Terug naar Hoofdpagina

Totstandkoming van het kwaliteitsrapport

Algemeen
Dit kwaliteitsrapport 2020 is opgebouwd langs de pijlers van de meerjarenvernieuwingsbeweging van de Raphaëlstichting. Het thema kwaliteit van het werk is hier als extra thema aan toegevoegd. Deze pijlers vormen de kapstok voor het beschrijven van de gelopen processen. De bouwstenen uit het kwaliteitskader VG zijn binnen deze pijlers ondergebracht.
De insteek van dit kwaliteitsrapport is dat subjectieve beschrijvingen samen met de objectieve gegevens ‘in dialoog’ één verhaal vertellen. Hiertoe is bij de beschrijving van de thema’s gebruik gemaakt van objectieve én subjectieve bronnen en zijn deze samengevoegd tot één verhaal.

Aanpak intern beraad en externe visitatie
Voor dit kwaliteitsrapport zijn ervaringen van verschillende belanghebbenden gebruikt:
– Er zijn ervaringen van belanghebbenden opgehaald in de gesprekken op de locaties naar aanleiding van de kwaliteitsmonitors in Q2 en Q4.
– Er zijn ervaringen beluisterd bij cliënten en bij medewerkers zijn ervaringen beluisterd bij de teamreflecties en Beelden uit de praktijk.
– Er is ook geput uit analyse van cijfers (klachten, ziekteverzuim, instroom uitstroom etc.).
– Het concept kwaliteitsrapport is besproken met een externe visitatiecommissie, met de RvT, de CCR-V, de CCR-C en de COR.

Cliëntversie
De cliëntversie is dit jaar tot stand gekomen door eerst aan leden van de centrale cliëntenraad van de Raphaëlstichting te vragen welke thema’s écht impact hadden gehad in 2020. Vervolgens is aan De Reiziger gevraagd om een aantal cliënten en verwanten te interviewen over deze thema’s.

Toelichting van de geraadpleegde bronnen

a. Beelden uit de praktijk/Beelden van Kwaliteit
Beelden uit de praktijk is een observatieonderzoek in teams, dat al verschillende jaren binnen de Raphaëlstichting plaatsvindt. Er komt een speciaal opgeleide collega van een andere locatie in de dagelijkse zorg observeren. Niet om te beoordelen, maar om objectief te beschrijven wat er gebeurt. De focus bij deze observaties ligt vooral op de interactie, waarbij gekeken wordt naar de relatie, naar ontwikke- ling en hoe er wordt ingegaan op het eigen initiatief van de cliënten. Tevens is er aandacht voor het luisteren naar en de veiligheid. De beelden die beschreven worden, werken als een spiegel en bieden de mogelijkheid de relatie tussen medewerker en zorgvrager/cliënt te verbeteren. Vanuit het panelgesprek worden er samen met het team ontwikkeldoelen opgesteld, waarmee het team de komende periode aan het werk kan.

b. De kwaliteitsmonitor
De kwaliteitsmonitor is een kwartaaloverzicht van de stand van zaken per locatie en tevens geaggregeerd op stichtingsniveau. Deze monitor bevatte in 2020 naast compliance-onderwerpen (voldoen aan wet- en regelgeving) objectieve gegevens (incident- en klachtcijfers en analyses bijvoorbeeld) en tevens meer subjectieve en reflectieve beschrijvingen. De monitor komt tot stand in schriftelijke dialoog tussen de kwaliteitsdienst en de locatieleiders. De kwaliteitsmonitors Q2 en Q4 zijn in 2020 door de locatieleiders besproken met de eigen medezeggenschapsorganen.

c. Audits
Voor de borging van de kwaliteit van zorg willen wij komende periode nog werken met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. In mei 2019 heeft daarom de ISO hercertificatie door DNV plaatsgevonden. In 2020 zijn door DNV via zoom de jaarlijkse controle audit gehouden.
Interne audits worden dan weliswaar gehouden langs vastgestelde richtlijnen, zij bevatten (tussen de regels door) vaak ook subjectieve beschrijvingen door de auditoren. Binnen de Raphaëlstichting wordt er naast verbeterpunten ook expliciet gekeken naar goede voorbeelden uit de praktijk.

d. Teamreflecties
Vanaf 2017 wordt er ingezet op teamreflecties, waarbij de teams zelf veel vrijheid krijgen en zelf kunnen kiezen op welke manier zij de reflectie willen vormgeven. Streven is dat ieder team zich tenminste één keer in de vier jaar door een coach laat begeleiden. Dat is dit jaar niet gelukt door corona.

e. Cliëntervaringsonderzoek
De Raphaëlstichting heeft in 2019 het cliëntervaringsonderzoek van de LSR uitgevoerd. Dit bestond uit interviews met de cliënten en vragenlijsten voor de verwanten. De eindrapportage is op de locaties besproken in een groepsgesprek met vertegenwoordigers van cliënten en verwanten en soms ook met medewerkers.

f. Het cliëntdossier
De Raphaëlstichting werkt sinds 1 januari 2017 met het Elektronisch Cliëntdossier ‘ONS’ (ONS-ECD) van de firma Nedap.

g. Interne dossiercontroles door AO&IC
Voor verantwoording aan de accountant worden er periodiek gedegen administratieve interne controles uitgevoerd (AO&IC). Deze controles betreffen ook vaak steekproeven van cliëntdossiers.

h. De systeembeoordelingen (ISO)
De systeembeoordelingen van de locaties zijn ook dit jaar een rijke bron van informatie voor dit kwaliteitsrapport. Tevens bevat de systeembeoordeling een jaarverslag 2020 van elke locatie, langs de pijlers van de meerjarenvernieuwingsbeweging.

i. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
De inspectie heeft in 2020 een inspectiebezoek gebracht aan Scorlewald waarbij gekeken is naar opvolging van verbetermaatregelen nav prisma-onderzoeken. Er waren geen verbetermaatregelen naar aanleiding van dit bezoek. Ook heeft de Raphaëlstichting ernstige incidenten en calamiteiten gemeld bij de IGJ in 2020. Deze incidenten en calamiteiten zijn onderzocht middels de prisma-methode.

j. Materiële controle zorgkantoor
Afgelopen jaar is er een materiële controle geweest door zorgkantoor CZ bij Rudolf Steiner Verpleeghuis naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. De controle heeft aangetoond dat de dossiers op orde zijn.

Terug naar Hoofdpagina