De cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen cliënten en Rudolf Steiner Zorg. Want alleen met elkaar komen we tot de best passende zorg en dienstverlening.

Voor wie is de cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners en de cliënten dagbesteding op de locaties van Rudolf Steiner Zorg. De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die betrekking hebben op de organisatie en de activiteiten op de locaties van Rudolf Steiner Zorg. Hiermee draagt de cliëntenraad actief bij aan de kwaliteit van de zorg en ziet hij erop toe dat de antroposofische visie voldoende tot zijn recht komt in de praktijk.

Wie zitten er in de cliëntenraad?
De cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Dit zijn cliënten en cliëntvertegenwoordigers (verwanten) van de locaties van Rudolf Steiner Zorg. Van de leden vertegenwoordigt één lid de cliëntenraad in de Centrale Cliëntenraad.

Samenstelling van de Cliëntenraad
De huidige samenstelling ziet er als volgt uit:

  • Mevr. A.M. van Beers
  • Mevr. Ir. V.H. Doelwijt
  • Mevr. B.M. Gogelein
  • Dhr. R. Klinkenberg
  • Dhr. D. van der Maaten
  • Mevr. S. Tannemaat
  • VACATURE vanuit Ouderenzorg (zie hieronder)

De cliëntenraad maakt gebruik van de inzet van een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris. Beide hebben geen stemrecht binnen de cliëntenraad.

Vacature
De Cliëntenraad is op zoek naar een nieuw lid met verbinding vanuit de doelgroep ouderenzorg.
Bekijk de vacature.

Hoeveel vergaderingen zijn er?
De cliëntenraad vergadert maandelijks met uitzondering van vakantieperiodes. Het eerste deel van de vergadering is een eigen vergadering van de cliëntenraad. Het tweede deel is een overlegvergadering met de directeur van Rudolf Steiner Zorg.

Hiernaast maakt de cliëntenraad gebruik van achterbancontact en inspraak om de cliënten te informeren en te raadplegen over actuele en relevante onderwerpen.

Uw mening telt
Heeft u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger ideeën, vragen of wilt u actief met een onderwerp meedenken? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad. Stuur een e-mail naar clientenraad@rudolfsteinerzorg.nl

Meer informatie
Bekijk de samenwerkingsovereenkomst tussen de cliëntenraad en Rudolf Steiner Zorg (medezeggenschapsregeling).

De cliëntenraad doet periodiek verslag van zijn werkzaamheden. Hierover leest u in de nieuwsbrief en via het jaarverslag van de cliëntenraad.
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Verslag Cliëntenraad
Juni 2022

Nieuwsbrief Cliëntenraad
Nieuwsbrief Juni 2022
Nieuwsbrief September 2022