Deze pagina is geactualiseerd op 2 februari 2023

De centrale cliëntenraad en de Raphaëlstichting hebben samen afspraken gemaakt over medezeggenschap.

Deze afspraken staan opgeschreven in de Medezeggenschapsregeling en in het aanvullende huishoudelijk reglement op centraal niveau. Aansluitend op deze regelingen zijn regelingen opgesteld voor de lokale cliëntenraden.

De Cliëntenraad van Breidablick is het onafhankelijke en zelfstandige orgaan, krachtens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt.

Deelraden
De Cliëntenraad bestaat uit twee gelijkwaardige deelraden:

 1. Deelraad Cliëntenraad-Cliënten (verder op nadrukkelijk verzoek van de leden aangeduid als Bewonersraad)
 2. Deelraad Cliëntenraad -Verwanten (wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten).

Deze deelraden werken nauw samen om af te stemmen wie welke onderwerpen behandelt en hoe gebruik wordt gemaakt van het gezamenlijke advies- en instemmingsrecht (proces en inhoud).

Bewonersraad
Vanuit het Van Goghhuis, Rembrandthuis, Artaban, Janus Korczak,huis, Etty-Hillesumhuis, Franciscus & Clarahuis, Rafaelhuis en het Johanneshuis zitten er op dit moment vertegenwoordigers in de Bewonersraad. De huidige Bewonersraad bestaat uit tien leden.

Cliëntenraad-Verwanten
De Cliëntenraad-Verwanten bestaat op dit moment uit vier leden. Zij zijn verwanten van bewoners op Novalis, Van Gogh, Franciscus & Clara en Artaban.

Vertegenwoordiging externe dagbesteders
In beide deelraden is maximaal 1 zetel beschikbaar voor (een verwant van) een dagbesteder.

Medezeggenschapsregeling
De aanstellingsprocedure voor de vertegenwoordigers, de regels rond aftreden, de bevoegdheden van de raad, het functioneren van de raad en de samenwerking met de directie zijn vastgelegd in de Medezeggenschapsregeling lokale cliëntenraad van Breidablick. Deze is op 7 november 2022 goedgekeurd en in werking getreden. (punten uit het oude Huishoudelijk Reglement en de Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad-Directie zijn opgenomen in dit nieuwe Medezeggenschapsreglement)

Werkwijze

Taak lokale cliëntenraad

De lokale cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling en de wet, in het bijzonder de belangen van de cliënten te behartigen, waaronder de gemeenschappelijke belangen.

Het gaat hierbij om de belangen, die plaatsvinden in alle gebieden waarin de instelling zorg verleent, zoals: wonen, werken, behandeling, het gemeenschapsleven en de vrije tijd.

Informeren, advies en instemming

 • De Cliëntenraad (beide deelraden) wordt door de directie geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de instelling en de directie beantwoordt de vragen, die bij de deelraden leven.
 • De Cliëntenraad brengt per deelraad schriftelijke adviezen uit op verzoek van de directie van Breidablick.
 • De Cliëntenraad brengt per deelraad ongevraagd, op eigen initiatief schriftelijke adviezen uit aan de directie van Breidablick.
 • De Cliëntenraad neemt per deelraad een instemmingsbesluit op verzoek van de directie Breidablick en brengt de directie daarvan schriftelijk op de hoogte. De beide deelraden streven naar een gezamenlijk besluit inzake een instemmingsverzoek. Als een van de deelraden niet instemt, dan is er geen instemming van de Cliëntenraad. Tenzij van tevoren is bepaald dat een onderwerp volledig is gemandateerd aan een van beide deelraden. Dan spreekt de andere deelraad zich niet uit over dit specifieke onderwerp.

Bijeenkomsten

 • De Bewonersraad vergadert twee keer per vier weken. Bij een van de twee is de directie en/of beleidsmedewerker aanwezig.
 • De Cliëntenraad-Verwanten komt in principe zesmaal per jaar in vergadering bijeen, hierbij zijn de directie en beleidsmedewerker aanwezig
 • In het voorjaar en najaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst van de beide deelraden gehouden en tussentijds wordt op inhoud afgestemd. Leden van de Cliëntenraad-Verwanten wonen hiertoe zo nodig een of meerdere vergaderingen van de Bewonersraad bij.
 • In het voorjaar en najaar wordt een instellingsbrede bijeenkomst met de verwanten gehouden.

Vergaderingen van de beide deelraden

 • De agenda voor een vergadering sluit een week voor de datum van de vergadering en wordt dan met de bijbehorende stukken verstuurd.
 • Doel van de Cliëntenraadvergadering is meningsvorming door overleg en discussie en, indien nodig, besluitvorming, bijvoorbeeld ten aanzien advies en/of instemmingsverzoeken van de directie.
 • De portefeuillehouder van een bepaald aandachtsgebied, al of niet in samenwerking met een ander lid van de Cliëntenraad, bereidt een agendapunt inhoudelijk (en zo nodig schriftelijk) voor.
 • Lopende actiepunten worden doorgenomen op voortgang en status.
 • Nieuwe besluiten en actiepunten worden vastgesteld en nieuwe actiepunten worden aan leden van de Cliëntenraad toebedeeld.

Interne organisatie

De Bewonersraad heeft een voorzitter Prince Betorina en krijgt ambtelijke ondersteuning voor het secretariaat. De Bewonersraad heeft een coach, Liesbeth Werring, die de leden ondersteund bij de werkzaamheden en contact onderhoudt met het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad-Verwanten en de directie om processen en onderwerpen af te stemmen.

De Cliëntenraad-Verwanten heeft een dagelijks bestuur. Deze bestaat uit Chris Walraven (voorzitter) en Hanneke van der Veen (secretaris).

Daarnaast heeft elk lid van de Cliëntenraad een aantal aandachtsgebieden. Ieder lid van de Cliëntenraad is zo portefeuillehouder voor enkele gebieden waarin hij/zij de ontwikkelingen volgt en zo nodig het initiatief neemt wanneer actie is geboden.

Verslag
De Cliëntenraad doet periodiek (6 keer per jaar) verslag van zijn werkzaamheden via een eigen Nieuwsbrief, twee keer per jaar op de verwantenbijeenkomsten en via het Jaarverslag van de Cliëntenraad.

Benoeming en aftreden van leden
Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen zich na afloop nog een keer beschikbaar stellen voor een volgende termijn. Beide deelraden bestaan uit minimaal 3 en maximaal 11 leden, die verbonden zijn met woonhuizen van de instelling; één zetel binnen beide deelraden is beschikbaar voor een (verwant van een) dagbesteder.

Om te zorgen voor evenwicht in de vertegenwoordiging kan er per woonhuis niet meer dan 1 client in de Bewonersraad en niet meer dan 1 verwant in de Cliëntenraad-Verwantenraad zitting nemen.

Om aan de nieuwe afspraken van lidmaatschap te kunnen gaan voldoen, wordt een rooster van aftreden gemaakt voor de Bewonersraad en voor de Clientenraad-Verwanten. Deze wordt later op deze pagina toegevoegd.

Samenstelling bewonersraad
De bewonersraad heeft op dit moment 10 leden.

Naam Woonhuis / dagbesteding
Jaap-Wim Pool Rembrandt West
Wouter Koopman Rembrandt Oost
Prince Betorina Franciscus & Clarahuis
Arjan Schenk Janusz Korczakhuis
Linde Oosterhuis Artaban
Sabrina Mulder Artaban
Daniel van Leersum Johanneshuis
Wim van der Haagen Rafaelhuis
Ed Pieterman Etty-Hillesum
Sandra van Zanten Van Gogh

Samenstelling Cliëntenraad- verwanten
De Cliëntenraad-Verwanten heeft momenteel vier leden:

Chris Walraven, voorzitter
Hanneke van der Veen, secretaris
(tevens lid van CCR-V van de Raphaëlstichting)
Koos Klok, vice-voorzitter
Ad Berbers

Contact
Het e-mailadres van de Bewonersraad is:
cr-c@breidablick.nl

Het e-mailadres van de Cliëntenraad-Verwanten is:
cr-v@breidablick.nl

Documenten

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016, klik hier
Jaarverslag 2017, klik hier
Jaarverslag 2018, klik hier
Jaarverslag 2019, klik hier
Jaarverslag 2020, klik hier
Jaarverslag 2022, klik hier

Zittingstermijnen leden CR-C

Medezeggenschapsregeling
Samenwerkingsovereenkomst (medezeggenschapsregeling 2022), inclusief huishoudelijk reglement.