Collectief vervoer
De locatie van de Raphaëlstichting organiseert collectief vervoer voor cliënten die een indicatie hebben en gebruik maken van dagbesteding van de locatie. Hierbij geldt:

  • Zelfstandig reizen door cliënt, eventueel met hulp van zijn vertegenwoordiger, of leren reizen wordt gestimuleerd als dit haalbaar is.
  • Vergoeding van collectief vervoer door de locatie beperkt zich uitsluitend tot vervoer van en naar de dichtsbijzijnde locatie van de Raphaëlstichting waar passende groepsgerichte dagbesteding en/of passende groepsgerichte dagbehandeling wordt geboden.
  • Collectief vervoer vindt alleen plaats voor aanvang en na afloop van de openingstijden van de groepsgerichte dagbesteding of groepsgerichte dagbehandeling van De Raphaëlstichting.

Cliënten hebben de mogelijkheid om collectief vervoer privaat te financieren. Per kilometer worden dan de kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen rolstoelvervoer en niet-rolstoelvervoer.
U kunt ook kiezen voor dagbesteding verder weg dan de dichtstbijzijnde passende dagbestedingslocatie. Hiervoor betaalt u dan zelf de meerkosten van het vervoer.

Individueel vervoer
De locaties van de Raphaëlstichting financieren geen vervoer naar individuele sociale activiteiten. Individueel vervoer is alleen mogelijk op basis van zorginhoudelijke of medische noodzaak (tandarts of ziekenhuisbezoek bijvoorbeeld). Wanneer u zich voor sociale contacten wil verplaatsen, maar niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan een beroep worden gedaan op de gemeente (Wmo) voor het sociaal vervoer.

Overzicht

  U heeft een zzp indicatie voor verblijf met behandeling
  U heeft een zzp indicatie voor verblijf zonder behandeling

Product of dienst Wie betaalt wat?
Vervoer naar huisarts, tandarts, therapeut Valt de behandeling onder de medische zorg die onder de Wlz valt, dan zorgt de locatie voor het vervoer indien u dat niet zelf kunt. Hiervan is sprake bij de huisarts, tandarts en therapeut. Betaalt u zelf, soms via de ziektekostenverzekering
Vervoer naar medisch-specialist Ook als u naar een medisch-specialist gaat, dan zorgt de locatie voor het vervoer indien u dat niet zelf kunt.In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. De zorgverzekeraar vergoedt alleen kosten voor het gebruik van de (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer als een verzekerde:

  • Zich uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen (bijvoorbeeld bij een gebroken heup).
  • Een zeer beperkt gezichtsvermogen (slechtziendheid) heeft, dat verplaatsing zonder begeleiding niet mogelijk is.
  • Nierdialyses moet ondergaan in een instelling.
  • Behandelingen bij kanker met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan.
  • Jonger dan 18 jaar is, en gebruik maakt van verzorging vanwege complexe somatische (lichamelijke) problematiek, of een lichamelijke handicap heeft.
  • Een langdurige ziekte of aandoening heeft waarvoor langere tijd vervoer nodig is (deze mogelijkheid staat ook bekend als de hardheidsclausule)

Een verzekerde die recht heeft op een vergoeding van de reiskosten, kan ook een vergoeding voor de reiskosten van zijn begeleider krijgen, als begeleiding noodzakelijk is. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben altijd recht op vergoeding van de reiskosten van begeleiding. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van 2 begeleiders vergoeden.

(Zie paragraaf 2.10 voor begeleiding bij vervoer)

Betaalt u zelf, soms via de ziektekostenverzekering
Vervoer van en naar de dagbesteding of het werk De locatie is verantwoordelijk voor het zorgen voor passend vervoer van en naar de dagbesteding en bekostigd deze dan ook. De begeleiding die nodig is bij dit vervoer maakt daarvan onderdeel uit. Dit geldt ook als u niet bij een locatie van de Raphaëlstichting woont, maar wel dagbesteding heeft of werkt.

Alleen externe dagbesteders:
Mocht u (uit overtuiging) kiezen voor dagbesteding bij een locatie van de Raphaëlstichting, maar niet wonen bij de Raphaëlstichting, terwijl er een passend alternatief voor dagbesteding dichterbij uw woonplaats is: dan kan de locatie u vragen om een vrijwillige eigen bijdrage voor de reiskosten.

Vervoer naar sociale activiteiten Betaalt u zelf of via Wmo

Soms geeft de gemeente een vergoeding voor de kosten van sociaal vervoer. Vraag aan uw curator/bewindvoerder of dat ook in uw geval geldt.

Als u een medewerker of vrijwilliger vraagt om u te brengen of te halen, dan betaalt u de gereden kilometers en eventueel de begeleidingsuren.

Vervoer met openbaar vervoer Dit betaalt de locatie, of betaalt u zelf. Dit hangt af van de bestemming van uw reis (zie voorgaande)
Vervoer met gehuurde auto/bus Huurprijs wordt verrekend over aantal deelnemers
Kosten gebruik van instellingsvoertuig naar sociale activiteiten: personenauto of personenbus (eventueel met aanpassing voor rolstoel) Totaal € 6,50 per deelnemer per rit (heen en terug) ongeacht het aantal kilometers.

Voor groepsvakanties met instellingsvoertuigen gelden andere tarieven (vergelijkbaar met commerciële huur van een voertuig).