Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) van Breidablick is in feite de Deelraad Wettelijke Vertegenwoordigers. Samen met de Deelraad Bewoners (BR) vormt die de cliëntenraad in de zin der wet. In de praktijk wordt het wettelijk adviesrecht vooral uitgeoefend door de Deelraad Wettelijke Vertegenwoordigers, dus de CR. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met en de onderlinge uitwisseling van gegevens tussen deze twee deelraden.
Klik hier voor de onlangs vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst tussen de Cliëntenraad en Breidablick (incl. Aanstellingsprocedure) en hier voor het Huishoudelijk Reglement van de Cliëntenraad.

Werkwijze Cliëntenraad Breidablick

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor alle handelen van de Cliëntenraad is het bevorderen en het bewaken van het welzijn, in de breedste zin van het woord, van de cliënten op Breidablick.

Adviezen en vragen
– De Cliëntenraad brengt schriftelijke adviezen uit op verzoek van de directie Breidablick.
– De Cliëntenraad brengt ongevraagde adviezen uit in de vorm van een brief aan de directie Breidablick.
– De Cliëntenraad stelt bij acute kwesties vragen per e-mail aan de directie Breidablick.
– In principe worden adviezen en vragen schriftelijk behandeld.

Klik hier voor het Jaarverslag 2016 van de Clientenraad.

Bijeenkomsten
– De Cliëntenraad komt in principe zesmaal per jaar in vergadering bijeen.
– De Cliëntenraad komt in principe viermaal per jaar bijeen in een Overlegvergadering met de Directie.
– In het voorjaar en najaar wordt een bijeenkomst met de verwanten gehouden.
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst op 11 november 2017

Vergaderingen
De agenda voor een vergadering sluit een week voor de datum van de vergadering en wordt dan met de bijbehorende stukken verstuurd.
– Doel van de Cliëntenraadvergadering is meningsvorming door overleg en discussie en, indien nodig, besluitvorming.
– De portefeuillehouder (zie hieronder) bereidt een agendapunt inhoudelijk en schriftelijk voor.
– Lopende actiepunten worden doorgenomen op voortgang en status.
– Nieuwe besluiten en actiepunten worden vastgesteld en nieuwe actiepunten worden aan leden van de Cliëntenraad toebedeeld.

Interne organisatie CR

De CR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een coördinerend secretaris (Arij Everaarts) en de voorzitter (Trinus Hibma). Daarnaast zijn over de leden van de CR een groot aantal aandachtsgebieden en deeltaken verdeeld. Ieder CR-lid is zo portefeuillehouder voor enkele gebieden waarin hij/zij de ontwikkelingen volgt en zo nodig het voortouw neemt wanneer actie geboden is.

Benoeming en aftreden van de CR-leden.
Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen zich eenmaal voor een volgende termijn beschikbaar stellen. Het maximumaantal leden is negen. Momenteel zijn lid: Jim Gras en Paul Koopman (aftredend 1-1-2018); Jan Jullens, Trinus Hibma en Nannie Kruissel (aftredend 1-1-2019); Margot Huitema en Peter Levenkamp (aftredend 1-1-2020); Arij Everaarts, Tineke Houthoff en Ab Leeuwerink (aftredend 1-1-2021).

Contact met de Cliëntenraad van Breidablick
Ons mailadres is: secretaris.cr@breidablick.nl.