Deze privacyverklaring is bedoeld voor vrijwilligers die zich voor cliënten van de Raphaëlstichting inzetten of in gaan zetten. De privacyverklaring is geplaatst op de website van de Raphaëlstichting. Deze verklaring is in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. De Raphaëlstichting geeft hiermee richting aan het privacybeleid en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Kortom: de Raphaëlstichting vindt privacy belangrijk. We leggen in onze privacyverklaring uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan .

Deze verklaring geeft een toelichting op de verwerking van persoonsgegevens en is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld.

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst van opdracht met u. Ook verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle tot de persoon herleidbare gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, en woonplaats, maar het kan ook gaan om een foto of e-mail adres. Bijzondere gegevens zijn gegevens die iets zeggen over gezondheid, godsdienst of politieke voorkeur etcetera. Voor u als vrijwilliger is er geen sprake van de verwerking van eventuele bijzondere gegevens door ons.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Raphaëlstichting van vrijwilligers, met wie wij een overeenkomst sluiten?
Uw naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer (indien er sprake is van declaraties) en dergelijke voor de communicatie benodigde gegevens. Wij mogen geen kopie van uw identiteitsbewijs bewaren, echter om te kunnen aantonen dat wij uw identiteit hebben vastgesteld, vragen wij u uw ID-bewijs door ons te laten controleren en vaststellen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Raphaëlstichting uw persoonsgegevens?
De Raphaëlstichting verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen en uitvoeren van de vrijwilligersovereenkomst met u. Hieronder wordt onder meer verstaan:

– De behandeling van aan de vrijwilligersovereenkomst gerelateerde verklaringen of overeenkomsten, zoals de geheimhoudingsverklaring t.a.v. de informatie over onze cliënten en organisatie en de VOG.

– Het vaststellen en uitbetalen van de onder de overeenkomst ingediende declaraties.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de vrijwilligersovereenkomst.

Het gaat om de volgende partijen:

  • de Belastingdienst (ter verantwoording van declaraties);
  • de GGD (onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld besmettelijke ziektes);
  • de Inspectie voor de Gezondheid.

Hoe gaat de Raphaëlstichting met uw persoonsgegevens om?
De Raphaëlstichting bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen de Raphaëlstichting mogen medewerkers alleen uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van de Raphaëlstichting hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Onze systemen zijn beveiligd volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en hierover maken wij ook afspraken met onze dienstverleners en leveranciers.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens uit de financiële administratie die fiscaal van belang zijn, zullen wij bewaren gedurende een periode van zeven jaar nadat u werkzaam bent geweest voor onze cliënten. Deze bewaartermijn hangt samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. U kunt de hier boven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om wissing. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot M&O.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten aan de functionaris informatiebeveiliging, via informatiebeveiliging@raphaelstichting.nl

Kan de Raphaëlstichting dit document wijzigen?
De Raphaëlstichting mag deze privacyverklaring wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.