Midgard is een plek waar mensen zich kunnen ontplooien, zich ontwikkelen. Niet alleen de bewoners maar ook de medewerkers.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn centrale waarden voor zorgvrager en zorgverlener; waarden die Midgard hoog in het vaandel draagt.

Wonen
De meeste woonhuizen bieden plaats aan meerdere groepen, waarbij elke bewoner beschikt over een eigen slaapkamer. In de groepen zijn veel verschillende bewoners; de een is meer hulpbehoevend, terwijl de ander goed in staat is een helpende hand te bieden.
De groepen zijn ook op een andere manier gevarieerd: er wonen zowel mannen als vrouwen, met verschil in leeftijd en zorgvraag.
Elk huis heeft een eigen identiteit die in hoge mate wordt bepaald door de mensen die er leven. In een woongroep helpen bewoners elkaar met huishoudelijke taken, het ontvangen van bezoek en wordt vreugde en verdriet gedeeld. Hierdoor krijgen bewoners meer vertrouwen in zichzelf. >>Lees meer

Werken
Alle bewoners hebben werk. Er is ook werk voor externe deelnemers.
De keuze van een werkgebied wordt – waar mogelijk – in nauw overleg met de deelnemer zelf bepaald.
Aan jongeren wordt de kans geboden verschillende werkgebieden en technieken te leren. Stage lopen op werkplaatsen hoort daar bij.
In de werkplaatsen worden zinvolle, kwalitatief goede producten gemaakt, zoals kaarsen en keramiek. Vanuit andere werkplaatsen wordt zinvolle, gewenste dienstverlening verleend. De zelfstandigheid van de deelnemer en de ontwikkeling van vaak verborgen talenten wordt aangesproken. >>>lees meer

Cultuur / Recreatie
Veel zorg wordt besteed aan het culturele leven in Midgard. Vrijwel iedere avond is de zaal in gebruik voor (volks-) dansen, zingen, toneelspelen en het voorbereiding van de jaarfeesten of de viering van deze feesten. Voor iedere bewoner is er wel een activiteit waar hij of zij aan deel kan nemen. En wanneer er in de zaal niet iets van iemands gading is, wordt wel in de huizen voorgelezen, geschilderd of hout bewerkt.
Op de zaterdagavond zijn er voorstellingen en uitvoeringen, waarvoor gezelschappen of solisten worden uitgenodigd. Een breed scala van culturele activiteiten wordt zo door het jaar heen aangeboden. Ook bezoeken bewoners exposities of (theater)voorstellingen in de omgeving.

Antroposofie
Een mens is een wezen in ontwikkeling. Aan de ene kant gaat hij zijn eigen ontwikkelingsweg. Maar aan de andere kant is hij samen met anderen op weg, waarbij hij leert van en aan anderen.
Een mens is geen wezen van slechts stoffelijke aard, maar ook van geestelijke aard. Ieder mens kan beschouwd worden als een individueel geestelijk wezen, dat zich op aarde uitdrukt in het individuele menselijke bestaan. Dit wezen van de mens laat zich niet inperken door de grenzen van geboorte en dood. Een mens ontwikkelt zich, als individu en samen met anderen, in opeenvolgende incarnaties.
Leven en werken op Midgard is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld. Daarbij wordt uitgegaan van een volkomen gelijkwaardigheid tussen medewerkers en bewoners. Vanuit een geestelijk perspectief is elk levend wezen volwaardig en dient ieder vanuit die volwaardigheid te worden aangesproken. Ieder mens heeft zijn eigen levensdoel, al of niet bewust gekozen, waarbij een eigen ontwikkelingsweg past. Het opdoen van ervaring, het ontplooien van talenten en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden zijn op deze weg essentieel.

In onze zichtbare werkelijkheid is overal tussen mensen ongelijkheid waarneembaar, in aanleg, uiterlijk, mogelijkheden, kwaliteiten, enzovoort. Voor de bewoners van Midgard uit deze ongelijkheid zich in een grotere behoefte aan ondersteuning. Deze ondersteuning betreft bijvoorbeeld het gebied van de zelfstandigheid, de mogelijkheid om keuzes te maken en het ontwikkelingsniveau volgens de kalenderleeftijd.
Met zijn grotere behoefte aan steun (hulpvraag) doet de bewoner een beroep op mensen in zijn omgeving. Hulp vragen en hulp bieden liggen in elkaars verlengde. Ze zijn ook elkaars spiegelbeeld, want ze bieden ieder de mogelijkheid tot ontwikkeling. Mensen kunnen elkaar helpen hun levensdoel te verwerkelijken. Je leert van en met elkaar. In dit opzicht is er binnen een gemeenschap van mensen een grote onderlinge afhankelijkheid.
Midgard is een woon- en werkgemeenschap waarin de ondersteuning van de bewoners bij hun leef- en leerproces op hun unieke ontwikkelingsweg centraal staat. De bewoner wordt niet benaderd als iemand met een tekort, maar als een mens met – eventueel nog te ontdekken – mogelijkheden.

Heilpedagogie en sociaal-therapie
Midgard is een open instelling waar iedereen terecht kan die belangstelling heeft voor de wijze waarop hier wordt gewerkt. Deze komt voort uit een veelomvattende visie op mens en wereld: de antroposofie. Dit is een wetenschappelijke benaderingswijze, die in het begin van de twintigste eeuw is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925) en vele toepassingen heeft gekregen, zoals de biologisch-dynamische landbouw en de vrijeschoolpedagogie.
Samen met vele medewerkers, onder wie de Nederlandse arts Ita Wegman, ontwikkelde Rudolf Steiner de antroposofische gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, waaruit de heilpedagogie en sociaaltherapie zijn voortgekomen.
Heilpedagogie is het therapeutisch omgaan met kinderen om hun ervaringshorizon en leermogelijkheden te vergroten. Bij het in zijn ontwikkeling belemmerde kind gaat het erom diens karakteristieke individualiteit te ontmoeten. Welke bijzondere mogelijkheden en welke intenties schuilen er in dit kind?
De sociaaltherapie richt zich op de begeleiding en ondersteuning van de volwassene uit het oogpunt van de gelijkwaardigheid tussen mensen. Voor volwassenen is het belangrijk te merken dat zij aangesproken worden op wat ze doen. Ook zij vinden het van groot belang dat zij iets voor een ander kunnen betekenen, dat zij een sociale verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen.
Tot op de dag van vandaag ontwikkelt deze methodiek zich en dat maakt Midgard tot een dynamische gemeenschap, waarbij respect voor de uniciteit van ieder mens voorop staat.