Waar is onze financiële regeling op gebaseerd?
Onze financiële regeling is op de WLZ richtlijnen gebaseerd en kent de volgende leidende principes:

 • De gebruiker van extra diensten/producten betaalt hiervoor. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van extra diensten/producten hoeft hier ook niet voor betaald te worden.
 • Cliënten betalen ongeacht op welke locatie zij wonen de daadwerkelijke kostprijs van extra producten en diensten. Op deze wie-betaalt-wat pagina’s zijn daarom ook bedragen opgenomen die de daadwerkelijke kosten van de diensten dekken. Anderzijds betekent dit ook dat er door de locatie niet verdiend mag worden aan deze producten en diensten.
 • Cliënten betalen ongeacht op welke locatie van de Raphaëlstichting zij wonen dezelfde prijs voor dezelfde extra producten of diensten.
 • Voor alle producten en diensten die door de locaties van de Raphaëlstichting worden betaald is de betreffende locatie verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering.
 • Deze wie-betaalt-wat pagina’s geven de kaders van de afspraken aan. Daarbinnen is ruimte voor maatwerk op lokaal niveau.
 • De op deze wie-betaalt-wat pagina’s opgenomen tarieven gelden één kalenderjaar en worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de daadwerkelijke kostprijs van diensten producten en activiteiten.
 • Algemene informatie over de zorg in een Wlz-instelling vindt u op internet in het Wlz-Kompas.

De indicatie voor uw zorgvraag
De beschrijving op deze wie-betaalt-wat pagina’s is gebaseerd op volledige verblijfsfinanciering. De zorg- en verblijfkosten worden uit de Wlz verstrekt. Onder de zorgkosten verstaan we (ongeacht uw financieringsvorm) alle begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging waarvoor u geïndiceerd bent. Ook heeft u als Wlz-geïndiceerde recht op het aanvragen van een (her) indicatie bij het CIZ, het officiële orgaan dat de toegang tot de Wlz zorg verstrekt.

Leveringsvormen van woonzorg/verblijf

 • Meestal wordt de Wlz indicatie in Zorg in natura gefinancierd (ZIN). Soms wordt de Wlz indicatie echter op een andere manier gefinancierd, denk aan Volledig Pakket Thuis (Vpt) of Modulair Pakket Thuis (Mpt), al dan niet in combinatie met een Persoonsgebonden Budget (Pgb).
 • Woonzorg kan soms ook gefinancierd worden vanuit de Wmo. Er is dan sprake van beschermd wonen.

Partneropname
Als u moet worden opgenomen in een Wlz-instelling voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, dan kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling indien dat op betreffende locatie mogelijk is. Meeverhuizen kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit de Wlz. Uw partner krijgt met deze regeling recht om samen met u te wonen in een zorginstelling. Uw partner krijgt hiermee echter geen recht op zorg.

Meer informatie over Partneropname vindt u bij het Wlz Zorgkompas:
www.zorginstituutnederland.nl

Individuele en collectieve afspraken
Deze wie-betaalt-wat pagina’s zijn leidraad voor de invulling van de te maken afspraken. Bij het maken van die afspraken willen we vanuit het cliëntbelang de zaken zo goed mogelijk regelen. De zorgafspraken worden vastgelegd in een individueel zorgplan.Daar staat alle relevante informatie in. Overige zaken die van belang zijn om een huishouden op locatie te voeren, worden besproken in het huiskamer-/bewonersoverleg. Waar nodig worden daarover collectieve of individuele afspraken gemaakt.

Wanneer betaalt u een verplichte eigen bijdrage?
Woont u bij een locatie van de Raphaëlstichting en bent u ouder dan 18 jaar, dan ontvangt u een rekening voor de eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage kan per cliënt verschillen en hangt af van onder meer uw eigen financiële situatie. Informatie over de verplichte eigen bijdrage WLZ kunt u krijgen bij het CAK (www.hetcak.nl ). Ook de Wmo hanteert voor beschermd wonen een eigen bijdrage boven de 18 jaar.

Wanneer betaalt u een vrijwillige bijdrage?
U bent niet verplicht om mee te doen aan de op deze wie-betaalt-wat pagina’s genoemde extra activiteiten of extra diensten af te nemen. Dit is vrijwillig. Als u er ervoor kiest om geen product of dienst af te nemen, dan heeft u er ook geen recht op. De Raphaëlstichting vraagt geen (vrijwillige) bijdrage voor producten en diensten die onder de WLZ-zorg vallen.

De cliëntenraad

Elke locatie van de Raphaëlstichting heeft een eigen cliëntenraad. Vaak bestaat deze cliëntenraad uit twee deelraden: een bewonersraad en een verwantenraad. Er is ook een centrale cliëntenraad voor de hele Ralphaëlstichting, ook deze bestaat uit twee deelraden: de CCR-V waarin verwanten zitting hebben én de CCR-C waarin cliënten zitting hebben. De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). De directie/locatieleider van elke locatie overlegt met de cliëntenraad over allerlei zaken die voor bewoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over voeding, veiligheid, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand en ontspanning. Er wordt ook overlegd over het aanbieden van producten en diensten die niet onder de Wlz-zorg vallen. En wat deze producten en diensten mogen kosten.

De nieuwe Wmcz 2018 maakt onderscheid tussen (ongevraagd) advies en instemming van de cliëntenraad. De onderwerpen waarover de instelling de cliëntenraad altijd om advies moet vragen, staan in artikel 7 van de Wmcz 2018. Het gaat hierbij om besluiten over onder meer:

 • een fusie of samenwerking met andere instellingen;
 • een verhuizing of verbouwing;
 • het vaststellen van de begroting.

Ook over de te leveren zorg en diensten moet de instelling met de cliëntenraad overleggen. De onderwerpen waarbij de instelling de instemming van de cliëntenraad nodig heeft voor een besluit staan in artikel 8 van de Wmcz 2018. Het gaat in ieder geval om:

 • kwaliteit van zorg;
 • veiligheid en hygiëne;
 • voedingsaangelegenheden;
 • geestelijke verzorging;
 • recreatiemogelijkheden;
 • ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand.

De cliëntenraad krijgt alle informatie die nodig is om advies of instemming te kunnen geven. De Raphaëlstichting vraagt het advies ook tijdig, zodat het ook echt van invloed kan zijn op het besluit. De cliëntenraad mag verder ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

Deze wie-betaalt-wat pagina’s zijn besproken met de Centrale Cliëntenraad van de Raphaëlstichting, die de inhoud heeft voorgelegd aan de cliëntenraden van de locaties. In nauw overleg met de CCR-Verwanten (en in de toekomst ook de CCR-Cliënten) kunnen periodiek wijzigingen in deze wie-betaalt-wat pagina’s worden opgenomen.

De nieuwe Wmcz 2018 welke 1 juli 2020 in werking is getreden kunt u hier inzien: Wmcz 2018
Informatie van het zorginstituut over de Wmcz: Zorginstituut Nederland