Als Cliëntenraad behartigen wij de collectieve belangen van de bewoners en cliënten dagbesteding van Rudolf Steiner Zorg.

De overheid heeft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een Cliëntenraad vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De WMCZ verplicht de zorgaanbieder om een Cliëntenraad in het leven te roepen en deze Raad bepaalde bevoegdheden toe te kennen.

Binnen Rudolf Steiner Zorg is de werkwijze van de Cliëntenraad in het Huishoudelijk Reglement van de Cliëntenraad opgenomen.

Eén lid vertegenwoordigt de Cliëntenraad in de Centrale Cliëntenraad-Verwanten (CCR-V) van de Raphaëlstichting.

Spreekbuis en kerntaak
De Cliëntenraad is de spreekbuis van de bewoners en cliënten en bewaakt de rechten van hen. Verder is de kerntaak van de Raad het beoordelen van de geboden zorg. Kortom, een Cliëntenraad draagt bij aan de kwaliteit van Rudolf Steiner Zorg. Bovendien ziet de Raad toe op het voldoende tot zijn recht komen van de antroposofische visie in de praktijk.

Vergaderingen
De Cliëntenraad vergadert 11 x per jaar. In het eerste deel van de vergadering vindt onderling overleg plaats. In het tweede deel schuift de Directeur aan.
De leden van de Raad krijgen vooraf de agenda en de andere benodigde stukken thuis gestuurd zodat zij zich kunnen voorbereiden.

Interne organisatie
Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen zich na afloop beschikbaar stellen voor een volgende termijn.

De Clientenraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een Voorzitter (Virginia Doelwijt) en een Ambtelijk Secretaris (Linda Kokxhoorn).

Vacatures
We hebben momenteel twee vacatures openstaan. Heeft u als bewoner, familielid of wettelijke vertegenwoordiger interesse om lid te worden van de Cliëntenraad, dan kunt u dit kenbaar maken via l.kokxhoorn@rudolfsteinerzorg.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek met voorzitter. Tevens kunt u ter oriëntatie een keer een vergadering bijwonen.

Samenstelling van de Cliëntenraad en contactgegevens
Klik hier voor de namen en contactgegevens.

Verslaglegging
De Cliëntenraad doet periodiek verslag van zijn werkzaamheden in de Nieuwsbrief en via het Jaarverslag van de Cliëntenraad (zie het laatste onderdeel).

Hier leest u de meest recente verslagen van de overleggen van de Cliëntenraad.

Notulen CR – 6 sept 2021 (deel 1)
Notulen CR – 6 sept 2021
Notulen CR – 5 juli 2021 (deel 1)
Notulen CR – 5 juli 2021
Notulen CR – 7 juni 2021 (deel 1)
Notulen CR – 7 juni 2021
Notulen CR – 14 april 2021

Ons jaarverslag

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017