Begeleiding
De locatie van de Raphaëlstichting zorgt voor de begeleiding die past binnen uw indicatie. Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee u wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Vormen van begeleiding
Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die u in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken mocht u bijvoorbeeld rolstoel-gebonden zijn. Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden. Het verschil met behandeling is dat er geen sprake is van een programmatische benadering om een specifiek doel te bereiken, maar van een voortdurende situatie, waarin nog bestaande (of door behandeling herwonnen) functionaliteit wordt onderhouden of ingeslepen door herhaling.

Toezicht en interventie
Begeleiding kan ook toezicht omvatten. Toezicht en zorg in de nabijheid zijn kernbegrippen in de Wlz. Het bieden van toezicht buitenshuis kan nodig zijn voor uw regie over uw eigen leven of deel uitmaken van de ondersteuning van dagelijkse levensverrichtingen, en valt daarom onder de definitie van begeleiding. Het kan ook gaan om begeleiding bij recreatieve en sociaal-culturele activiteiten. De omvang van de inzet van de begeleiding moet passen binnen uw zorgplan waarbij de zorg verantwoord en doelmatig kan worden verleend.
Toezicht houdt in dat de medewerker signaleert of u hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie. De mate en vorm waarin het toezicht plaatsvindt, hangt van uw situatie af. Het kan gaan om permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Permanent toezicht betekent onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Zorg in de nabijheid betreft een vorm van beschikbaarheid van zorg waarbij op initiatief van de medewerker zowel op geplande als op ongeplande momenten zorg wordt geboden.

Een interventie kan bijvoorbeeld correctie van het gedrag inhouden, of het bieden van persoonlijke verzorging of verpleging.

Begeleiding bij consult en behandeling door arts, therapeut of medisch-specialist
Als u een bezoek brengt aan arts, tandarts, therapeut of medisch-specialist gaat er zo mogelijk een familielid of een vrijwilliger met u mee. Lukt dit niet, dan zorgt de locatie van de Raphaëlstichting voor begeleiding. Kunt u zelf deze bezoeken afleggen, dan gaat er niemand met u mee. Kunt u wel alleen naar een arts, maar heeft u moeite met aan- en uitkleden, dan wordt u bij de arts door iemand geholpen en hoeft er niemand van de locatie mee.

Begeleiding bij ziekenhuisopname
Bij ziekenhuisopname vindt zorgvuldige overdracht plaats. In principe stopt de woonbegeleiding van de locatie bij een ziekenhuisopname. Indien de kennis en ervaring in het ziekenhuis onvoldoende is om u te begeleiden én uw familie/wettelijk vertegenwoordiger ook niet voor adequate begeleiding kan of wil zorgdragen, dan zal de leidinggevende met u en uw familie én het ziekenhuis in overleg kijken welke begeleiding de locatie zal bieden. De kosten van deze begeleiding zijn voor het ziekenhuis, of voor de locatie waar u woont.

Extra Begeleiding, lessen of huishoudelijke hulp
Als u activiteiten wilt ondernemen die buiten de indicatie vallen en u heeft daarbij extra begeleiding nodig, dan kunt u dit in overleg met uw persoonlijk begeleider regelen. De kosten van deze uren komen voor eigen rekening. Denk hierbij aan kappersbezoek, winkelen, uitstapjes, extra schoonmaak woonruimte, strijken, klusjes in huisof begeleiding naar een bruiloft of uitvaart. Uitzondering: Indien de uitvaart binnen de eerste lijn is (vader, moeder, broer, zus) dan biedt de locatie indien gewenst de begeleiding aan.

Meer informatie over Begeleiding vindt u bij het Wlz Zorgkompas.
Informatie op de website over Begeleiding en behandeling bij de Raphaëlstichting.

Overzicht