Onderzoeksfase

De financiële resultaten en de huisvesting zijn al langere tijd niet meer toekomstbestendig in de huidige constructie. Om beide zorgvormen (VG en ouderenzorg) duurzaam te borgen, is goede inbedding in de stad Den Haag steeds belangrijker. Zowel om de kwaliteit van zorg, keuzevrijheid voor de cliënt als om het arbeidsmarktvraagstuk goed te houden of te maken.
Het besluit om te onderzoeken op welke wijze de zorg voor onze cliënten bij Rudolf Steiner Zorg door andere zorgorganisaties kan worden voortgezet, zorgt allereerst voor borging van kwaliteit van zorg bij Rudolf Steiner Zorg. Tegelijkertijd draagt dit bij om op lange termijn de antroposofische zorg van de Raphaëlstichting in Noord-Holland te kunnen continueren.
Tijdens de fase van onderzoek is gebleken dat er voor Middin na zorgvuldige overweging geen mogelijkheid is gevonden om de dienstverlening binnen de gegeven omstandigheden op passende wijze voort te zetten. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een partij die hier wel mogelijkheden in ziet.

Zorgorganisatie Lievegoed heeft in april haar interesse getoond om de gehandicaptenzorgactiviteiten (VG-zorg) van Rudolf Steiner Zorg te continueren. Inmiddels heeft Lievegoed een intentieverklaring met ons getekend. Dit is het startsein geweest om ons beter te leren kennen en te ontdekken of en welke mogelijkheden er voor Lievegoed liggen om de VG-zorgactiviteiten te continueren, met behoud van het antroposofische karakter. Deze onderzoeksfase is nu in volle gang. Lievegoed is een organisatie met een rijke antroposofische traditie. Zij is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en mensen met problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving. Net als de Raphaëlstichting heeft Lievegoed de antroposofie als inspiratiebron. De komende periode staat voor Lievegoed, zoals gezegd in het teken van verkennen of en welke mogelijkheden er zijn voor het continueren van de VG-zorgactiviteiten van Rudolf Steiner Zorg. Eind juni verwachten wij een eerste terugkoppeling van de bevindingen van Lievegoed.

In de tussentijd onderzoeken wij de optie om de VG-zorgactiviteiten tijdelijk in het Tobiashuis aan te bieden. Daar liggen wellicht mogelijkheden om het vraagstuk rondom de huisvesting op korte termijn op te lossen. Met als bijkomend voordeel dat we de VG-activiteiten op een plek concentreren en er bovendien geen vervoer meer plaats hoeft te vinden naar de dagbesteding. Met het oog op de huidige huurcontracten, willen we dit uiterlijk eind 2023 realiseren. Het streven is om dit al dit jaar tot stand te brengen.

Letterlijk en figuurlijk is de afstand tussen Rudolf Steiner Zorg en de Raphaëlstichting groot. Dit in combinatie met het financiële vraagstuk, ligt ten grondslag aan de strategie van de Raphaëlstichting om zich te willen concentreren op het Noord-Hollandse. Om de zorg in het Haagse over te dragen, zijn we in gesprek met Lievegoed. Hier biedt zij al zorg aan jeugd. Lievegoed ziet kansen voor uitbreiding van hun antroposofische aanbod van zorg in Den Haag, wat goed past in hun strategie.
Er is gezocht naar een zorgorganisatie, die zijn roots in Den Haag heeft. Dat heeft Lievegoed van oudsher niet; wel heeft Lievegoed een kinderdagcentrum (KDC) in Den Haag. De aansluiting met Lievegoed leek zodoende onvoldoende om met hen in gesprek te gaan. Nadien bleek dat Lievegoed een duidelijke visie heeft om de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking vorm te geven, ook in Den Haag. Op basis daarvan zijn gesprekken gestart, nadat Middin had aangegeven geen mogelijkheid te zien om de VG-zorgactiviteiten van Rudolf Steiner Zorg over te nemen.
Voor de ouderenzorgactiviteiten hebben we de mogelijkheden verkend met Saffier. De overleggen met Saffier hebben we als zeer positief ervaren. We stellen veel overeenkomsten vast, maar zien ook dat er op een aantal aspecten verschillen zijn. We hebben geconstateerd dat de identiteit van Saffier onvoldoende aansluit bij de antroposofische identiteit van Rudolf Steiner Zorg, om te voorzien in de behoefte van medewerkers. In de zoektocht naar een oplossing, zijn er voor ons drie criteria van belang: continuïteit van zorg, antroposofie en huisvesting. In deze brief leest u meer informatie over de voortgang rondom de ouderenzorgactiviteiten van Rudolf Steiner Zorg.

Inmiddels heeft zorgorganisatie Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) aangegeven interesse te hebben om de ouderenzorgactiviteiten van Rudolf Steiner Zorg te continueren, met behoud van de antroposofische identiteit. De belangstelling is wederzijds. De intentieverklaring voor het aangaan van de onderzoeksfase is getekend. Dit is het startsein om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken of en welke mogelijkheden er voor
HWW zorg liggen om onze ouderenzorgactiviteiten te continueren.

Nee, failliet gaan is niet aan de orde. Rudolf Steiner Zorg is geen juridische entiteit. Zij is onderdeel van de Raphaëlstichting. Zolang Rudolf Steiner Zorg onderdeel is van de Raphaëlstichting, is de Raphaëlstichting verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg aan onze bewoners.
Stichting Vrienden Van heeft geen invloed op het besluit.

Wel zijn het vrienden, dus we gaan goed met elkaar om. Zij hebben bijvoorbeeld initiatief genomen om te kijken wat er met het gebouw (Raphaëlhuis) kan gebeuren en of het behouden kan blijven voor de oorspronkelijke doelstelling. Zoals het met vrienden is, hebben we regelmatig contact en blijven we elkaar informeren.

Medewerkers

Deze vraag is heel begrijpelijk, maar op dit moment kunnen we hierop nog geen antwoord geven. Hoe graag wij ook zouden willen. Onze intentie is dat de zorgaanbieders die de zorg van Rudolf Steiner Zorg gaan continueren, de zorg aan de bewoners en deelnemers aan dagbesteding van de locaties van Rudolf Steiner Zorg voortzetten en doorontwikkelen. In deze fase is hierover echter nog niets vastgelegd. Wij kunnen hierover dus geen toezeggingen doen. Uiteraard volgen wij de wet- en regelgeving die van toepassing zijn. Zodra wij meer weten over formatie, contracten, etc. informeren we jullie uiteraard zo snel mogelijk.
In de medewerkersbijeenkomst van de VG-tak heerste het gevoel: “Wat fijn dat het deze uitkomst heeft. Het doet ons goed dat de Raphaëlstichting zich hard maakt om de groep bewoners bij elkaar te houden. Heel fijn. En we geloven ook dat als we straks op een één locatie werken, dit de samenwerking verbetert tussen De Linde en Artaban. We zien het positief tegemoet.”

Er is bij de collega’s die VV-zorg leveren iets meer onzekerheid, omdat er nog veel niet vaststaat. Tegelijkertijd horen we ook dat medewerkers elkaar motiveren: ‘Om in een nieuwe fase terecht te komen, moet je door een onzekere fase heen. We moeten beseffen dat we als verpleeghuiszorg het nodige laten zien waar mensen tevreden mee zijn. We moeten vertrouwen hebben in de toekomst en het samen doen!’

Een ander geluid is: ‘Hoe moeilijk ik de situatie ook vind, ik word wel blij van de huisvesting. Voor de bewoners van het Tobiashuis is dit echt een verbetering.’

Een van de teamleiders, locatie Rusthoekstraat, heeft collega’s uitgenodigd bij haar te komen kijken om een indruk te krijgen.’ Een warm gebaar, waarin we zien dat collega’s zich echt inzetten en beseffen dat zij zelf degenen zijn om onze belangrijke waarden uit te blijven stralen’.

Er zijn er twee ingericht ‘randvoorwaarden’ en ‘identiteit’. De deelnemende collega’s zijn over deze onderwerpen met elkaar in gesprek. Zo wordt in de werkgroep identiteit de spirituele kant met elkaar besproken. Onder andere hele praktische spirituele vragen, zoals: ‘hoe ga je om met iemand die sterft’?

Kwaliteit van zorg

Onze intentie is dat de zorg aan de bewoners (en dagbesteding) zo goed mogelijk doorgaat. Wij vragen over de facetten (huisvesting, personeel, voeding, etc.) helderheid voor zover mogelijk, voor korte en middellange termijn. Het voorstel wat hieruit voortkomt, daar wordt de medezeggenschap bij betrokken.
Dit gevoel kunnen wij ons goed voorstellen. Maar juist omdat bij ons voorop staat dat we bewoners een plek bieden voor betrokken en liefdevolle zorg, zijn we bezig met het inventariseren van de mogelijkheden om dit voor de lange termijn te continueren. We delen onze inspiratie graag en zijn nieuwsgierig hoe dat samen kan gaan met wat anderen inspireert.
We weten niet of er bewoners zijn die dit willen. Mocht dat zo zijn, dan kunnen we onderzoeken of en hoe dit eventueel mogelijk is.
De medezeggenschapsorganen, die de belangen van de medewerkers en cliënten vertegenwoordigen, worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Daarbij gaat het om aspecten als werkgelegenheid, HR-beleid, arbo, vs. zorg, kwaliteit, veiligheid en samenwerking in de driehoek.
Somatiek-bewoners zijn geïnformeerd. Zij hebben ook de brief ontvangen.

We maken de VG-bewoners in deze fase bewust nog geen deelgenoot van de informatie. Omdat het een langdurig traject is, gaat de periode van onzekerheid dan te lang duren voor ze. We snappen dat het steeds moeilijker wordt om het stil te houden.

Ook de media is een aandachtspunt. Sommige bewoners lezen de lokale krant van Den Haag, omdat ze hierop geabonneerd zijn. Wanneer we vooraf weten dat en wanneer de lokale krant over de ontwikkelingen van Rudolf Steiner Zorg publiceert, informeren we zoveel mogelijk vooraf de verwanten en/of verzorgenden. Zo kunnen zij hier rekening mee houden.

In de informatiebijeenkomst met verwanten op 20 april is het idee naar voren gebracht om de plannen voor de toekomst te zijner tijd collectief aan (VG-)bewoners te vertellen, als iets positiefs. Hiervoor moet het eerst nog concreter zijn. Dan maken we hierover graag afspraken met verwanten.

Stap voor stap werken we het proces door. Na afstemming over voorwaarden over onder welke voorwaarden het een en ander kan plaatsvinden, volgt hieruit een voorgenomen besluit en een adviesaanvraag richting de medezeggenschap. In een later stadium, afhankelijk van constructie, komt dit onderwerp dan aan de orde.
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van bewoners en cliënten dagbesteding op de locaties van Rudolf Steiner Zorg. De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die betrekking hebben op de organisatie en de activiteiten op de locaties van Rudolf Steiner Zorg.

Na een selectieproces zijn er drie kandidaten benoemd. Hiermee bestaat de cliëntenraad uit zeven leden. Van de leden vertegenwoordigt één lid de cliëntenraad in de Centrale Cliëntenraad.

De cliëntenraad maakt gebruik van de inzet van een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris. Beide hebben geen stemrecht binnen de cliëntenraad.

Huisvesting

Om goede zorg te kunnen leveren, is huisvesting een belangrijk thema. Ook als er geen sprake zou zijn van overdracht van zorgactiviteiten aan een andere zorgaanbieder, is dit bij ons een groot punt van aandacht. We maken daarom een plan om ervoor te zorgen dat de huisvesting van Rudolf Steiner Zorg voldoet aan de eisen van deze tijd.

Rudolf Steiner Zorg biedt op meerdere locaties in Den Haag ouderenzorg en gehandicaptenzorg:

– Woongroep de Berk en Abeel (Tobiashuis, Nieuwe Parklaan 58): ouderenzorg voor mensen met een intensieve zorgvraag. Hier wonen voornamelijk ouderen met een somatische zorgvraag.

– Duinhuis (Nieuwe Parklaan 58): Behalve wonen met zorg bieden we in het Duinhuis ook dagactiviteiten. Dit doen we voor ouderen die nog zelfstandig wonen.

de Brug (Floris Arntzeniusplein 65). Deze woongroep bestaat voornamelijk uit ouderen met een psychogeriatische aandoening.

– Woongroep De Linde (in het Tobiashuis op de Nieuwe Parklaan 58): Hier wonen voornamelijk oudere mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met ouderdomsziektes.

– Woongroep Artaban (Rusthoekstraat 40-3) Hier wonen mensen van allerlei leeftijden. Ondanks hun beperking staan ze vol in het leven en werken zij vaak nog elke dag.

Verbouwen
Voor enkele locaties van Rudolf Steiner Zorg is verbouwen noodzakelijk. In de periode van de verbouwing is dan tijdelijke huisvesting nodig. We zijn aan het kijken waar en hoe we dit kunnen realiseren. De wens is uiteraard dat we deze periode van ‘tijdelijk wonen’ zo kort mogelijk houden.

Een van de ideeën is dat de woongroep De Brug kan blijven waar het zit. En dat de bewoners van woongroep Abeel en de Berk na verbouwing op de locatie aan de Rusthoekstraat kunnen wonen. We onderzoeken ondertussen of we het Tobiashuis kunnen aanpassen om het geschikt te maken voor de huidige bewoners van de Rusthoekstraat.

Vervolg
Er vinden dus waarschijnlijk wat verschuivingen plaats om de best mogelijke zorg aan bewoners zo goed mogelijk te kunnen blijven bieden. De precieze plannen worden deze periode nog verder uitgedacht en besproken. Zodra het concreet is brengen we u uiteraard verder op de hoogte.

Dat er zorgen zijn over verbouwing en verhuizen, begrijpen we. De huidige accommodaties zijn echter niet langer van deze tijd en niet efficiënt. Er moet dus iets gebeuren. Dat komt de kwaliteit van wonen en de kwaliteit van zorg ten goede. We weten ook dat veel zorgorganisaties voor eenzelfde of soortgelijke uitdaging (hebben) (ge)staan. Er is in de markt dus al veel ervaring opgedaan, ook met tijdelijke huisvesting. Deze gaan we benutten.
De eerste stap is gezet door samen met de manager vastgoed te kijken naar mogelijkheden. Uit deze eerste analyse en tekeningen blijkt dat er perspectief is om de woningen zo te kunnen maken dat ze voldoen aan de huidige eisen.
Nee, hierover kunnen we nog niets concreets zeggen. Het uitgangspunt is om deze periode zo kort mogelijk te houden. De verbouwing kan echter pas starten als de bewoners een andere plek hebben gekregen. Hoewel we het graag voor eind van dit jaar gerealiseerd willen hebben, moeten we blijven kijken wat praktisch en realistisch is.

Vragen / vervolg

Op dinsdag 7 juni ontvangen de medewerkers, verwanten en betrokken relaties een brief over de voortgang van de ontwikkelingen. De eerstvolgende informatiebijeenkomsten voor medewerkers en verwanten vinden eind juni plaats. Medewerkers en verwanten ontvangen een uitnodiging met de exacte data en tijdstippen.
Deze vraag kan per e-mail gestuurd worden aan: s.koeleman@rudolfsteinerzorg.nl