D., een jongeman met een verstandelijke beperking en depressieve klachten, heeft hulp nodig. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat hij de beste zorg krijgt? Dat is een van de vele vragen die aan de orde komt bij het nieuwe expertnetwerk ‘Verstandelijke beperkingen en psychiatrie’.

Cliënten met aandoeningen op verschillende terreinen kunnen beter geholpen worden. De psychiatrie, de verstandelijk-gehandicaptenzorg en de verslavingszorg zijn aparte sectoren en weten elkaar niet altijd goed te vinden. Dat is belemmerend voor zowel de mensen met een zorgvraag als de professionals. Met een soepeler samenwerking kunnen wij adequater inspelen op complexe hulpvragen van cliënten. Daarom is de Raphaëlstichting één van de deelnemers/initiatiefnemers in het expertnetwerk ‘Verstandelijke beperking en psychiatrie’.

Samenwerken en kennisdelen in plaats van doorverwijzen
Eind 2021 startten meerdere organisaties uit de VG-sector, GGZ- en verslavingszorg in de regio Noord-Holland-Noord de samenwerking en tekenden een intentieverklaring die de gemeenschappelijke visie verwoordt: passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen in Noord-Holland-Noord.

Samenwerken en kennisdelen is kenmerkend voor de aanpak. Dat doet het netwerk in regelmatig overleg met de directeuren van de deelnemende instellingen, maar ook en vooral door tweemaandelijkse expert-overleggen. Deelnemers aan deze expert-overleggen zijn 15 professionals, de zogenaamde ‘leadexperts verstandelijke beperking/psychiatrie’. Zij werken aan de speerpunten uit het jaarplan en zetten een sociale kaart op. Zij zijn de brug tussen het netwerk en hun organisatie. Zij geven voorlichting en verspreiden kennis onder hun collega’s.

Deelnemende organisaties
De deelnemende organisaties vertegenwoordigen een breed spectrum van het zorgdomein: GGZ Noord-Holland-Noord, de Raphaëlstichting, WilgaerdenLeekerweideGroep, Esdégé Reigersdaal, ʼs Heeren Loo, Brijder, Philadelphia Zorg. Ook Prinsenstichting gaat binnenkort deelnemen aan het expertnetwerk.