Privacyverklaring Raphaëlstichting (toekomstige) cliënten

Deze privacyverklaring is bedoeld voor cliënten en toekomstige cliënten van de Raphaëlstichting. De privacyverklaring is geplaatst op de website van de Raphaëlstichting. Deze verklaring is in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. De Raphaëlstichting geeft hiermee richting aan het privacybeleid en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Kortom: de Raphaëlstichting vindt privacy belangrijk. We leggen in onze privacyverklaring uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring geeft een toelichting op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten door de Raphaëlstichting en is in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegegvensbescherming (AVG) opgesteld.

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met u overeengekomen zorgovereenkomst of behandelovereenkomst.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle tot de persoon herleidbare gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, maar het kan ook gaan om een foto of e-mail adres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over gezondheid, godsdienst of politieke voorkeur etcetera.

Welke persoonsgevens verwerken wij van cliënten en toekomstige cliënten (die zorg van ons willen gaan ontvangen)?

 • Naam, voornamen, BSN nummer, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, bankrekening en dergelijke, voor de communicatie (met u dan wel met partijen die met de aan u verleende zorg direct te maken hebben) benodigde gegevens.
 • Naam en contactgegevens van uw gezins- of familieleden en/of uw wettelijk vertegenwoordigers, die, met uw toestemming, worden ingelicht over hoe het met u gaat.
 • Gezondheidsgegevens, indicaties, zorgplannen worden door ons verzameld en bewaard volgens de hiervoor geldende wettelijke bepalingen die in de WGBO zijn beschreven.

Voor welke doeleinden verwerkt de Raphaelstichting uw persoonsgegevens?
De Raphaëlstichting verwerkt persoonsgegevens voor:

 • Het aangaan en naleven van de zorgovereenkomst of behandelovereenkomst.
 • Het aangaan en onderhouden van de relatie met u als u bij ons wil komen wonen, werken of in zorg wilt komen of begeleiding of behandeling wilt ontvangen.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen inzake de zorgverlening aan u te voldoen en om aan onze wettelijke fiscale verplichtingen te voldoen.
 • Om de bekostiging van de zorg te regelen.
 • Ter verbetering van de kwaliteit, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek.
 • Ter behandeling en verwerking van klachten en geschillen.
 • Ter beveiliging van de omgeving van cliënten, medewerkers en bezoekers zijn op verschillende locaties camera’s geplaatst. Deze zijn zichtbaar en worden aangeduid.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?

 • In het kader van de behandelovereenkomst of zorgovereenkomst, kan het noodzakelijk zijn om diverse zorgverleners binnen maar ook buiten de Raphaëlstichting te betrekken. Bijvoorbeeld uw huisarts of een behandelaar naar wie u met uw instemming bent doorverwezen.
 • Het Zorgkantoor, WMO van uw gemeente en/of uw ziektekostenverzekering ontvangen uw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen om met welke gegevens zij ontvangen en op welke voorwaarden en wijze wij deze verstrekken.
 • Op grond van zorgwetgeving is de Raphaëlstichting verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over iedere calamiteit die heeft plaatsgevonden in de zorgverlening en als er sprake is van geweld binnen de zorgrelatie. Ook is de Raphaëlstichting verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) bij het voorkomen van bepaalde infectieziekten.
 • Bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verstrekt de Raphaëlstichting, indien mogelijk met uw toestemming, persoonsgegevens aan Stichting Veilig Thuis zodat onderzoek kan plaatsvinden en het geweld zo spoedig mogelijk kan worden gestopt.

Hoe gaat de Raphaëlstichting met uw persoonsgegevens om?
De Raphaëlstichting bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen de Raphaëlstichting mogen medewerkers alleen uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van de Raphaëlstichting hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Onze systemen zijn beveiligd volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en hierover maken wij ook afspraken met onze dienstverleners en leveranciers.

Bewaarperiode
De Raphaëlstichting bewaart de (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten minimaal vijftien jaar. Dit doen we in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Vanaf het tijdstip van beëindiging van de behandeling of (indien dit noodzakelijk is) op grond van goed zorgverlenerschap.

Als de Raphaëlstichting uw persoonsgegevens wil verwerken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verkregen, dan zal de Raphaëlstichting daarover eerst contact met u opnemen.

Wat zijn uw rechten?
Een cliënt heeft de volgende rechten:

 1. Recht op informatie en inzageDit betreft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een afschrift te vragen.
 2. Recht op correctie/aanvulling
  Vindt u dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens. Een verzoek daartoe wordt met grote zorgvuldigheid behandeld.
 3. Recht op beperkingIn sommige gevallen kunt u de Raphaëlstichting vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te staken of minder gegevens te verwerken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.
 4. Recht op bezwaarU kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door de Raphaëlstichting. De Raphaëlstichting zal beoordelen of zij aan uw bezwaar tegemoet kan komen.
 5. Recht op vergetelheidU heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen om ‘vergeten’ te worden indien dit uit oogpunt van goed hulpverlenerschap ook verantwoord is.
 6. Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)Als u dat wilt, kunnen we u een afschrift van uw persoonsgegevens verstrekken. U heeft het recht deze gegevens aan een ander te verstrekken.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen omdat wij soms aan wettelijke verplichtingen zijn gehouden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Als u een vraag of klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door de Raphaëlstichting dan kunt u contact opnemen met de functionaris informatiebeveiliging van de Raphaëlstichting via informatiebeveiliging@raphaelstichting.nl.
Cliënten van de Raphaëlstichting die een klacht of compliment hebben over het algemeen privacybeleid van de Raphaëlstichting kunnen deze ook indienen conform de Klachten- en complimentenregeling van de Raphaëlstichting.

Kan de Raphaëlstichting dit document wijzigen?
De Raphaëlstichting mag deze privacyverklaring wijzigen.