Loket voor vragen
Heeft u vragen over de kosten van producten en diensten? Dan kunt u terecht bij de teamleider of zorgmanager. Indien er gecompliceerde vragen liggen rondom vergoedingen of komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met het Wie-Betaalt-Wat-Loket.

Klachten
Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Raphaëlstichting. Ook kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

WLZ-Kompas
In het Wlz-kompas duidt Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. Het zorginstituut gaat ook in op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. De informatie in het Wlz-kompas is bestemd voor cliënten en voor professionals in de zorg zoals zorgkantoren, indicatiestellers, zorgaanbieders, brancheorganisaties en cliëntorganisaties. Het Wlz-kompas bevat veel vaktaal. Dit is nodig omdat de tekst heel nauwkeurig ingaat op de invulling van de wet. Het Wlz-kompas is daarom vooral bedoeld voor professionals en cliënten en mantelzorgers die al goed geïnformeerd zijn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Voor vragen, klachten of nadere toelichting kunt u ook bij één van onderstaande instanties terecht:

LOC
Dit is de onafhankelijke organisatie die de cliëntenraden vertegenwoordigt.
Kijk voor meer informatie op www.loc.nl of bel 030 – 2843200.

Zorgbelang Nederland
Heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht?
Dan kuntu terecht bij Zorgbelang Nederland. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-nederland.nl of info@zorgbelang-nederland.nl

MEE
MEE adviseert en helpt iedereen met een beperking. Kijk voor meer informatie op www.mee.nl of bel 0900 – 999 88 88.

Zorgkantoor
Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden, wordt voor u verzorgt door het zorgkantoor indien u een Wlz-indicatie heeft. 
Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz-zorg en zorgt ervoor dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. Een lijst met zorgkantoren is te vinden op: www.zorgkantoor.nl

CAK
Het CAK berekent en incasseert de verplichte eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen (loon of een uitkering). U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK. Let vooral ook op welke financieringsvorm u heeft in verband met de eigen bijdrage die van toepassing is.
Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl of bel
 0800 – 0087.

Regelhulp
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Door het invoeren van uw persoonlijke situatie komt automatische in beeld welke oplossingen het beste passen. Ook worden deze oplossingen nader toegelicht.
Kijk voor meer informatie op: www.regelhulp.nl of bel 0800 – 0126

Iederin
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ieder(in) is met 250 aangesloten organisaties het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking.
Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.
Kijk voor meer informatie op: www.iederin.nl.