De Cliëntenraad is het onafhankelijke en zelfstandige orgaan, krachtens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt. 

De Cliëntenraad bestaat uit twee deelraden, te weten de Deelraad Bewoners (aangeduid met Bewonersraad) en de Deelraad Wettelijke Vertegenwoordigers van de cliënten (hierna aangeduid met Cliëntenraad). De huidige Cliëntenraad bestaat uit zes leden. 

De bevoegdheden en het functioneren van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in een aantal documenten. De samenwerking met de Directie Breidablick is beschreven in de ‘Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad en Breidablick’. Hierin staat onder andere de samenstelling van de Cliëntenraad vermeld, het houden van vergaderingen, het geldende adviesrecht en de duur van de samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast is er een aanstellingsprocedure voor wettelijke vertegenwoordigers in de Cliëntenraad, er is een Huishoudelijk Reglement voor de Cliëntenraad, er is een verdeling van aandachtsgebieden en taken voor de leden van de Cliëntenraad en er is een rooster van aan- en aftreden voor de leden van de Cliëntenraad. Het geheel van deze regelingen vormt het kader voor het functioneren van de Cliëntenraad.

De huidige Samenwerkingsovereenkomst met de directie is in maart 2019 voor twee jaar verlengd.

Werkwijze

Uitgangspunt

 • Uitgangspunt voor alle handelen van de Cliëntenraad is het bevorderen en het bewaken van het welzijn, in de breedste zin van het woord, van onze verwanten op Breidablick.

Adviezen en vragen

 • De Cliëntenraad brengt schriftelijke Adviezen uit op verzoek van de Directie Breidablick.
 • De Cliëntenraad brengt ongevraagd, op eigen initiatief schriftelijke Adviezen uit aan de Directie Breidablick.
 • De Cliëntenraad stelt bij acute kwesties vragen per e-mail aan de Directie Breidablick.
 • In principe worden Adviezen en vragen schriftelijk behandeld.

Bijeenkomsten

 • De Cliëntenraad komt in principe zesmaal per jaar in vergadering bijeen. 
 • De Cliëntenraad komt in principe viermaal per jaar bijeen in een Overlegvergadering met de Directie.
 • In het voorjaar en najaar wordt een bijeenkomst met de verwanten gehouden.

Vergaderingen

 • De agenda voor een vergadering sluit een week voor de datum van de vergadering en wordt dan met de bijbehorende stukken verstuurd.
 • Doel van de Cliëntenraadvergadering is meningsvorming door overleg en discussie en, indien nodig, besluitvorming.
 • De portefeuillehouder van een bepaald aandachtsgebied, al of niet in samenwerking met een ander lid van de Cliëntenraad, bereidt een agendapunt inhoudelijk en schriftelijk voor.
 • Lopende actiepunten worden doorgenomen op voortgang en status.
 • Nieuwe besluiten en actiepunten worden vastgesteld en nieuwe actiepunten worden aan leden van de Cliëntenraad toebedeeld.

Interne organisatie
De Cliëntenraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit Peter van Peski (voorzitter) en Nannie Kruissel(secretaris). Daarnaast heeft elk lid van de Cliëntenraad een aantal aandachtsgebieden. Ieder lid van de Cliëntenraad is zo portefeuillehouder voor enkele gebieden waarin hij/zij de ontwikkelingen volgt en zo nodig het initiatief neemt wanneer actie is geboden.

Verslag
De Cliëntenraad doet periodiek verslag van zijn werkzaamheden in de Nieuwsbrief Gefjon, twee maal per jaar op de verwantenbijeenkomsten en via het Jaarverslag van de Cliëntenraad.

Benoeming en aftreden van leden
Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen zich na afloop beschikbaar stellen voor een volgende termijn. Het maximum aantal leden van de Cliëntenraad is zeven.
De Cliëntenraad heeft momenteel vier leden: Peter van Peski (voorzitter), Margot Huitema (vice-voorzitter), Nannie Kruissel (secretaris) en Peter Levenkamp (algemeen lid).

 

Contact met de Cliëntenraad
Ons mailadres is: secretaris.cr@breidablick.nl. 

Jaarverslag 2016, klik hier
Jaarverslag 2017, klik hier
Jaarverslag 2018, klik hier
Jaarverslag 2019, klik hier
Jaarverslag 2020, klik hier

Samenwerkingsovereenkomst, klik hier
Huishoudelijk Reglement, klik hier