Polikliniek Psychiatrie
Specialistische GGZ voor jeugd en volwassenen

Introductie
Queeste biedt poliklinische specialistische GGZ (SGGZ). Wij doen onderzoek bij kinderen en volwassenen waarbij mogelijk sprake is van complexe en/of ernstige psychische problematiek (diagnostiek). Wanneer dit het geval is, kunt u of uw kind bij ons terecht voor een behandeling op maat. Wij bieden naast reguliere GGZ therapieën ook antroposofische therapieën.

Queeste hanteert geen IQ grenzen. Dat wil zeggen dat ook cliënten met een verstandelijke beperking welkom zijn bij ons.

Wat is poliklinische specialistische GGZ?
Poliklinische specialistische GGZ richt zich op het onderzoeken en behandelen van kinderen en volwassenen met complexe psychische problematiek. ‘Complex’ betekent in dit geval dat sprake is van meerdere psychiatrische problemen. Poliklinisch wil zeggen dat u of uw kind wekelijks of tweewekelijks een of meerdere behandelconsulten volgt. Dit behandeltraject stellen we samen met u vast. Wij voeren onze poliklinische behandelingen overdag en op werkdagen uit.

Wanneer tijdens de behandeling duidelijk wordt dat er voldoende verbetering is opgetreden, of er bij chronische klachten stabiliteit is bereikt, is specialistische GGZ niet langer nodig. In dit geval wordt u of uw kind terugverwezen naar de verwijzer of de basis GGZ. Queeste kan in deze bovendien samenwerken met andere zorgaanbieders (al naar gelang de noodzaak en behoefte).

De GGZ afdeling van Queeste biedt geen dagbehandeling en klinische opname. Indien er sprake is van een crisissituatie waarin een klinische opname noodzakelijk is, werken we samen met de crisisdienst van de GGZ Noord-Holland Noord, Triversum (jeugd) en het MAZ (bij clienten met een verlaagd IQ).

Het zorgaanbod van onze SGGZ?

Queeste biedt SGGZ, diagnostiek en/of behandeling, bij de volgende klachten:
– Depressieve stoornis
– Angststoornis
– Persoonlijkheidsproblematiek
– (Post)traumatische stressstoornis
– Gedragsproblemen
– Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
– ADHD
– Hechtingsproblematiek
– Combinaties hiervan, zowel met als zonder verstandelijke beperking (LVG/GGZ) of systeemproblematiek

Komt u of uw kind in aanmerking voor specialistische GGZ?
Bij volwassenen (18 jaar en ouder): Om in aanmerking te komen voor specialistische GGZ, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of psychiater. Deze arts heeft onderzocht of specialistische GGZ past bij de ernst van uw klachten. Hij of zij zal in de verwijzing duidelijk moeten beschrijven waarom dit het geval is.

Bij jeugd: Om in aanmerking te komen voor specialistische GGZ voor uw zoon of dochter, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of psychiater. Met ingang van 1 januari 2015 kan ook een vertegenwoordiger van het Wijkteam of CJG deze verwijzing doen.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Wanneer u de verwijzing in uw bezit heeft, kunt u zich bij de GGZ Queeste aanmelden. Dit kan door telefonisch contact op te nemen of ons een e-mail te sturen. Uw verwijzer kan u overigens ook direct bij ons aanmelden door de verwijzing rechtstreeks naar Queeste te mailen of faxen. We nemen contact met u op, zodra we de verwijzing hebben ontvangen.

Wat gebeurt er na aanmelding? Hoe verloopt de behandeling?
Na aanmelding ontvangt u van ons een aanmeldingspakket voor uzelf of uw kind. Dit bestaat uit meerdere vragenlijsten en formulieren. Nadat u deze heeft ingevuld en retour heeft gezonden, nodigen wij u schriftelijk uit voor een intakegesprek.

In het intakegesprek nemen we de reden van de aanmelding met u door. Ook brengen we de klachten en behoeften van u of uw kind in kaart en verduidelijken we die voor u. U krijgt alle benodigde informatie over de mogelijkheden van Queeste en het behandeltraject.

De intake is de start van wat we de diagnostiek-fase noemen. Na de intake wordt in ons multidisciplinair overleg, waar specialisten van Queeste aan deelnemen, een diagnose gesteld, of verder onderzoek geadviseerd (verlengde diagnostiek).

Diagnostiek en behandelaanbod:

Wanneer is psychologisch onderzoek noodzakelijk?
Psychologisch onderzoek wordt ingezet wanneer
– er vragen zijn omtrent de cognitieve (verstandelijke) vermogens;
– er sprake lijkt van problemen met executieve functies, zoals:

  1. concentratie
  2. het onder controle houden van emoties
  3. het reguleren van gedrag
  4. plannen en organiseren
  5. taakinitiatie (daadwerkelijk een begin maken met een taak)
  6. zelfevaluatie;

– er sprake lijkt van problemen met het maken van contact;
– er inzicht nodig is in dieper liggende gevoelens en emoties.

Psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog en kan bestaan uit een vraaggesprek en enkele testen. Van tevoren krijgt u een indicatie van de duur van het onderzoek. Soms zijn meerdere sessies nodig.

En verder?
De onderzoeksgegevens worden gedetailleerd vastgelegd in een verslag. De bevindingen worden eerst besproken binnen een multidisciplinair overleg (MDO), waarin GGZ-specialisten van Queeste zijn verenigd. Zij brengen gezamenlijk een advies uit. Dit advies bespreken wij met u in een gevolggesprek. In dit gesprek maken we tevens afspraken over eventuele behandeling of het vervolgtraject.

Wanneer is psychiatrisch onderzoek noodzakelijk?
Psychiatrisch onderzoek is noodzakelijk wanneer tijdens de intake- of behandelfase verder onderzoek naar de psychiatrische problematiek nodig blijkt voor de bepaling van de diagnostiek en/of behandelmogelijkheden.

Een psychiatrisch onderzoek bestaat vaak uit een gesprek van ruim een uur. In dit gesprek staan de vragen hoe u of uw kind zich voelt, waarover hij/zij denkt en wat hij/zij doet, centraal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater.

En verder?

De psychiater stelt op basis van het psychiatrisch en onderzoek, de intake, evt eerder psychologisch onderzoek en de gesprekken, een diagnose volgens de DSM V. Dit is de standaard op het gebied van psychiatrische stoornissen. De diagnose wordt eerst besproken binnen een multidisciplinair overleg (MDO), waarin GGZ-specialisten van Queeste samen komen. Zij brengen gezamenlijk een advies uit. Dit advies bespreken wij met u in een vervolggesprek. In dit gesprek maken we tevens afspraken over eventuele behandeling of het vervolgtraject.

Wanneer is een verlengde observatie noodzakelijk?
Een verlengde observatie wordt alleen uitgevoerd bij kinderen, nadat er al een intakegesprek en eerste observatie is geweest. Soms is het nodig om uw kind nog enkele malen in zijn of haar spel te observeren, om een beter beeld te krijgen van uw kind, de problematiek en de beste manier om u hierbij te helpen.

We maken, afhankelijk van de leeftijd, nog drie tot vijf afspraken. Tijdens deze afspraken praten we met uw kind over de problemen die spelen en die tot uiting komen. Ook observeren we hem of haar tijdens een aantal vooraf geselecteerde spelelementen.

En verder?
De onderzoeksgegevens worden gedetailleerd vastgelegd in een verslag. De bevindingen worden eerst besproken binnen een multidisciplinair overleg (MDO), waarin GGZ-specialisten van Queeste samenkomen. Zij brengen gezamenlijk een advies uit. Dit advies bespreken wij met u in een vervolggesprek. In dit gesprek maken we tevens afspraken over eventuele behandeling of het vervolgtraject.

Wanneer is gezinsdiagnostisch onderzoek noodzakelijk?

De problemen en klachten waarmee u zichzelf of uw kind aanmeldt, doen zich voor in het leven van de cliënt en daarmee ook in uw gezin.
Middels dit onderzoek willen wij
– meer zicht krijgen op de mogelijkheden om de problemen met het gehele gezin aan te pakken;
– kennismaken met alle gezinsleden, omdat wij verwachten daarmee een beter beeld te krijgen van
·1 de achtergrond of zelfs oorzaak van de problemen
·2 de manier waarop hiermee wordt omgegaan en er op elkaar wordt gereageerd.

We maken een afspraak voor een ontmoeting met het hele gezin bij Queeste of bij u thuis. Dit wordt meestal gedaan door de systeemtherapeut, geregeld door uw vaste hulpverlener. Als er kinderen in het gezin aanwezig zijn, kiezen wij soms, als aanvulling op het gesprek, voor een spelvorm. Dit onderzoek duurt een klein uur.

En verder?
De onderzoeksgegevens worden gedetailleerd vastgelegd in een verslag. De bevindingen worden eerst besproken binnen een multidisciplinair overleg (MDO), waarin GGZ-specialisten van Queeste samenkomen. Zij brengen gezamenlijk een advies uit. Dit advies bespreken wij met u in een vervolggesprek. In dit gesprek maken we tevens afspraken over eventuele behandeling of het vervolgtraject.

Wanneer is een schoolobservatie noodzakelijk?
Wij kiezen ervoor om uw kind op school te observeren wanneer
– we nog geen compleet beeld hebben van de problemen waarvoor u uw kind heeft aangemeld en deze problemen vooral op school naar voren komen;
– we meer willen zien van de interactie met leeftijdsgenootjes en (eventueel) de leerkracht.

Een van onze orthopedagogen observeert uw kind tijdens enkele lesmomenten (en soms in het speelkwartier). Hiervoor wordt een afspraak met de school gemaakt. Uw kind weet dit niet. We willen immers niet dat hij of zij zich ineens anders gaat gedragen. Een observatie duurt een klein uur. Hierna volgt een gesprek met de leerkracht.

En verder?
De onderzoeksgegevens worden gedetailleerd vastgelegd in een verslag. De bevindingen worden eerst besproken binnen een multidisciplinair overleg (MDO), waarin GGZ-specialisten van Queeste zijn verenigd. Zij brengen gezamenlijk een advies uit. Dit advies bespreken wij met u in een gevolggesprek. In dit gesprek maken we tevens afspraken over eventuele behandeling of het vervolgtraject.

Wanneer is ouder- of gezinsbegeleiding noodzakelijk?
Wij bieden ouderbegeleiding aan, omdat we menen dat de ouders een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het veranderen of zelfs oplossen van de problemen van hun kind. In dit geval vinden we u als ouder, met hulp van onze expertise, de beste ’therapeut’ voor uw kind.

Ouderbegeleiding wordt in verschillende vormen gegeven. In sommige gevallen willen ouders vooral weten hoe ze moeten omgaan met het ontwikkelingsprobleem van hun kind (denk aan bijvoorbeeld autisme of ADHD). Ze willen vooral informatie. In andere gevallen werken wij samen met de ouders aan het veranderen van gedrag van hun kind. Soms blijken de informatie of de voorbeelden niet voldoende om verandering te bewerkstelligen. In dat geval gaan we samen onderzoeken waar het mis gaat. Ook komt het soms voor dat de problemen die het kind ervaart, terug te voeren zijn op de kindertijd van een van de (of beide) ouders. In dat geval moet dit eerst worden aangepakt. Ook wordt ouderbegeleiding soms als bemiddeling ingezet in gezinnen waar veel conficten zijn.

En verder?
Ouderbegeleiding wordt geregeld gecombineerd met kindertherapie. Uiteraard wordt de gekozen vorm van ouderbegeleiding en eventuele andere therapieën afgestemd met u als ouder(s). De frequentie wordt eveneens in overleg bepaald en afgestemd op de behoefte.

Wanneer is therapie via internet wenselijk?
Delen van de behandeling via internet volgen kan extra ondersteuning bieden voor mensen die lijden aan angsten of depressiviteit. Deze manier van werken is met name geschikt voor cliënten die actief en zelfstandig aan hun problemen kunnen werken, aan de hand van de oplossingsgerichte adviezen die ze van ons krijgen. Internettherapie maakt altijd deel uit van een behandelingstraject waarin ook persoonlijke gesprekken plaatsvinden.

Naast behandelmodules is het ook mogelijk via internettherapie geïnformeerd te worden over bepaalde diagnoses, zoals ADHD, autismespectrumstoornissen, en andere (psycho-educatie).

Elke module bestaat uit een vaste, bewezen effectieve structuur van informatie, opdrachten en oefeningen. Wel wordt de behandeling aangepast aan de persoonlijke situatie van de cliënt. Elke deelnemer kan in overleg met de therapeut precies de voor hem of haar geschikte onderdelen volgen van een totale behandeling gericht op bijvoorbeeld angst, fobie of depressiviteit. Doorgaans zijn de modules gericht op klachtenvermindering of het vergroten van die vaardigheden die de cliënt leren om beter met de problematiek om te gaan.

Elke internetmodule werkt via een beveiligde site waarvoor alleen de cliënt en de therapeut toegangscodes hebben.

Wanneer is ouder- of gezinsbegeleiding noodzakelijk?

Speltherapie is een therapievorm voor kinderen met o.a. sociaal emotionele problemen. Denk hierbij aan het moeilijk adequaat uiten van gevoelens, of wanneer het gevoel van eigenwaarde is aangetast. Ook kan speltherapie een zeer positieve bijdrage spelen in het verwerken van (psycho)traumatische gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld scheiding van de ouders, dood van een dierbare, ziekte, mishandeling en bedreiging. Speltherapie kan ook worden ingezet bij kinderen met een licht verstandelijke handicap.

Het verbeeldende spel van kinderen laat zien hoe zij de werkelijkheid beleven. Tijdens het spelen komen vaak dingen aan de oppervlakte uit de innerlijke wereld van het kind. Dingen waar het kind zich wellicht onbewust van is, of die hij of zij maar moeilijk onder woorden kan brengen.

Speltherapie is een therapievorm die het voor kinderen eenvoudiger maakt om gebeurtenissen, gevoelens en ervaringen te verwerken. Tijdens de therapie kan een kind onder begeleiding van de therapeut deze zaken op een veilige, indirecte manier uitspelen. Moeilijke en vaak tegenstrijdige gevoelens komen langzaam naar boven, zodat ze erkend, benoemd en verwerkt kunnen worden.

Wanneer wordt spraak-drama therapie toegepast?
Spraak-drama therapie is een vorm van kunstzinnige therapie die kan worden ingezet bij een lichamelijke of psychische ziekte, maw wanneer er sprake is van een verstoord evenwicht tussen één of meerdere fysiologische en/of psychische functies. Spraak-drama therapie kan de balans tussen lichaam en ziel ondersteunen, bevorderen en herstellen. De oefeningen zijn zo opgebouwd dat deze krachtig vormend inwerken op concentratie, stemming en weerbaarheid, kortom: het psychisch functioneren. Het is een geïntegreerde bewegings, adem- en spreektherapie, waarmee een gezond zelfgevoel versterkt wordt waardoor je sterker in het leven kunt staan.

Wanneer is EMDR noodzakelijk?
EMDR is een relatief nieuwe therapie, die wordt gebruikt om mensen met een Posttraumatische Stress Stoornis (of die gebukt gaan onder aan trauma’s gerelateerde angsten) te behandelen. De klachten zijn een direct gevolg van concrete akelige gebeurtenissen, zoals een ongeval, geweldsincident of seksueel geweld, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR werkt vaak al op zeer korte termijn.

Hoe werkt het?
Tijdens de therapie wordt de cliënt door de therapeut gevraagd aan de bewuste gebeurtenis (of een onderdeel ervan) terug te denken. Terwijl therapeut en cliënt dieper op de gebeurtenis ingaan, biedt de therapeut een afleidende stimulus aan. De cliënt moet zich hier op concentreren. De combinatie van eraan terugdenken en de snelle oogbewegingen zorgen ervoor dat de gebeurtenis als het ware opnieuw (of: alsnog) wordt verwerkt. Het gevolg is dat de ervaring van de ergste emotionele lading wordt ontdaan. Het kan zelfs eenvoudig worden om eraan terug te denken. Omdat de emotionele lading is verminderd of zelfs verdwenen, kunnen tijdens de therapie spontaan nieuwe inzichten ontstaan. Dit alles draagt ertoe bij dat de nare ervaring een ‘normale’ plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Er kleven geen nadelen aan EMDR. Wel kan de behandeling zelf een heftige ervaring zijn, waarvan de effecten nog enkele dagen kunnen nawerken. Na ca. drie dagen ontstaat bij het merendeel van de behandelde personen een nieuw evenwicht.

Wanneer wordt Kunstzinnige therapie toegepast?
Kunstzinnige therapie helpt door middel van kunstzinnig werken het evenwicht te hervinden op zowel psychisch als lichamelijk gebied. De eigen kunstzinnige activiteit spreekt de gezonde kern van zowel volwassenen als kinderen aan. Om in balans te blijven is het goed om het denken, voelen en handelen evenwichtig te ontwikkelen. Eenzijdigheid kan tot blokkades leiden, die gezondheidsklachten kunnen doen ontstaan.

Wat houdt de therapie in?
Bij deze therapievorm staat het ‘doen’ centraal. Aan de hand van gerichte oefeningen (met bijvoorbeeld pastelkrijt, schilderen, tekenen of boetseren) wordt innerlijke verandering teweeggebracht. Via deze ‘innerlijke beweging’, die de cliënt tijdens dit creatieve proces zelf in gang zet, wordt genezing, verandering of (indien nodig) acceptatie tot stand gebracht. Kunstzinnige therapie is geen snel werkende symptoombehandeling en wordt vaak ingezet in combinatie met andere therapievormen.

Integratieve therapie is toepasbaar bij een grote verscheidenheid aan klachten. Deze therapie volgt geen vaste behandelmethode en wordt volledig afgestemd op de cliënt.

Wanneer wordt Integratieve therapie toegepast?
Integratief wil zeggen: dingen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen.
Integratieve therapie wil zeggen: verschillende behandelvormen combineren zodat deze elkaar aanvullen of een geheel vormen. Naast het gesprek wordt dan ook gebruik gemaakt van spelvormen en beeldmateriaal, wat een meer indirecte benadering biedt.
Integratieve therapie is toepasbaar bij een grote verscheidenheid aan klachten en wordt volledig afgestemd op de cliënt. Deze therapievorm is geschikt voor alle leeftijden.

Wanneer wort gesprekstherapie toegepast?
Afhankelijk van de gestelde diagnose, gaat de cliënt een reeks gesprekken aan met de gesprekstherapeut. In alle gevallen is dit een HBO of academisch opgeleide specialist.
Afhankelijk van de vraag die tijdens de intake en de eerste gesprekken naar voren komt, kunnen diverse vormen van gesprekstherapie worden toegepast, zoals:
Biografische gesprekken; de hulpvraag wordt in het perspectief van de levensloop van de cliënt geplaatst.
Cognitieve Gedragstherapie; de therapeut draagt handvaten (of instructies) aan, waarmee de cliënt beter om kan gaan met diens problemen. Deze gesprekken behandelen het hier en nu en moeten de cliënt inzicht verschaffen in wat hem of haar overkomt, om zodoende vat te krijgen op de problematiek.
–  Schematherapie: Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met langdurig bestaande psychische klachten, bijv. een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. In de therapie wordt onderzocht welke invloed de ervaringen uit de jeugd hebben op je patronen en dagelijks leven. Met de schematherapie leert de client zichzelf en gedrag te veranderen zodat hij/zij zich beter gaat voelen en beter voor zichzelf kan gaan zorgen en opkomen. De client leert te voelen wat zijn of haar behoeften zijn en leert op een gezonde manier hier rekening mee te houden. Daarmee zullen zowel gedrag als gedachten en gevoelens veranderen.
Oplossingsgerichte therapie: In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. De cliënt wordt vanaf het begin aangemoedigd zich te concentreren op de nu nog denkbeeldige situatie waarin het probleem is opgelost. Daarbij gaat men in deze therapie er van uit dat de cliënt de oplossing onbewust al in zich heeft, namelijk in de vorm van uitzonderingen op het probleem. Geen enkel probleem is namelijk constant aanwezig. In oplossingsgerichte therapie concentreert de cliënt zich op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt.
De cliënt bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt oplossingsgerichte therapie zich enkel op het verleden wanneer het om successen van de cliënt gaat. In elk ander geval ligt de focus van oplossingsgerichte therapie op het heden en de toekomst.
Psychotherapie: psychotherapie is een gesprekstherapie die als doel heeft de Psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. De relatie en het proces in de therapie zijn daarbij zeer belangrijk. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. De therapie richt zich op het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op het benutten van ongebruikte mogelijkheden, het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering).
Steunende structurerende gesprekken: de therapeut stelt zich, al naar gelang de behoefte, op als metgezel. Naar gelang de behoefte en de hulpvraag wordt gewerkt middels het bieden van een luisterend oor, naast het helpen ordenen van het leven met psychische problemen, zodat de kwaliteit van het leven verbeterd.
ACT ( Acceptance en Commitment Therapie): De ACT is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen van bestaande psychische klachten, gevoelens en levensomstandigheden. ACT leert je een andere manier van omgaan met de eigen ervaringen. In plaats van te vechten tegen psychische pijn leer je je anders te verhouden tot deze pijn. De invloed die psychische pijn heeft op je leven verandert hierdoor.Dat maakt ruimte vrij om tijd en energie te investeren in de dingen die werkelijk belangrijk zijn in het leven, maar waar door drukte, stress en emoties geen aandacht voor is.
Mindfulnessoefeningen horen bij de ACT. Ze helpen om eigen denkpatronen te herkennen en milder te oordelen. Negatieve emoties verdwijnen niet, maar hoeven niet meer het hele leven te bepalen. Want er is nog zoveel meer.

Wanneer wordt Theraplay toegepast?
Theraplay is een methodisch goed onderbouwde vorm van interactietherapie voor ouder en kind. Theraplay verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. De therapeut begeleidt ouder en kind door middel van eenvoudige en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn (haar) liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Dit helpt het kind om zich veilig te voelen;  hij (zij) voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard, waardoor het kind zich op een veilige manier aan de ouder kan hechten.

Wat houdt de therapie in?
Theraplay is een intensieve, kortdurende (plus minus 20 sessies) behandeling met als doel om het contact, de gehechtheid tussen ouder en kind te verstevigen. De methode wordt vooral ingezet bij lagere school kinderen, maar kan ook ingezet worden bij jongere en oudere kinderen. Mensen met een verstandelijke beperking die op veel jongere leeftijd functioneren kunnen ook profiteren van deze behandeling. Theraplay werkt bij een breed scala aan sociale en emotionele problemen en bij ontwikkelings-en gedragsproblemen.
Het kind wordt in de therapie echt gezien en de therapeut leert de ouder om zijn kind te zien. Ouders leren om aandachtig te zijn voor de hechtingsbehoeften van hun kind.
De ervaring is dat kinderen door deze methode meer tot rust komen en dat probleemgedrag afneemt. Kinderen leren zichzelf beter reguleren.

Wanneer wordt systeemtherapie toegepast?
Systeemtherapie (relatie- en gezinstherapie) maakt gebruik van het inzicht dat klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. De behandeling richt zich op de relaties en interactiepatronen in het gezin. Hiermee worden cliënten in staat gesteld vicieuze cirkels te doorbreken en het beklijven van een verandering wordt bevorderd. De systeemtherapeut gaat een werkrelatie aan met alle leden van het gezin en in onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren.

Wat houdt de therapie in?
Doorgaans worden alle betrokkenen in het systeem uitgenodigd. De therapeut maakt gebruik van verschillende werkvormen en wanneer er kinderen betrokken zijn kan dit ook een spelvorm zijn. De positieve krachten uit het systeem worden benut, verwachtingen worden bijgesteld, de oplossingsmogelijkheden worden vergroot.

Wanneer wordt Farmacotherapie toegepast?
Farmacotherapie is een behandeling met behulp van medicijnen.
Deze is gericht op de psychiatrische klachten en kan, in overleg met de cliënt, worden ingezet
– om spanning te verminderen
– om depressieve klachten te behandelen
– om (tijdelijk) beter te kunnen slapen etc
– om te ondersteunen tijdens een andere behandeling.

Wat houdt de therapie in?
Middels gesprekken met de psychiater/arts wordt gekeken naar de best passende medicatie voor betreffende klachten. In vervolgcontacten wordt gekeken of deze moet worden bijgesteld. Bij het gewenste resultaat kan het vervolgen van de medicamenteuze ondersteuning aan de huisarts worden overgedragen en in een gunstige situatie kan de medicatie in overleg soms weer worden afgebouwd.

Hoe wordt de specialistische GGZ vergoed?
Specialistische GGZ voor volwassenen wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar (via de basisverzekering). Net zoals bij alle andere vormen van zorg die uit de basisverzekering betaald worden, brengt de ziektekostenverzekeraar u jaarlijks een eigen risico van ten minste € 385,- in rekening. GGZ Queeste heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dus ongeacht welke zorgverzekering u heeft: u kunt bij ons terecht.

Naast reguliere therapieën, bieden wij ook aanvullende antroposofische therapieën aan. Deze worden niet allemaal via de basisverzekering betaald.Indien wij deze therapieën in het behandeltraject adviseren, dan kunnen deze in overleg met u eventueel via de aanvullende verzekering vergoed worden.

Specialistische GGZ voor jeugd wordt vanaf 1 januari 2015 door de gemeente vergoed. Gemeenten werken samen in regio’s. De Jeugd GGZ van Queeste heeft contracten met de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en Den Helder.
De Raphaëlstichting heeft contracten met alle gemeenten in de regio Alkmaar, de KOP/Den Helder en Haarlem. Mocht u buiten de regio vandaan komen dan moet er eerst toestemming van de betreffende gemeente gevraagd worden.  Dit kunt u zelf doen, of in overleg met de Raphaëlstichting.

Onze visie
In onze visie “Heel de mens” gaan wij er vanuit dat een mens meer is dan zijn problemen. Wij richten ons niet in eerste instantie op de diagnose, maar persoonlijk op u, of uw kind (dit noemen we depsychiatrisering). We gaan een therapeutische relatie met u aan op basis van gelijkwaardigheid.

We gaan ervan uit dat ieder mens krachtbronnen in zich heeft (en in zijn of haar netwerk) die leidend zijn in de verbetering van de klachten en het vergroten van de levenskwaliteit. Samen met u zoeken we naar de mogelijkheden om die kracht, uw kracht, optimaal in te zetten. Ook gaan we op zoek naar de juiste manier om uw innerlijke evenwicht te hervinden en helpen we u om zelf weer de regie over uw leven te krijgen – en te houden. We ondersteunen u hierbij met diverse soorten behandelingen. We streven naar een minimale inzet van medicatie (demedicalisering) en een zo kort mogelijke behandeling binnen de specialistische GGZ

SGGZ van Queeste is een lerende instelling. Professionals worden bij ons opgeleid, daarom is het mogelijk dat er mensen in opleiding betrokken zijn bij een aantal onderdelen van het proces van de cliënt, zoals de intake, onderzoeken, etc.