Klachtenregeling
Ondanks onze inspanningen om u goede zorg en een goede woonomgeving te bieden kan het voorkomen dat u als bewoner of familielid niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Wij nodigen u dan uit dit te bespreken met de verantwoordelijk leidinggevende zodat we een goede oplossing kunnen vinden met elkaar voor de klacht.

Mocht u het te moeilijk vinden om dit rechtstreeks te bespreken en omdat wij uw kritiek of klacht zien als een gratis advies, beschikken wij over een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is mevrouw Hester Geers.

Mevrouw Hester Geers heeft geen arbeidsverhouding met de organisatie, is dus onafhankelijk en zeer vertrouwd met zorg. Zij staat u graag bij met goede raad, of als dat nodig is, met een ferme daad.
Rudolf Steiner Zorg neemt daarnaast deel aan de klachtenregeling van Actiz.


Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over onze zorg of behandeling, dan horen we dit graag van u. Een klacht kan gaan over materiële zaken maar ook over de bejegening of over de inhoud van onze zorgverlening. We hebben hierover binnen de Raphaëlstichting een aantal afspraken gemaakt:

  1. Als u een klacht heeft, wilt u deze dan als eerste met de persoonlijk begeleider bespreken?
  2. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u contact opnemen met de direct leidinggevende en uw klacht daar voorleggen.
  3. Mocht ook dit niets oplossen dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor cliënten, mevrouw Hester Geers. Zij is onafhankelijk en kan u helpen bij het oplossen van uw klacht. U kunt haar bereiken via het secretariaat van Rudolf Steiner Zorg, telefoon: 070 – 306 83 06, info@rudolfsteinerzorg.nl. Mevrouw Geers neemt vervolgens contact met u op. Er volgt dan een gesprek waaruit verdere stappen volgen.
  4. Indien nodig kan overgegaan worden tot een laatste stap binnen de instelling, namelijk een klacht indienen bij de directie van de instelling. Dit gaat schriftelijk. De directie zal contact opnemen met u.
  5. Mocht dit allemaal niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan is het mogelijk dat u uw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Raphaëlstichting indient.

Klachtencommissie cliënten
Als u er niet uitkomt kunt u besluiten tot het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie via het secretariaat van de Raphaëlstichting, Postbus 28, 1870 AA Schoorl.

Uw klacht wordt bekend gemaakt bij eindverantwoordelijke van de instelling (beklaagde) en bestuur van de Raphaëlstichting.

De beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk verweer in te dienen bij de klachtencommissie, waarvan bestuur en indiener een afschrift ontvangen.

De klachtencommissie streeft ernaar binnen zes weken aan te geven wat haar oordeel is. Zij kan – om tot een oordeel te komen – tot een hoor-wederhoor van partijen overgaan. Op basis van dit oordeel brengt zij advies uit aan de instellingsdirectie.

Het bestuur volgt en beoordeelt hoe de instelling met het advies van de klachtencommissie omgaat.

Klik hier voor gegevens samenstelling klachtencommissie cliënten.
Klik hier voor het ‘Reglement behandeling klachten cliënten’.