WMO voorziet dat iedereen kan participeren in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de WMO uit te voeren. De Raphaëlstichting is een betrouwbare samenwerkingspartner in de regio als het gaat om een breed aanbod van Dagbesteding, Ambulante Begeleiding en Beschermd Wonen.
Ieder individu doet ertoe. Wat voor IQ iemand ook heeft; er wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Er worden passende maatwerkvoorziening gecreëerd; dit alles samen met de cliënt.

Voor de uitvoering van de WMO hebben gemeenten een aantal taken waarop zij zich moeten richten:
– Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
– Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving
– Maatschappelijke opvang aanbieden
– Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
– Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
– Verslavingsbeleid bevorderen
– Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen

Jeugdwet
De Jeugdwet wordt sinds 1 januari 2015 georganiseerd, gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten. Deze wet beschrijft dat gemeenten voorziet in het organiseren van de nodige hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen. Het kan onder andere gaan om: hulp bij opvoedingsproblemen, basis- en specialistische GGZ, Kinderbescherming en zorg bij een (lichte) verstandelijke beperking. De Raphaëlstichting beschikt over expertise die ook op gezinsondersteuning de hulp breed in kaart kan brengen, zodat de kwaliteit en continuïteit van deze specifieke zorg gewaarborgd is. Toegang tot jeugdzorg- en hulp op basis van de Jeugdwet is beschikbaar via de gemeente bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of via een wijkteam. Ook een school of arts kan een centrale rol spelen in de toegang tot jeugdhulp.

Voor een overzicht onder welke zorgwetten de jeugdzorg en jeugdhulp vallen, klik hier