De Raphaëlstichting doet haar best om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Waar gewerkt wordt, gaan wel eens dingen mis. We willen graag dat u ons dat vertelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Maar als het niet kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling van de Raphaëlstichting.

Klik hier voor de brochure klachten (inclusief (on)tevredenheidsformulier)
Klik hier voor het (on)tevredenheidsformulier (PDF)
Klik hier voor het digitale (on)tevredenheidsformulier
Klik hier voor het contactformulier vertrouwenspersoon cliënten

Bekijk de brochure over vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Als u een klacht heeft over onze zorg, begeleiding of behandeling, dan horen we dit graag van u.
 Een klacht kan gaan over materiële zaken, maar ook over de bejegening of over de inhoud van onze zorgverlening.

Wanneer u ontevreden bent, kunt u met uw klacht op verschillende plaatsen terecht:
1. Indien u hiertoe bereid bent, wordt er binnen de eigen instelling naar een oplossing gezocht. Dit gebeurt door bespreking van de klacht eerst met de persoonlijke begeleider (mentor), diens leidinggevende, iemand van de instellingsleiding of een van de bestuursleden van de Raphaëlstichting.
Klik hier voor meer informatie.

2. De klacht kan aan de vertrouwenspersoon worden voorgelegd. De vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij het oplossen van uw klacht. Er volgt dan een gesprek waaruit verdere stappen volgen.
Klik hier voor meer informatie.

AKJ-Logo-2016_voor WEB
Voor cliënten die onder de Jeugdwet vallen is een vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp) toegewezen.
Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersoon van het AKJ.
Klik hier voor meer informatie op de website van het AKJ.

3. De klacht kan ook worden voorgelegd aan de cliëntondersteuning van het zorgkantoor. De cliëntondersteuners denken mee met de cliënt over hoe de zorg, die het beste bij de situatie van de cliënt past, goed te organiseren. Zij bieden ook ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep. Klik hier voor meer informatie.

4. Cliënten/ (wettelijk) vertegenwoordigers kunnen een klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Deze functionaris kan bij klachten ingeschakeld worden voor het onderzoeken van de klacht om deze langs de weg van bemiddeling op te lossen. De klacht kan per e-mail bij de klachtenfunctionaris van het LSR worden ingediend. Als u een klacht indient, wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. De klachtenfunctionaris van het LSR zal de klachtprocedure vervolgens in afstemming met u plannen, waarbij wettelijke termijnen het uitgangspunt vormen voor een vlot verloop van de procedure. Klik hier voor de contactgegevens van de klachtenfunctionaris

5. Indien u hiertoe bereid bent, kan in goed overleg een of andere vorm van bemiddeling worden ingericht. Een onafhankelijke deskundige verleent hulp om partijen die met elkaar in conflict zijn tot elkaar te brengen en tot een oplossing te komen. Klik hier voor meer informatie.

6. U kunt de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Raphaëlstichting indienen. De klachtencommissie zal via hoor en wederhoor de klacht onderzoeken en tot een uitspraak komen. Klik hier voor meer informatie.

7. Tenslotte kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke landelijke geschillencommissie. De geschillencommissie is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen, alsmede een vergoeding van geleden schade toe te kennen door een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen. Klik hier voor meer informatie.

8. Bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg kunt u terecht bij de onafhankelijke clientvertrouwenspersoon Wzd en de klachtencommissie onvrijwillige zorg.
Klik hier voor meer informatie (brochure pdf).
Klik hier voor meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor VG-cliënten.
Klik hier voor meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor PG-cliënten.
Klik hier voor de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersonen Wzd.