(Update: 24 april . de pagina wordt binnenkort geüpdatet)


Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen, speciaal voor verwanten. Staat uw vraag er niet tussen, mail communicatie@raphaelstichting.nl

Vragen over maatregelen (sluiting dagbesteding, bezoek etc.)

Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden en is er voor de verstandelijk gehandicaptenzorg sprake van een ‘Nee… tenzij’ beleid?
Op dit moment is het beleid in Nederland gericht op het voorkomen of ten minste vertragen van van verdere verspreiding van het virus. Met als doel dat de de beschikbare capaciteit in het ziekenhuis niet overbelast raakt. Bij het voorkomen van verdere verspreiding wil men met name de kwetsbare doelgroep ontzien. Daarom is voor de verpleeghuizen een verbod op bezoek afgekondigd door het kabinet.

De gehandicaptenzorg kent als beleid “nee,tenzij”. Dit omdat er grote verscheidenheid aan mensen is binnen de gehandicaptenzorg met meer en minder kwetsbare mensen. In onze woningen wonen deze doelgroepen allemaal door elkaar en samen op een en hetzelfde terrein. Dat betekent dat voor ons de richtlijn strikt gehanteerd wordt om onze terreinen zo lang als mogelijk vrij te houden van het risico op besmetting.

Verpleeghuiszorg
Voor de verpleeghuiszorg is het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan de Raphaëlstichting niet langer instaan voor de continuïteit van zorg. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in het verpleeghuis.

Gehandicaptenzorg
Ook voor het meenemen van een bewoner met een verstandelijke beperking geldt het ‘Nee… tenzij’ beleid. In overleg met alle betrokkenen zal hierover gesproken moeten worden en zullen risico’s afgewogen moeten worden. Voorkomen moet worden dat er alsnog veel bewegingen van huis en naar de instelling plaatsvinden, waardoor het risico op het binnenbrengen van een besmetting groter wordt. Dat zou betekenen dat een huisbezoek dan voor langere tijd is. We verwachten met de huidige maatregelen dat een bewoner dan tenminste thuis blijft tot de contactrestrictie door de overheid versoepelt wordt. Nu gelden de maatregelen tot 6 april; deze zullen naar alle waarschijnlijkheid verlengd worden

Dagbesteding, werkplaatsen en logeeropvang zijn activiteiten waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Een belangrijk onderdeel van het gewone leven van onze bewoners. Onderdeel van hun gewoonte ook. Met het wegvallen is het van groot belang een passend alternatief te organiseren. Dat zal voor de meeste bewoners aanpassing vragen, tijd ook. En dat zal niet altijd eenvoudig zijn. De persoonlijk begeleider en de woning informeren u over de alternatieven.
Wij zetten daarom in op zoveel mogelijke activiteiten op de woonhuizen zelf. Daarbij worden mooie vondsten gedaan die via ons intranet gedeeld worden.
Dit kan via de telefoon of via bijv. beeldschermbellen (Skype, Zoom etc.). Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan, helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan bewoners en ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten. U kunt in overleg met de persoonlijk begeleider van uw verwant kijken wat de mogelijkheden zijn op de locatie en afspraken te maken.
Omdat de maatregelen langer duren wordt op de verschillende locaties gekeken naar vormen om elkaar veilig te kunnen ontmoeten. U wordt hierover geïnformeerd door de betreffende locatie.
De maatregelen omtrent beperking in het sociale contact zijn verlengd tot 20 mei. Ook na mei zal de situatie niet zomaar normaliseren. Dat betekent dat de beperkingen die gelden, zoals rondom bezoek en social distancing, bijven gelden.
Het betekent ook dat wij thuisbezoek afraden. Mocht u toch uw zoon of dochter of broer/zus thuis willen houden, dan geldt dat voor een langere periode. Mocht het thuis niet goed gaan, dan kan de bewoner terugkomen naar de locatie. Echter, dit soort escalaties willen wij het liefst voor zijn.

Tegelijkertijd kijken wij ook vooruit en realiseren wij ons dat het tij straks gaat keren ingeval wij te maken krijgen met besmettingen en daarmee met een grote uitval van medewerkers.
 Als het virus ook de Raphaëlstichting heeft bereikt, zal het beleid veranderen voor die plekken waar dat van toepassing is; wij zullen dan alle hulp nodig hebben en dan kan het zo zijn dat wij juist een beroep op u gaan doen!
Er is een speciaal mailadres aangemaakt waar u zich al kunt aanmelden voor als het zover is: extrainzet@raphaelstichting.nl

Hoe kan het dat verwanten niet op bezoek mogen komen, maar wél worden opgeroepen voor extra inzet?
Het klopt dat er nu stringente maatregelen gelden voor het bezoek aan bewoners van onze locaties. En het klopt ook dat we nu (naast oud medewerkers, vrijwilligers en betrokken buurtbewoners) verwanten vragen zich aan te melden om ons bij te staan, voor als de nood hoog wordt.

We voorzien namelijk voor de komende periode een toename in de uitval van zieke medewerkers waardoor de continuïteit van de zorg in gevaar kan komen. Dat moeten we met alle middelen zien te voorkomen. Vandaar dat we er nu al voor zorgen dat we mensen ‘achter de hand hebben’ als het echt niet anders kan. Op dit mailadres kunnen mensen zich opgeven: extrainzet@raphaelstichting.nl.

Vragen over testen, quarantaine en isolatie
De (huis)arts/AVG zal niet meer iedereen testen die mogelijk besmet is met het Coronavirus. Als mensen klachten hebben die op besmetting wijzen, moeten ze op de woongroep  blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. De (huis)arts/AVG zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden.
Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze besmet zijn met het Coronavirus. De huisarts volgt hierin de richtlijn van het RIVM.

Zijn twee bewoners in dezelfde woning getest, dan gaan we ervan uit dat de hele woning mogelijk besmet is met het Coronavirus. De woning gaat als geheel dan in isolatie en er wordt door medewerkers gewerkt met beschermende kleding

Afhankelijk van de mate en ernst van de klachten kan een cliënt uit de woning overgeplaatst worden naar een speciaal daarvoor ingerichte verpleegafdeling. Een dergelijke afdeling organiseren de zorgaanbieders in de regio en gezamenlijk.

Bij zeer ernstige klachten sturen we de bewoner in naar het ziekenhuis.

Als een cliënt op de woonlocatie koorts heeft, blijft de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar eigen kamer. In overleg met de huisarts wordt het verdere medische beleid bepaald. Strikte isolatie van de cliënt gebeurt alleen wanneer een arts daar opdracht toe geeft.
Bij de cliënten die in groepsverband wonen, is de situatie het meest vergelijkbaar met die van een gezin: de cliënten zonder klachten mogen in dit geval nog wel naar buiten maar beperken zich in hun contacten met de buitenwereld.
Zieke cliënten die in een appartement wonen, blijven zoveel mogelijk in het appartement. Op deze manier is er zo min mogelijk contact met anderen en worden verdere besmettingen voorkomen.
De Raphaëlstichting is zélf én samen met andere zorgaanbieders bezig om aparte noodvoorzieningen in te richten, mocht het tot een grootschalige uitbraak komen en er voor cliënten die bij ons wonen onvoldoende quarantainemaatregelen kunnen worden getroffen.
Tevens bereiden we ons voor op een toename van uitval door medewerkers die ziek worden,  door nu al extra personeel te werven. Alle kanalen worden daarbij aangeboord.
Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van alle locaties van de Raphaëlstichting. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe komen wonen.
Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.
Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen op de locatie al besmet zijn.

Hoe wij u informeren en ondersteunen 

Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de Coronamaatregelen anders verlopen. U zult door de locatie waar uw verwant woont geïnformeerd worden middels een nieuwsbrief, maar ook in het contact met de persoonlijk begeleider. Het bestuur van de Raphaëlstichting zal u informeren via de website en indien nodig per brief die u via de email zal ontvangen.

Coaching

Dat er veel vragen leven, begrijpen wij maar al te goed. Wij proberen u zo goed als mogelijk mee te nemen in de maatregelen en voorzorgen die wij treffen. Daarnaast is de woning bereikbaar voor allerhande praktische vragen. Tegelijkertijd worden wij soms ingehaald door veranderende situaties op de dag. Dit vraagt om geduld en begrip van ons allemaal.
Met het toenemen van de kans op een mogelijke uitbraak, merken wij dat medewerkers en ook ouders en/of verwanten onrustig worden en zich soms zorgen maken. Wij hebben een e-mailadres aangemaakt voor al uw vragen en wij kunnen zorgen voor een coach – zowel voor onze medewerkers als voor u – met wie u uw zorgen kunt delen, als dat binnen het huis niet lukt. Hij of zij kan meekijken naar wat uw zorgen zijn en waar mogelijk helpen deze te hanteren. Het e-mailadres is: coaching@raphaelstichting.nl.

Bij wie kan ik terecht als ik twijfel heb over de toepassing van een of meerdere maatregelen? Voor cliënten en ouders/verwanten geldt: neem contact op met de persoonlijk begeleider of huisleider/teamleider. Komt u er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de instellingsleider/directeur van de locatie.

Achter de schermen

Achter de schermen wordt er hard gewerkt, net als voor de schermen. Om u een inkijkje te geven in wat er achter de schermen gaande is:
– Elke dag om 08.00 uur start het crisisteam van de Raphaëlstichting, onder voorzitterschap van het bestuur met onder meer een arts (AVG) en de afdelingen HR, Inkoop, Kwaliteitsdienst en Communicatie met de actuele stand van zaken rondom de locaties; denk dan aan ziektegevallen, uitval medewerkers, voorraadbeheer, overheidsbeleid, communicatie, enzovoorts.
– Daarna worden de uitkomsten van het overleg met de instellingen besproken en gaat ieder zijns weegs met de uitgezette acties. Denk daarbij aan de inkoopster die nu een cruciale rol heeft in de verdeling van alle beschermende middelen bijvoorbeeld.
– Er is een mobiliteitsbureau opgezet om medewerkers, die vanuit de dagbesteding of werkplaatsen nu beschikbaar zijn, te koppelen aan woonlocaties waar vraag is naar medewerkers.
– Er vindt met regelmaat overleg plaats met collega-instellingen, de GGD (dit is lokaal), de GOHR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) en eventueel het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg), met branches als VGN en Actiz maar ook met de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.